Innspill – Grunnlovsforslag om ny § 113 a om begrensning i menneskerettighetene og § 113 b om grunnlovfesting av derogasjon

Stortinget behandler to grunnlovsendringer i sammenheng med Grunnlovens §113; en paragraf som i dag lyder slik: «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.».

Kontroll- og konstitusjonskomitéen har bedt om innspill på forslag om å endre paragrafen som følger:

1.  Å endre ordlyden, slik at den gir rom for å fortolke en rett til å begrense menneskerettighetene, gitt at det er fastsatt ved lov, er forholdsmessig og respekterer kjernen i den enkelte rettighet. Endringen er foreslått som ny § 113 a.

2. Forslag om nye derogasjonsbestemmelser, foreslått som §113 b, med to alternative utforminger.

Foreningen for Fritt Vaksinevalg vil sterkt advare mot at disse endringene vedtas fordi vi mener at endringene svekker Grunnlovens beskyttelse av den enkeltes menneskerettigheter.

Foreningen mener Grunnloven har blitt utsatt for flere svekkelser de siste årene, under dekke av behovet for beredskap og rask handling i nødsituasjoner. Disse nødsituasjonene mener vi har vært definert på bakgrunn av uvitenskapelige situasjonsanalyser, skjønnsvurderinger og til tider også skremselspropaganda fra aktører som dels er privatfinansierte og ikke-demokratiske. Foreningen spør: Hvorfor ser regjeringen seg nødt til å gjennomføre ytterligere svekkelser av den enkeltes Grunnlovsbeskyttelse?

Senest den 4. januar 2024 stemte et stortingsflertall for en svekkelse i den enkeltes Grunnlovsfestede rettigheter i forbindelse med vedtaket av endringene i Smittevernloven §4-3a: Stortinget skal heretter ikke involveres i beslutninger om tiltak i nødssituasjoner; byråkratiet har fått fullmakt alene til å gjøre unntak fra Grunnloven og bestemme inngripende tiltak som isolasjon, nedstengninger, og tilsidesettelse av befolkningens bevegelsesfrihet, forsamlingsfrihet og ytringsfrihet. Videre kan byråkratiet fritt inngå avtaler med overnasjonale organer, som for eksempel WHO. En slik permanent maktavståelse fra de folkevalgte bryter helt med de demokratiske prinsippene og tilsidesetter folkestyret.

Foreningen for Fritt Vaksinevalg er kjent med at det i flere medlemsland av WHO foregår en synkronisering i deres nasjonale lover med det nye WHO-avtaleverket, som det forhandles om (i lukkede rom) i disse dager. En slik synkronisering ser vi nå finner sted i Norge. De foreslåtte endringene i Grunnloven § 113 er et slikt eksempel, likeså endringene i smittevernloven §4-3a omtalt ovenfor. Dersom Norge ikke reserverer seg aktivt mot avtaleverket innen mai 2024, vil det bli gjeldende for Norge. Stortingsbehandling av WHO-avtaleverket vil ikke være påkrevet dersom de nødvendige lovendringer i Norge er foretatt på forhånd.

En konsekvens av bildet som er tegnet over, er at WHO, ved en selverklært internasjonal krise, vil kunne gi direkte ordre til våre helsebyråkrater, om å gjøre unntak fra Grunnloven og iverksette inngripende tiltak overfor den norske befolkningen.

I tillegg mener Foreningen at våre byråkrater ikke har den nødvendige kompetanse til å utøve slik makt. Deres vurdering vil nødvendigvis være preget av mandatet de opererer innenfor: Helsedirektoratet vil således ha fokus på smittevern i en nødsituasjon, men ikke ha nødvendig kompetanse og fokus på konsekvenser på næringsliv, nasjonaløkonomi og psykisk helsevern. De er ikke valgt av folket. Slike inngripende beslutninger må tas av de som er valgt for å tjene folkets og nasjonens interesser.

Foreningen observerer at de foreslåtte endringene i Grunnloven § 113 på ny innebærer at byråkratiet får myndighet til å sette deler av menneskerettighetene i Grunnloven til side. 

Når det gjelder derogasjonsreglene får man ikke svar på hvilken del av norsk forvaltning som skal forvalte myndigheten til å fravike Grunnloven. Betyr “statens myndigheter” kommunene eller statsapparatet? Et direktorat, departement eller Forsvaret? Å sette Grunnloven til side og beslutte frarøvelse av bevegelses- forsamlings- og ytringsfrihet bør ikke kunne gjøres av en hvilken som helst statlig eller kommunal institusjon. I en nødsituasjon må slik myndighet ligge hos de folkevalgte ved Stortinget. Ingen annen institusjon skal kunne inneha det konstitusjonelle mandatet og ansvaret. 

Foreningen observerer at ingen av forslagene til lovtekst gir svar på i hvilken nødsituasjon en slik Grunnlovsfravikelse skal kunne gis av ‘statens myndigheter’. Det ene forslaget til lovtekst nevner en nødtilstand som kan true riket. Det andre foreslår: «en bekjentgjort krigs- eller krisetilstand gjør det åpenbart nødvendig for å sikre demokratiet, rettsstaten eller rikets eksistens». Begge forslagene til lovtekst åpner opp for ulike fortolkninger og skjønnsmessig vurdering. Vi har erfart flere ulike ‘erklærte kriser’, slik som ved svineinfluensaen, covidkrisen, energikriser m.fl. Vi husker også at WHOs generaldirektør i juli 2022 erklærte internasjonal helsekrise p.g.a smittsomme apekopper. Vil ulike kritiske værsituasjoner kunne vurderes som klimakriser og utløse inngripende tiltak?

Foreningen observerer at det alltid er mektige krefter som har mye å vinne hver gang en krise erklæres. For hver krise er tendensen at stadig mer makt havner i hendene på de som allerede eier mesteparten av jordens ressurser og som styrer det som fremtrer som de store globale kartellene.

Vurderingene om når en situasjon som oppstår har blitt en krise for nasjonen Norge kan bare gjøres av de folkevalgte. Noe annet kan lede til en fullstendig forvitring av de demokratiske prinsippene.

Hvordan ser regjeringen for seg at de ‘statlige myndigheter’ skal kunne gjennomføre slike beslutninger? Vil det være fullt akseptert å utveksle SMS-er for deretter å slette dem, eventuelt utveksle Post-It lapper? Foreningen mener at enhver fravikelse i Grunnloven av menneskerettighetene, som måtte ansees nødvendig i en nødsituasjon, vil måtte vedtas med to tredjedels flertall i Stortinget. 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg slår alarm om at vi er i ferd med å åpne opp for styring fra overnasjonale organer som WHO, som vil ha direkte tilgang til å gi ordre til byråkratiet i Norge. Med endringene i Grunnloven § 113 ser vi at det er åpent og uklart om hvilken situasjon som kvalifiserer til nødsituasjon, hvilken statlig myndighet som skal få fullmakten til å bestemme inngripende tiltak, og hvilken prosess som skal følges, om noen. Vi aner konturene av hva som kan bli en totalitær styringsform og et snikende farvel til demokratiet. 

Byråkratiet får fullmakt til å erklære en krise, og denne kriseerklæringen gir dem også myndighet til å bryte Grunnloven og basale menneskerettigheter. Dette er demokratisk fatalt. Motviljen mot nok en gang å legge inn i lovteksten en demokratisk kontrollfunksjon er så oppsiktsvekkende og antidemokratisk at vi ikke kan forstå annet enn at WHO har mektige støttespillere i Norge. 

Vi henstiller til at de siste restene av Stortingets makt i en erklært krisesituasjon beholdes i Stortingssalen.

Foreningen for Fritt Vaksinevalg

Foreningen For Fritt Vaksinevalg er en ideell medlemsforening som ble etablert i 2015. Vårt formål er å fremme og forsvare individets rett til et fritt vaksinevalg på vegne av seg selv og sine barn i samsvar med prinsippene i en demokratisk rettsstat. Råderetten over eget legeme må forbli hos individet selv. Dette angår oss alle og handler om grunnleggende menneskerettigheter.

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.