Brosjyre om koronavaksinen – 8/2020

Foreningen har nå laget en brosjyre om den kommende koronavaksinen basert på en genteknologisk plattform. Vi mener det er mange usikre momenter ved å ta i bruk en slik vaksine i en massevaksinering av store deler av befolkningen, og ønsker hermed å opplyse om disse. 

Bli gjerne med på dele ut denne brosjyren til de du mener vil ha nytte av denne informasjonen.

Men husk ikke legg brosjyren i vilkårlige postkasser, spesielt ikke når de er merket med at de ikke ønsker å motta uadressert reklame. 

Vi sender gjerne i posten til deg.

Brosjyrene er gratis, men hvis du ønsker å få tilsendt tørre forsendelser hadde vi vært glad for om du kunne bli med å betale for porto.

Vi sender gjerne – hvor mange vil du ha? 

20 brosjyrer kr. 45,-  (vekt under 350 gram) 
60 brosjyrer koster i porto kr. 100,- (vekt under 1000 gram) 
60 – 500 brosjyrer veier alt fra 1 – 10 kg og koster i porto med posten kr. 149,-
500 – 1000 brosjyrer koster kr. 268,-
1000 – 2000 brosjyrer koster kr. 381,-

ScreenHunter_6749 Nov. 12 21.25.jpg
 
 

Lenger ned på siden følger en oversikt over referanser til uttalelser som blir gjort i brosjyren.

Vi har de siste ukene fått en del mediaoppmerksomhet grunnet distribusjonen av våre brosjyrer.
Vi legger her inn noen av de spørsmålene vi har fått fra ulike journalister med vår besvarelse. 

 

Selv om de fleste medieoppslag som skriver om vår brosjyre har en svært kritisk vinkling til vårt initiativ, er vi likevel takknemlige for at denne saken får oppmerksomhet, og kanskje kan bidra til at flere ønsker å sette seg inn i saken. Det er nettopp det at folk skal tenke seg om og vite hva de eventuelt skal takke ja, eller nei til som er viktig.
Det som er påfallende med alle de negative reaksjonene som har kommet, – er at de er svært følelsebasert, – 
vi har fått svært få innvendinger på selve innholdet. Vi mener det burde vært mer interessant å kunne gå inn på slik at det kunne danne grunnlaget for en faglig debatt.  

En kommuneoverlege mener at det er «uheldig å skape tvil og usikkerhet rundt vaksineringen.«

Vi mener faktisk det motsatte; det er svært uheldig å dekke over tvil og usikkerhet slik at folk ikke får innsikter og et reelt beslutningsgrunnlag når det gjelder det å la seg vaksinere. 
Det er også pålagt helsepersonell å formidle de usikkerheter og manglende data som finnes i forbindelse med ethvert medikament som skal gis til en pasient. 
Når det gjelder å ta stilling til en medisinsk prosedyre mener vi dette bør hvile på fakta og ikke blind tillit eller tro.   
Vi mener at det er en uheldig innstilling når man skal ta et valg som har potensialet til å ha livsvarig innvirkning på egen helse. Så lenge vaksinen må regnes som eksperimentell og man ikke vet noe om langtidseffektene kan man heller ikke uttale seg sikkert om fordelene ved vaksinasjon oppveier risiko ved å gjennomgå sykdommen. 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har som formål å sørge for at befolkningen får beholde et fritt valg når det kommer til vaksinering. Det innebærer også at enhver som skal ta stilling til om de skal la seg vaksinere har rett på å få tilgang på balansert og korrekt informasjon når det gjelder risiko/nytteverdi ved vaksinering, og ved sykdommen. Her må det ikke utøves noen form for press, overtalelse eller skremsel.

Det råder store usikkerhetsmomenter rundt disse hasteutviklede, og hastegodkjente vaksinene som våre myndigheter nå anbefaler at mange skal ta. Disse usikkerhetene må man klare å formidle til befolkningen på en åpen og korrekt måte. Vi mener at det er for tidlig å gi noen generell anbefaling om vaksinering til store deler av befolkningen da det ennå ikke foreligger et godt nok kunnskapsgrunnlag for en slik anbefaling. Vi mener at våre myndigheter utviser en stor risikovillighet på befolkningens vegne som vi er redd kan kunne føre til et nytt stort tillitsbrudd hvis vaksinene viser seg å gi alvorlige straksbivirkninger og langtidsbivirkninger på mange mennesker. 

Her kommer spørsmålene som har blitt stilt av journalistene: 

1. Et av hovedargumentene bak foreningen (og som navnet på foreningen sier) arbeider dere for fritt vaksinevalg. Vi har allerede fritt vaksinevalg i Norge. Hvorfor argumenterer dere med dette da?

Tvungen vaksinering er et svært aktuelt tema i samfunnsdebatten, og dessverre ikke noe man lenger kan ta for gitt. Vi ser også at stadig flere europeiske og også skandinaviske land innfører ulike former for tvangsvaksinering. 

Vi vet at flere partier på Stortinget stiller seg positive til innføring av tvangsvaksinering hvis vaksineringen skulle avta. Dette avdekker en holdning hvor de ikke har inntatt noen prinsipiell holdning om å forsvare individets rettigheter, den enkeltes borgers rett til å bestemme over egen kropp og ha beslutningsansvaret for sine barn, men mener at tvang er et legitimt virkemiddel om forholdene skulle tilsi det. 

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i 2015 å gå inn for tvungen vaksinering med hele barnevaksinasjonsprogrammet, og Fremskrittspartiet vedtok på sitt landsmøte i 2019 en innføring av tvangsvaksinering både av helsepersonell, lærere og barn med alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Grønn Ungdom var sist ut med å ville innføre tvangsvaksinering med hele barnevaksinasjonsprogrammet, og også bøtelegge de foreldre som ikke fullvaksinerer sine barn. 

Vi vet at det i dag ytes press på helsepersonell om å la seg vaksinere med influensavaksinen og helsesøstrene legger et sterkt press på foreldrene om å vaksinere sine barn. Flere opplever dette som en indirekte tvang.  

Med bakgrunn i et slikt politisk klima når det kommer til innføring av tvang mener vi at det er viktig med et informasjonsarbeid i forhold til vaksiner, hva forskning viser av deres effekter og bivirkninger og informasjon rundt grunnleggende menneskerettigheter og retten for individet til å ha råderett over eget legeme og at foreldrene skal beholde retten til å ta beslutninger om vaksinering av egne barn. 

2. Hvorfor deler dere ut brosjyrene? 

Vår brosjyre er ment som et bidrag til at befolkningen skal kunne ha et informert valg når det kommer til de nye vaksinene. For at et samtykke skal være informert må man også ha tilstrekkelig informasjon. Vi ser nå at våre myndigheter tillegger vaksinene flere egenskaper enn det de har, og nedtoner de faktiske usikre momentene som råder når det gjelder de nye vaksinene som er hasteutviklet, hastegodkjente og basert på en helt ny genbasert vaksineteknologi.
Vår brosjyre er ment som en liten oppfordring til folk om å sette seg godt inn i slike faktiske forhold slik at man tar et informert valg i forhold til det å la seg vaksinere eller ikke. Vi vil opplyse om at det er mange usikre momenter ved de nye vaksinene mot COVID-19 som vi mener er viktig å orientere om.

3. Hvor deler dere ut brosjyrer?

Brosjyrene blir delt ut av våre medlemmer som bor over hele landet. Vi oppfordrer våre medlemmer til å kun gi brosjyre til de som ønsker å motta disse, men vi har ikke noen videre kontroll over hvordan de blir distribuert av våre medlemmer.
Vi har fått henvendelser fra enkelte som ikke har likt å motta vår brosjyre i postkassen, det har vi stor forståelse for, og vil med dette beklage at de har blitt delt ut på en vilkårlig måte. 

4. Hva vil dere oppnå med å legge flyers i postkasser, og hvor og hvor mange er delt ut?

Når myndighetene nå oppfordrer til vaksinering, mener vi at det påhviler dem et stort ansvar å være svært korrekt i sin informasjonsformidling til befolkningen. 

Vi er bekymret for at ønsket om å oppnå høy vaksinasjonsdekning i befolkningen vil påvirke det som blir formidlet om vaksinene, – at kun de farlige aspektene ved sykdommen blir belyst og kun de positive sidene ved vaksinene kommer frem.

Det er på denne bakgrunnen at Foreningen for Fritt Vaksinevalg har trykket opp brosjyrer for å komme med informasjon som vi mener er relevante når det gjelder disse nye vaksinene. Vi har forsøkt å være faktabasert, og det finnes referanser til hver eneste uttalelse i brosjyren på våre hjemmesider. Vi har overhodet ikke noe ønske om å skremme, – kun informere.  

Det er våre medlemmer som deler ut våre brosjyrer, men vi oppfordrer til at de kun skal deles ut til de som selv har ønsket å motta denne informasjonen. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ikke legge i vilkårlige postkasser. Vi har pr. dags dato sendt ut ca. 50 000 brosjyrer til våre medlemmer som holder til i hele landet. 

5. Hvilke tilbakemeldinger får dere på brosjyrene og til foreningen generelt?

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har i det store og hele fått mye støtte fordi vi har trykket opp disse brosjyrene. Det er mange som verdsetter det at man formidler denne informasjonen, det blir ansett som en korreksjon til det som mange oppfatter som ensidig informasjon fra media og våre politikere og helsemyndigheter når det kommer til vaksiner.

6. I brosjyren henvises det til svineinfluensa-vaksinen og en artikkel fra Aftenposten om narkolepsi, men dette er en helt annen type vaksine. Hvorfor dras svineinfluensa-vaksinen inn i dette? 

Vi mener man kan trekke helt klare paralleller i hvordan norske myndigheter har håndtert og håndterer disse pandemiene. Ved svineinfluensapandemien gikk myndighetene sterkt ut og bedyret at vaksinen skulle være helt trygg, og man forventet ingen bivirkninger. Vaksinen ble også gitt til barn hvor det ikke forelå noen sikkerhetsstudier.

Myndighetene var altså svært risikovillige på befolkningens vegne og de alvorlige bivirkningene som har dukket opp i etterkant kom slik vi skriver om i brosjyren: “Narkolepsi kom som en bombe på alle fagfolk”.
Det vi opplever i dag er en ennå større risikovillighet fra myndighetenes side.
Vil historien gjenta seg med mange alvorlige bivirkninger som nok en gang kommer som en «bombe på alle fagfolk»? 

7. Hva tenker dere om koronavaksinen?

Vaksinen må regnes som eksperimentell så lenge observasjonsstudiene fremdeles pågår og skal pågå i ytterligere 2 år før de blir endelig godkjent. Vaksinene er kun midlertidig godkjent, og man vet fremdeles sparsommelig om bivirkningene og ingenting om langtidsvirkningene av disse vaksinene så lenge de bare er observert i noen få måneder. Vanligvis tar det mellom 8 -12 år å teste ut en ny vaksine.
I tillegg er disse vaksinen basert på en helt ny vaksineteknologi som aldri har vært godkjent til alminnelig bruk på mennesker før. Det er viktig at befolkningen får korrekt informasjon og blir tilstrekkelig opplyst om disse forhold.

Det vi vet foreløpig er at de ikke kan hindre deg i å bli smittet, de hindrer ikke smittespredning, og studiene har heller ikke vist at de kan hindre at du blir alvorlig syk,- havner på sykehus eller dør.   

8. Hva er viktig å vurdere før man bestemmer seg for om man skal ta vaksine eller ikke?

Det er viktig å sette seg godt inn i informasjonen som følger med vaksinen. På dette grunnlaget må man vurdere om bivirkningene veier opp for farligheten av sykdommen for sitt eget vedkommende. Når det gjelder Covid-19 viser det seg at barn, ungdom og voksne opp til 70 år har svært liten risiko for et alvorlig sykdomsforløp hvis man ellers har god helse. Det er de eldre som kan blir rammet hardere av denne sykdommen, og da spesielt de med underliggende sykdommer. I tillegg også personer med kroniske sykdommer. 

Vi vet nå at en vaksine kun vil gi beskyttelse for den som blir vaksinert, da vaksinene ikke vil kunne hindre en i å bli smittet eller spre smitten videre. Studiene til vaksinene viser kun at vaksinene vil kunne bidra til å dempe symptomene hvis du blir smittet. Man vet heller ikke om de kan hindre et alvorlig sykdomsforløp eller død. Det er på dette grunnlaget enhver må ta stilling til hva slags nytte de vil kunne ha av å ta denne vaksinen. 

Sitat hentet fra Folkehelseinstituttet:  «I kliniske studier har vaksinen vist å gi 95% beskyttelse mot mild sykdom, men det er foreløpig ikke publisert data som viser at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom eller mot smittespredning. Varighet av beskyttelse etter vaksinasjon er foreløpig ikke klarlagt.»

9. Hva vil skje om mange ikke ønsker å ta vaksinen?

Så lenge vaksinene ikke kan hindre smittespredning vil det ikke være så vesentlig at mange tar vaksinen, da man ikke vil kunne oppnå flokkimmunitet ved vaksinering. Vaksinene vil som nevnt kun beskytte den som selv tar vaksinen.

Vi mener derfor det er på høy tid at vi har en åpen faglig debatt om hvordan vi skal gjenåpne samfunnet uten at man låser seg til at det å skulle massevaksinere hele befolkningen skal være den eneste løsningen for at det skal kunne skje. 
De vaksinene vi har i dag vil ikke kunne være noe vesentlig bidrag i å åpne samfunnet. 

10. Hvorfor er dere skeptiske til vaksinen?

Vi mener at alle burde ha en sunn skepsis til alle nye medisiner som kommer på markedet uten at man har fulgt de vanlige testprosedyrene. Vaksinene har foreløpig kun fått en midlertidig godkjenning da sikkerhetsstudiene skal pågå i ytterligere 2 år før vaksineselskapene får en endelig godkjenning. Vaksinene har blitt midlertidig godkjent via nødparagrafer som ble hasteinnført som midlertidig lov i EU for noen måneder siden.

Disse vaksinene er basert på en helt ny genbasert teknologi, i tillegg så har studiene kun pågått noen måneder mot vanlig tid for uttesting som er et sted mellom 8-12 år. Vi har absolutt ingen kunnskap om mulige langtidsvirkninger av disse vaksinene.

Bare for å nevne noen punkter: 

 • Det finnes svært sparsommelig sikkerhetsdata på de gruppene som nå får tilbud om vaksine. I studiet til Pfizer/BioTech er det kun 4,3% av test-deltakerne som er over 75 år. Vi vet ikke hvor mange deltakere som var over 80 år, sannsynligvis veldig få. Legemiddelverket forteller at det er ingen personer over 85 år som har vært inkludert i studiene. Det betyr at vi har svært lite  sikkerhetsdata for denne eldste aldersgruppen.

 • Det finnes ingen sikkerhetsdata på negative interaksjoner med andre legemidler. Når det gjelder de eldste vet vi at de gjerne går på flere ulike medisiner.
   

 •  Det er også sparsommelig med sikkerhetsdata på personer med underliggende sykdommer.
   

 • Varigheten av beskyttelsen er også helt uviss
   

 • Vaksinene kan føre til økt smittespredning ved at de vaksinerte blir asymptomatiske smittespredere

Derfor  vet vi lite om hvordan eventuelle bivirkninger vil påvirke de aller eldste, og de med underliggende sykdommer. Det er ingen selvfølge at bivirkninger vil være de samme hos de eldste som i yngre aldersgrupper.
 

11. Hvilke bivirkninger frykter dere?

Når det gjelder denne helt nye genbaserte vaksineteknologien så vil det ta flere år før vi kan få et riktig bilde av hva slags bivirkninger som kan opptre og hvor trygge vaksinene er. Her er det ting vi ikke engang vet at vi ikke vet. 

Man kan ikke uttale seg eller estimere hva som kan bli langtidseffektene, men det vi frykter er allergier, autoimmune og nevrologiske sykdommer som vil dukke opp etter en lengre tid. Man har også sett noen alvorlige straksreaksjoner som anafylaktisk sjokk.

I USA ble det nylig gjort en større undersøkelse av bivirkninger fra Pfizer/BionTech vaksinen fra desember i fjor som viste at 2,8% av de som hadde fått vaksinen ble så syke at de måtte oppsøke lege og var ikke i stand til å jobbe eller utføre daglige aktiviteter rett etter vaksineringen. 

Våre helsemyndigheter hevder at vaksinene må regnes som trygge nok i det de blir godkjent av det Europeiske legemiddelverket, og mener at de fleste bivirkninger kommer umiddelbart etter vaksinen er satt. Derfor regnes det som trygt nok etter to måneder testing.

Dette er noe vi ikke kan si oss enige i da vi vet av erfaring når det gjelder andre vaksiner at bivirkninger kan opptre lang tid etter vaksinering. Spesielt gjelder dette nevrologiske lidelser som ofte blir kroniske livsvarige tilstander. Erfaringene fra svineinfluensaen viser at det kom inn meldinger om bivirkninger til Pasientskadenemnda mange år i etterkant fordi det tar tid før disse sykdommene manifesterer seg. 

12. Mener dere at informasjon angående farlighetsgraden av Covid-19 fra norske myndigheter er feil og villedende? 

Vi mener at norske myndigheter har kommet med mye sprikende informasjon som har bidratt til en del engstelse og frustrasjon. Men i den senere tid har man kunne gjøre bedre oppsummeringer av farlighetsgraden og da har vi fått mer korrekte estimater.

Sist ut var direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg ute i media og sa at dødeligheten for korona hadde vært 0,12 % fra i sommer. Det mener vi er ganske nøkternt. Derimot bidrar mediene til å skremme opp befolkningen ved å stadig komme med store krigs-overskrifter over de som dør og de som er smittet. Dette ensidige fokuset bidrar til å skape unødvendig frykt. 

13. Når vi ser at det er satt inn store restriksjoner og begrensninger i folks liv for å begrense Covid-19, er også tilfeller av smitte i antall vanlig sesonginfluensa falt drastisk.

Da kan man vel heller ikke samelikne sesonginfluensa under vanlige forhold, og Covid-19 under en periode med store restriksjoner på verdensbasis? 

Det er viktig å tenke på at en sammenlikning ikke er en likestilling. Det er vanskelig å gjøre kalkyler på dette fordi det er mange parametre man må ta med i slike regnestykker. Hvor stor immunitet finnes allerede i befolkningen for influensa og for Covid-19? I hvor stor grad medvirker influensavaksineringen en redusert dødelighet for influensa, –  gir influensavaksinering en økt dødelighet av Covid-19? Gir lav D-vitamin status større negativ effekt når det gjelder Covid-19 enn influensa? Det vi vet er at Covid-19 har relativt høy dødelighet for gamle som i tillegg har underliggende sykdommer og de mer kroniske sykdommer. Samtidig vet vi at barn og ungdom blir veldig lite syke. Influensa gir større dødelighet hos de yngre enn Covid-19, så disse sykdommene rammer på ulik måte på de ulike aldersgruppene. Men så lenge man beregner dødeligheten på de som er smittet vil man til en viss grad kunne gjøre en sammenlikning. Det er på dette grunnlaget man nå kan hevde at de to sykdommene er sammenliknbare. Vi vet heller ikke så veldig mye om hvilke smitteverntiltak som er effektive i befolkningen. Det finnes studier som viser at det å stenge ned skoler har liten effekt. Derimot vet vi at nedstengningen av samfunnene gir økt generell dødelighet. 

Det er ikke viruset i seg selv som har skapt lockdown og de store økonomiske konsekvensene, det er i stedet konsekvensene av politiske beslutninger som har blitt tatt, i mange tilfeller på tross av medisinskfaglige råd. 

14. Om man, som følge av det dere mener, at dødeligheten ved Covid-19 ikke er høyere en kraftig sesonginfluensa, åpnet opp samfunnet på verdensbasis igjen. Ville man ikke da få en enorme mengde med smittede og overfylte sykehus og sprengt kapasitet. Vil ikke da dødeligheten stige betraktelig? 

Det som man kan si med sikkerhet er at man ikke kan stenge ned samfunnet i evig tid. Det vil i så fall gi katastrofale økonomiske konsekvenser som vil føre til at vi ikke vil kunne ta hånd om de mest sårbare i samfunnet om det ikke lenger er økonomiske ressurser igjen i samfunnet. 

Nedstengingen har ført til store økonomiske belastninger allerede for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet som helhet. Det har blitt innført inngrep i våre liv som vil ha omfattende konsekvenser i mange år fremover. Tiltakene står ikke i forhold til den helsemessige trusselen som viruset representerer, og på verdensbasis er det spådd at nedstigningene i de vestlige land vil føre til sultkatastrofer i de fattige deler av verden og på den måten ta livet at langt flere mennesker enn viruset. 

Det er mange internasjonale initiativ som har sett på ulike modeller for hvordan man kan åpne samfunnet igjen på en ansvarlig måte. The Great Barrington Declaration er en internasjonal appell hvor man har en modell for å åpne opp samfunnet samtidig som man sørger for en fokusert beskyttelse av de sårbare gruppene. På den måten vil man få samfunnet tilbake til vanlig aktivitet uten at man skal behøve å få økt smittespredning i de mest sårbare gruppene. 

Det er mange som har signert dette oppropet, pr. januar 2021 kan man telle over 700 000 personer og over 50 000 leger og forskere fra hele verden har skrevet under. Initiativtakere til dette oppropet er tre professorer, Dr. Martin Kulldorff, professor og epidemolog Harvard University, Dr. Sunetra Gupta, professor og epidemiolog og immunolog Oxford University og Dr. Jay Bhattacharya, professor og epidemiologi, Stanford University. Også flere norske fagfolk har signert på dette oppropet. 

To sitater hentet fra hjemmesiden til THe Great Barrington Declaration:
 

«Fortunately, our understanding of the virus is growing. We know that vulnerability to death from COVID-19 is more than a thousand-fold higher in the old and infirm than the young. Indeed, for children, COVID-19 is less dangerous than many other harms, including influenza.»

Those who are not vulnerable should immediately be allowed to resume life as normal. Simple hygiene measures, such as hand washing and staying home when sick should be practiced by everyone to reduce the herd immunity threshold.

Schools and universities should be open for in-person teaching. Extracurricular activities, such as sports, should be resumed. Young low-risk adults should work normally, rather than from home. Restaurants and other businesses should open. Arts, music, sport and other cultural activities should resume.

People who are more at risk may participate if they wish, while society as a whole enjoys the protection conferred upon the vulnerable by those who have built up herd immunity.”

Great Barrington-Erklæringen i norsk språkdrakt her

15. I hvilken grad stoler dere på helsemyndighetene?

Vi mener at internasjonale organisasjoner som bl.a. WHO har bidratt til å skape frykt ved å komme med skremmende estimater av dødeligheten av Covid-19 i starten av pandemien. Dette bidro til at mange politikere besluttet å gå inn for lockdown i sine land. Dette var beslutninger som ikke var faglig begrunnet men basert på frykt. Mange av de beslutninger som er tatt i forhold til smittevern er også tatt på et svakt kunnskapsgrunnlag. Vi har savnet en større offentlig debatt om tiltakene som har blitt innført, og en utredning av konsekvensene disse vil få i et større samfunnsperspektiv. 

Det har vært lite rom for å komme med kritikk og diskutere andre løsninger på hvordan man kan håndtere pandemien. I dagens debattklima opplever vi en streng sensur i forhold til det å ytre seg kritisk til vaksiner, også henvisning til fagartikler og uttalelser fra medisinske eksperter blir sensurert. Det inngir ikke tillit når en faglig debatt ikke kan finne sted.   

Når beslutninger taes utenfor demokratiske rammer, og uten et solid kunnskapsgrunnlag skaper dette mistillit i befolkningen. Vaksinering er frivillig i Norge, men vi vet også at det legges planer i EU og andre land om å innføre krav om vaksinasjon for å kunne reise med fly, delta på arrangementer m.m.. Dette vil bli en form for indirekte tvang i forhold til å la seg vaksinere som vi mener er helt uakseptabel. Slike ordninger må ikke innføres fordi tvang og sensur burde ikke finne sted i en demokratisk rettsstat. 

Med vennlig hilsen

Faggruppen i 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg

Her følger en oversikt over referanser til uttalelser som blir gjort i brosjyren: 

En eksperimentell, hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger

Vaksinene må kunne defineres som eksperimentelle av følgende årsaker: 

 • de har blitt hasteutviklet, dvs man utvikler de nye vaksinene i løpet av noen måneder. Dette er en prosess som vanligvis tar mange år.  
   

 • de blir nå godkjent via nødprosedyrer. Det kalles betinget godkjenning. Her vil myndighetene godkjenne en vaksine før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves.
   

 • de aldri tidligere har vært brukt til massevaksinering av befolkningen. Slike vaksiner har kun vært godkjent til mindre vaksineforsøk hvor ingen foreløpig har blitt godkjent for allmenn bruk.
   

 • de er basert på en helt ny genteknologisk plattform hvor man har svært liten erfaring på bruk på mennesker
   

 • det foreligger foreløpig ingen erfaring eller kartlegging av langtidsvirkningene. Dette vil man først få oversikt og kjennskap til etter at en større gruppe mennesker har blitt vaksinert og etter at man har hatt en lengre observasjonstid på flere år.
  Erfaringer fra massevaksineringen med svineinfluensavaksinen Pandemrix viser at mange av de oppståtte nevrologiske skadene etter vaksineringen først lot seg identifisere flere år i etterkant. Pasientskadenemda fikk inn krav om skadeerstatning i mange år i etterkant av vaksineringen. 

   

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet og påtroppende global helseambassadør i Utenriksdepartementet, forteller i en uttalelse til VG. at de fleste bivirkninger kommer umiddelbart etter vaksinen er satt. Derfor regnes det som trygt nok etter to måneder testing.

Vi vil påstå at det ikke finnes godt nok faglig grunnlag for å komme med en slik uttalelse, da meldesystemene for vaksineskader ikke er i stand til å registrere alle de skadene som faktisk oppstår. 
Se mer om dette i punktet nedenfor. 

Les mer om denne nye vaksineteknologien i vår artikkel her.

Studier viser at færre enn 1% av vaksinebivirkningene blir innrapportert.

CDC uttaler selv at: «VAERS mottar rapporter for bare en liten del av de faktiske bivirkningene.» 

Guide to interpreting VAERS data. Washington D.C.: U.S. Department of Health and Human Services [cited 2017 June 21]. https://vaers.hhs.gov/data/dataguide.html.

Et treårig forskningsprosjekt utført av Harvard Medical School på 715 000 pasienter på oppdrag fra CDC erklærte at: “fewer than 1% of vaccine adverse events are reported” 

(færre enn 1% av vaksinebivirkninger blir innrapportert) til VAERS. https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

En annen undersøkelse viste at det rapporteres så få som 1% av alvorlige bivirkninger fra medisinske produkter til passive overvåkingssystemer, 

Kessler DA. Introducing MEDWatch. A new approach to reporting medication and device adverse effects and product problems. JAMA. 1993 Jun 2;269(21):2765-8.

Dette indikerer at det kan være minst hundre ganger så mange vaksinebivirkninger enn det som blir innrapportert til bivirkningsregisteret VAERS. Det er naturlig å anta at en slik underrapportering også foregår i de fleste andre land.

Årsakene til denne underrapporteringen kan være at bivirkningsmeldesystemet ikke er godt nok kjent av leger og helsepersonell, at det foreligger en vegring i forhold til å anerkjenne vaksiner som årsak til skade og at det å skrive inn slike rapporter er tidkrevende arbeid som det ikke gies noen kompensasjon for. Det er derfor ikke noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at bivirkningene er sjeldne og milde. Det kritikkverdige er at dette ikke blir problematisert og grepet fatt i av våre fagfolk, politikere eller helsemyndigheter.
 

Ihht de siste internasjonale studier ligger den samlede dødelighet på ca 0,1%, dette kan sammenliknes med dødeligheten ved en kraftig influensasesong

Fra nettsiden, som er under stadig oppdatering: Facts about Covid-19

«Lethality: According to the latest immunological studies, the overall infection fatality rate (IFR) of covid-19 in the general population is about 0.1% to 0.5% in most countries, which is comparable to the medium influenza pandemics of 1957 and 1968.»

                   

80% av de som tester positivt forblir symptomfrie

Fra studien: «Covid-19: four fifths of cases are asymptomatic, China figures indicate»

«New evidence has emerged from China indicating that the large majority of coronavirus infections do not result in symptoms».
Referanse er denne studien:

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375

 

Gjennomsnittsalderen for de som dør er 82 år

COVID-19 Ukerapport – uke 45, onsdag 11. november 2020

«Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år, medianalderen er 84 år og 152 (53 %) er menn. Aldersjusterte rater viser at antall dødsfall per 100 000 stiger markant med økende aldersgruppe (Figur 17). Det er ingen dødsfall i aldersgruppen 0–19 år. 254 (88 %) er registrert med minst én underliggende kronisk sykdom. 17 dødsfall (6 %) er registrert uten underliggende kronisk sykdom»

I uke 45 var det registreret 285 dødsfall av eller med Covid-19 i Norge. I denne tabellen ser vi når dødsfallene inntraff.

Slik viruset har artet seg til nå er det liten grunn til at barn eller friske voksne skal behøve å frykte dette viruset

Oversikt over temaet barn og COVID-19 på hjemmesiden: Evidence not fear. 
«Children are safe from COVID-19 and do not pass it on to relatives, teachers or friends. This short guide highlights the main facts that are backed up by credible mainstream sources.»

England’s Deputy Chief Medical Officer, Dr. Jenny Harries, says that children are at more risk from flu or car accidents. Statistically speaking, they have a greater chance of being struck by lightning than dying of COVID-19. 

Oversatt til norsk: Statistisk sett har barn større sjanse for å bli truffet av lynet enn å dø av COVID-19.

Medisinske eksperter advarer

Over hele verden reiser både folk og fagfolk seg mot ikke bare nedstengningene, men mot det medisinsk faglige feilfremstilling og forståelse av situasjonen. Det har vært store demonstrasjoner i flere land. Tyskland har hatt flere demonstrasjoner med minst flere hundre tusen deltagere. Det har kommet en rekke opprop og deklarasjoner fra leger, forskere og eksperter som på rent vitenskapelig basis kritiserer de faglige begrunnelsene for nedstengningene og flere av tiltakene. 

Det blir argumentert med at tiltakene for å kontrollere koronaviruset er uforholdsmessig og gjør langt mer skade enn nytte. Millioner verden over blir drevet ut i arbeidsløshet, sosial nød og i isolasjon og psykisk krise. Helsekøene for alvorlige sykdommer gjør at et betydelig antall mennesker dør som konsekvens av dagens nedstengningspolitikk. Selvmordsratene har økt betydelig. 

For denne politikken som også føres her i landet finnes det ikke lenger en medisinsk faglig rettferdiggjørelse for. Dette må ta slutt og vi må kreve at våre ledere forholder seg til medisinske fakta og realiteter.

Her er lenker til appeller og initiativ som blir tatt verden over:   
                  

Tyskland: Ärzte für Aufklärung – 700 leger og 2000 innbyggere støtter opprop  

http://www.aerzteklaerenauf.de/
 

Corona Committee: https://corona-ausschuss.de/

ACU2020 https://acu2020.org/international/  

World Doctors Alliance https://worlddoctorsalliance.com/ 

​Nederlandske leger:

https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/

https://brandbriefggz.nl

https://www.nederlandterugnaarnormaal.nl/

Women for freedom. https://wilpf.nl/ 

Belgiske leger – åpent brev: https://docs4opendebate.be/en/open-letter/

600 leger, 1900 spesialister, forskere og helsepersonell og 14 000 innbyggere
 

Belgium Beyond Covid https://belgiumbeyondcovid.be/ 

13 000 underskrifter  

To a Reverse Lockdown https://omgekeerdelockdown.simplesite.com/ 

USA – Frontline Doctors https://americasfrontlinedoctors.us/

Spanske leger: https://www.bitchute.com/video/hxHF1jLmiCB0/

Østerrike:  https://www.corona-volksbegehren.at

International Free Choice https://www.internationalfreechoice.com/  

98 foreninger og 73 000 borgere fra 127 land har signert brev til WHO, EU-kommisjonen og EU parlamentet.  
 

The Great Barrington Declaration https://gbdeclaration.org/ 

23 000 leger, 9 000 forskere, helsearbeidere 410 000 borgere

  

Medical and Ethical Emergency Deliberation https://www.medicalemergencydeliberation.com

Australia: Doctors Network https://covidmedicalnetwork.com/ 

500 leger har signert åpent brev til minister for delstaten Victoria

Danmark: Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. 

https://www.skrivunder.net/erkla?a=155955 

Coronawhistleblower https://coronawhistleblower.org/ 

England: Open letter to Boris Johnson

https://newsopener.com/uk/leading-academics-write-open-letter-to-boris-johnson-warning-against second-lockdown/  

Frankrike: Collectif Laissons Les Médecins Prescrire https://stopcovid19.today/ 

Collectif Santé en Danger https://www.facebook.com/groups/287566348977590/

160 000 helsearbeidere 

Association BonSens https://bonsens.org 

Israel: http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/38572/language/nl-NL/Default.aspx  

90 leger og forskere med brev statsminister Netanyahu 

Spania: Médicos por La verdad https://medicosporlaverdad.es/ 

Sverige: Peoples Court http://www.peoplescourt.org/

Tsjekkia: Åpent brev til myndighetene 
https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_k riz#form  

Narkolepsi kom som en bombe på alle fagfolk

Dette er hentet fra en artikkel i Aftenposten 13. juli 2013

«Preben Aavitsland, ekspert på smittevern, ble svært overrasket da bivirkningene av vaksinen mot svineinfluensa ble kjent.
 

– Du sa flere ganger da vaksineringen sto på at FHI ikke ventet farlige bivirkninger. Hvor overrasket ble du da narkolepsi-sammenhengen ble kjent?
 

– Svært overrasket. Dette kom som en bombe på alle fagfolk. Det er jo så overraskende at det ennå er en del som ikke helt vil tro det.»

Vi ble fortalt at 13 000 personer ville kunne dø

Fra en artikkel i VG: «Myndighetenes skrekkscenario: − 13.000 døde av svineinfluensa»

«Norske myndigheters verste scenario er at 13.000 mennesker dør av svineinfluensa og at sentrale samfunnsoppgaver stopper opp på grunn av sykdomsfravær.

Det kom frem da helseminister Bjarne Håkon Hanssen holdt pressekonferanse om hvordan helsemyndighetene forbereder seg på å møte et omfattende utbrudd av svineinfluensa i Norge.

På pressekonferansen innrømmet helseministeren at verden står overfor en alvorlig situasjon.»

Fra et intervju med Preben Aavitsland i Aftenposten svarer han på spørsmål fra journalisten: 

Du har i et intervju med Fædrelandsvennen kalt pressekonferansen i 2009 — hvor helseministeren og helsedirektøren fortalte om et livsfarlig influensavirus som kunne utslette 13.000 nordmenn – for «katastrofalt dårlig». Hvorfor var den det?
 

– Den var dårlig fordi tilhørerne satt igjen med det inntrykket at 13 000 nordmenn kunne dø av dette viruset. Fortsatt tror publikum at helsemyndighetene virkelig trodde dette. Våre vurderinger ved Folkehelseinstituttet denne dagen var at H1N1 var en nokså mild influensa. Dette ble bekreftet utover sommeren og høsten da det kom mer informasjon fra de tidligst rammede landene.

– I samme intervju sier du at du og dine kolleger lo av at viruset skulle være så farlig, men at du holdt tett for å være lojal mot Helsedirektoratet. Hvorfor var du så lojal?
 

Vi rapporterte nesten daglig våre vurderinger til Helsedirektoratet som koordinerte håndteringen av pandemien. Det var arbeidsfordelingen. Vi forsøkte å kommunisere et mer realistisk bilde i intervjuer, men myten om de 13 000 døde hadde allerede slått rot.
 

– Ble dere sterkt oppfordret på noen måte av Helsedirektoratet i denne saken for å holde tett?
 

– Nei. Det var ikke snakk om noen konspirasjon, men at Helsedirektoratet kanskje vurderte risikobildet ved pandemien annerledes enn det vi rapporterte. Vi burde nok lagt rapportene ut på nettet fra første dag slik at folk kunne se våre risikovurderinger og grunnlaget for dem.
 

– Hva kan man lære av det som har skjedd til neste gang vi står overfor en mulig pandemi?
 

– Den grunnleggende utfordringen vil være der: Sykdommen og dermed vaksinen vil være ny, og dette skaper usikkerhet. Vaksinebrosjyren fra instituttet sa at «eventuelle sjeldne bivirkninger kan bare oppdages ved alminnelig bruk av vaksinen i store befolkningsgrupper». Dette bør sies enda tydeligere neste gang.

Pasientskadenemda har foreløpig utbetalt 365 millioner kroner i skadeerstatninger, og kun 1 av 5 har fått medhold i sine saker

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) hadde bl.a. erstatningsansvaret etter vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Siden da har NPE mottatt 801 søknader fra mennesker som har opplevd seg alvorlig og varig skadet.  Men det er kun 1 av 5 som har fått medhold i sine saker. Ti år med erstatninger etter vaksine mot svineinfluensaTil tross for så mange avslag har NPE likevel utbetalt nærmere 350 millioner kroner i erstatning.

Loven slår fast at staten har såkalt objektivt ansvar for skader som oppstår som følge av anbefalte vaksiner. Det vil si ansvar selv om staten ikke har gjort noe galt. Dette står i smittevernloven og pasientskadeloven.

«Staten plikter å erstatte en skade som alene eller sammen med andre årsaker kan være en følge av anbefalte eller påbudte vaksinasjoner som blir satt i verk i medhold av denne loven. Denne plikten gjelder hvis staten ikke kan godtgjøre at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlig». Smittevernloven §8-2.

I vaksinesaker må skadelidte først føre bevis for at han eller hun har tatt en anbefalt eller påbudt vaksine, og at vaksinen i seg selv eller sammen med andre årsaksfaktorer kan forklare den inntrufne skaden.

Ved alle typer helseskader etter vaksinering er det statlige myndigheter som påtar seg ansvaret på vegne av industrien via NPE. Det kan i og for seg være en god ordning at myndighetene trer inn og at enkeltindividet ikke må sloss med en mektig industri i rettssystemet for å vinne frem med sin sak.
Da ville sannsynligvis svært få oppnådd erstatning og oppslutningen om vaksineprogrammene ville sannsynligvis ha blitt svekket. 

Slik fungerer mulighetene for å søke erstatning for vaksineskader i Norge:

Ved mistanke om at alvorlige og uventede symptomer skyldes vaksinasjon skal dette meldes til Folkehelseinstituttet via helsepersonell eller privat via nettskjema til Legemiddelverket.

Helsepersonell som i sin yrkespraksis får mistanke om en alvorlig bivirkning etter vaksinasjon, har plikt til å melde dette så snart det blir kjent for helsepersonellet. Meldeplikt i henhold til legemiddelforskriften § 11-7 er ivaretatt ved innsendelse av melding til Folkehelseinstituttet. 

Alle meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon havner i samme database 

som overvåkes av Statens legemiddelverk i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Hver enkelt melding Folkehelseinstituttet mottar blir gjennomgått i en faggruppe som vurderer sannsynligheten for at hendelsen var forårsaket av vaksinen.

Man må dokumentere årsak-virkning, det vil si at det er sannsynlighetsovervekt (“mest sannsynlig”) for at vaksinen medførte skaden. 

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav som følge av skader etter vaksinasjon. Det er litt ulike regler som gjelder for vaksiner som tas frivillig og for vaksiner som anbefales i et vaksinasjonsprogram. Etter avtale med Legemiddelforsikringsordningen behandler NPE også saker etter produktansvarslovens regler om legemiddelansvar i produktansvarslovens kapittel 3.1. Det foreligger per nå ingen publiserte avgjørelser om krav om erstatning for vaksineskader etter reglene om legemiddelansvar.

Hvis du ikke får medhold hos NPE kan vedtaket ankes til Pasientskadenemnda. Dette er en uavhengig klagenemnd som også er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
Hvis man ikke får medhold hos Pasientskadenemnda, må man ta saken videre i det ordinære rettssystemet, i form av et søksmål mot Pasientskadenemnda – altså indirekte staten og ikke vaksineindustrien. Det skal sterk bevisførsel til for å nå frem hos Pasientskadenemnda.

Håndteringen av pandemien ble i etterkant omtalt som Århundrets medisinske katastrofe av lederen for Europarådets helsekomite: Wolfgang Wodarg

Fra en artikkel i Dagens medisin: «Pandemiberedskap: Hvem skal vi stole på?»

– Kunsten å «skremme vettet» av folk? Skal vi tro på ekspertisen til helsemyndighetene? Flere enn undertegnede har stilt spørsmål vedrørende helsemyndighetenes håndtering av svineinfluensapandemien som kom til Norge for snart halvannet år siden.»

En artikkel på forskning.no «Vaksine-troverdighet i grus»  beskriver professor i medisinsk etikk

Jan Helge Solbakk håndteringen av pandemien på denne måten:
 

«- En av de største medisinske forskningsskandalene i moderne tid, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk. To nye rapporter knuser troverdigheten til norske helsemyndigheter og WHO etter svineinfluensa-pandemien som aldri kom, mener han.»

Den tyske professoren Wolfgang Wodarg, tidligere formann for Europarådets helsekomité, har karakterisert vaksineringen som en av tiårets/århundrets medisinskandaler.

Han uttalte blant annet: «Vi har hatt en mild influensa og en falsk pandemi».»

European Parliament to Investigate WHO and «Pandemic» Scandal

«Wodarg is a medical doctor and epidemiologist, a specialist in lung disease and environmental medicine, who considers the current «pandemic» Swine Flu campaign of the WHO to be «one of the greatest medicine scandals of the Century.»1][1]

Vaksineprodusentene er fritatt for økonomisk ansvar i forhold til de som blir skadet av vaksinene

I de fleste land i verden er det gjennomgående statlige myndigheter som går inn og påtar seg erstatningsansvaret for vaksineskader. I denne sammenhengen må det også nevnes at det finnes mange land i øst-europa, og blant utviklingsland som ikke fører noen registrering av vaksineskader i det hele tatt. Under slike forhold blir vel neppe industrien holdt ansvarlig. 

  

I USA har vaksineindustrien et system som gjør dem så og si fullstendig fritatt for søksmål i de vanlige rettssystemer. 

Les mer om vår redegjørelse rundt dette her.
 

Når det gjelder svineinfluensavaksinen var det slik at produsenten GlaxoSmithKline krevde ansvarsfraskrivelse fra bivirkninger som kunne oppstå fra vaksinene. Norske myndigheter gav dem dette og påtok seg dette ansvaret via Pasienskadenemda. 

Det er svært vanskelig å få anerkjennelse og erstatning for en vaksineskade

Det er FHI og Legemiddelverket som evaluerer og bestemmer om en innmeldt bivirkning kan klassifiseres som vaksine-relatert eller ikke. Vi har ingen informasjon om hvor mange innrapporterte bivirkningsmeldinger som FHI ikke anerkjente at det forelå noen forbindelse med vaksinen. Det er heller ikke klart på hvilket grunnlag de underkjenner en innmeldt vaksine-relasjon. 

Det er svært vanskelig å vurdere bivirkninger og dødsfall etter vaksinasjon, men fordi man ikke klarer å fastslå en klar årsakssammenheng, så betyr ikke det at man dermed kan frikjenne vaksinen. 

Vaksineskadde får ikke sjelden medhold i rettssystemet der de har blitt avvist av spesialisthelsetjenesten og pasientskadeerstatningssystemene, kanskje nettopp fordi man der gjør en mer total bedømmelse og objektiv vurdering av sannsynlige årsakssammenhenger.  

Vi vet fra rettssaken til Thorbjørn Karlsen at foreldrene måtte kjempe i årevis mot staten i både ting- og lagmannsretten for å få gehør for at sønnen ble varig skadet av en MMR vaksine som han mottok som 12 åring. Det var tilslutt Høyesterett som i 2015 enstemmig fant at det var rimelig å anta at det var vaksinen som var årsaken til at han utviklet MS og ble varig skadet av vaksinen.

Det har også vært ytterligere rettssaker som har vunnet frem i norsk rett med bakgrunn i vaksineskade fra MMR-vaksinen. Men det kreves enormt store ressurser og tid for å vinne frem med en erstatningssak i forhold til vaksiner, og man kan derfor anta med rimelig stor sikkerhet at det er langt fler som har blitt skadet enn de få som har tatt kampen helt til Høyesterett. 

Fra en artikkel i Dagbladet: «Lone (22) mener hun fikk narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinen.»

– Går hun til sak og taper, kan 22-åringen i verste fall å dømmes til å betale flere hundre tusen kroner i statens kostnader, i tillegg til egne omkostninger, ifølge advokaten hennes.
 

– Staten sier at de skal ta vare på dem som er rammet. Og så gjør de det stikk motsatte. De prøver å grave det ned, sier Lone.
 

For å få nordmenn til å ta vaksinene som staten anbefaler, har Stortinget lagt opp til at det skal være enkelt å få erstatning ved vaksineskade. Derfor er det såkalt omvendt beviskrav: Hvis ikke staten kan bevise at det er en annen sannsynlig grunn til skaden enn vaksinen, har du rett på erstatning, ifølge Pasientskadeloven. Tillit til vaksiner er essensielt nå som hele Norge venter på en corona-vaksine.

Men flere advokater som Dagbladet har snakket med, hevder at det nå faktisk er svært vanskelig å få erstatning etter svineinfluensavaksinen – i strid med Stortingets intensjoner.

Staten kjemper med nebb og klør for å ikke gi erstatning, og har langt større økonomiske ressurser, sier advokat Lars Kjønniksen, som representerer Lone Hamre Thorleifsen.
 

Også advokat Helge Husebye Haug, som har arbeidet med erstatningsrett i over 30 år, mener det er blitt svært vanskelig å nå fram for dem som mener de fikk narkolepsi etter vaksinen.

De første pasientene fikk erstatning forholdsvis lett, ifølge Haug, fordi forskere hadde påvist samme-nhengen mellom vaksinen og sykdommen. Nå er det annerledes.

Staten har satt opp en svært rigid regel om at symptomdebut må være innen to år etter vaksinen for at man skal få erstatning, sier Haug.

Men denne toårsgrensen er ikke godt nok vitenskapelig belagt, mener forskere Dagbladet har snakket med. De forteller også at det ofte tar lang tid å få diagnosen. I snitt tar det to år, for noen mye lenger. Derfor kan være vanskelig å dokumentere når symptomene oppsto. Det mener Lone har skjedd med henne.»

Pågående endringer av bioteknologiloven og genteknologiloven har som konsekvens at de nye genteknologiske vaksinene får en svekket regulering og kontroll

Vi har i flere høringsuttalelser til Stortinget uttalt oss om dette. Disse ligger tilgjengelige på hjemmesiden.
Vi vil oppsummere noen av momentene her:

Innen all vanlig helsehjelp blir det etiske prinsippet om informert samtykke praktisert, enten skriftlig eller muntlig. Derfor vil også vanlig vaksinering være beskyttet av denne loven.
Men smittevernloven åpner opp for bruk av tvangsvaksinering i spesielle situasjoner, etter en vurdering av myndighetene.
Tvangsmedisinering eller vaksinering kan bare utføres med ordinære godkjente legemidler, og ikke spesielle legemidler som går inn under GMO-lovgivningen som snart skal behandles i Stortinget. 
De endringene som nå ligger til behandling vil føre til at man vil definere GMO vaksiner som vanlige vaksiner. Noe de ikke er!
 

Etter disse omdefineringene i lovene vil nå staten i praksis kunne påby vaksinering av GMO-vaksiner, noe de ikke hadde mulighet for tidligere når disse vaksinene var under beskyttelse av Bioteknologiloven og Genteknologiloven. 

En annen sak som gjør at lovendringene vil få stor betydning er at når GMO-vaksiner havner inn under reguleringen av vanlige legemidler og blir regulert av Legemiddelverket så vil det utløse forpliktelser via EØS-avtalen hvor Norge vil bli pålagt å ta inn disse vaksinene og legemidlene uten nærmere nasjonale reguleringer. Vi har en utvidet EØS-avtale på legemiddelområdet. Det betyr at på dette området har Norge samme lovgrunnlag som EU, og vår legemiddellov med forskrifter skal hele tiden være på linje med lovgivningen i EU. Det betyr også at vi deltar i EU-prosedyrene når det gjelder legemiddelgodkjenning.  

I høringsnotatet til Klima- og miljødepartementet står det følgende:

Før et legemiddel gis en markedsføringstillatelse og dermed kan plasseres på EØS-markedet, skal legemiddelet godkjennes av myndighetene.

For GMO-legemidler både til human og veterinær bruk behandles søknad om markedsførings-tillatelse ved det europeiske legemiddelbyrået (EMA) gjennom såkalt sentral prosedyre fastsatt i forordning (EU) 2004/726. 

Der tar EØS-landenes legemiddelmyndigheter sammen stilling til om søknaden er akseptabel og om legemidlet har en nytte som er større enn risikoen. Er innstillingen fra EMA positiv, utsteder EU-kommisjonen en markedsføringstillatelse som gjelder hele EU. Statens legemiddelverk er forpliktet til å fatte likelydende vedtak som gir tillatelse til markedsføring i Norge.  (vår utheving)

Det betyr at vi mister en del av råderetten og muligheten til å avstå fra GMO-legemidler og vaksiner som vi mener vil innebære en for stor risiko å ta i bruk i Norge.
 

Lovendringene som nå er på vei til å vedtas i Stortinget vil omdefinere GMO-vaksiner slik at de nå skal reguleres som vanlige legemidler. Dette åpner opp for at myndighetene kan innføre tvangsvaksinering av GMO-vaksiner i tråd med smittevernloven. 

En annen måte som sikkerheten blir svekket på handler om kompetanse innenfor de ulike fagområder hvor biologi og genterapi nettopp bør reguleres av fagpersoner som har spesialisert seg på disse områdene, og særlig innen genteknologiske risikovurderinger og etisk forståelse av fagfeltet. I en tid hvor vaksineutviklingen beveger seg over i genterapien, er det et paradoks at denne type vaksiner nettopp nå skal ekskluderes fra denne delen av lovverket. Man ønsker å unnta vaksiner og medikamenter basert på GMO fra GMO-regelverket i sin helhet ved å ikke lenger definere disse som GMO.

Ved å omdefinere vaksiner og legemidler som er basert på GMO-teknologi, havner disse legemidlene inn under reguleringen i legemiddellovverket. Vi mener helt klart at man da svekker sikkerheten når man skal vurdere vaksiner, fordi de ikke blir behandlet i det fagmiljøet som sitter på mest kompetanse på området.
 

Har Legemiddelverket den forståelsen som skal til på dette komplekse fagfeltet når de kan komme med følgende uttalelser? Legemiddelverket har tidligere kommet med følgende uttalelse: Norge bør være en pådriver for en pragmatisk tilnærming på dette feltet, slik at ikke unødvendige hindringer forsinker utviklingen av nye terapier for sykdom der det i dag finnes et stort udekket behov.” (Vår utheving.) 

Statens Legemiddelverk uttalte i en høringsuttalelse til Bioteknologirådet 29.05.2018 følgende: “Ut fra teoretiske betraktninger understøttet av data samlet over flere tiår, foreligger det ingen grunn til å anta større risiko for organismer modifisert ved genetisk manipulering, enn for organismer modifisert ved konvensjonelle teknikker. Dette gjelder også for organismer benyttet som legemidler eller som inngår i legemiddelproduksjon. Legemiddelverket ønsker at det for humanmedisinske produkter / produktkategorier som i dag faller innenfor GMO-regelverket og der risiko er kjent og tilstrekkelig lav, bør vurderes om disse skal unntas genteknologiloven i sin helhet.

(Vår utheving.)

Kan man på grunnlag av en slik uttalelse si at Statens Legemiddelverk har den faglige kompetansen og kunnskapsgrunnlaget for å forstå og vurdere kompleksiteten av genteknologi? Når er risiko “kjent og tilstrekkelig lav”? På hvilket tidspunkt kan man si dette om de nye eksperimentelle mRNA vaksinene som nå testes ut på mennesker for første gang? Når kan man uttale seg om langtidsvirkningene av disse? Om noen uker – eller bør vi tenke i generasjoner? 

​​

Men nå skal ikke lenger etiske vurderinger gjøres. Vi mener det kan gå ut over den generelle sikkerheten i samfunnet. Når et medikament blir tatt ut av det fagfeltet det tilhører, for så å vurderes under et helt annet regelverk, sier det seg selv at kontrollen blir svekket. 

I vaksinestudier benyttes ikke nøytral placebo

Hvis vi ser på definisjonen av placebo på Store Medisinske Leksikon, står det følgende: “Et placebopreparat er et preparat som ikke inneholder medisinsk virksomme stoffer, men som til forveksling ligner et legemiddel hvis virkning man ønsker å teste.”

Et placebo er etter gjengs definisjon og praktisk bruk av ordet et preparat som ikke inneholder noen biologiske, medisinske virksomme stoffer. Ofte brukte eksempler på placebo er melkesukker når det gjelder medikamentforsøk med kapsler og tabletter og fysiologisk saltvann ved injeksjon.

I vaksineindustriens studier brukes det i navnet ofte placebo selv om det sjelden dreier seg om et reelt biologisk, nøytralt, inaktivt placebo-preparat. Kravet om at et placebo skal være nøytralt er tilsidesatt og kontrollgruppen får ofte en annen vaksine, eller hele eller deler av cocktailen av adjuvans og hjelpestoffer minus allergen-komponentene. Likevel beskrives dette som placebo.

Når man leser ulike medisinske studier så fremkommer det ikke tydelig at hva slags placebo som blir benyttet. Det som blir definert som kontrollgruppen eller placebogruppen får ikke noe inaktivt placebo-preparat, men i stedet får de en annen vaksine eller en injeksjon med hjelpestoffene som aluminiumsalter og andre substanser som har vist seg å kunne ha stor effekt på kroppen. Man omgår grunnleggende vitenskapsmetodiske prinsipper og forskningsstandarder og svekker muligheten for å avdekke bivirkninger og bivirkningsfrekvenser. Etiske komiteer og regulerende myndighetene har akseptert at dette blir praktisert når det gjelder studier på vaksiner med den begrunnelsen at det er etisk uforsvarlig at kontrollgruppen skal “gå glipp av” å få en vaksine, selv om det er en vilkårlig vaksine som forsøkspersonene i utgangspunktet ikke har behov for å få.

Placebo-begrepet blir på denne måten uthulet og de faktiske bivirkningene som den nye vaksinen man skal teste ut blir tilslørt hvis placebogruppen mottar en annen vaksine som også medfører store bivirkning. Da blir det gjerne konkludert med at begge grupper viser like mye bivirkninger, og da vil ikke den nye vaksinen gi noen flere bivirkninger enn den den blir testet mot, og vil dermed bli erklært som trygg.

Vaksineindustrien har, som vi anfører her, fått tillatelse til å avvike fra dette kravet. Det finnes ingen holdbar faglig begrunnelse for å gi en slik tillatelse til vaksineindustrien.

I en registreringsgodkjennelse av vaksiner er det ikke noe krav om at sikkerhetsstudier blir gjennomført med biologisk nøytralt placebo eller at studiedesignet er randomisert og dobbeltblindet.

Det er viktig å kjenne til at AstraZeneca, i en av sine vaksinestudier som ble forhåndsgodkjent med bruk av nøytralt placebo i kontrollgruppen, underveis fikk aksept for å endre placebo til å være en annen vaksine i stedet. Og dette endog med en vaksine som ikke hadde noen klarert sikkerhetsprofil.

Det bryter med alle vitenskapelige spilleregler når et godkjent studiedesign for klinisk legemiddelutprøving blir endret underveis ved at man skifter ut nøytralt placebo (saltvann) med en annen vaksine. I realiteten operer man da ikke lenger med et reelt placebokontrollert studie. Hvilket motiv kan AstraZeneca har for å endre protokollen underveis i studien, – avslutte bruken av nøytralt placebo til å gå over til å benytte en annen vaksine i stedet? 

Denne svært kritikkverdige praksisen var årsaken til at organisasjonen “Informed Consent Action Network” tok initiativ til å rette en Citizen Petition til United States Department of Health and Human Services og FDA (Food and Drug Administration) tidligere i år hvor det ble satt opp grunnleggende krav til de sikkerhetsstudiene som skal finne sted med de nye vaksinene mot Covid-19. Her ble det fremmet krav om bruk av nøytral placebo i studiene.

Det er usikkert i hvilken grad amerikanske myndigheter har lyttet til dette kravet, men de har nylig sendt ut nye retningslinjer om testing av vaksiner. Men det presiseres ikke noe sted at placebo må være nøytral. 

Et eklatant og illustrerende eksempel er det herostratiske meningkokkvaksineforsøket i Norge 1988-94 hvor FHI hadde den sentrale og ansvarlige rolle. Ca 230 000 unge mennesker deltok. «Placebo» var i dette vaksineforsøket alle ingredienser i vaksinen minus de antigenholdige bakteriekomponentene. Hele meningokokkvaksinforsøket ble gransket av et offentlig oppnevnt utvalg som avga en rapport i 2007, den s.k. Aasland- rapporten. Det ble avdekket mange rystende forhold, men selv ikke dette utvalget problematiserte bruken av falskt placebo. 

På side 39, punkt 5.2, blir det redegjort for innholdet i vaksinen og placebopreparatet som viste seg å bestå av nøyaktig den samme mengden hjelpestoffer, som i dette tilfellet bl.a. besto av aluminiumhydroksyd og kvikksølv. Det er omfattende dokumentert at Folkehelseinstituttet og Norsk Pasientskadeerstatning ga systematisk uriktige opplysninger om placebo-preparatet («juksevaksine» som de kalte det) ikke bare til deltagerne, deres pårørende, helsepersonell, men også til Stortinget. Det ble fra FHI argumentert med at bivirkningene forekom omtrent i samme størrelsesorden i gruppen som fikk den reelle vaksinen og i «placebo-gruppen», og derfor hadde disse ikke noe med vaksinen å gjøre.

At FHI fikk slippe så billig fra det er graverende. Hadde potensielle deltagere og deres pårørende blitt forelagt hva de sto overfor av ingredienser og gitt muligheten for et reelt informert samtykke, vil mange sikkert ha takket nei. Helsepersonell ville også ha forholdt seg annerledes overfor vaksineskadde enn hva de gjorde og NPE kunne ikke vært så avvisende til søknader om erstatning.

Bent Høie avviser krav om vaksinegransking: “Helseminister Bent Høie (H) har avvist et krav om ny gransking av vaksineforsøket som ble gjennomført i årene 1988-1991 for å finne en effektiv vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse, meningokokk B….

følge en artikkel i Tidsskrift for erstatningsrett i 2008 var det meldt om til sammen 564 tilfeller av bivirkninger. Av 511 meldinger som ble analysert, gjaldt 330 injeksjon med vaksine og 181 gjaldt injeksjon med placebo. Det ble meldt om elleve alvorlige bivirkninger. De fire alvorligste gjaldt nevrologiske symptomer som kan ha sammenheng med vaksinen. I brevet blir det også opplyst at Norsk pasientskadeerstatning inntil april i år har mottatt 374 saker som gjelder meningokokk B. I to av sakene har klagerne fått medhold i at det er en sannsynlig sammenheng mellom deres sykdom og vaksineforsøket. 256 har fått avslag, 68 saker er henlagt, 35 er foreldet, to er avvist og to saker er fortsatt under vurdering.”

Ifølge Legemiddelverket er det ikke aktuelt å bruke placebo i forsøk med nye vaksiner hvis det allerede finnes vaksiner mot det aktuelle viruset/sykdommen.  – Tilgjengelig behandling sammenlignes med ny for å kunne vurdere nytten, og for å unngå at kontrollgruppen i studien står uten behandling.

Legemiddelverket sier her implisitt at det ikke er nødvendig å bruke placebo i forsøk med nye vaksiner hvis det allerede foreligger andre vaksiner mot samme sykdom. Men det er heller ikke krav om bruk av nøytralt placebo i noen vaksinestudier. 

Her ser man helt bort fra at adjuvans og hjelpestoffer som kan variere i to ulike konkurrerende vaksiner, kan ha toksiske virkninger for hvert enkelt stoff eller synergieffekter, noe som gjør at to ulike vaksiner mot samme sykdom kan ha høyst forskjellig bivirkningsprofil. Erfaringene fra 2009 med svineinfluensavaksinene avdekket at Pandemrix kunne gi alvorlig nevrologiske bivirkninger bl.a. i form av narkolepsi, mens den konkurrerende vaksine med identiske antigener, men med annen sammensetning av adjuvans og hjelpestoffer ikke ga disse bivirkningene. Dette er et praktisk bevis på at adjuvans og hjelpestoffer kan gi alvorlig sykdom. Ved å ikke teste mot nøytralt placebo vil man sannsynlig i mye større grad tilsløre muligheten for å avdekke bivirkninger. 

Den nå verdensberømte smittevernlege Anders Tegnell deltok for noen år siden i en studiodebatt i svensk tv. Han ble konfrontert med at det ikke finnes noen dobbelt blindede studier med et reelt placebo for noen av vaksinene som blir benyttet i barnevaksinasjonsprogrammet. Han insisterte på at dette finnes, men kunne ikke gi en referanse på dette, og lovet å oversende disse senere til sin motdebattant. Dette har til dags dato ikke skjedd, da det ikke foreligger.

Det er forbausende at Statens Legemiddelverk i sin e-post til Faktisk.no begrunner at det ikke skal være krav om placebo – “for å unngå at kontrollgruppen i studien står uten behandling”.

Kliniske studier på vaksineområdet dreier seg i denne sammenheng om rent forebyggende tiltak som blir utført på friske barn eller voksne for å dempe risikoen for å få den sykdommen det vaksineres mot. Det må være langt viktigere å ha et studiedesign som gir størst mulighet for å avdekke bivirkninger enn at kontrollgruppen ikke umiddelbart får vaksiner man ikke kjenner effekten og skyggesidene av. Det er jo bl.a. det studiet er ment å kunne bidra med å avsløre.

De fleste kliniske vaksineforsøk viser at farmasøytisk industri selv kan velge om de vil oppfylle placebo-kravet. Følgelig benyttes svært sjeldent placebo med biologisk nøytralt innhold, da dette ikke foreligger som noe krav.

Under koronapandemien har demokratiske rettigheter blitt tilsidesatt. Mange land ruller nå ut et overvåkingssamfunn med detaljert, løpende kartlegging av sine innbyggere

Norske politikere vedtok en ny korona-lov for å håndtere smittefaren i samfunnet. Denne loven bryter med mange av de grunnleggende menneskerettighetene og Grunnloven på utallige punkter som innskrenkning av bevegelsesfrihet, inngrep i privatliv eventuelt i eiendom der det er påkrevet og pålegg overfor media. 
 

En artikkel i Aftenposten av Professor i jus, Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver

«En rekke av dagens tiltak har svak, eller kanskje til og med manglende hjemmel i loven.»

Tvungen registrering av personlige helsedata: Det som har blitt vedtatt i Norge og i mange andre land de siste årene, er at myndighetene har laget nasjonale digitale vaksineregistre som er en lovpålagt registrering av den enkeltes data. Man har ingen reservasjonsmulighet.

Det betyr at myndighetene nå krever å få en oversikt over din vaksinestatus. Videre ser vi at det blir diskutert flere steder at man ønsker å kunne koble vaksineregisteret opp mot et ID kort evt. pass. Dette er fremdeles ikke helt utarbeidede planer, men det er mange ulike løsninger på tegnebrettet. I tillegg til dette vet vi at myndighetene nå har satt opp et vaksineprogram for voksne, og det vil helt sikkert snart bli et større press mot at alle voksne må re-vaksinere seg omtrent hvert 10. år, da de vaksinene man tok som liten har sluttet å ha noen beskyttende effekt. 

Covid-pass blir vurdert innført i flere land

Fra World Economic Forum sine hjemmesider: CommonPass

«CommonPass aims to develop and launch a standard global model to enable people to securely document and present their COVID-19 status (either as test results or an eventual vaccination status) to facilitate international travel and border crossing while keeping their health information private. 

In collaboration with The Commons Project,a non-profit public trust building global digital services and platforms for the common good, the World Economic Forum is supporting the development and launch of CommonPass, an initiative which aims to develop a global, interoperable framework to safely restore cross-border travel to pre-pandemic levels.»

SMITTESPORINGS-APP blir lansert. Målet er at alle land i EU skal knytte seg opp til et felles EU-nettverk for smittesporing. Den nye norske smittesporingsappen skal etter planen lanseres 21. desember i år.

En rapport: EU Planning “Vaccination Passport” Since 2018“Roadmap on Vaccination outlines 3 year plan for boosting “vaccine confidence” and advancing “electronic tracking”

ScreenHunter_6751 Nov. 13 15.28.jpg
 
 

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.