Åpent brev: «Endring av smittevernloven – den egentlige agendaen»

Kjære stortingsrepresentant –

Som folkets representant er du ansvarlig overfor nasjonen og folket, det er kun deres ve og vel, deres interesser du skal fremme og beskytte, i den umiddelbare samtid ikke minst mot globale maktgruppers intensjoner og agendaer.

Jeg vender meg direkte til hver enkelt Høyre-representant – i dyp bekymring og med en inntrengende appell til din politiske samvittighet og ditt konstitusjonelle ansvar.

Personlig har jeg ingen fremskutt plass i samfunnet, er en vanlig opplyst borger, en av de titusener dere representerer, og jeg føler et ansvar for landet vårt. Og har derfor alltid vært forbundet med Høyres grunnverdier – vernet av grunnloven, folkestyret, vår nasjonale suverenitet og fremfor alt av individets ukrenkelighet, frihet og sivile rettigheter. Men nå, etter Høyres stemmegivning i favør av den endrede smittevernloven, føler jeg meg forlatt, sviktet, ja, likefrem forrådt.

Går denne loven gjennom, ville det ha katastrofale langsiktige følger.

Det argumenteres med at de foreslåtte endringene vil styrke beredskapen ved en eventuell ny pandemi. Argumentet er falskt og villedende. Vi har allerede tilstrekkelige lovhjemler til at regjerning, storting og helsemyndigheter kan håndtere en ny pandemi på demokratisk vis gjennom åpenhet og med vår felles «nasjonale fornuft». Vi har et lov- og regelverk som gir våre myndigheter alle nødvendige virkemidler for en akutt krisehåndtering.

De som argumenterer for endringene i §4-3 a, villeder folket og for den saks skyld også stortingsrepresentantene, tilslører hvorfor lovendringen nå på død og liv skal presses gjennom – på tvers av en økende folkelig motstand, bl.a. reflektert ved flere sterkt kritiske innlegg og lederartikler i de største dagsavisene.

Det den nye paragrafen i virkeligheten tilstreber, er å tilrettelegge og tilpasse smittevernloven for Verdens helseorganisasjons (WHOs) nye globale såkalte pandemiavtale som i mai skal vedtas og, hvis den går gjennom, skal integreres i hvert medlemslands lovverk. Dette er, hverken mer eller mindre, bakgrunnen for regjerningens endringsforslag, en bakgrunn som ikke nevnes, men tilsløres, som gjemmes bak en villedende og uærlig argumentasjon.

Dersom pandemiavtalen og den endrede smittevernloven vedtas, vil WHO få full kontroll over norsk helsepolitikk. Direktivene fra WHO vil gå utenom Stortinget, de vil ha karakter av tvingende instrukser som helsemyndighetene vil måtte iverksette. Stortinget vil være sjaltet ut og miste sin grunnlovsbestemte funksjon som landets øverste myndighet.

Dette er en suverentitsavståelse uten sidestykke i norsk historie.

Har WHOs arbeide med denne pandemiavtalen unngått din oppmerksomhet? Har du ikke satt deg inn i konsekvensene den vil medføre?

VWHO vil f.eks. bestemme hvilke vaksiner som skal påbys, og hvilke medikamenter legene må forordne, og hvilke som skal forbys, den vil avgjøre hva slags nedstengning vi skal ha, og hvor lenge den skal vare. WHO vil kunne påby tvungen vaksinering, gi rettlingslinjene for karantene og isolering, og samtidig innføre et rent sensurregime. All kritikk av eller saklige argumenter mot denne politikken, henvisninger til mulige vaksineskader og bivirkninger osv., vil bli stemplet som «feilinformasjon», noe norske myndigheter vil være forpliktet til å slå ned på og undertrykke, samt straffe dem som fremkommer med slik uønsket informasjon. Dermed er den grunnlovsgaranterte ytringsfriheten, grunnpilaren i et fritt samfunn, knust.

Er det et slikt samfunn du og dine medrepresentanter ønsker å åpne opp for?

Jeg innrømmer at det er hardt for positive tenkende mennesker å måtte se i øynene at WHO ikke lenger er en idealistisk organisasjon, men har endret seg til et globalt maktorgan styrt av mektige interessegrupper, frontet bl.a. av «filantropen» Bill Gates med sin tette forbindelse til den farmasøytiske industrien – produsentene av vaksineproduktene som med all makt skal påtvinges befolkningene.

Høres dette ut som «konspirasjonsteorier»? Ta en titt på listen over de største bidragsyterne, så blir det raskt klart hvem som nå kontrollerer WHO.

Og i kjølvannet av de store vaksinekampanjene ser vi nå helt nye og skremmende fenomener: økende overdødelighet, dramatisk synkende fødselstall, økende antall ufrivillige aborter og dødfødsler, turbokreft, økende antall mennesker med til dels

livsødeleggende vaksineskader. Når vil politikerne ta tak i dette, og kreve full og konsekvens dybdegranskning av årsakene og utvikle et tilsvarende handlingsprogram?

Hvordan vil du se dine velgere, som har gitt deg sin tillit, i øynene og forklare dem at du har medvirket til en vesentlig suverenitetsavståelse og lagt vår nasjonale helsepolitikk i hendene på en autoritær global organisasjon som i alle fall ikke har Norges interesser for øyet.

Skal smittevernloven endres, må det skje slik at det blir innføyet en demokratisk sikkerhetsventil, dvs. at alle helsepolitiske tiltak av den størrelsesorden vi her snakker om, i siste instans må godkjennes, eventuelt forkastes av Stortinget.

Det står mye på spill. I en slik alvorlig situasjon er «partipisken» et uegnet maktinstrument, som samvittighet og individuell integritet og overbevisning står høyt hevet over.

Du står ansvarlig overfor menneskene som valgte deg. Det er et dypt moralsk, nasjonalt og historisk ansvar.

Med vennlig hilsen

Bekymret borger

Publisert

i

, , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.