Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023 – 21.08.2020

Lenke til høringsforslaget:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-nasjonalt-statistikkprogram-2021-2023/id2704864/?uid=2f09172e-a076-4ca4-acb1-c46551380e26

Høringssvar fra Foreningen for Fritt Vaksinevalg

Dato: 21.08.2020

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

Lillestrøm, 21. august 2020

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat av 29. mai 2020, med forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023.

INNLEDNING

Foreningen For Fritt Vaksinevalg er en ideell medlemsforening som ble etablert i 2015. Vi er tilknyttet den internasjonale paraplyorganisasjonen European Forum for Vaccine Vigilance som består av medlemsorganisasjoner fra 25 europeiske land med til sammen over 100.000 medlemmer som har som formål å arbeide for et fritt vaksinevalg for alle borgere i Europa.

Vår forening har som formål å fremme og forsvare individets rett til frie medisinske valg på vegne av seg selv og sine barn i samsvar med prinsippene i en demokratisk rettsstat. Eiendoms- og råderetten over eget legeme må forbli hos individet selv.

Dette angår oss alle og handler om en av de mest grunnleggende friheter som finnes. Retten til å bestemme over eget legeme er en fundamental menneskelig rettighet som ingen politiker bør kunne overdra til statlige eller overnasjonale myndigheter. Individet må beholde denne selvbestemmelsesretten, og foreldrene må beholde beslutningsmyndigheten og ansvaret for sine barn.

Finansdepartementet har sendt ut på høring forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk. Foreningen for Fritt Vaksinevalg ønsker å kommentere forhold som har med håndtering av statistikk som angår vaksineområdet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har etter forslaget fått hovedansvaret for håndteringen av statistikk-arbeidet på delområdet smittevern og vaksine. Vi finner det problematisk at FHI er tiltenkt dette sentrale ansvaret.

FHI har tidligere vært vaksineprodusent, har vært og er stor på innkjøp og videresalg av vaksiner, markedsføring av vaksiner, de har en avgjørende posisjon på alle sider av landets vaksinepolitikk. FHI er rådgivningsorgan til HOD når det gjelder å ta inn nye vaksiner i vaksineprogrammene. FHI har en dominerende rolle i undervisningen av helsepersonell.

FHI er i tillegg en sentral aktør overfor landets helsestasjoner og fastleger. FHI har et sentralt ansvar for vurdering av meldinger om vaksinebivirkninger. FHI har en utstrakt kontakt med farmasøytisk industri og internasjonale vaksineorganisasjoner og WHO. FHI har vært og er involvert i vaksineforskning.

I lyset av dette må man stille spørsmål i forhold til inhabilitet hvis FHI nå i tillegg skal bli pålagt ansvaret med å håndtere og kontrollere føringen av statistikk på vaksineområdet.

Man må ikke glemme at det allerede foreligger et betydelig tillitsbrudd og skepsis i deler av befolkningen i forhold til FHI etter svineinfluensa-skandalen i 2009 og meningokokkforsøket på slutten av 1980-tallet og håndteringen av vaksineskadde i den forbindelse.

I lovteksten til offisiell statistikk §5 er det et tydelig krav om at:

– Offisiell statistikk skal utvikles, utarbeides og formidles på en faglig uavhengig, upartisk, objektiv, pålitelig og kostnadseffektiv måte.

– Utviklingen, utarbeidingen og formidlingen av offisiell statistikk skal skje på grunnlag av enhetlige standarder og harmoniserte metoder.

– Statistikken skal være relevant, nøyaktig, aktuell, punktlig, tilgjengelig og klar, sammenlignbar og sammenhengende. (Vår utheving)

Vi erfarer at statistikk knyttet til disse områdene har blitt mindre offentlig tilgjengelige etter FHIs overtakelse av dette. Systemet for innhenting av viktig informasjon som tidligere gikk sømløst, har nå blitt mer tungrodd bak søknadsprosesser og en mer uoversiktlig statistikk.

Foreningen for Fritt Vaksinevalg ser det også som viktig at man er i stand til å sikre historiske data, og at disse lar seg fremskaffes og kan fremstilles på en oversiktlig måte for befolkningen.

Når det kommer til mange infeksjonssykdommer som tidligere var et folkehelseproblem er det essensielt for den offentlige debatten at man her kan vise til nøyaktig statistikk for å kunne ha en nøktern formidling av de faktiske historiske forhold. Dessverre har vi sett eksempler på at FHI ikke har evnet dette.

Det vil anses som umulig for en etat å klare å utøve en faglig uavhengig og upartisk rolle med statistikkføring og formidling så lenge de har påtatt seg så mange andre oppgaver på ett og samme område. Om FHI allikevel anser seg i posisjon til dette, vil de i befolkningen likevel lett kunne oppfattes som inhabile. Å tildele FHI dette statistikk-ansvaret vil være i strid med god forvaltningsskikk og i strid med Statistikkloven.

Vår anbefaling er at statistikk knyttet til helse, vaksinasjon og dødsårsaker håndteres av et uavhengig organ av hensyn til objektivitet , kvalitet og tillit i befolkningen.

Med vennlig hilsen
på vegne av Foreningen for Fritt Vaksinevalg

Sigurd Nes
styreleder

www.frittvaksinevalg.com

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.