Oversikt over innsendte høringer fra 2017 – 2021

Oversikt over høringssvar fra Foreningen for Fritt Vaksinevalg

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har sendt inn en god del høringssvar i løpet av de siste årene som respons på mange av de lovendringene som har blitt fremmet på Stortinget som angår vaksiner og innskrenkede rettigheter i forhold til eget helsevalg. Foreningen har fokus på vaksinepolitikken, men vi anser oss også som en menneskerettsorganisasjon som arbeider mot indirekte eller direkte tvangsregimer når det kommer til vaksinering.

Flere av disse høringene har hatt svært knappe svarfrister noe vi mener undergraver en åpen faglig debatt og en demokratisk håndtering av beslutningsprosessene.

Smittevernsituasjonen under pandemien har aldri såpass prekær at disse korte tidsfristene kan rettferdiggjøres. Høringsprosessen vedrørende det nye lovforslagene bærer preg av intern og lukket saksbehandling. Politikerne har ikke fått tilstrekkelig informasjon om hva dette faktisk innebærer og de store konsekvensene dette vil kunne ha på store deler av befolkningen nå og inn i fremtiden. ​

Vårt første høringssvar ble sendt inn i 2016, videre høringssvar er listet i kronologisk rekkefølge; 

1. Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova

Det var denne lovendringen som førte til at det ble tilstrekkelig at kun en av foreldrene samtykket til vaksinering av felles barn. Det resulterte i at den foreldren som ikke ønsket vaksinering ikke lenger hadde noen bestemmelsesrett over sitt barns medisinske prosedyre når det kommer til vaksinering, selv om vaksinering kan medføre alvorlige bivirkninger.  

2. Høring – NOU 2019:13 Ny fullmaktslov: «Når krisen inntreffer»

Her ønsket man å gi regjeringen hjemmel for å kunne innføre en sektorovergripende fullmaktslov som kan sette til side all annen lovgivning. Denne skal kunne benyttes for å håndtere ekstraordinære kriser som ikke gjelder krig, men hvor det oppfattes å foreligge en alvorlig krise, f.eks. terrorhandlinger, naturkatastrofer eller pandemier.

Vi valgte å sende inn et omfattende høringssvar, da vi mener det er fare for at en slik fullmaktslov åpner opp for nesten ubegrenset maktutøvelse uten at det finnes et overordnet demokratisk kontrollorgan. Dette lovforslaget har foreløpig ikke blitt behandlet videre i Stortinget. Vi fikk i stedet Koronaloven hvor mange av momentene fra lovforslaget ble bakt inn. 

3. Endringer i Bioteknologiloven

Den andre lovendringen som ble foreslått og som allerede har blitt innført var en revisjon av Bioteknologiloven. Denne ble sendt ut på høring i mai 2019.

Her ble det foreslått at vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet blir unntatt bioteknologilovens reguleringer. Hensikten skulle være å harmonisere våre lover med EUs regelverk. I Stortingsproposisjon 34 L fikk det støtte fra mange instanser. Den 26. mai 2020 ble det gjort vedtak til lov om endringer i bioteknologiloven, her blir følgende fastslått: «Det er ikke knyttet usikkerhet til risiko ved vaksinene som skulle tilsi at det er behov for særskilte regler for bruken (…) Dette innebærer at det ikke vil kreves godkjenning av eller skriftlig samtykke til bruken av disse vaksinene etter bioteknologiloven. De nye vaksinene defineres derimot som legemidler. 

Lovforslaget hadde som formål å endre og regulere grunnleggende prinsipper i bioteknologiloven samt genteknologiloven. Det vil føre til at genterapi ved mindre alvorlige sykdommer og vaksiner med ny genteknologi ikke lenger skal være underlagt den kontrollen og reguleringen som inntil nå har vært i lovverket.
Dette kan ha svært store konsekvenser i forhold til nye vaksiner som er under utvikling basert på genteknologiske og genterapeutiske prinsipper som i utgangspunktet tilhører bioteknologilovens område. 

4. Forslag til endring av Genteknologiloven

Klima- og miljødepartementet har sendt ut på høring et forslag om å endre genteknologiloven slik at de vanlige krav om kliniske utprøvinger av legemidler med genmodifiserte organismer og krav om godkjenning og risikovurdering etter GMO-regelverket ikke skal gjelde når det kommer til vaksiner eller legemidler.

Departementet mener at en vurdering i forhold til bioteknologiloven er overflødig og tungvint, og kan i stedet overlates til legemiddelregelverket. 

Regjeringen har tidligere i år hasteinnført store endringer i lovverket i forbindelse med bioteknologi og genteknologi med spesielt fokus på å unnta genteknologisk baserte vaksiner fra genteknologiloven. Med dette vil man oppnå å fjerne alle juridiske hindringer som står i veien for en storskala innføring av eksperimentelle vaksiner til mennesker basert på en helt ny vaksine-teknologi som aldri tidligere har vært brukt i noen vaksine som er godkjent av noe land.

Ved å omdefinere vaksiner og legemidler som er basert på GMO teknologi, til å ikke bli definert som dette havner disse legemidlene inn under reguleringen i legemiddelverket.

Her vil man via forpliktelser i EØS-avtalen bli pålagt å ta inn disse vaksinene og legemidlene uten nærmere reguleringer. De vil da også bli behandlet som ordinære vaksiner i vårt lovverk, og befolkningen vil kunne ha plikt til å la seg vaksinere med disse slik det står i lovteksten.

Hvis de samme vaksinene hadde blitt regulert av genteknologiloven hadde de vært underlagt et strengere lovverk, og ville da heller ikke kunne klassifiseres som vanlige vaksiner med dertil hørende tvangslovgivning.  

En slik omdefinering vil gi myndigheter og farmasøytisk industri friere tøyler i forhold til å kunne massevaksinere befolkningen med en eksperimentell vaksine. Befolkningens beskyttelse mot legemidler med potensielt svært alvorlige og dyptvirkende bivirkninger blir tilsvarende svekket.

5. Kort høring forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler

Forskrift i loven, det kom en høring om en forskrift som handlet om å legge til rette for å gjøre lovverket enklere og mer i tråd med EU sitt lovverk når det kommer til viktige fagområder som bioteknologi og genteknologi, og da med spesielt fokus på å unnta genteknologiske vaksiner fra genteknologiloven og omdefinere disse slik at de vil bli regulert under legemiddellovverket. Foreningen skrev inn en høringsuttalelse også til denne høringen som kan leses her. Denne er nå innført som en forskrift i loven.

Det er bare Bioteknologiloven og forskriften nevnt over som foreløpig har trådt i kraft. Genteknologiloven har ennå ikke blitt behandlet på Stortinget, men er nå blitt lagt ut på høring, se punkt 18. Derfor har loven om at vaksiner og legemidler skal behandles som GMO-legemidler og hvor man må innhente godkjenning hos Klima- og miljødirektoratet i henhold til Genteknologiloven vært gjeldene under hele pandemien. Men våre myndigheter har ikke tatt hensyn til dette i håndteringen av lovverket i forhold til de nye vaksinene mot Covid-19.

6. Høring – forslag til nasjonalt statistikkprogram

Her ønsker man at FHI skal være ansvarlig for håndering og kontroll av statistikk på vaksine- området. Vi mener man må stille spørsmål ved deres habilitet. Det vil anses som umulig for en etat å klare å utøve en faglig uavhengig og upartisk rolle med statistikkføring og formidling så lenge de har påtatt seg så mange andre oppgaver på ett og samme område. Å tildele FHI dette statistikk-ansvaret vil være i strid med god forvaltningsskikk og i strid med Statistikkloven.

7. Forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret

Her poengterer vi at vi ikke kan se et behov for noen forlengelse av den midlertidige loven da eksisterende lovgivning allerede gir Forsvaret tilstrekkelig verktøy til å håndtere en krisesituasjon når det gjelder å avhjelpe konsekvenser av COVID-19. Den alminnelige styringsretten burde være tilstrekkelig for å sikre opprettholdelse av Forsvarets operative evne. Slik denne midlertidige loven er utformet er den svært antydende i sin ordlyd, noe som åpner opp for vide tolkningsmuligheter. Dette kan lett misbrukes da disse midlertidige lovene overstyrer norsk lov og Grunnlov hvor man har innebygde kontrollmekanismer for å hindre misbruk av makt. Ved midlertidige lover vanskeliggjøres kontrollen og etterprøvingen av forvaltningens myndighetsutøvelse. På generelt grunnlag kan det hevdes at slik fullmaktslovgivning vil utfordre hensynet til forutberegnelighet og potensielt komme i konflikt med legalitetsprinsippet i Grl. § 113. 

Det er essensielt at smitteverntiltak og innføring av unntakslover blir fastsatt på basis av en balansert forståelse av situasjonen, med nøkterne tall og etterlevelse av grunnleggende infeksjonsmedisinske prinsipper.

8. Representantforslag om vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper

Vi mener at det ikke er god helsepolitikk å sette av flere hundre millioner kroner årlig til et vaksinasjonsprogram for voksne. Vi mener de totale helsegevinstene og kostnadene for et slikt program er dårlig utredet, i tillegg mener vi det er uheldig at det er lite transparens omkring de internasjonale forpliktelsene Norge har overfor globale helseorganisasjoner og hvilke føringer dette får på vår egen helsepolitikk. Vi har bindende juridiske avtaler med WHO gjennom IHR (International Health Regulations) noe som ikke fremkommer noe sted i høringsnotatet.

9. Høring – forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, vaksinasjon mot covid-19

Her ønsket Regjeringen å innføre en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Vi mente grunnleggende etiske regler som den Hippokratiske lege-eden trer i kraft når det er snakk om eksperimentell medisinering. Vi mente det ville bli problematisk for legene å ivareta denne eden om de blir pålagt en plikt til å bidra til å vaksinere sine pasienter. Det kan ikke være slik at staten skal komme inn og legge føringer på hvordan den enkelte lege skal behandle sine pasienter. Det blir en uheldig innblanding i det tillitsforholdet som skal være mellom lege og pasient. Legene må stå fritt til å kunne gjøre objektive medisinske vurderinger for hver enkelt av sine pasienter, og på et selvstendig grunnlag ta stilling til om vaksinering skal anbefales eller ikke. Vaksinene har ikke blitt testet på de pasientgruppene som nå tilbys vaksiner. De har blitt testet på friske voksne i alderen 18 – 65 år. Det betyr at det finnes ingen data på hvordan en pasient som tilhører disse sårbare pasientgruppene vil kunne reagere på vaksinene. Alder kan ikke være det eneste kriterie for anbefaling av vaksinasjon.

10. Høring – forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

skrive en kommentar her…

11.  Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv i smittevernloven

skrive en kommentar her…

her

12.  Vi krever en åpen høringsrunde om innføring av koronasertifikat og vaksinepass!

Skrive en kommentar her

Denne høringsrunden sprengte databasen til regjeringen og det ble sendt inn over 10 500 høringssvar!

13.  Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

 Skrive en kommentar

14.  Pressemelding for å varsle politikerne om de nye vaksinene

Foreningen ønsket i den forbindelse med innføringen av endringer i Bioteknologiloven å advare våre beslutningstakere om at dette ville fjerne vesentlige reguleringer av bioteknologi som er spesielt viktig ved innføringen av nye genteknologisk baserte vaksiner. Åpent brev til Stortingets representanter: “Revidert bioteknologilov kan ha som konsekvens at man kan innføre tvungen genterapi av befolkningen via forebyggende vaksinering.

Dette kan ha svært store konsekvenser i forhold til nye vaksiner som er under utvikling basert på genteknologiske og genterapeutiske prinsipper som i utgangspunktet tilhører bioteknologilovens område. 

Siden vi ikke fikk noen respons fra politikerne på Stortinget fant vi det nødvendig å gå ut med en pressemelding som ble sendt ut til mediene. Der skriver vi at: “Lovendringene vil være brudd med Bioteknologikonvensjonen og Grunnlovens krav til saksbehandling. Stortinget har ikke blitt gitt alle nødvendige opplysninger vedrørende nye tilføyelser i lovteksten – hvilket er et krav presisert i Grunnloven.“

15.  Høring – NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

 Skrive en kommentar her

 mentar her

16.  Høring – endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger. 

 Skrive en kommentar her

17.  Høring – forslag til endring i overvåkingen av influensa i MSIS

 Skrive en kom

18.  Overføring av myndighet etter genteknologiloven for klinisk utrpøving av GMO-legemidler

 Skrive en kommentar her…

19.  Høring – oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget 

 Skrive en kommentar her…

ian keefe MDteiLH1CZY unsplash

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.