Hvor står de politiske partiene i vaksinesaken?

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har spurt de politiske partiene i 2017, 2019 og 2021 om hvordan de stiller seg til sentrale spørsmål i vaksinesaken. 
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er de partiene som foreløpig har vedtatt på sine landsstyremøter at de ønsker å innføre tvangsvaksinering i Norge. Flere respresentanter fra Høyre har ytret ønske om tvangsvaksinering av helsepersonell. Ungdomspartiet i Miljøpartiet De Grønne har også skrevet i sitt program at de ønsker å gå inn for innføring av tvangsvaksinering.

Direkte lenke til spørsmål foreningen stilte i 2017

Direkte lenke til spørsmål foreningen stilte i 2019


Foreningen spør de politiske partiene i 2021:

ScreenHunter 565

Foreningen for Fritt Vaksinevalg sendte ut 7 spørsmål til alle politiske partier i Norge for å få svar på partiets holdning til sentrale temaer i vaksinesaken. 

​Vi håper at vi med avklaringer på disse spørsmålene vil gi våre medlemmer og støttespillere og den interesserte del av befolkningen et bedre grunnlag for å ta et valg i tråd med egne verdier og med størst mulig faglige innsikter.
Vi håper også at vi med våre spørsmål vil kunne rette oppmerksomheten på de mange vanskelige spørsmål i vaksinesaken som dessverre ikke finnes noen forsvarlig åpen debatt omkring.

​Spørsmålene handler om hvordan partiene forholder seg til krav om vaksinepass, press eller pålegg om å la seg vaksinere, sensur av medisinsk informasjon, bivirkninger av vaksinene, meldesystemene og det manglende grunnlaget for å kunne ta et informert valg. 

Spørsmålene som PDF-fil

 7 SPØRSMÅL FRA FORENINGEN FOR FRITT VAKSINEVALG: 


Spørsmål 1:
 Foretar partiet selvstendige vurderinger av råd og konklusjoner som kommer fra våre myndigheter når det gjelder Covid-19 vaksinasjon av barn og unge?  

​Spørsmål 2: Det er lovfestet at vaksinering skal være frivillig, men til tross for dette blir mange arbeidstakere, spesielt helsepersonell, utsatt for et stort og lovstridig press om å la seg vaksinere. Hvordan forholder partiet seg til dette? 

​Spørsmål 3: Mange europeiske land har nå innført krav om innenlands bruk av vaksinepass for å kunne delta i samfunnet. Hvordan stiller partiet seg til dette og hvilke medisinske vurderinger legger dere her til grunn? 

​Spørsmål 4: Befolkningen har en lovfestet rett på informert samtykke som innebærer at det skal gis balansert informasjon om positive, men også negative effekter av enhver medisinsk behandling inkludert vaksinasjon. Mesteparten av den informasjonen som blir gitt til befolkningen om koronavaksinene er ensidig positiv i vaksinenes favør. Hva vil partiet gjøre for å sikre at befolkningen får dekket sitt lovfestede krav om balansert informasjon? 

Spørsmål 5: Det har kommet en rekke advarsler fra medisinske eksperter verden over hvor det oppfordres til umiddelbart å stoppe vaksineringen. De frykter at massevaksineringen kan føre til at et stort antall av de vaksinerte vil kunne utvikle langt alvorligere og mer dødelig Covid-19 sykdom. I tillegg er bivirkningene som nå etterhvert har blir kjent, svært omfattende og alvorlige. Hvordan forholder partiet seg til disse advarslene? 

​Spørsmål 6: Forskning indikerer at kun 1 til 4% av forekommende bivirkninger blir registrert i meldesystemene. Vaksiner er legemidler og utgjør en medisinsk behandling. Vil partiet ta eller støtte initiativ for å få et reelt fungerende og uavhengig meldesystem for bivirkninger av legemidler?

​Spørsmål 7: Ordningen med erstatning for vaksineskader skaper en nærmest umulig bevisbyrde. Etter svineinfluensaen var det kun 1 av 5 søkere som fikk anerkjennelse for sin vaksineskade og tildelt erstatning.  Hva vil partiet gjøre for at de som får alvorlige og varige skader får en rettferdig behandling i pasientskadeerstatnings-systemet? 

Her følger en kort faglig bakgrunn og redegjørelse for våre spørsmål. 


Spørsmål 1:
 Foretar partiet selvstendige vurderinger av råd og konklusjoner som kommer fra våre myndigheter når det gjelder Covid-19 vaksinasjon av barn og unge?  

Ungdom ned til 18 år blir i dag oppfordret av våre helsemyndigheter til å ta vaksinene mot Covid-19. Flere land har nå i tillegg godkjent vaksinering av barn ned til 12 år. Våre helse- myndigheter vil ta en avgjørelse om de vil anbefale vaksinering av denne aldersgruppen innen kort tid.
Vi vet at barn svært sjeldent blir rammet av alvorlig Covid-infeksjon. Overlevelsesraten for barn og unge er beregnet å være 99,998% og de vil derfor ikke ha noen egennytte av å bli vaksinert. Samtidig vet vi at barn og ungdom får mer alvorlige bivirkninger av vaksinene enn eldre. Gjennomsnittsalderen på de som dør av Covid-19 er ca 83 år og de fleste hadde underliggende kroniske sykdommer. 

Ett av argumentene for at barn skal vaksineres er at de kan bidra til flokkimmuniteten i samfunnet. Men dette er ikke et gyldig argument så lenge vaksinerte kan bli smittet, spre smitte og bli syke på lik linje med de uvaksinerte. Dessuten er det etisk høyst betenkelig å benytte friske barn som skjold for å beskytte andre pasientgrupper, i dette tilfellet voksne eller gamle. Det å skulle skyve barna foran seg på denne måten har aldri tidligere vært praktisert av et moderne samfunn og strider mot internasjonale etiske retningslinjer for medisinsk praksis. 

I følge Nürnbergkonvensjonen skal all eksperimentell medisinsk uttesting kun utføres på personer som kan samtykke til behandlingen på frivillig basis. Barn er ikke selv samtykkekompetente, derfor er det foreldrene som samtykker på deres vegne. Men i hvilken grad er foreldrene i stand til å foreta et informert samtykke når det ikke foreligger balansert informasjon om vaksinene? 

Et annet  argument for vaksinering er at barn kan bli rammet av long-covid som kan være en ettervirkning av gjennomgått sykdom. Det foregår for tiden mye forskning på dette området og resultatene er sprikende hva gjelder omfang og alvorlighetsgrad. FHI opplyser i siste ukesrapport at barn i aldersgruppen 0-17 år har stått for 1,4% av alle sykehusinnleggelser. I FHIs oppsummering av 43 studier om langtidsvirkninger rapporteres at disse generelt er forbundet med pasienter som har vært innlagt. Dette må sees i lys av at virksom dokumentert behandling finnes, men at den i mange land ikke har vært tillatt å ta i bruk. 

​Dette må i såfall veies opp mot bivirkningene av vaksinene. Noen av de akutte bivirkningene vi har observert foreløpig er lammelser, blødninger og blodpropp, samt betennelser i en rekke organer. Hos unge har man særlig sett mange tilfeller av betennelser i hjertet som perikarditt og myokarditt. Bivirkningene som kommer på mellom og lang sikt vet man foreløpig veldig lite om da sikkerhetsstudiene på vaksinene fremeles pågår og en endelig godkjenning vil ikke kunne foreligge før om 2 år. Man vil trenge ytterligere 10-20 års observasjonstid for å få et mer fullstendig bilde av disse vaksinenes skyggesider.  

Mange medisinske eksperter er bekymret for at bivirkninger av Covid-vaksinene, som er basert på en helt ny genbasert vaksineteknologi kan gi alvorlige nevrologiske og autoimmune sykdommer. Man er også bekymret for at det kan oppstå antistoffavhengig forsterkning (ADE) som er en svært alvorlig tilstand.  Det er derfor mange som i disse dager kommer med sterke advarsler om at vi må stoppe opp vaksineringen av våre barn, men også av voksne inntil vi har mer oversikt over langtidseffektene, og har avklart ADE-fenomenets betydning. 

Spørsmål 2: Det er lovfestet at vaksinering skal være frivillig, men til tross for dette blir mange arbeidstakere, spesielt helsepersonell, utsatt for et stort og lovstridig press om å la seg vaksinere. Hvordan forholder partiet seg til dette? 

​I Norge skal all vaksinering være frivillig. Dette bygger på prinsippet om individets autonomi og selvbestemmelsesrett i forhold som gjelder eget legeme og personlig helse. Påbud om vaksinering for helsepersonell er et inngrep i deres kroppslige og psykiske integritet som vil stride mot grunnleggende menneskerettigheter og nasjonal lovgivning som igjen er en av de sentrale bærebjelkene i et demokrati. 

Men det er mange helsearbeidere som opplever et sterkt press om å la seg vaksinere med de nye vaksinene mot Covid-19. Flere har mottatt skriftlig informasjon fra sin arbeidsgiver om mulige konsekvenser ved unnlatelse av vaksinering hvor det trues mer eller mindre direkte med omplassering eller oppsigelse. Dette innskrenker den enkeltes mulighet til å ta et fritt valg om å være vaksinert eller ikke og er direkte lovstridig. 

Det sosiale presset om å la seg vaksinere oppleves av mange som så sterkt at det blir en stor belastning. Kunnskapssituasjonen gir ikke grunnlag for et slikt press og slike trusler overfor en arbeidstaker.  

Det er viktig å understreke at koronavaksinene ikke er endelig godkjente legemidler, at de ikke hindrer smittespredning og at omfanget av bivirkningene uklare. Det er allmenn kjent at det tar flere år å utvikle en vaksine før den blir ansett som tilstrekkelig sikker. Disse vaksinene har blitt hasteutviklet i løpet noen få måneder. Historien viser at omfanget av bivirkninger fra vaksiner er vanskelig å forutsi, og denne usikkerheten er enda større når man nå tar i bruk en ny genbasert vaksineteknologi som aldri tidligere har vært tatt i bruk på mennesker i stor skala. Det er derfor viktig at arbeidsgivere og andre respekterer det valget den enkelte tar i forhold til å la seg vaksinere, med den helsemessige risikoen det medfører. 

Spørsmål 3: Mange europeiske land har nå innført krav om innenlands bruk av vaksinepass for å kunne delta i samfunnet. Hvordan stiller partiet seg til dette og hvilke medisinske vurderinger legger dere her til grunn? 

Stortinget vedtok i juni i år å innføre bruk av et koronasertifikat i Norge. Dette er et system som baserer seg på et kunstig skille mellom de som er antatt «beskyttet» og de som ikke er det. Vaksinene tillegges her egenskaper de ikke har. 

Helsemyndighetene uttaler at de antar at vaksinene kan hindre smittespredning, men det kan vanskelig forsvares så lenge de som er vaksinerte kan bli syke og spre smitte til andre på lik linje med de som er uvaksinerte. Bruk av koronasertifikatet svarer ikke til de medisinske forutsetningene som må ligge til grunn for at et slikt sertifikat skal ha noen smittedempende effekt. Tvert imot gir det falsk trygghet, noe som kan føre til økt smittespredning. 

​​Det rapporteres nå fra flere land at det er de vaksinerte som utgjør flertallet av sykehusinnleggelsene grunnet alvorlig Covid-19. Dette kan være en alarmerende indikasjon på at vaksinene kan skape en forsterket negativ reaksjon hos de som er vaksinerte, noe som allerede på kort sikt kan få alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Denne problemstillingen  gjør at ytterligere vaksineringer mot nye virusvarianter og booster-injeksjoner med  eksisterende vaksiner kan ha motsatt effekt og gjøre befolkningen mer sårbar. 

All vaksinasjon skal være frivillig i Norge, men et koronasertifikat vil føre til et stort press på de uvaksinerte og reelt medvirke til indirekte tvang. Et krav om et gyldig sertifikat vil kunne føre til utestengelse og diskriminering av de som ikke er i stand til å fremvise et gyldig pass basert på et medisinsk valg om å ikke vaksinere seg. 

En slik segregering av befolkningen basert på biologiske kriterier og iverksettelsen av kunstige skillelinjer uten noe medisinsk grunnlag medfører at befolkningen kommer i en reell tvangssituasjon i spørsmålet om vaksinasjon. 

Et vaksinepass vil frata de som av ulike årsaker er uvaksinerte grunnlovfestede rettigheter, noe som også vil være i strid med menneskerettighetene. Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet.

Bruken av et innenlands koronasertifikat her i landet har foreløpig vært beskjedent, men vil raskt kunne bli et krav dersom smittesituasjonen endrer seg og myndighetene vedtar en utvidet bruk. Fra andre land ser vi en slik utvidet bruk der kun personer med et gyldig pass får muligheten til å delta på ulike sports- og kulturarrangementer, delta i gudstjenester, besøke butikker, kjøpesentre og restauranter, og komme tilbake på jobbe eller skole. 

​ 

Spørsmål 4: Befolkningen har en lovfestet rett på informert samtykke som innebærer at det skal gis balansert informasjon om positive, men også negative effekter av enhver medisinsk behandling inkludert vaksinasjon. Mesteparten av den informasjonen som blir gitt til befolkningen om koronavaksinene er ensidig positiv i vaksinenes favør. Hva vil partiet gjøre for å sikre at befolkningen får dekket sitt lovfestede krav om balansert informasjon? 

Informasjonen om Covid-vaksinene følger ikke lovens krav om å gi balansert informasjon. Dette fremgår av lov om pasient- og brukerrettigheter  § 4-1 første ledd andre setning som fastslår at ”For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen”.

Myndigheter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell har ikke bare et etisk, men også et rettslig ansvar for å å sikre at den informasjonen som blir gitt er tilstrekkelig og balansert. Dette betyr at vedkommende som skal motta helsehjelpen må kunne forstå hva han eller hun samtykker til. Pasienten skal bli fremlagt informasjon som er relevant og forståelig om behandlingens fordeler og ulemper ved alle medisinske inngrep. 

Vaksinering er et medisinsk inngrep med en reseptbelagt medisin som vil kunne gi varige endringer og skader på kroppen, endog død. 

Det er også et krav om at det redegjøres for andre typer behandlingsstrategier, enten at man ikke foretar seg noe eller at man blir forelagt en annen type behandling. 

Det må foretas en individuell risikovurdering for den enkelte pasient og ikke veies opp mot at inngrepet skal ha en fordelaktig effekt på en annen pasientgruppe eller samfunnet.   

Samtykket skal være frivillig og aldri presses frem ved overtalelse. Lovgivningen stiller strenge krav til informasjon. Helsepersonell har en vid informasjonsplikt i forbindelse med vaksiner, hpl. § 10 jf. pbrl. § 3-2. Det er viktig at faktiske opplysninger blir formidlet, og at de som skal samtykke får all relevant informasjon og ikke kun får formidlet det som er positivt ved vaksinering. Det kan ikke være slik at man ikke gir sannferdig informasjon til befolkningen fordi man frykter en lavere oppslutning om vaksineringen. 

Et eksempel er hvordan man oppgir covidvaksinenenes effektivitet til å være ca 94-95% effektive. De aller fleste vil forstå dette som at 94-95 av 100 som blir vaksinert blir beskyttet og stopper smittespredning. Det faktiske forhold er at dette er helt feil og misvisende. Det refereres til en relativ risikoreduksjon, mens studiene til vaksineindustrien kun kan demonstrere knappe 1% reduksjon hvis man ser på den absolutte reduksjonen. Denne misvisende presentasjonen av de faktiske forhold gir befolkningen et feilaktig grunnlag for å ta avgjørelser i forhold til vaksinering. 

All vaksinering innebærer en risiko. Når det gjelder vaksinene mot Covid-19 er det egentlig ikke mulig å få et informert samtykke fordi vaksinene ennå ikke er endelig godkjente; sikkerhetsstudiene er fremdeles pågående, og vaksineprodusentene vil ikke kunne søke om endelig godkjenning før om 2 år. 

Man har derfor ennå ingen forutsetning for å kunne få en fullstendig oversikt over virkningene eller bivirkningene av vaksinene hverken på kort, mellomlang eller lang sikt. Vaksinene er av helt klar eksperimentell karakter. Dette plikter alle som formidler informasjon om vaksinene å opplyse eksplisitt om. Dette blir tilnærmet ikke gjort, denne informasjonen blir i realiteten forbigått og i realiteten tildekket.

Det foregår i dag en sterk promotering av vaksiner gjennom mediene, eller stadige påminnelser om å la seg vaksinere gjennom kampanjer eller meldinger på mobil fra våre myndigheter. Dette strider mot loven om informert samtykke der ingen behandling skal tilbys under press eller trussel om negative konsekvenser.  

Hvis man legger sammen den ensidige og mangelfulle informasjonen fra myndigheter, media og helsepersonell sammen med sensurering av de faktiske forhold som taler mot vaksinering, sterke intensiver til å ta vaksinene gjennom et sterkt sosialt press, utestengelser fra aktiviteter ved å ikke inneha et koronasertifikat og lokking med iskrem og lotterigevinster, fører dette til at befolkningen har blitt og blir fratatt et reelt grunnlag for å foreta et informert samtykke slik loven pålegger. I tillegg må dette kunne betegnes som lovstridig markedsføring av legemidler. 


Spørsmål 5: Det har kommet en rekke advarsler fra medisinske eksperter verden over hvor det oppfordres til umiddelbart å stoppe vaksineringen. De frykter at massevaksineringen kan føre til at et stort antall av de vaksinerte vil kunne utvikle langt alvorligere og mer dødelig Covid-19 sykdom. I tillegg er bivirkningene som nå etterhvert har blir kjent, svært omfattende og alvorlige. Hvordan forholder partiet seg til disse advarslene? 

​Det kommer en rekke advarsler og oppfordringer til umiddelbart å stoppe vaksineringen fra ledende medisinske eksperter.  Massevaksinering vil i stedet for å beskytte befolkningen, kunne lede til det motsatte. Den store bekymringen fra de medisinske ekspertene beror på bl.a. det forhold at antistoffer som vaksinene stimulerer til dannelsen av, i stedet for å beskytte mot infeksjon virker sykdomsforsterkende. Dette går under navnet: Antibody Depended Enhancement (ADE) som  er et fenomen hvor antistoffer i stedet for å beskytte mot infeksjon binder seg til viruset og hjelper det inn i cellene. 

Den pågående massevaksineringen kan således legge grunnlaget for svært alvorlige sykdomsforløp og død hos et stort antall av de vaksinerte.

I tillegg advares det mot at massevaksineringen vil drive frem muteringen og kan føre til utviklingen av mer aggressive mutanter, som vaksinene vil gi liten beskyttelse mot. 

Situasjonen kan sammenlignes med antibiotikaresistens, der ukritisk og omfattende bruk av antibiotika fremmer resistente bakterier. Våre helsemyndigheter har ikke tatt disse tunge advarslene på alvor og fortsetter i stedet å massevaksinere befolkningen inn mot infeksjonssesongen til høsten og vinteren.

Det må betegnes som svært kritikkverdig og risikovillig at våre ansvarlige myndigheter ikke har avklart med vitenskapelig sikkerhet omfanget og risikoen for disse farene.  Dyreeksperimentelle studier hvor man har forsøkt å utvikle vaksiner mot SARS-virus, resulterte i alvorlig sykdom og et stort antall døde forsøksdyr når de på nytt ble eksponert mot det viruset de tidligere var vaksinert mot. 

Å rulle ut full massevaksinering av befolkningen med en genbasert vaksine hvor erfaringsgrunnlaget er minimalt utgjør også en stor risiko.

Denne inngripende vaksineteknologien var tidligere omfattet av loven om genteknologi og bioteknologiloven som innebar et krav om skriftlig forhåndsgodkjenning og høyere krav til risikovurdering ved bruk av slik teknologi i forhold til etikk og hensyn til miljøet. Hasteendringer i loven ble iverksatt i 2020 for å unnta disse genbaserte vaksinene fra slike krav. Det ble vedtatt en lovendring som innebærer at GMO-vaksiner ble omdefinert til å være vanlige vaksiner, noe de faktisk ikke er. 

I tillegg til dette knyttes det sterk bekymring til at vaksinene fører til  en ukontrollert produksjon av spike-proteiner som har vist seg å kunne spre seg rundt i hele organismen og ikke forbli rundt injeksjonsstedet, slik man først antok. Disse spike-proteinene viser seg å være sykdomsfremkallende, i det de forbinder seg til cellene i åreveggen eller føres til ulike organer i kroppen og forårsaker ørsmå blodpropper og inflammasjon med organskade til følge. Spørsmålet om vaksinenes virkning i forhold til kreftutvikling, autoimmune sykdommer, nevrodegenerative sykdommer, inklusive demens, og infertilitet er helt uavklart, men det begynner å fortette seg svært bekymringsfulle konturer. Vaksinenes virkning på barn og unges utvikling og helse har man ikke kjennskap til. 

Det burde for lengst ha vært slått alarm og gjort en seriøs vurdering om å stoppe all vaksinering da Covid-vaksinene som har vært på markedet under ett år, har gitt flere bivirkninger inklusiv død enn det samlede antall bivirkninger fra alle tidligere vaksiner til sammen. Vi har ennå ikke noen reell oversikt over kortidsbivirkningene, men det man har sett er et stort antall blodpropper i de små karene, som over tid kan lede til komplikasjoner, bl.a. i lunger, hjerte og hjerne. Videre er den kliniske erfaring at latente virusinfeksjoner og andre sykdommer reaktiveres.  Bivirkninger på mellom- og lang sikt vil komme i tillegg. 


Spørsmål 6: Forskning indikerer at kun 1 til 4% av forekommende bivirkninger blir registrert i meldesystemene. Vaksiner er legemidler og utgjør en medisinsk behandling. Vil partiet ta eller støtte initiativ for å få et reelt fungerende og uavhengig meldesystem for bivirkninger av legemidler?

Flere studier viser at meldesystemene for bivirkninger er svært mangelfulle. De er basert på passiv innrapportering og er bare i stand til å fange opp noen få prosent av de reelt forekommende bivirkningene. En studie utført ved Harvard gjør at Centers for Disease Control (CDC)  legger til grunn at under 1% av de forekommende bivirkninger blir registrert i meldesystemene. Studier fra andre land viser til liknende resultater. Dette medfører at befolkningen og fagmiljøene får mangelfulle data om bivirkningene av vaksinene, og vil således ikke kunne foreta et reelt informert samtykke ved vaksinering. 

Vi vet per august 2021 at Legemiddelverket har et alvorlig etterslep med å behandle bivirkningsrapporter som har blitt meldt inn i forbindelse med Covid vaksinene. Av totalt 23 650 innrapporterte meldinger, så er det 9 474 meldinger, dvs 40% som man ennå ikke har rukket å vurdere. Dette er problematisk når vi står midt i en massevaksinering av befolkningen hvor mange har behov for tilgang på oppdaterte og korrekte data. Myndighetene har med dette gitt avkall på å ha en fortløpende oppdatert oversikt over bivirkningene ved å ikke sørge for tilstrekkelig kapasitet i et allerede mangelfullt system. 

Det er i tillegg problematisk at institusjoner som Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens Legemiddelverket (SLV) som har ansvaret for godkjenning, implementering, salg og markedsføring av vaksinene, samtidig skal være sentrale aktører når det gjelder å vurdere bivirkningene av de samme vaksinene. Det sier seg selv at vi her står overfor et åpenbart habilitetsproblem når det ikke finnes noen uavhengig instans til å vurdere bivirkningene og  årsakssammenhengene på et frittstående grunnlag.

RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) er satt inn for å gjennomgå bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, men RELIS kan heller ikke ansees å ha noen uavhengig posisjon. I et fungerende demokrati er man avhengig av frittstående institusjoner som kan overprøve statlige etaters myndighetsutøvelse. Det vil være av stor betydning for å beholde tilliten i befolkningen. 

I tillegg er det vesentlig at helsearbeidere får mer kunnskap om vaksineskader slik at de blir i stand til å gjenkjenne disse og at man overvinner vegringen med å anerkjenne og melde vaksinebivirkninger. Her ligger kanskje hovedforklaringen på at 96-99% av forekommende bivirkninger ikke blir meldt inn. Man ser ikke det man ikke vet og man ser heller ikke det man ikke vil vite noe av. Den rådende holdningen gjennom alle år, og som fortsatt preger det faglige ståstedet er at:  «Vaksinene må ikke komme i vanry.»

Inntil denne ukulturen er overvunnet og at fungerende meldesystemer er etablert har vi ikke forutsetninger for å bedømme omfanget av vaksinenes bivirkninger. 

Spørsmål 7: Ordningen med erstatning for vaksineskader skaper en nærmest umulig bevisbyrde. Etter svineinfluensaen var det kun 1 av 5 søkere som fikk anerkjennelse for sin vaksineskade og tildelt erstatning.  Hva vil partiet gjøre for at de som får alvorlige og varige skader får en rettferdig behandling i pasientskadeerstatnings-systemet? 

Europeiske myndigheter har gitt vaksineindustrien fritak for ansvar for sine produkter. Det blir derfor det enkeltes land skadeerstatningsystemer som påtar seg erstatningsansvaret ved vaksineskader. I Norge er det Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som vurderer søksmål om erstatning for koronavaksinene og forvalter de statlige utbetalingene, som til syvende og sist blir belastet skattebetalerne.

​Loven slår fast at staten har såkalt objektivt ansvar for skader som oppstår som følge av anbefalte vaksiner. Det vil si ansvar selv om staten ikke har det reelle produktansvaret. Dette står i smittevernloven og pasientskadeloven.
Foreløpig er det 77 personer som har søkt om erstatning i forbindelse med Covid-vaksinen. Det er 3 som foreløpig har fått medhold. Hvor mange avslag som har blitt gitt er foreløpig ukjent. Ved svineinfluensaen i 2009 kom det inn 801 søknader fra de som hadde blitt alvorlig og varig skadet av vaksinene, kun 151 fikk medhold og erstatning for sin skade. Det skal sterk bevisførsel til for å nå frem hos Pasientskadenemnda og kun 1 av 5 har fått medhold i sine saker. 

I vaksinesaker må skadelidte først føre bevis for at han eller hun har tatt en anbefalt eller påbudt vaksine, og at vaksinen i seg selv eller sammen med andre årsaksfaktorer kan forklare den inntrufne skaden. ​Man må dokumentere årsak-virkning, det vil si at det er sannsynlighets- overvekt for at vaksinen medførte skaden. Det er svært vanskelig å vurdere bivirkninger og dødsfall etter vaksinasjon, men fordi man ikke klarer å fastslå en klar årsakssammenheng, så betyr ikke det at man dermed kan frikjenne vaksinen. 

Hvis man ikke får medhold hos NPE kan vedtaket ankes til Pasientskadenemnda. Dette er en uavhengig klagenemnd som også er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Hvis man ikke får medhold hos Pasientskadenemnda, må man ta saken videre i det ordinære rettssystemet, i form av et søksmål mot Pasientskadenemnda – altså indirekte staten og ikke vaksineindustrien. 

Vaksineskadde får ikke sjelden medhold i rettssystemet der de før har blitt avvist av spesialisthelsetjenesten og pasientskadeerstatningssystemene, kanskje nettopp fordi man der gjør en mer total bedømmelse og objektiv vurdering av sannsynlige årsakssammenhenger.  

I en artikkel i Dagbladet fra november 2020 er det flere advokater som uttaler seg om muligheten til å få pasienterstatning for vaksineskader. Her kommer det frem at det er svært vanskelig å få erstatning, noe som er i strid med Stortingets intensjoner. 

Advokat Lars Kjønniksen, uttaler: 

«Staten kjemper med nebb og klør for å ikke gi erstatning, og har langt større økonomiske ressurser» 

 
Også advokat Helge Husebye Haug, som har arbeidet med erstatningsrett i over 30 år, mener det er blitt svært vanskelig å nå fram for dem som mener de fikk narkolepsi etter vaksinen mot svineinfluensa.

Befolkningen blir oppfordret til å delta i en “dugnad”. Men hvis noen opplever å bli alvorlig skadet av å delta på “dugnaden” må de regne med å blir stående alene og bære følgene selv og ikke kunne påregne erstatning fra myndighetene.. Dette er også opplysninger som hører inn under kravet til informert samtykke. 

Besvarelse fra partiene:

                                                                   
                                                           Spørsmål 1 

«Foretar partiet selvstendige vurderinger av råd og konklusjoner som kommer fra våre myndigheter når det gjelder Covid-19 vaksinasjon av barn og unge?»             

Arbeiderpartiet (A): 
Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet forteller til Dagbladet at  at de er enige med regjeringen om at vaksinasjon er viktigst nå, og har derfor bedt dem om å framskynde beslutningen om vaksinasjon av barn fra 12 til 15 år. Les mer her

Venstre (V):
​Venstre lar det være opp til helsemyndigheter i Norge og Europa å ta stilling til vaksinasjon av barn og unge. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG):
Vi har tillit til de norske fagmiljøene og Folkehelseinstituttet i faglige spørsmål om vaksinasjon. Som politisk parti hverken har vi eller skal vi ha medisinskfaglig kompetanse til å overprøve disse.

Liberalistene: 
Vi gjør selvstendige vurderinger på saker der vi har kapasitet til å gjøre det for, det vil si de vi mener er mest viktige. Denne pressemeldingen sendte vi ut ifjor:
https://www.liberalistene.org/nyheter/covid-19-og-great-barrington-erklaeringen

NKP – Norges Kommunistiske parti:
NKP er et parti, ikke en ekspertgruppe i medisin. Vi følger det offisielle helsevesenets forordninger, dog med et våkent øye for ensidig og misvisende informasjon.

Alliansen:
Ja. Vi er totalmotstandere av all fremming av eksperimentelle vaksiner og eksperimentell genterapi. Tvang er å regne som forbrytelser mot menneskeheten. Bestikkelse av barn med iskrem eller sjokolade er like alvorlig som direkte tvang. Sosial tvang er også tvang – selv om ikke noe våpen rettes mot offeret.

Demokratene:
Partiet har postet en egen artikkel på sine hjemmesider: 
​»Frivillig vaksinering og nei til coronapass«


INP – Industri og næringspartiet:
Vi har tatt en vurdering med enkelte spesialister på smittbare sykdommer, og da spesielt ett par som har stor kompetanse innen virologi. Dette er uavhengige professorer på UIB, og de kom frem til at det kanskje kunne være enkelte tiltak som burde vært vurdert annerledes.  Vaksinasjonsprogram for barn er et av punktene de stiller seg litt undrende til, da kartlegging og utprøving ikke er gjennomført over lang nok tid med dagens vaksiner.

​​

Spørsmål 2

«Det er lovfestet at vaksinering skal være frivillig, men til tross for dette blir mange arbeidstakere, spesielt helsepersonell, utsatt for et stort og lovstridig press om å la seg vaksinere. Hvordan forholder partiet seg til dette?»


Venstre (V):
Pasientens ve og vel går alltid først. Vi kan ikke risikere at barn som er for unge til å få vaksine, eller personer med spesielle sykdommer som gjør at de ikke kan få vaksine, risikerer å bli smittet med alvorlige sykdommer. Ansatte som daglig er i kontakt med sårbare pasientgrupper bør derfor vaksinere seg. Også for helsepersonell mener Venstre at frivillighet er mest hensiktsmessig. Venstre tror at det gjennom god informasjon, tilrettelegging og gjennom den enkelte virksomhets styringsmuligheter, er mulig å få tilnærmet 100% av helsepersonell til å vaksinere seg. Dersom det viser seg at frivillighet ikke er en farbar veg i institusjonene, må vi være villige til å ta i bruk sterkere virkemidler. Det er ikke en menneskerett å jobbe i helsetjenesten, og helsepersonell som nekter å vaksinere seg, må man kunne sette til jobber som ikke er i kontakt med sårbare pasienter. 
 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)
MDG har ved tidligere anledninger gått mot forslag om obligatorisk vaksinering. Dette anbefales ikke av fagmiljøene og eksperter på vaksinekommunikasjon, da det kan rokke ved tilliten til vaksinering. I Norge har vi en meget sterk vaksinasjonsgrad, og denne er oppnådd med frivillighet og gjensidig tillit mellom folk og myndigheter.

Liberalistene: Vi mener at tvang mot fredelige individer er umoralsk og burde være ulovlig i alle tilfeller.

​NKP – Norges Kommunistiske parti;
NKP har valgt side for arbeideres rettigheter og er imot tvang og trusler i arbeidslivet.  Eventuelle nødvendige tiltak for liv og helse i helt spesielle situasjoner må være folkestyrt og ikke  opptil særinteresser i helseforetakene. 

Alliansen:
Vi er totalt mot all «snikvaksinering» der vaksinering settes som betingelse for å beholde jobben. Store erstatninger må betales av arbeidsgivere og staten til de som er skvist ut pga. deres motstand mot eksperimentell vaksinering.

Dersom helsepersonell skal vaksineres, må det først bevises at X antall liv kan reddes via en vanntett utredning som hele samfunnet slutter seg opp om, eller at andre svært gunstige utfall er å påregne. Dersom prognosene viser seg å være feil pga. skjulte agendaer, må selvsagt bakenforliggende aktører saksøkes og fengsles.

Dessuten må involverte aktører holdes strafferettslig ansvarlig i tilfelle farlige bivirkninger kan spores til vaksinen. Men ettersom en direkte sammenheng mellom vaksinering og farlig bivirkning kan være vanskelig å påvise i noen tilfeller, skal vi la tvilen komme vaksineofferet til gode i rimelig høy grad.

Vaksineprodusenter må gi rimelige garantier og holdes økonomisk ansvarlig, og der Pfizer eller andre klarer å vri seg unna juridisk, skal staten steppe inn og overta det fulle ansvaret for uheldige pasientutfall. Slik vil produsentene måtte sørge for at produktene er tilstrekkelig testet, og staten vil nøle med å hastegodkjenne vaksiner eller genterapi der produsenten ikke gir tilstrekkelige garantier.

Demokratene:
Nei til tvungen vaksinering. Demokratene anser kroppslig integritet som hellig. Vi er imot tvungen vaksinering. Dette gjelder også “mykere” former for tvang slik som reiseforbud for ikke-vaksinerte. Det skal ikke skapes tvang ved å i praksis nekte norske borgere muligheten til å føre et normalt liv. Vi understreker at vi ikke er imot vaksinering, og vil fortsatt oppfordre norske borgere til å vaksinere seg, men det må være frivillig. De godt utprøvde og medisinsk forsvarlige vaksinene skal fortsatt distribueres ut til befolkningen i vårt vaksineprogram.


​INP – Industri og næringspartiet:
Vi hadde innspill til vaksinepass ordningen som ble innført, og henviste til MDE og Nürnberg konvensjonen som fastsatte at all vaksinering skal og bør være basert på frivillighet. Det er da det vi faller ned på, at vi ikke kan tvinge noen til å ta en vaksine

​Helsepartiet: 
Vaksiner skal være frivillige uansett. Dersom arbeidsgiver mener at helt spesielle stillinger krever vaksine, skal den ansatte tilbys annen stilling.

Norgespatriotene:
Vi er sterkt i mot coronahoaxet og har brukt mye tid på å skille løgn fra sannheter om det.  Vi er derfor 100% imot «tvangsinering» og 100% imot «tvangsineringspass.»

Spørsmål 3

«Mange europeiske land har nå innført krav om innenlands bruk av vaksinepass for å kunne delta i samfunnet. Hvordan stiller partiet seg til dette og hvilke medisinske vurderinger legger dere her til grunn?» 

​​Fremskrittspartiet (FrP)
Helsepolitiske talsperson Morten Stordalen uttaler: «Fremskrittspartiet er positivt til vaksinepass. Det kan gi kontroll på importsmitten, håper partiet. – Å øke min og din frihet er positivt. Det kan få flere ut. Vi frykter folkehelsen etter pandemien. Mange har sittet hjemme isolert» 
https://www.frp.no/nyheter/frp-positive-til-vaksinepass

​​
Senterpartiet (SP):
Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe uttalte tidligere i år at hun frykter forskjellsbehandling ved innføring av vaksinepass. 

– Et vaksinepass er både medisinsk og etisk problematisk å innføre, sier hun.

Oppsiden er å få livet og samfunnet tilbake igjen, mener Toppe. Men hun ser også problemer ved å gi friheter basert på et helsetiltak. les mer her. 

Venstre (V):Venstre har vært positive til vaksinepass, og mener at det er fint at de som har blitt vaksinert, og som derfor ikke utgjør en smitterisiko, får større frihet til å leve normalt i denne overgangsperioden Situasjonen ville vært annerledes om dette hadde vært langvarig. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Vi vil i hovedsak legge helsemyndighetenes og de norske fagmiljøenes vurderinger til grunn, og gjør ikke egne medisinskfaglige vurderinger av koronatiltak.

​​Liberalistene: Vi legger den faglige vurderingen gitt av Great Barrington erklæringen til grunn, som vist av pressemeldingen over. Videre har vi også enkeltpersoner som følger med på tallene og utviklingen i disse.

Pass for å gå på konsert, gå på pub eller pass for å kunne gjøre jobben sin er utilbørlig indirekte tvang.

Vi mener at tvang mot fredelige individer er umoralsk og burde være ulovlig i alle tilfeller.Vi har også sendt høringsuttalelser ved innføring av koronapass, som man finner under vårt partinavn. Lenke til Stortinget: her

NKP – Norges Kommunistiske parti: NKP ser dette som et klart brudd på folkets frihet til å ferdes fritt og delta i samfunnet. 

Alliansen:
Vi er totalt mot vaksinepass. COVID-19 forårsaket av SARS-CoV-2 er muligens ikke mer alvorlig enn typisk influensa, så vi vil behandle viruset på lik linje med andre «forkjølelsesvirus». Men dersom viruset uten tvil er farligere enn typiske influensavirus, vil vi heller jobbe for merking av skadelige frøoljer med høyt omega-6-innhold, sukkerprodukter og andre farlige produkter.

Vi vil også, som et krisetiltak mot COVID-19, fremme spising av ekte kjøtt, hvilket vil drastisk forbedre folkehelsen, og trolig redusere nasjonale helseutgifter med minst 15 % innen 1 år.

Vi vil forbedre merking for kjøttprodukter basert på hva slags liv dyret har levd, og dyrevelferd blir en naturlig prioritet. Regenerativ kvegdrift og ekstrem kjøttspising vil gjøre at Norges folkehelse kan overgå selv Japans og Hong Kongs folkehelse på kort tid. Dagens virusfokus er en paradigmefeil. Vi vil styrke nordmenns kropper til å bekjempe det aller, aller meste som virvler rundt i atmosfæren på null komma null. Vi vil knuse mesteparten av farmasøytindustrien med kjøtt.

Demokratene
Partiet har postet en egen artikkel på sine hjemmesider: ​Frivillig vaksinering og nei til coronapass


INP – Industri og næringspartiet

INP er tydelige på at vi henviser til friheten til å velge å ta en vaksine eller ei. Å innføre krav om pass vil da medføre at man tar en test eller har vaksine, så lenge det ikke blir differensiert og tilbudet om test er gratis så ser vi ikke problem. Dessverre så er det slik at enkelte krever penger for test, da blir det et klasseskille som vi ikke kan støtte. Det skal være et tilbud som alle kan ta uavhengig av økonomiske tilstander.

​​Helsepartiet
Vi er mot vaksinepass da vi anser det som falsk trygghet.

Norgespatriotene
Vi er sterkt i mot coronahoaxet og har brukt mye tid på å skille løgn fra sannheter om det.  Vi er derfor 100% imot «tvangsinering» og 100% imot «tvangsineringspass.»

Spørsmål 4

«Befolkningen har en lovfestet rett på informert samtykke som innebærer at det skal gis balansert informasjon om positive, men også negative effekter av enhver medisinsk behandling inkludert vaksinasjon. Mesteparten av den informasjonen som blir gitt til befolkningen om koronavaksinene er ensidig positiv i vaksinenes favør. Hva vil partiet gjøre for å sikre at befolkningen får dekket sitt lovfestede krav om balansert informasjon?» 

Venstre (V):
Det er viktig at befolkningen tar informerte valg, og at både positive og negative konsekvenser av vaksinering blir belyst. Alle som blir vaksinert har krav på å få opplyst potensielle bivirkninger. Vi ser ikke helt at informasjonen regjeringen og helsemyndighetene har gitt til befolkningen har vært gal, og mener at det har vært grunn til å oppfordre befolkningen til å vaksinere seg for å sikre at flest mulig i risikogruppen ikke blir smittet, og at folk kan begynne å leve mer som normalt. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Vaksinekommunikasjon er et komplekst fag, og i Norge er det Folkehelseinstituttets oppgave å utøve dette faget. Vi er ikke enige i FrPs om å kutte antall stillinger til kommunikasjon ved FHI. Tvert imot ønsker vi å styrke beredskapsfunksjonen til FHI, der blant annet vaksinekommunikasjon inngår. I tillegg ønsker De Grønne å sette av midler til betydelig vaksinekommunikasjon. Dette for å sikre at befolkningen får balansert informasjon av faglig høy kvalitet om vaksinene.

Liberalistene: 
Oppheve (det tilnærmede) monopolet på helsetjenester. Skattefinansierte/subsidierte helsetjenester tilsier monokultur og ideologisk slagside. 

NKP – Norges Kommunistiske parti:
NKP vil være med å avsløre Norges skamløse knefall for den vestlige patenterte  legemiddelindustrien og den ensidige fokuseringen på EU, som om det skulle være hele verden.  Norge har opptrått skammelig ved å nekte å oppløse patentrettighetene ved sin ledelse i TRIPS rådet, slik at fattige land ikke får tilgang til vaksine de kan betale for. Covax har heller ikke fungert  etter formålet, bare som mottaker av den vaksinen ingen ville ha.  

Alliansen:
Det viktigste er at legemiddelprodusenter og staten skal holdes fullstendig ansvarlig for bivirkninger der det er nærliggende å konkludere at slike bivirkninger er en direkte følge av vaksinen. Ettersom det gjelder hastegodkjente eksperimentelle vaksiner (hvilket omfatter alle vaksiner og genterapi i dag), skal ansvaret vært spesielt stort.

Det finnes en rekke konvensjoner som forbyr medisinsk eksperimentering på mennesker, deriblant Nuremberg-koden, og disse vil få inn på teppet og nytte maksimalt for å stanse eksperimentene.

Demokratene
Partiet har postet en egen artikkel på sine hjemmesider: «​Frivillig vaksinering og nei til coronapass«


INP – Industri og næringspartiet:

All informasjon som kommer fra myndigheter skal ha en balansert informasjon, det være seg klim eller vaksine. Vi vil sikre bedre balanse i informasjonsflyten og at man kan ta et velinformert og overveid valg

Spørsmål 5

«Det har kommet en rekke advarsler fra medisinske eksperter verden over hvor det oppfordres til umiddelbart å stoppe vaksineringen. De frykter at massevaksineringen kan føre til at et stort antall av de vaksinerte vil kunne utvikle langt alvorligere og mer dødelig Covid-19 sykdom. I tillegg er bivirkningene som nå etterhvert har blir kjent, svært omfattende og alvorlige. Hvordan forholder partiet seg til disse advarslene?» 

​​Venstre (V):
Venstre har under hele pandemien vært opptatt av å lytte til de faglige rådene fra europeiske og norske helsemyndigheter. Enkelte av bivirkningene som har blitt avdekket har vært alvorlige, og vi er glade for at det kontinuerlig gjøres forskning på hvordan vaksinene kan gjøres mer effektive og tryggere. Når det er sagt så ser ikke Venstre noen grunn til å stoppe vaksinering. Tvert om mener vi at vaksinering av befolkningen har vært avgjørende for å redde liv og ta hverdagen tilbake. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Vi har tillit til de norske fagmiljøene og Folkehelseinstituttet i faglige spørsmål om vaksinasjon. Som politisk parti hverken har vi eller skal vi ha medisinskfaglig kompetanse til å overprøve disse.

​Liberalistene: 
Vi tar advarslene seriøst. Vi mener at det må være opp til hver enkelt hvem de selv velger å høre på, hvis de unnlater å gjøre sin egen vurdering. De som mener at det er rett for dem og deres familie å ta vaksine må stå fritt til å gjøre det. De som mener det motsatte skal behandles likt. Liberalistene er ikke imot vaksiner, vi er imot tilfeldige plikter pålagt av andre, enten de kaller seg diktator, proletariat eller flertall. Tvang mot fredelige mennesker er helt uakseptabelt, uansett hva uenigheten dreier seg om.

NKP – Norges Kommunistiske parti:
NKP er et lite parti og har ikke ressurser til å gå dypere inn i medisinske  ekspertdiskusjoner, men vi finner det lite logisk at legemiddelindustrien og deres lakeier vil ha noen fordel av å skade sine kundegrupper. Det er store penger og profitt som ligger bak.  

Alliansen:
Disse varslene fra medisinske eksperter verden over er svært positive, og vi vil fjerne alt vaksinepress fra befolkningen. De som absolutt vil vaksinere seg likevel, kan få søke om dette – men ettersom vaksinene trolig er farligere enn medisinsk marijuana, vil vi opprette et totalforbud mot eksperimentelle vaksiner inntil medisinsk marijuana først er legalisert.

Innføring av vaksiner kan vurderes som et helt frivillig tilbud til befolkningen når langtidstestingen er over, formodentligvis om et par år, men produsentene skal selvsagt måtte stille med ekstreme garantier. Disse vaksinene skal ikke engang kunne anbefales av mediene med mindre grunnlaget er ubestridelig. Det er god grunn til å tro at Norges massemedier og politikere har økonomiske interesser i selskaper som Pfizer.

INP – Industri og næringspartiet
Dagens vaksine har ikke gjennomgått tradisjonell godkjenning, derfor skal vi sikre at det blir avklart bedre. Det er i dag andre som styrer «showet», men vi vil jobbe for mer vitenskaplig innsamling og informasjon ut til folket

Spørsmål 6

«Forskning indikerer at kun 1 til 4% av forekommende bivirkninger blir registrert i meldesystemene. Vaksiner er legemidler og utgjør en medisinsk behandling. Vil partiet ta eller støtte initiativ for å få et reelt fungerende og uavhengig meldesystem for bivirkninger av legemidler?»

Venstre (V):
Det er viktig at folk melder fra om bivirkninger, slik at medisinsk behandling kan styrkes og forbedres. Venstre er derfor åpne for å støtte et nytt og mer tilgjengelig meldesystem for bivirkninger av legemidler, dersom det fører til økt pasientsikkerhet og tryggere medisinsk behandling. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Det er også påpekt av fagfolk i Norge at det er betydelig overregistrering i dagens meldesystemer – det vil si at hendelser som skjer etter vaksinasjon ofte registreres uten at de nødvendigvis har en sammenheng med vaksinasjonen. Derfor er det viktig at helsemyndighetene har ressurser og kapasitet til å overvåke eventuelle bivirkninger ved å gå gjennom og vurdere meldinger. For å sikre høy dekning er det viktig at helsepersonell kjenner til melde.no og dagens vaksineregistre SYSVAK og BIVAK.

Liberalistene: 
Ja, og det bør bestå av private organer for sikring av kvalitet, ikke et offentlig monopol. 

NKP – Norges Kommunistiske parti
Det er greit.  

Alliansen:
Ja, vi vil naturligvis støtte slikt et system for å få mest mulig åpenhet rundt legemidler. Bestillingsverk i form av tvilsom forskning bestilt av legemiddelprodusentene selv har ingen troverdighet. Vi ønsker også å fremme bevissthet rundt hvilke sponsorer som stiller seg bak tilsynelatende nøytrale studier.

INP – Industri og næringspartiet
Registrering av bivirkninger og seinvirkninger bør behandles av uavhengige, som ikke har noen kontakt med dem som produserer legemidlene. Det bør vi sikre for fremtiden, dagens system kan man stille spørsmål til men det er viktig å være fokusert på gode løsninger

Helsepartiet
Vi ønsker bedre registrering av bivirkninger

​Spørsmål 7

«Ordningen med erstatning for vaksineskader skaper en nærmest umulig bevisbyrde. Etter svineinfluensaen var det kun 1 av 5 søkere som fikk anerkjennelse for sin vaksineskade og tildelt erstatning.  Hva vil partiet gjøre for at de som får alvorlige og varige skader får en rettferdig behandling i pasientskadeerstatnings-systemet?» 

Venstre (V):
Alle som har krav på pasientskadeerstatning som følge av vaksineskade må selvsagt få dette. Dette må følge den ordinære saksgangen ved Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som for alle andre sykdommer og skader

Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Det er viktig at de som får alvorlige og varige skader får en rettferdig behandling i pasientskadeerstatnings-systemet, men De Grønne har ikke vedtatt i vårt partiprogram å gjøre detaljerte endringer i dagens system for pasientskadeerstatning.

Liberalistene: 
Dette spørsmålet mener jeg det er umulig å besvare med integriteten i behold. Med den kompetansen vi besitter som parti så kan ikke dette spørsmålet besvares med noen form for sikkerhet. Dette burde prinsipielt være noe som var et spørsmål mellom leverandør, lege/sykehus og pasient. Basert på relevante kontrakter og avtaler dem imellom. Staten og offentlig sektor, dvs. politikere, burde ikke vært involvert i slike spørsmål i det hele tatt.  

NKP – Norges Kommunistiske parti
Viktig å sørge for at brukerorganisasjonenes medvirkning sikres. 

Alliansen:
Farmsøytgigatenene skal holdes i kragen opp under sterkt sollys, og erstatninger skal deles ut over en lav sko ved at et uavhengig og mangfoldig jurypanel bestående av både kvalifiserte leger og engasjerte ikke-leger bedømmer hver sak. Det er mulig at farmasøytgigantene vil måtte legge om produksjonen etter at Alliansen stiller dem krav til kvalitet, trygghet og et stort og rimelig strengt erstatningsansvar som står i stil med legemidlenes eksperimentelle status.

INP – Industri og næringspartiet: 
Senvirkninger er vanskelig å dokumentere, her har vi mye å gå på og lære. VI bør rette søkelys på hvor bevisbyrden skal ligge. Ikke enkelt å gi gode og avklarende svar nå midt i valgkampen, vi har folk som jobber med dette men vi må først inn hvor avgjørelsene tas. Da kan vi sette mer lys på de utfordringene vi har i dagens system og bli hørt.

Norgespatriotene
Vi er sterkt i mot coronahoaxet og har brukt mye tid på å skille løgn fra sannheter om det.  Vi er derfor 100% imot «tvangsinering» og 100% imot «tvangsineringspass.»

   Hva uttaler de ulike partier på sine hjemmesider eller i media?                                                                  
Høyre (H)
Helsepolitiske talsmann for Høyre Sveinung Stensland skriver i en artikkel på deres hjemmesider: «Vaksinemotstand er livsfarlig». 

Fremskrittspartiet (FrP)
«Alle må vaksineres» Stortingsrepresentanten fra Fremskrittspartiet påpeker at samfunnet og folk flest lider enorme tap som en følge av koronaviruset. Hun mener derfor det er svært viktig at alle tar vaksinen når den er klar, slik at viruset forsvinner for godt.

– Vaksinemotstand har de siste årene økt over hele verden, også i Norge. Samfunnet lider store tap som følge av koronapandemien. Mennesker dør. Bedrifter går konkurs. Når vaksinen kommer er vi som samfunn avhengig av at folk flest tar den. Den eneste sikre måten å utrydde viruset på er om 95 % av befolkningen tar vaksinen, slik at vi oppnår flokkimmunitet, avslutter Bruun-Gundersen». Les mer på partiets hjemmeside her.

Vil ha voksenvaksinasjonsprogram. https://www.frp.no/nyheter/vil-ha-voksenvaksinasjonsprogram

Sosialistisk Venstreparti (SV)
«Det er svært viktig at hele verden blir vaksinert. Hvis vi bare vaksinerer oss selv her i Norge, hjelper det lite. Da risikerer vi jo å bli syke av mutasjoner som vil skje i andre land som ikke har nok vaksiner. Derfor må vi frigjøre produksjonskapasitet i andre land som Sør-Afrika og India, sier SVs Nicholas Wilkinson.» les mer her.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)
«– Alle politikere må ta inn over seg at pandemien ikke er over før hele verden er beskyttet.»  
Det er en kjepphest vi har. Pandemien fører til lidelse og død i andre deler av verden også. Det hjelper ikke hvor godt vaksinert vi er i Norge, dersom det muterer til en variant som gjør våre vaksiner mindre virkningsfulle, sier helsepolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug.» les mer her

Demokratene: Partiet har postet en egen artikkel på sine hjemmesider: «​Frivillig vaksinering og nei til coronapass«

Koronapandemien
I 2020 erklærte WHO en pandemi i forbindelse med spredning av et virus, kalt Sars-cov-2. Sykdommen som viruset frembrakte fikk navnet Covid-19. Alvorlige tiltak ble iverksatt for å hindre smitte. Både sosialt og økonomisk har disse tiltakene rammet Norge og resten av verden hardt. Mange tusen leger og helsearbeidere har gått ut og forsøkt å advare mot at tiltakene kanskje gjør mer skade enn viruset. Media har drevet en ensidig nyhetsformidling der ikke motstridende meninger, ytringer og spørsmål er blitt belyst, i forbindelse med pandemien. Demokratene mener at alle syn i en så alvorlig sak som denne må bli belyst. Media må slippe til også de meninger og tanker som ikke støtter myndighetenes syn på saken. Demokratene vil kreve offentliggjøring av Koronarapporten, og vil i tillegg kreve at det blir satt opp en uavhengig kommisjon, for å se på gyldigheten av å bruke PCR-testen for å erklære og opprettholde en pandemi. Dette fordi tiltakene har fått så store ringvirkninger for vår økonomi, sosiale omgang og psykiske helse. Demokratene vil kritisk gjennomgå alle lovforslag og innførte lover som følge av pandemien. Dette for å sikre at grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter ikke unødig er brutt eller satt til side.

Nei til tvungen vaksinering
Demokratene anser kroppslig integritet som hellig. Vi er imot tvungen vaksinering. Dette gjelder også “mykere” former for tvang slik som reiseforbud for ikke-vaksinerte. Det skal ikke skapes tvang ved å i praksis nekte norske borgere muligheten til å føre et normalt liv. Vi understreker at vi ikke er imot vaksinering, og vil fortsatt oppfordre norske borgere til å vaksinere seg, men det må være frivillig. De godt utprøvde og medisinsk forsvarlige vaksinene skal fortsatt distribueres ut til befolkningen i vårt vaksineprogram.

Helsepartiet
Vaksiner skal i hovedsak være frivillig. Det er ingen tvil om at vaksiner kan gi alvorlige bivirkninger, og helsemyndighetenes bagatellisering av dette har trolig bidratt til økt vaksinemotstand. Skal samfunnet forvente at enkeltindivider skal utsette seg for en helserisiko primært for å beskytte andre, må samfunnet stille opp når det er grunn til å mistenke at bivirkningene er forårsaket av vaksinen. Balansen mellom nytte og risiko ved å ta vaksine, vil variere fra individ til individ. Valget om å ta vaksine må være opptil den enkelte.

​Helsepartiet vil:

 • at det utvikles et vaksineprogram som tilpasses norske demografiske forhold.
 • øke landets egenproduksjon av vaksiner.
 • øke folkeopplysningen om vaksiner.at pandemivaksiner skal være gratis.
 • at vaksinering kan inngå i stillingsbeskrivelsen for kritisk helsepersonell.

Vaksinepass vil skape falsk trygghet
Samtidig med at Helsepartiets stortingsprogram sluttføres, er det av regjeringen åpnet for en diskusjon om bruk av vaksinepass/koronapass for å kunne åpne opp samfunnet mer. Helsepartiet mener vi kunne unngått lange perioder av nedstengning, dersom smitteimporten hadde vært bedre begrenset, og våre helsemyndigheter hadde informert befolkning om tiltak for å styrke immunforsvaret. Vaksinepass diskuteres nå både som krav ved reise mellom land, og ved interne bevegelser i Norge, som restaurantbesøk og adgang til kulturarrangement.

Helsepartiet mener dette krever både en juridisk en medisinsk utredning. Den medisinske forutsetningen for vaksinepass er, slik vi har oppfattet det, at de som er vaksinerte ikke bringer med seg smitte, og at de som er vaksinerte ikke kan bli alvorlig syke. Med de muterte virusvariantene, kan vi ikke se at noen av disse forutsetningene er til stede. Vi er redd bruk av vaksinepass, særlig innenlands, vil gi falsk trygghet.

​I tillegg mener vi vaksinepass prinsipielt er betenkelig, fordi det alltid vil være noen som bør unngå vaksine, samt at vaksinering skal være frivillig.

​- Vi er positive til trygge og gode vaksiner
– Vi ønsker mer og uavhengig forskning på bruk av vaksiner, og andre metoder for å forebygge infeksjoner og styrke vårt eget immunforsvar
– Vi ønsker en grundig og uavhengig utredning av Covid-19, og om andre strategier vil vært bedre. Det bør forskes på om hva man kan gjøre for å styrke og balansere immunforsvaret, blant annet gjennom å sørge for et tilstrekkelig nivå av vitaminer, mineraler og andre stoffer som det finnes solid forskning på er nødvendig for at immunforsvaret skal fungere.
– Vi ønsker bedre registrering av bivirkninger
– Vi er mot vaksinepass da vi anser det som falsk trygghet

​​

 

Foreningen spør de politiske partiene i 2019:

ScreenHunter 569

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant alle politiske partier for å kartlegge deres holdning til tvangsvaksinering, sensur av vaksinekritikk og den mangelfulle forskningen på vaksineområdet. Her er svarene vi mottok. 

Forslag om å innføre tvangsvaksinering har dukket opp i diverse partiprogram de siste årene. Foreningen For Fritt Vaksinevalg har som formål at alle borgere skal kunne bestemme hvorvidt de vil la seg selv og sine barn bli vaksinert.

Vi mener det å bestemme over sin egen kropp er en grunnleggende rett i en moderne rettsstat.
Det er en skremmende utvikling at vi nå har 3 store partier som Ap, Høyre og FrP som alle går inn for en eller annen form for tvangsvaksinering. Hvor ble det av valgfriheten? Partiet Høyre annonserer på sine hjemmesider at valgfrihet er en kjerneverdi for partiet? FrP har nedfelt i partiets formålsparagraf, som lyder som følger: 

«§ 2 Formål: “Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Partiet skal arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, for å ta vare på de rettigheter, plikter og friheter som Grunnloven legger opp til.»

Ap har i forbindelse med abortloven kommet med følgende slagord: «Det er du, og bare du, som skal bestemme over din egen kropp». 

Denne valgfriheten skal altså ikke gjelde for tvangsvaksinering som vil innebære det mest ultimate offentlige inngrep som kan tenkes mot den  enkeltes frihet, ved at man påtvinger oss en suverenitetsavståelse: retten til å bestemme over eget legeme og ha det fulle ansvar for sine barn.

​Aftenposten har nylig gjennomført et valgometer hvor de har spurt de ulike partiene om 55 ulike saker. På spørsmål nr. 39 blir partiene spurt i hvilken grad de er enige i følgende påstand: 
«Oslo bør teste en ordning med obligatorisk vaksinering av barn fra 0-16 år.​

ScreenHunter_5763_Sep__09_16_03.webp

(ikke glem: obligatorisk er kun et penere ord for tvang)

Foreningen For Fritt Vaksinevalg stilte 3 spørsmål til partiene: 

Spørsmål 1: Hvordan stiller partiet seg til spørsmålet om tvangsvaksinering?

Oppfølgingsspørsmål i tilfelle partiet ønsker å innføre tvungen vaksinering: 

 1. hvem vil dette omfatte? 
 2. hvilke vaksiner vil dette gjelde for?
 3. hvordan skal dette gjennomføres i praksis og hvilke sanksjoner vil tas i bruk? 
 4. hvordan anser partiet dette å være forenlig med grunnleggende rettigheter nedfelt i Grunnloven og i Menneskerettighetene?

Spørsmål 2: Er partiet villig til å vektlegge industri-uavhengig forskning på vaksiner, samt å støtte offentlig finansiering av slik forskning utført av nøytrale forskningsmiljøer? 

Det foreligger store og viktige hull i kunnskapsgrunnlaget på vaksineområdet. 

Vi mangler nøytral og sikker kunnskap om bivirkningene og effekten av vaksinene enkeltvis og effekten av det samlede vaksineprogrammet. 

Det foreligger nesten ingen studier som forteller om langtidsvirkningene. Forskningen på vaksiner er derfor svært mangelfull og i all hovedsak utført av industrien selv. 

Spørsmål 3: Hvordan forholder partiet seg til sensur av vaksinekritikk? 

Store medieaktører som Facebook, Google, Twitter, YouTube, Amazon og Pinterest utøver aktiv sensurering av vaksinekritikk, selv når kritikken er vitenskapelig begrunnet og dokumentert. Parlamentarikere i USA har direkte oppfordret til sensur, og fra Stortingets talerstol har slik sensur også blitt hilst velkommen.  

Litt om bakgrunnen for våre spørsmål:

Spørsmål nr. 1:  Tvangsvaksinering

​All lovgivning bør baseres på forholdsmessighet, det betyr at man må veie nytteverdi opp mot kostnader og farlighetsgrad. 

Innen vi satte i gang med vaksinering mot barnesykdommene var dødeligheten for disse sykdommene radikalt redusert. For meslingers vedkommende var fallet i dødeligheten, f.eks. i USA på 98-99%. På slutten av 60-tallet viser statistikk fra SSB at det var ca ett dødsfall av meslinger per 26 000 smittede barn. 

Det er nå 50 år siden og sannsynligvis ville vi i dag ha sett en ennå lavere dødelighet. Det er nå 30 år siden vi hadde et dødsfall av/med meslinger i Norge.

Erfaringen vi har fra dengang meslinger var en vanlig sykdom, var at denne infeksjonen hadde et mildt forløp hos de aller fleste. Dette samsvarer med den allmenne oppfatningen av sykdommen blant befolkningen og medisinsk ekspertise på den tiden. Så hvordan kan vi i dag ha et så fullstendig endret syn på det som tidligere ble ansett for å være en mild barnesykdom? 

Statistikker viser at land som har innført tvangslover i forhold til vaksinering ikke oppnår noen økt vaksinedekning eller færre sykdomsutbrudd. Land med 99% vaksinedekning har fortsatt jevnlige utbrudd av de infeksjonssykdommer som berøres av tvangslovgivningen. 

Ledende medisinske eksperter har uttalt at det er lite sannsynlig at det vil være mulig å utrydde en infeksjon som meslinger.

Fra medisinsk eksperthold er det nå ytret bekymring for at vaksinene gir et seleksjonspress som kan bevirke at virusene får en mer aggressiv og endret kvalitet og selekterer seg bort fra vaksinenes virkeområde. Det er en parallell til problematikken med antibiotikaresistens. 

En viss prosentandel er ikke i stand til å respondere på vaksinen og flere nyere studier viser at effekten av vaksinen avtar etter et visst antall år. Slik man også har erfart med alle de andre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Ved utbrudd av meslinger og kusma m.fl. viser det seg at en stor andel av de som blir syke er fullvaksinerte, og vaksinerte bidrar til å spre smitten videre til andre. 

Nyvaksinerte kan også spre smittestoff de har fått fra vaksinen til andre. 

Fullvaksinerte individer kan bli smittet med sykdommen de er vaksinert mot, men de får da gjerne symptomer som er vanskeligere å gjenkjenne og kan på denne måten spre smitte i flere uker uten å være klar over dette. 

Derfor blir det å være vaksinert ingen garanti for ikke å bli smittet eller spre smitten videre i samfunnet. Vaksinering kan derfor ikke forhindre senere smitteeksponering eller smittespredning. 

Det gir derfor en falsk trygghet for de som ikke tåler å vaksinere seg av medisinske årsaker at personene i deres nærmeste omgivelser er vaksinerte. 

Graden av vaksinedekningen kan derfor ikke være avgjørende for spørsmålet hvorvidt tvangsvaksinering bør innføres eller ikke. 

Uvaksinerte blir beskyldt for å spre sykdom når vi vet at alle personer uavhengig av vaksinestatus kan bli smittet og også spre smitte av både vaksinevirus og vill-virus. Meslingutbrudd skjer regelmessig i alle land, og burde ikke gi opphav til angst i vår del av verden hvor sykdommen ikke vil utgjøre noen fare for ellers friske barn med tilgang på god helsehjelp.

Det å innføre tvangsvaksinering av befolkningen er derfor en prinsippsak hvor man må ta stilling til grunnleggende pasient- og menneskerettigheter nedfelt i Grunnloven og Menneskerettskonvensjonen.  Hvem skal ha råderetten over individets legeme?

Spørsmål nr. 2:  Uavhengig forskning. 

Det er et betydelig problem at sikkerhetsstudiene utført på vaksiner er unntatt de samme strenge kravene som man har for alle andre medikamenter. 

Studiene på vaksiner blir i all hovedsak utført av industrien selv, uten at resultatene blir systematisk gjennomgått eller overprøvet av noen uavhengig instans. 

Spesielt graverende er at det ikke benyttes biologisk nøytralt placebo i vaksinestudier. Det betyr at placebo kan være adjuvanser som i seg selv kan være toksiske eller at en annen vaksine blir benyttet som placebo. Dette er graverende brudd på de vitenskapsmetodiske og etiske forskningsprinsipper, og gjør det nærmest umulig å trekke noen konklusjoner i forhold til bivirkninger. 

At regulatoriske myndigheter nasjonalt og internasjonalt og forskningsmiljøer har tillatt dette har vært kritisert fra tungt faglig hold i en årrekke uten at dette har blitt tatt tak i. Se forøvrig rapporten til organisasjonen ICAN som har en nærmere redegjørelse av dette. “Introduction to Vaccine Safety Science & Policy in the United States”.

Sikkerhetsstudier av vaksiner har i tillegg en uforsvarlig kort observasjonstid. De kan vare alt fra få dager eller noen uker, det blir sjeldent utført studier som ser på langtidseffekten av vaksiner. 

Kunnskapshullene er derfor store når det gjelder vaksinenes bivirkninger. Vitenskapelige studier viser at under 1 % blir innmeldt. I tillegg råder det inhabilitet i flere ledd. Man kan derfor ikke uttale seg om omfanget av vaksinenes bivirkninger ettersom sikkerhetsstudiene ikke er gode nok, og meldesystemene kun fanger opp en brøkdel av de bivirkningene som faktisk finner sted. I tillegg foreligger det en klar mangel på vilje til å erkjenne vaksineskader og det å få anerkjennelse for disse hos myndighetene og hos helsepersonell.

Det har ikke blitt utført noe større studie som ser på den generelle helsetilstanden til fullvaksinerte kontra uvaksinerte barn. Et slikt studie ville kunne ha besvart mange av de ubesvarte spørsmål man har i forhold til vaksineprogrammene. Samtidig er vi vitne til en alvorlig økning i kroniske sykdommer, ikke minst autoimmune sykdommer og psykiske lidelser. 

Av nevnte grunner er det i dag ikke mulig å uttale seg om i hvilken grad massevaksinering er det mest helsefremmende tiltaket så lenge det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget ikke foreligger. 

Spørsmål nr. 3:  Sensur

Vi ser at debatten i media strammer seg til, og de store medieplattformene ha gjort tiltak for å sensurere vaksinekritikk. 

Samtidig ser vi en enorm fokusering på bl.a. meslinger som har blitt svært ensidig og fryktbasert fremstilt i media. En fremstilling som definitivt ikke samsvarer med realitetene for hvordan denne infeksjonssykdommen artet seg i vårt samfunn da den var vanlig. 

Les vår diskusjon med fagpersoner fra NTNU/St. Olavs Hospital om dette på våre hjemmesider.  Villedende påstander fra fagmiljø.    

Det bør ikke betegnes som “farlig informasjon” når man fremmer berettiget, kunnskapsbasert vaksinekritikk. Det å fremme faglig begrunnet bekymring i forhold til det manglende vitenskapeligheten som råder på vaksineområdet bør heller betegnes som viktige innspill og bidrar til økt bevissthet om alvorlige kunnskapshull på området og gir også et bidrag til kunnskapsgrunnlaget som bør være tilgjengelig for at man skal kunne foreta et informert samtykke. 

En slik kritikk er også en viktig korreksjon til den store ensidige fremstillingen man møter i media og offentlige vaksinekampanjer. 

Mange foreldre ønsker å ytre seg om personlige erfaringer i forbindelse med sine vaksineskadde barn, men finner det vanskelig å nå ut med informasjonen. 

Det er en hard påkjenning når ens eget barn blir skadet av en vaksine, og man opplever å bli møtt med lite forståelse i helsevesen eller rettssystemet. 

Disse foreldrene kommer som regel med velbegrunnet kritikk av et helsevesen som ikke evner å ta deres problematikk på alvor. Skal deres erfaringer sensureres?

Vår europeisk vestlige kulturutvikling har kun vært mulig ved at man etterhvert har tilkjempet en ytringsfrihet og tillatt en åpen kritikk og diskusjon på viktige områder innen akademia, religion og politikk.

Sensur av vitenskapelig basert kritikk står i motstrid til grunnleggende demokratiske rettigheter og hindrer en vitenskapelig kunnskapsutvikling slik det oppfordres til i “åpent brev til WHO” som vi har signert sammen med 130 europeiske organisasjoner og enkeltindivider hvorav mange leger og forskere. 

 (Les: Åpent brev til who – hvor dette blir etterspurt). 

I spørsmål om tvangsvaksinering er det viktig å fremholde noen grunnleggende prinsipper i en moderne rettsstat.

 • En av de grunnleggende verdier i våre vestlige kulturer er respekten for individets autonomi, råderett over seg selv og ansvar og beslutningsmyndighet for sine barn i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har forpliktet seg til.
 • Individet har krav på å få et informert samtykke i medisinsk behandling. Det innebærer retten til fullgod informasjon om fordeler og risiko ved medisinsk behandling noe som også omfatter inntak av legemidler – vaksiner er et legemiddel. Den enkelte skal stå fritt til å akseptere den tilbudte behandlingen eller ikke, uten å bli presset eller overtalt eller bli utsatt for sanksjoner eller straff for det valget man tar.
 • Familien som enhet skal beskyttes, og foreldrene skal i fellesskap ta avgjørelser på vegne av sine barn, være seg helse, religion, utdannelse eller andre valg som har innflytelse på barnets fremtid.
 • Gjennomskinnelighet i forvaltningen, og etterleve kravet om å unngå inhabilitet.
 • Individet skal i henhold i menneskerettighetene verdsettes for sin egenverdi og ikke hvilken nytteverdi det har for samfunnet. Det er ikke akseptabelt at noens sikkerhet må “ofres” fordi man mener vaksinen virker positivt for de fleste. Alle skal respekteres for sin egenverd.

Grunnlaget for vaksinepolitikken er basert på et tillitsforhold mellom borgerne og statlige myndigheter. Vaksiner skiller seg også fra annen medisinsk intervensjon ved at de gis til i utgangspunktet helt friske barn for å forebygge noe som de kanskje aldri kommer til å eksponeres for, og aldri vil bli alvorlig syke av. Det hviler derfor et ekstra tungt ansvar på politikere, myndigheter og leger å sikre at det vitenskapelige grunnlaget de hevder å basere seg på, følger de høyeste vitenskapelige standarder, og at kunnskapshullene ikke minst rundt vaksinenes sikkerhet og toksikologiske forhold, blir gjort gjenstand for uavhengig forskning.

​ Besvarelse fra partiene:

Spørsmål 1:
                     
«Hvordan stiller partiet seg til spørsmålet om tvangsvaksinering?

Ap: 
«Per i dag seier Ap nei til dette på nasjonalt nivå. I 2018 gjorde vi framlegg i Stortinget om å be regjeringa greie og arbeide ut eit framlegg til lovheimel, slik at kommunar som ønskjer det, kan forsøke ei ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering. Framlegget fekk ikkje fleirtal. Vi har òg uttrykt støtte til eit framlegg om å påleggje helsepersonell å vere vaksinert mot bl.a. meslingar»

​Partiet har et landsstyrevedtak fra 2015 om å innføre tvangsvaksinering som en prøveordning i Oslo. Det går ut på at alle vaksinene i barnevaksinasjons-programmet fra 0 – 16 år blir obligatoriske.  Informasjon hentet fra artikkel i Aftenposten https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yg9J/Ap-vil-teste-vaksinepabud-i-Oslo

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet stiller seg bak at det bør være obligatorisk for helsepersonell å vaksinere seg.

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo vil at det skal gjennomføres et prøveprosjekt i Oslo der alle barn vaksineres mot meslinger.

– Jeg har også tidligere fått Aps landsmøte med på et forslag om forsøk med vaksinering av alle barn mot meslinger i Oslo. Vi avventer en tilbakemelding på om det er rom for at Oslo gjennomfører et prøveprosjekt.

Høyre: 
«Her kan du lese hva vi mener om vaksiner og hvem vi ønsker at skal pålegges å ta vaksine: 
«- Vaksinemotstand er livsfarlig – Stensland er ikke tilhenger av et generelt vaksinepåbud som retter seg mot hele befolkningen, men vil pålegge helsearbeidere vaksinering. 
 «…vi kan ikke ha det slik at leger og sykepleiere som jobber med de sykeste pasientene, blir en fare for de samme pasientene. Ansatte i helsevesenet som ikke aksepterer vaksinasjonsprogrammet har ikke noe i helsetjenesten å gjøre.»
https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2019/boikotting-av-vaksine-setter-liv-i-fare/

Her har vi har sakset litt fra media: 
Høyres helsepolitiske talsperson, stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), sa onsdag til NTB at helsepersonell som ikke vil vaksinere seg, ikke kan arbeide i helsevesenet.

– Meslingutbruddet, der en av de smittede er helsepersonell, aktualiserer mitt forslag om obligatorisk vaksine for helsearbeidere, sa Stensland.

​Stensland, som er Høyres helsepolitiske talsperson, hardt ut og krevde at helsepersonell skulle vaksineres i tråd med vaksinasjonsprogrammet.

Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: «Høyre er i mot tvangsvaksinering. Folkehelseinstituttet har også advart mot en slik tilnærming. Å innføre tvangsvaksinering er ikke egnet til å skape tillit til vaksinasjonsprogrammene. Det bærer mer preg av formynderi, og man risikerer mer motstand mot vaksinasjonsprogrammet.»

FrP: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 
Partiet har på sitt landsmøte tidligere i år gått inn for å gjennomføre tvangsvaksinering av alle barn og helsepersonell. 

Her har vi har sakset litt fra media: 
Frp’s helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har i en artikkel i VG fra april i år oppfordret foreldre og barnehager til å kreve at barn skal være vaksinerte, og mener ikke-vaksinerte barn kan gå i egne barnehager.

«Ingen bør slippe unna vaksiner», foreslår Frps helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen og Trøndelag Frp før landsmøtet.

FrP vil jobbe for å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn og helsepersonell, foreslår Trøndelag Frp.

Bruun-Gundersen lover at hvis landsmøtet vedtar forslaget til resolusjon, så vil dette bli fulgt tett opp av regjeringspartiet i regjeringen.

– Det er satt i gang en kartlegging av vaksinestatus hos ansatte i helsevesenet, sier minster Åse Michaelsen (FrP) til VG.

Hun mener arbeidsgivere og ansatte selv har ansvar for vaksinering.

– Dersom personell som arbeider med pasienter på intensivavdelinger og med sterkt nedsatt immunforsvar motsetter seg å ta vaksine, skal arbeidsgiver bestemme om det er forsvarlig å la vedkommende fortsette, eller om helsearbeideren må omplasseres, sier hun.

​Senterpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse, men Kjersti Toppe uttalte i en artikkel i Aftenposten i 2015 at det er uaktuelt å innføre noe krav til tvangsvaksinering i Norge. “Vaksinasjon er en anbefaling som de aller fleste heldigvis nytter seg av. Vi tvangsvaksinerer ikke i Norge. At barn skal straffes med ikke å få rett til skolegang på grunn av foreldrenes medisinske valg, er jeg uenig i. Det er ekstremt viktig å få opp vaksinasjonsprosenten, men dette er ikke veien å gå.”                

​SV: Vi har fått følgende svar: «SV er ikke for tvangsvaksinering, men for informasjon og dialog basert på anerkjent og kvalitetssikret informasjon, med det mål at vaksinasjonsgraden holdes så høy som mulig. Foreldre har i dag har plikt til å medvirke til helsekontroll for barn, og at helsestasjoner skal ha rutiner for å følge opp barn som uteblir fra konsultasjoner.» 

Uttalelser i media fra partiet tidligere i år: 
– Sosialistisk Venstreparti mener alle som jobber i helsesektoren må være vaksinert, ikke bare helsepersonell. 
– For eksempel renholdere på sykehus, sier medlem av helse- og omsorgskomiteen Sheida Sangatarash (SV) til VG.

KrF: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 
Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: «KrF har ikke drøftet spørsmålet om tvangsvaksinering i detalj foreløpig, men i utgangspunktet er vi av den oppfatning at dagens ordning for barnevaksinasjonsprogrammet fungerer tilfredsstillende. KrF tror at god informasjon om fordelene ved vaksiner og den helsegevinsten det har at mange slutter opp om programmet er velegnet til å skape forståelse hos foreldre slik at en tilstrekkelig andel takker ja til vaksinene for å opprettholde flokkimmunitet mot sykdommene vi vaksinerer mot. Det er også mer hensiktsmessig fordi det stimulerer til å opprettholde kunnskap i befolkningen om vaksiners funksjon og hvordan det beskytter oss mot en rekke ulike sykdommer.»

Samtidig har vi notert oss at nestleder Olaug Vervik Bollestad vil se på muligheten for obligatorisk vaksinering. Hun sier det er et stort problem at redselen for bivirkninger av vaksiner er større enn redselen for sykdommen vaksinen skal beskytte mot. Hun uttaler dette i en artikkel i Aftenposten for to år siden: 

– «Vi har nesten klart å utrydde meslinger i Norge. Vi reiser mye mer enn før, og har fått mange nye landsmenn uten vaksine. Derfor er faren stor for at dette skal blusse opp igjen i Norge etter utbrudd i USA og flere andre steder. Derfor skulle man kanskje sett på om dette bør være obligatorisk», sier Bollestad i en artikkel i Aftenposten fra 2015. Stortingskandidat Tore Storehaug refererer til denne uttalelsen når vi etterspør partiets holdning til tvangsvaksinering. https://www.aftenposten.no/norge/i/rL9BA/Skyter-ned-forslag-om-vaksinepabud    

MDG: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 
Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: «Miljøpartiet De Grønne er ikke for «tvangsvaksinering», eller å gjøre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk. Dette kan virke mot sin hensikt og føre til motvilje mot en viktig hjørnestein i den norske folkehelsa. Vi ønsker neste periode å prioritere midler til vaksinasjon, og det er naturlig at noen av disse midlene går til opplysningsarbeid o.l.»

Venstre: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 
Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: «Venstre mener vaksinering er en helt essensiell del av kampen for barns gode helse. I 1900 var hvert femte dødsfall i Norge forårsaket av tuberkulose – nå er det nesten null, takket være vaksinasjon, bedre helse og andre medisiner. Venstre er ikke for tvangsvaksinering, men om vaksinasjonsgraden blir så lav at det ikke lenger er gruppe-immunitet må et slikt tiltak vurderes. I 2000 erklærte USA at de var fri for meslinger, men landet har opplevd flere utbrudd av meslinger de siste årene fordi folk nekter å vaksinere barna sine. Fordi det ofte vil være noen få barn som ikke tåler ulike vaksiner er det viktig alle de andre barna vaksinerer seg, slik at det oppnås gruppe-immunitet – og det er foreldre som må sørge for at barna blir vaksinert. Om man nekter vaksinasjon setter man sine egne og andres barn i fare.

Her er en rapport fra folkehelseinstituttet om et mesling-utbrudd på Nesodden:

«I løpet av 1. kvartal 1997 ble det registrert i alt 82 tilfeller i Nesodden kommune. Smitten kom etter alt å dømme med to uvaksinerte barn som var blitt eksponert under opphold i Sveits. De fleste av barna hadde tilknytning til Steinerskolemiljøet, og var ikke vaksinert av overbevisningsgrunner.»»

Unge Venstre: Vi har fått følgende svar: 
«Unge Venstre vil gjøre barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn i Norge. Dette er viktig for å beskytte barna mot farlige sykdommer, og for å ivareta flokkimmunitet i befolkningen. Unntak av medisinske grunner kan gjøres av medisinsk personale. Unge Venstre mener også det er nødvendig å gjøre tiltak for å øke influensavaksinasjonsgraden blant helsepersonell.

Oppfølgingsspørsmål:

1. hvem vil dette omfatte?

Alle barn i Norge. Unntak kan gjøres av medisinske grunner (for eksempel for barn som er allergiske mot en eller flere av ingrendiensene i vaksinen, eller som har nedsatt immunforsvar grunnet for eksempel barnekreft).

2. hvilke vaksiner vil dette gjelde for?

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

3. hvordan skal dette gjennomføres i praksis og hvilke sanksjoner vil tas i bruk?

Dette har vi ikke tatt eksplisitt stilling til, men jeg antar at det vil være naturlig at familier som nekter vaksinering vil bli fulgt opp av barnevernet og gitt videre veiledning av dem.

4. hvordan anser partiet dette å være forenlig med grunnleggende rettigheter nedfelt i Grunnloven og i Menneskerettighetene?

Den mest grunnleggende menneskerettigheten er retten til liv. Å ikke vaksinere barna sine er å utsette dem og andre barn for fare for deres liv, samt fare for fysisk lidelse og varige skader som følge av sykdommene vaksinene beskytter mot. Vi mener derfor at den beste beskyttelse av barns rettigheter er å sørge for at alle barn som kan vaksineres, blir vaksinert. Små barn er ikke i stand til å ta valg som angår egen helse, og det er derfor ingen grunn til å snakke om deres rett til å selv velge bort vaksinering. Å utsette egne og andres barn for helsefare er ikke noe vi anser som en rettighet foreldre burde ha.»


Rødt: Vi har fått følgende svar:  
“Rødt har ikke tatt stilling til om vi ønsker å gjøre vaksineprogrammet obligatorisk eller ikke. Når det er sagt er vi for vaksiner som beskytter mot smittsomme sykdommer, og ønsker å styrke informasjonsarbeidet rundt dette. “

Besvarelsen vi fikk i 2017 var som følger: «Vi har ikke tatt stilling til om vi ønsker å gjøre vaksineprogrammet obligatorisk eller ikke. Når det er sagt er vi for vaksiner som beskytter mot smittsomme sykdommer, og ønsker å styrke informasjonsarbeidet rundt dette.»

Pensjonistpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 
Besvarelsen vi fikk i 2017 var som følger: «Vi i pensjonistpartiet er for at hver enkelt skal få velge behandling og valgfrihet av medisiner og behandling.»

Kystpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.  
Men i sosiale medier har de nylig kommet med følgende uttalelse: “Vi har ingen politikk hvor vi vil bruke tvang gjeldende vaksine”

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: «Nei, vi ønsker ikke tvungen vaksinering»

Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: «Både Liberalistene og Liberalistisk Ungdom ønsker ikke å tillate tvangsvaksinering. Å bruke voldsmidler mot mennesker på bakgrunn av kollektivistiske argumenter (såkalt fellesskapets beste) bryter med individets iboende verdi og selvråderett. Om noen skulle være bekymret over kontakt med ikke-vaksinerte får de finne fredelige løsninger for å unngå dette, ikke rettsvesen og politi.»

Liberalistisk ungdomsparti:  Vi har fått følgende svar: «Vi er motstander av tvang mot fredelige mennesker, og er derfor imot tvangsvaksinering.»

Alliansen: Vi har fått følgende svar: «NEI til vaksinetvang!»

Norgespartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 
Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: «Vi forbinder denne type tvang med fascistiske og totalitære regimer. Når det gjelder vaksiner mener vi at dette må avgjøres av den det gjelder. Dette kan ikke slik vi ser det avgjøres ved direkte folkeavstemning – da andre ikke kan bestemme i slike saker over andre.»

PDK (De kristne): Vi har fått følgende svar. «Nei vi vil ikke ha tvangsmedisinering med mindre det er epidemier. De grunnleggende barnevaksinene vil vi anbefale å ta, men vaksiner som svineinfluensa og HPV vaksiner  skal være eksplisitt på etterspørsel.»Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: «PDK er generelt imot at staten skal tre regler ned over hovudet på sine innbyggere. Foreldreretten der foreldrene må gje samtykke i ulike spørsmål meiner vi er svært viktig. Vi ser eit samfunn der foreldrene gjennom lovverket blir meir og meir umyndiggjort overfor sine barn. Vi ser det bl.a. i Barnevernet og no også i livssynsvalg. Foreldre skal ikkje ha lov til å påverke sine barn. Dette vil PDK reversere.»

Piratpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: «Piratpartiet (PIR) er i utgangspunktet mot statlig tvang, i de aller fleste tilfeller. I enkelte saker er det dog nødvendig med statlig tvang, særlig når det gjelder flertallets beste. PIR baserer sin politikk på realisme, vitenskap og rasjonelt betingede ståsted. Derfor er vi klar på at vaksiner, i alle fall når det gjelder grundig testede og velutprøvde vaksiner, som f.eks. barnevaksineringsprogrammet benytter seg av, er et gode, og noe som man bør og må ha, for å kunne sørge for at man slipper utbrudd av tildels svært farlige sykdommer, som lett kunne vært unngått hadde man hatt et fullgodt vaksinegrunnlag. Det er langt fra det å ønske at alle tar vaksiner, og til å gå inn for et tvangsbasert vaksineringsprogram….» 

Demokratene: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: «I utgangspunktet er vi i mot tvangsvaksinering og mener at som voksne, ansvarlige foreldre tar man valg som er til det beste for barnet.»

Spørsmål 2:

Er partiet villig til å vektlegge industri-uavhengig forskning på vaksiner, samt å støtte offentlig finansiering av slik forskning utført av nøytrale forskningsmiljøer? 

Ap: Vi har fått følgende svar: «Nei, det vil vi neppe prioritere.»​

Høyre: Vi har fått følgende svar: «Høyere utdanning og forskning av høy kvalitet er en forutsetning for å løse de store samfunnsutfordringene.»

FrP: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.  

​Unge Venstre: Vi har fått følgende svar: «Venstre satser stort på forskning, og har økt finansieringen til dette. Vi mener det er problematisk at legemiddelindustrien har så stor makt internasjonalt, og vi ønsker derfor en fortsatt sterk satsing på offentlig finansiering av forskning. Vi er imidlertid uenige med dere i at vi ikke har et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder effektene av vaksiner. Det finnes god og bred forskning gjennom mange tiår på vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet, og det er bred konsensus om at fordelene ved vaksiner er langt større enn ulempene. Vi ønsker videre forskning på effektene ved vaksiner og utvikling av nye vaksiner, men vi er motstandere av at vaksineskeptikernettverk skal få offentlig støtte til sin egen forskningsvirksomhet. «

Pensjonistpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. Besvarelsen på et likende spørsmål fra 2017 var som følger: «Vi ser det som viktig at det blir forsket på ettervirkninger av vaksinene, for det kan bli avgjørende om man tar vaksinene.»

​Liberalistene: Vi har fått følgende svar: «Vi ønsker at staten skal ha en begrenset rolle vedrørende hva den skal drive med. Derfor ønsker vi ikke at det offentlige skal støtte forskning. Det bør være en privat oppgave. Som du skriver så er det viktig med uavhengig forskning. Det bør legges opp til at private personer kan støtte forskning, gjennom å redusere skatter og avgifter.»

​Liberalistisk ungdomsparti: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. En besvarelser fra 2017 var som følger: «Nei. Statens oppgave skal i følge oss være politi, rettsvesen og forsvar, hverken mer eller mindre. Med et kraftig redusert skattetrykk, er det å anta at flere mennesker velger å donere penger frivillig, for eksempel til forskning.»

​Alliansen: Vi har fått følgende svar: «JA til flere kilder, flere uavhengige kilder»  Besvarelsen vi fikk i 2017 var følgende: «Vi vil støtte uavhengig forskning på vaksiner som man har full innsyn i. Det er mange i Alliansen som er opptatt av vaksinespørsmålet og mener at mer åpen forskning må til. Vi vil støtte uavhengig forskning på vaksiner som man har full innsyn i.»

Norgespartiet:  Partiet har ikke besvart vår henvendelse. Besvarelsen av et liknende spørsmål fra 2017 var som følger: «Vi vil arbeide for at staten bidrar med økonomiske midler til slik uavhengig forskning. Det er svært viktig å styrke uavhengig forskning. Dette er en sak som naturlig ville vært lagt frem til direkte folkeavstemning når et slikt styresett er realisert.»

Piratpartiet: Vi har fått følgende svar: «JA, uavhengig forskning er en forutsetning for tillit til forskningsresultat.»

Spørsmål 3:

Hvordan forholder partiet seg til sensur av vaksinekritikk? 


Ap:
 Vi har fått følgende svar: «Vi går ikkje inn for noko sensur».

Høyre: Vi har fått følgende svar: «Høyre har programfestet at vi i neste periode vil øke forskningsinnsatsen på vaksiner.»

Unge Venstre: Vi har fått følgende svar: «Vi anser det ikke som sensur at medier som Google og Facebook velger å vise søkeresultater som er mer relevante høyere opp enn resultater som er mindre relevante. Vi mener det er positivt at disse mediene prioriterer nettsider som gir opplysninger om at fordelene ved vaksiner er langt større enn ulempene, ettersom det er bred konsensus i forskningen om at dette stemmer.»

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: «Vi synes det er uheldig at store konsern sensurerer meninger. Det fine med dette er at man får stadig nye plattformer, og store leverandører som Facebook får stadig færre brukere som nok kan skyldes deres sensur. Eksempelvis har Jordan Peterson lansert en egen plattform hvor man ikke sensurerer noen meninger. 
https://www.tweaktown.com/news/66247/jordan-peterson-launches-censorship-free-platform-thinkspot/index.html

Generelt så er vi for ytringsfrihet, uavhengig av hva man mener. Du kan lese mer om det her: https://www.liberalistene.org/politikk/partiprogram/#_Toc418542471

Alliansen: Vi har fått følgende svar: «Alliansen er ekstremt FOR ytringsfrihet og ytringsrom»

PDK (De kristne): Vi har fått følgende svar: 
«PDK er mot sensur av all debatt. En åpen og fordomsfri demokratisk debatt er en forutsetning for frihet og trygghet, samt sannhet.»

En sluttkommentar: Vi retter en takk til de partiene som har tatt seg tid til å besvare våre spørsmål. Samtidig savner vi hos flere partier at de faktisk tar et prinsippielt standpunkt i forhold til bruk av medisinsk tvang overfor samtykkekompetente mennesker i vaksinesaken. 

Vi har møtt på flere kandidater som sier de er motstandere av tvangsvaksinering så lenge vaksinedeltakelsen høy, men så snart den skulle synke er de fullt villige til å innføre tvangslover.

Spørsmålet er om man mener at staten skal ha råderett over befolkningens legemer. Videre må man spørre seg om det er staten eller foreldrene som skal ha beslutningsmyndighet overfor barna? 

Liberalistene om vaksine

​Kommentar til bildet: Vi mener Liberalistene her har et frisk utspill i vaksinesaken, og gir klart uttrykk for at det å vaksinere seg skal være en frivillig sak. Det er flott å se at noen trekker opp et klart prinispp i forhold til hvem som skal ha råderett over din kropp.  

 

Foreningen spør de politiske partiene i 2017:

ScreenHunter 570

 Vi spurte 3 spørsmål om partienes holdning til tvangsvaksinering og finansiering av uavhengig forskning på vaksiner.

Spørsmål 1: Hvordan stiller partiet og ungdomspartiet seg til spørsmålet om tvangsvaksinering?
 

Spørsmål 2: Hvis dere kan tenke dere å støtte et forslag om tvangsvaksinering, hvilke sanksjoner anser dere for aktuelle å  ta i bruk overfor dem som ikke ønsker vaksinering for seg eller sine barn, eller ønsker å følge det statlige vaksinasjonsprogrammet full ut?

Spørsmål 3: Kan deres parti være villig til å sette av midler til uavhengig forskning på sikkerhet og biologiske langtidseffekter av vaksiner sett i lys av de store milliardoverføringene fra Norge til GAVI?

Litt bakgrunn:  

Vi har de siste årene opplevd et økt fokus på det å vaksinere. WHO har vært pådriver når det gjelder å strømlinjeforme vaksinepolitikken til alle verdens land. Forslag om å innføre tvangsvaksinering har dukket opp på den politiske agendaen de siste par årene.

Vi er en forening som heter “Foreningen for fritt Vaksinevalg” og har som formål at borgerne skal få beholde sin rett til fritt å få velge om de ønsker å la seg vaksinerer eller ikke på vegne av seg selv og sine barn. Vi mener dette er en grunnleggende rettighet i et demokrati.

Flere land har nå startet opp ulike former for tvang i form av sanksjoner, utestengelser og bøter. Australia har bl.a. innført økonomisk straff av de foreldrene som velger å ikke følge barnevaksinasjonsprogrammet til punkt og prikke. I Sverige ble det senest for noen måneder siden fremmet et forslag om tvangsvaksinering av barn. Dette forslag ble avslått på alle punkter. Frankrikes statsminister har nettopp annonsert at han ønsker å starte opp med tvangsvaksinering fra 2018.
Den Italienske regjeringen innførte nylig en meget streng lovgivning i forhold til vaksinering av barn, de foreldrene som ikke aksepterer at barnet deres skal ha 12 ulike vaksiner innen de starter i skolen, risikerer å få store bøter i størrelsesorden 70 000 – 80 000 norske kroner, og mistenkeliggjøring i forhold til omsorgsevne.

Dette har vekket folks rettferdighetssans i forhold til basale individuelle menneskerettigheter og det holdes derfor for tiden store demonstrasjoner over hele landet i protest. Den 17. Juni var det f.eks. over 15 000 demonstranter i Romas gater. Tilsvarende bevegelser og aksjoner er under raskt utvikling i mange europeiske land og en internasjonal organisert bevegelse har tatt form for å kjempe mot en totalitær samfunnsutvikling.

​Status for spørsmålet om tvangsvaksinering i Norge

– All vaksinering i Norge er p.t. et tilbud fra staten og individet står fritt til å ta i mot dette tilbudet eller ikke.

– Arbeiderpartiet fattet et landsmøtevedtak i 2015 om å innføre tvungen vaksinering av barnevaksinasjonsprogrammet, i første omgang som et prøveprosjekt i Oslo.

– Stortinget vedtok 12. juni i år å frata den forelderen som ikke ønsker vaksinering retten til samtykke på vegne av sine barn.
 

Grunnleggende prinsipper i en moderne rettsstat.

*  En av de grunnleggende verdier i våre vestlige kulturer er respekten for individets autonomi, råderett over seg selv og ansvar og beslutningsmyndighet for sine barn i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har forpliktet seg til.

*  Individet har informert samtykke i medisinsk behandling. Det innebærer retten til fullgod informasjon om fordeler og risiko ved medisinsk behandling noe som også omfatter inntak av legemidler – vaksiner er et legemiddel. Den enkelte skal stå fritt til å akseptere den tilbudte behandlingen eller ikke, uten å bli presset eller overtalt eller bli utsatt for sanksjoner eller straff for det valget man tar.

*  Familien som enhet skal beskyttes, og foreldrene skal i fellesskap ta avgjørelser på vegne av sine barn, være seg helse, religion, utdannelse eller andre valg som har innflytelse på barnets fremtid.

*  Gjennomskinnelighet i forvaltningen, og etterleve kravet om å unngå inhabilitet.

*  Individet skal i henhold i menneskerettighetene verdsettes for sin egenverdi og ikke hvilken nytteverdi det har for samfunnet. Det er ikke akseptabelt at noens sikkerhet må “ofres” fordi man mener vaksinen virker positivt for de fleste. Alle skal respekteres for sin egenverd.

*  Grunnlaget for vaksinepolitikken er basert på et tillitsforhold mellom borgerne og statlige myndigheter. Vaksiner skiller seg også fra annen medisinsk intervensjon ved at de gis til i utgangspunktet helt friske barn for å forebygge noe som de kanskje aldri kommer til å eksponeres for, og aldri vil bli alvorlig syke av. Det hviler derfor et ekstra tungt ansvar på politikere, myndigheter og leger å sikre at det vitenskapelige grunnlaget de hevder å basere seg på, følger de høyeste vitenskapelige standarder, og at kunnskapshullene ikke minst rundt vaksinenes sikkerhet og toksikologiske forhold, blir gjort gjenstand for uavhengig forskning.

Litt bakgrunn for spørsmål nr. 3:
Norske myndigheter har valgt gjennom en årrekke å være blant de største bilaterale givere til den internasjonale vaksinealliansen GAVI. Det er snakk om at man har forpliktet seg til et beløp på nærmere 15 milliarder kroner i tidsperioden år 2000 – 2020. Det private GAVI-stiftelsen som faller utenfor internasjonal demokratisk kontroll, har bl.a. på grunn av  sin finansielle styrke en avgjørende innflytelse på utformingen av den globale vaksinepolitikken.
Det er mange som har stilt kritiske spørsmål til om det er riktig å gi milliardbeløp til en privat organisasjon som forvaltes av en håndfull personer hvor også vaksineindustrien er delaktige i beslutningsprosessene som berører store deler av jordens barn.

Det foreligger flere uavhengige kritiske rapporter om GAVIs virksomhet:
Global Policy Forum er et uavhengig organ som overvåker prosjekter igangsatt av FN og gransker global politikk. De fremmer ansvar og medborgeres deltakelse i beslutninger om fred og sikkerhet, sosial rettferdighet og folkerett. De har uttalt sterk bekymring for hvordan alliansen GAVI blir driftet:  “These conditions have resulted in extensive private, for-profit influence over global health activities and have blurred boundaries between public and private spheres, representing a grave threat to democratic global health governance and scientific independence.”

(https://www.globalpolicy.org/home/270-general/52947-us-philanthrocapitalism-and-the-global-health-agenda-the-rockefeller-and-gates-foundations-past-and-present.html)

De har også skrevet rapporten: “Philanthropic Power and Development – Who shapes the agenda?”   “So far, there has been a fairly willing belief among governments and international organizations in the positive role of philanthropy in global development. But in light of experiences in the areas of health, food, nutrition and agriculture, which are discussed in this working paper, a thorough assessment of the impacts and side effects of philanthropic engagement is necessary.

(https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/52829-philanthropic-power-and-development-who-shapes-the-agenda.html)

Global Justice, en annen uavhengig organisasjon har også lenge kritisert graden av innflytelse de farmasøytiske selskapene har i utformingen av helsespørsmål hos GAVI.

De har skrevet rapporten med navn “Gated Development – Is the Gates Foundation always a force for good?”  Det er en organisasjon som jobber for alternativer til den globale agendaen som settes av gigantselskaper som i stor grad styrer verden.

http://www.globaljustice.org.uk/resources/gated-development-gates-foundation-always-force-good

Riksrevisjonen har også fremmet kritikk mot alliansen ved flere anledninger for dårlig styring med pengebruk, liten transparens i administrasjonen rundt overføringer av store pengebeløp.I tillegg er det dårlig oppfølging og faktisk evaluering av de massevaksinasjonene som blir satt i gang. Nå senest for noen uker siden blir alliansen omtalt i Aftenposten, der det fremkommer at:

“Regjeringen har gitt flere milliarder kroner til den globale vaksinealliansen Gavi. Korrespondanse knyttet til rapportering, utbetalinger, oppfølging, evalueringer og referater har manglet i UDs arkiver.”

Her synes  en rekke krav til  ansvarlig økonomisk styring og kravet til offentlig transparens å være satt til side. Videre står det:
“Det er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn at du som borger skal vite hvordan skattepengene dine blir brukt og hva staten holder på med. Stortinget har bestemt at vi som hovedregel har rett til å lese saksdokumenter om arbeidet som gjøres i offentlig sektor.”  

https://www.aftenposten.no/norge/Sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-UD-618316b.html

Indiske helsemyndigheter trekker seg fra samarbeidet med GAVI: Nå har helsemyndighetene i land som India besluttet å trekke sitt samarbeide med GAVI da de mener industrien har fått for stor innflytelse over organisasjonen.

“Influence on vaccination strategy – There were questions about the Gates Foundation’s ties with pharmaceutical companies and the possible influence this may have on the country’s vaccination strategy.”  

(http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/57028697.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst)

Vaksiner kan gi alvorlige bivirkninger. Det er mange uavklarte spørsmål i hvilken grad vaksiner kan bidra til de mange helseproblemer barn har i dag, som; lærevansker, ADHD, astma, diabetes, allergier, revmatoid artritt og andre autoimmune sykdommer.

Det foreligger en rekke alvorlig kunnskapshull på vaksineområdet, bl.a finnes det omtrent ingen studier av langtidseffekter av vaksiner, eller vitenskapelige kliniske legemiddelutprøvinger av vaksiner hvor man etterlever kravene til et ekte placebo. Det er nesten ikke foretatt studier for å se på effekt og trygghet hvor man sammenligner vaksinerte mot uvaksinerte barn. Det er en rekke toksikologiske og immunologiske ubesvarte spørsmål. Flere ledende eksperter etterlyser langt større forskningsinnsats på f.eks. aluminiums alvorlige virkninger på nerveceller og nervevev.
Vi mener det er svært uheldig for den demokratiske prosessen at den norske stat så ensidig støtter opp om multimilliardær Bill Gates sitt initiativ med tanke på hans sterke bånd til industrien. Mange har kritisert GAVI for å ha et ensidig fokus på å søke teknologiske løsninger på de store helseutfordringer. Denne kritikken er problematisert fra en rekke hold. Således kritiserer ansatte i WHO GAVI for å kvele mangfoldet i helseforskningen.  

​​

Spørsmål 1:
Hvordan stiller partiet og ungdomspartiet seg til spørsmålet om tvangsvaksinering?

Ap: Partiet har ikke besvart vår henvendelse, men partiet vedtok på sitt landsstyremøte i 2015 å innføre tvangsvaksinering som en prøveordning i Oslo. Det går ut på at alle vaksinene i barnevaksinasjonosprogrammet fra 0 – 16 år blir obligatoriske.  Informasjon hentet fra artikkel i Aftenposten https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yg9J/Ap-vil-teste-vaksinepabud-i-Oslo

Høyre: Vi har fått følgende svar: «Høyre er i mot tvangsvaksinering. Folkehelseinstituttet har også advart mot en slik tilnærming. Å innføre tvangsvaksinering er ikke egnet til å skape tillit til vaksinasjonsprogrammene. Det bærer mer preg av formynderi, og man risikerer mer motstand mot vaksinasjonsprogrammet.»

Senterpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse, men Kjersti Toppe uttalte i en artikkel i Aftenposten i 2015 at det er uaktuelt å innføre noe krav til tvangsvaksinering i Norge. “Vaksinasjon er en anbefaling som de aller fleste heldigvis nytter seg av. Vi tvangsvaksinerer ikke i Norge. At barn skal straffes med ikke å få rett til skolegang på grunn av foreldrenes medisinske valg, er jeg uenig i. Det er ekstremt viktig å få opp vaksinasjonsprosenten, men dette er ikke veien å gå.”                

SV: Vi har fått følgende svar: «Vi har på nåværende tidspunkt ikke vedtatt at vi er for tvangsvaksinering av barn da vi pr. dags dato ønsker og fortsette dagens ordning der det oppfordres til å vaksinere sin egne barn.

På generell basis er vi opptatte av at det skal være en rettferdig tilgang på vaksiner og medisiner til hele verdens befolkning, og vi ser også med bekymring på at antibiotikaresistens blir langt mer utbredt på ellers i verden men også her i Norge. Derfor ønsker vi at Norge skal ta en ledende rolle internasjonalt i arbeidet mot antibiotikaresistens samt arbeide for at også fattige land skal ha tilgang på livsviktige medisiner vi i Norge tar for gitt.» Utover dette blir det dessverre vanskelig for meg og svare noe mer konkret på spørsmålene dine da vi ikke har noen vedtak på emnet, men innspillene deres tas med videre!»

KrF: Vi har fått følgende svar: «KrF har ikke drøftet spørsmålet om tvangsvaksinering i detalj foreløpig, men i utgangspunktet er vi av den oppfatning at dagens ordning for barnevaksinasjonsprogrammet fungerer tilfredsstillende. KrF tror at god informasjon om fordelene ved vaksiner og den helsegevinsten det har at mange slutter opp om programmet er velegnet til å skape forståelse hos foreldre slik at en tilstrekkelig andel takker ja til vaksinene for å opprettholde flokkimmunitet mot sykdommene vi vaksinerer mot. Det er også mer hensiktsmessig fordi det stimulerer til å opprettholde kunnskap i befolkningen om vaksiners funksjon og hvordan det beskytter oss mot en rekke ulike sykdommer.»

Samtidig har vi notert oss at nestleder Olaug Vervik Bollestad vil se på muligheten for obligatorisk vaksinering. Hun sier det er et stort problem at redselen for bivirkninger av vaksiner er større enn redselen for sykdommen vaksinen skal beskytte mot. Hun uttaler dette i en artikkel i Aftenposten for to år siden: 

«Vi har nesten klart å utrydde meslinger i Norge. Vi reiser mye mer enn før, og har fått mange nye landsmenn uten vaksine. Derfor er faren stor for at dette skal blusse opp igjen i Norge etter utbrudd i USA og flere andre steder. Derfor skulle man kanskje sett på om dette bør være obligatorisk», sier Bollestad i en artikkel i Aftenposten fra 2015.Stortingskandidat Tore Storehaug refererer til denne uttalelsen når vi etterspør partiets holdning til tvangsvaksinering. https://www.aftenposten.no/norge/i/rL9BA/Skyter-ned-forslag-om-vaksinepabud    

MDG: Vi har fått følgende svar: «Miljøpartiet De Grønne er ikke for «tvangsvaksinering», eller å gjøre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk. Dette kan virke mot sin hensikt og føre til motvilje mot en viktig hjørnestein i den norske folkehelsa. Vi ønsker neste periode å prioritere midler til vaksinasjon, og det er naturlig at noen av disse midlene går til opplysningsarbeid o.l.»

​Venstre: Vi har fått følgende svar: «Venstre mener vaksinering er en helt essensiell del av kampen for barns gode helse. I 1900 var hvert femte dødsfall i Norge forårsaket av tuberkulose – nå er det nesten null, takket være vaksinasjon, bedre helse og andre medisiner. Venstre er ikke for tvangsvaksinering, men om vaksinasjonsgraden blir så lav at det ikke lenger er gruppe-immunitet må et slikt tiltak vurderes. I 2000 erklærte USA at de var fri for meslinger, men landet har opplevd flere utbrudd av meslinger de siste årene fordi folk nekter å vaksinere barna sine. Fordi det ofte vil være noen få barn som ikke tåler ulike vaksiner er det viktig alle de andre barna vaksinerer seg, slik at det oppnås gruppe-immunitet – og det er foreldre som må sørge for at barna blir vaksinert. Om man nekter vaksinasjon setter man sine egne og andres barn i fare.

Her er en rapport fra folkehelseinstituttet om et mesling-utbrudd på Nesodden:

«I løpet av 1. kvartal 1997 ble det registrert i alt 82 tilfeller i Nesodden kommune. Smitten kom etter alt å dømme med to uvaksinerte barn som var blitt eksponert under opphold i Sveits. De fleste av barna hadde tilknytning til Steinerskolemiljøet, og var ikke vaksinert av overbevisningsgrunner.»»

​Rødt: Vi har fått følgende svar: «Vi har ikke tatt stilling til om vi ønsker å gjøre vaksineprogrammet obligatorisk eller ikke. Når det er sagt er vi for vaksiner som beskytter mot smittsomme sykdommer, og ønsker å styrke informasjonsarbeidet rundt dette.»

​Pensjonistpartiet: «Vi i pensjonistpartiet er for at hver enkelt skal få velge behandling og valgfrihet av medisiner og behandling.»

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: «Både Liberalistene og Liberalistisk Ungdom ønsker ikke å tillate tvangsvaksinering. Å bruke voldsmidler mot mennesker på bakgrunn av kollektivistiske argumenter (såkalt fellesskapets beste) bryter med individets iboende verdi og selvråderett. Om noen skulle være bekymret over kontakt med ikke-vaksinerte får de finne fredelige løsninger for å unngå dette, ikke rettsvesen og politi.»

Liberalistisk ungdomsparti:  Vi har fått følgende svar: «Vi er motstander av tvang mot fredelige mennesker, og er derfor imot tvangsvaksinering.»

Alliansen: Vi har fått følgende svar: «Vi fra Alliansen er helt imot tvangsvaksinering».

​Norgespartiet: Vi har fått følgende svar: «Vi forbinder denne type tvang med fascistiske og totalitære regimer. Når det gjelder vaksiner mener vi at dette må avgjøres av den det gjelder. Dette kan ikke slik vi ser det avgjøres ved direkte folkeavstemning – da andre ikke kan bestemme i slike saker over andre.»

​PDK (De kristne): Vi har fått følgende svar: «PDK er generelt imot at staten skal tre regler ned over hovudet på sine innbyggere. Foreldreretten der foreldrene må gje samtykke i ulike spørsmål meiner vi er svært viktig. Vi ser eit samfunn der foreldrene gjennom lovverket blir meir og meir umyndiggjort overfor sine barn. Vi ser det bl.a. i Barnevernet og no også i livssynsvalg. Foreldre skal ikkje ha lov til å påverke sine barn. Dette vil PDK reversere.»

Piratpartiet: Vi har fått følgende svar: «Piratpartiet (PIR) er i utgangspunktet mot statlig tvang, i de aller fleste tilfeller. I enkelte saker er det dog nødvendig med statlig tvang, særlig når det gjelder flertallets beste. PIR baserer sin politikk på realisme, vitenskap og rasjonelt betingede ståsted. Derfor er vi klar på at vaksiner, i alle fall når det gjelder grundig testede og velutprøvde vaksiner, som f.eks. barnevaksineringsprogrammet benytter seg av, er et gode, og noe som man bør og må ha, for å kunne sørge for at man slipper utbrudd av tildels svært farlige sykdommer, som lett kunne vært unngått hadde man hatt et fullgodt vaksinegrunnlag.

Det er langt fra det å ønske at alle tar vaksiner, og til å gå inn for et tvangsbasert vaksineringsprogram. Dessverre har mange hendelser i nyere tid vist at folk ikke forstår vaksinens funksjon, eller baserer sitt syn på følelser, YouTube-videoer og «egenforskning» (dvs. lese blogger, se på YouTube-videoer, og ignorere forskning som ikke passer inn i deres virkelighet). Dette medfører at man i dag f.eks. har hatt meslingutbrudd (en sykdom som har vært mer eller mindre utradert i den vestlige verden), og medfører en fare for at flokkimmuniteten blir for dårlig, noe som igjen kan skade mennesker som av forskjellige, gyldige grunner ikke kan benytte seg av vaksiner – f.eks. folk med allergier, andre, livstruende sykdommer som gjør at immunsystemet er skadet, mm. Det at folk misforstår, tolker statistikk og andre resultater feil, eller tror på skremselspropagande i forhold til vaksiner, medfører at det i dag faktisk er en lavere prosentandel nyfødte som får fullt vaksinasjonsprogram, enn for bare 10-15 år siden (prosentmessig). Dette er et problem, og dersom det viser seg at folk ikke baserer seg på vitenskap når det gjelder vaksinering, så er det muligens en løsning å innføre «tvang», eller i det minste incentiver for å sørge for at folk vaksinerer barna sine.»

Demokratene: Vi har fått følgende svar: «I utgangspunktet er vi i mot tvangsvaksinering og mener at som voksne, ansvarlige foreldre tar man valg som er til det beste for barnet.»

Spørsmål 2:
Hvis dere kan tenke dere å støtte et forslag om tvangsvaksinering, hvilke sanksjoner anser dere for aktuelle å  ta i bruk overfor dem som ikke ønsker vaksinering for seg eller sine barn, eller ønsker å følge det statlige vaksinasjonsprogrammet full ut?

Ap: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. Siden vedtaket om tvangsvaksinering  i 2015 har hverken partiet eller Tone Tellevik Dahl har redegjort for hvordan hvordan denne vaksinetvangen skal praktiseres helt konkret. Derimot har en talsperson for partiet, Tone Marie Myklevoll uttalt følgende:   

«– Vi i Tromsø Arbeiderparti vil det skal være påbudt å ta vaksine. Barn bør vaksineres før de får gå i barnehage, sier fungerende leder for helse- og omsorgskomiteen i Tromsø kommune».

​Ragni Løkholm Ramberg og Tone Marie Myklevoll fra Tromsø Arbeiderparti fremmet et forslag om å nekte barn å få begynne i barnehagen med mindre de er vaksinerte på forhånd. Ikke bare det, de skal nektes tilgang til alle kommunale aktivitetstilbud. Dette vil med andre ord si at Tromsø Arbeiderparti ønsker å gjeninnføre tvangstankegangen i det norske helsevesenet.

Kilde: http://www.itromso.no/meninger/debatt/article11137713.ece?fref=gc

Høyre: Vi har fått følgende svar: «Høyre er i mot tvangsvaksinering. Folkehelseinstituttet har også advart mot en slik tilnærming. Å innføre tvangsvaksinering er ikke egnet til å skape tillit til vaksinasjonsprogrammene. Det bærer mer preg av formynderi, og man risikerer mer motstand mot vaksinasjonsprogrammet.»

Senterpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse, men Kjersti Toppe uttalte i en artikkel i Aftenposten i 2015 at det er uaktuelt å innføre noe krav til tvangsvaksinering i Norge. “Vaksinasjon er en anbefaling som de aller fleste heldigvis nytter seg av. Vi tvangsvaksinerer ikke i Norge. At barn skal straffes med ikke å få rett til skolegang på grunn av foreldrenes medisinske valg, er jeg uenig i. Det er ekstremt viktig å få opp vaksinasjonsprosenten, men dette er ikke veien å gå.”                

KrF: Vi har fått følgende svar: «Ettersom KrF ikke har tatt til orde for å støtte tvangsvaksinering, har vi heller ikke drøftet sanksjoner.» .

MDG: Vi har fått følgende svar: «Vi kan ikke tenke oss å støtte et slikt forslag kommende stortingsperiode.»

Venstre: Vi har fått følgende svar: «Det må settes inn rimelig tiltak om ulike typer vaksinasjon blir påbudt – dette kan for eksempel inkludere bøter.»

Rødt: Vi har fått følgende svar: «Vi har ikke tatt stilling til om vi ønsker å gjøre vaksineprogrammet obligatorisk eller ikke. Når det er sagt er vi for vaksiner som beskytter mot smittsomme sykdommer, og ønsker å styrke informasjonsarbeidet rundt dette.»

Pensjonistpartiet: Vi har fått følgende svar: «Vi i pensjonistpartiet er for at hver enkelt skal få velge behandling og valgfrihet av medisiner og behandling.»

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: «Som nevnt over støtter vi ikke tvangsvaksinering.»

Liberalistisk ungdomsparti: Vi har fått følgende svar: «Staten burde ikke ha rett å straffe fredelige mennesker.»

Alliansen: Vi har fått følgende svar: «Ingen sanksjoner.»

Norgespartiet: Vi har fått følgende svar: «Siden vi er imot tvangsvaksinering, vil vi ikke støtte noen sanksjoner mot de som ikke vil vaksinere seg.»

PDK (De kristne): Vi har fått følgende svar: «PDK vil aldri støtte tvangsvaksinering. Vi såg bl.a. kor alvorleg gale det gjekk for mange, også barn, då svineinfluenzahysteriet gjekk over landet.»

Piratpartiet: Vi har fått følgende svar: «Sanksjoner kan være så mangt. Andre land har innført økonomiske sanksjoner, noe som viser seg å ha en god effekt. Mennesker er generelt redd for å miste penger de mener de har rett på. Eksempler her kan f.eks. være reduksjon i barnetrygd og kontantstøtte. Andre sanksjoner kan være at man nektes å ha barnet i barnehage, reise med det til utlandet etc. Rene straffereaksjoner, som f.eks. bøter og annet er også mulige sanksjoner, men vil medføre at lover må endres, da det per i dag ikke finnes noe grunnlag for å gjøre noe slikt. Hovedløsningen må dog være å drive undervisning og opplæring, og sørge for at folk får korrekt informasjon om vaksiner og vaksineprogrammet, samt forstår at det er svært, svært små sjanser for noen som helst alvorlige bivirkninger av vaksinene vi bruker i dag, særlig i barnevaksineringsprogrammet. Disse vaksinene er gjennomprøvd, inneholder ingen av disse «farlige» stoffene som det ofte blir fortalt om i antivaksineringsgrupper o.l. på f.eks. Facebook, og bidrar i hovedsak til å holde forekomsten av potensielt svært farlige sykdommer unna befolkningen.»

Spørsmål 3:

Kan deres parti være villig til å sette av midler til uavhengig forskning på sikkerhet og biologiske langtidseffekter av vaksiner sett i lys av de store milliardoverføringene fra Norge til GAVI?

Høyre: Vi har fått følgende svar: «Høyre har programfestet at vi i neste periode vil øke forskningsinnsatsen på vaksiner.»

KrF: Vi har fått følgende svar: «Siden oppstarten i 2000 har GAVI-alliansen bidratt til å vaksinere omtrent 580 millioner barn under 15 år mot ulike sykdommer. Dette har bidratt til å redde flere millioner menneskeliv. Verdens helseorganisasjon (WHO) er en av partnerne som var med på å grunnlegge GAVI, og har fast plass i styret. UNICEF har også fast plass i styret og er en avgjørende aktør i å gjennomføre vaksinering i mange land. Et viktig poeng er at GAVIs arbeid må bidra til til å styrke nasjonale helsesystemer og ikke drives som rene vertikale initiativer på siden av nasjonale systemer. Norge har vært en pådriver for at nettopp dette. Med assistanse fra de globale helseinitiativene har en rekke fattige land oppnådd høy vaksinedekning til tross for at de har svake helsesystemer. Det er alltid viktig med forskning på virkninger av ulike legemidler og behandlinger slik at man kan evaluere både effekter og bivirkninger av dem. Men da må vi også ha med oss alle de positive resultatene som åpenbart følger av at stadig flere fattige barn blir vaksinert mot farlige sykdommer.»     

MDG: Vi har fått følgende svar: «Generelt talt bør man som politikere være varsomme med å øremerke midler til hva forskere skal forske på innenfor hvert enkelt felt. Vi ønsker sunne og gode medisinske og naturvitenskapelige forskningsmiljøer med høy grad av akademisk frihet, som har mulighet til å fordype seg i og forske på problemstillinger de selv mener er interessante, relevante og viktige. MDG har programfestet at vi ønsker å øke støtten til vaksinering mot sykdommer som rammer fattige land. GAVI-Alliansen, som er et samarbeid mellom internasjonale, statlige og private aktører, har vist seg å være en svært effektiv måte å bekjempe sykdommer og redde menneskeliv.»

Venstre: Vi har fått følgende svar: «Vaksinasjonsprogrammet til GAVI har siden oppstart i år 2000 reddet 8 millioner barn fra en tidlig død. GAVI er et samarbeid mellom blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO), norske myndigheter og Bill and Melinda Gates Foundation – det ble opprettet av den norske legen Tore Godal som spurte Bill Gates om finansiering til å redde verdens barn fra en tidlig død. Dere antyder at Bill Gates har finansiert dette samarbeidet for å tjene penger på salg av legemidler og at han undergraver demokratisk helsearbeid gjort gjennom WHO. Dere kunne ikke vært lenger unna sannheten.

Bill Gates eier ingen legemiddelselskap – hvordan kan ha da tjene penger på det? Legemiddelselskapene gir bort mesteparten av vaksinene som blir brukt i programmet – hvordan kan de da tjene penger? Og det er WHO som spurte Bill Gates om han kunne hjelpe dem – hvordan kan hans arbeid da undergrave WHO?

Bieffektene av vaksiner blir undersøkt strengt av norske og internasjonale myndigheter – og dette arbeidet skal selvfølgelig fortsette.»

​Pensjonistpartiet: Vi har fått følgende svar: «Vi ser det som viktig at det blir forsket på ettervirkninger av vaksinene, for det kan bli avgjørende om man tar vaksinene.»

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: «Vi ønsker ikke å tvangsfinansiere forskning hverken i den ene eller andre retning. Det å overlate vitenskap til politikere og byråkrater er noe av det som har skapt problemene som i dag har gitt debatter som tvangsvaksinering.»

Liberalistisk ungdomsparti: Vi har fått følgende svar: «Nei. Statens oppgave skal i følge oss være politi, rettsvesen og forsvar, hverken mer eller mindre. Med et kraftig redusert skattetrykk, er det å anta at flere mennesker velger å donere penger frivillig, for eksempel til forskning.»

​Alliansen: Vi har fått følgende svar: «Vi vil støtte uavhengig forskning på vaksiner som man har full innsyn i.» Det er mange i Alliansen som er opptatt av vaksinespørsmålet og mener at mer åpen forskning må til.

Norgespartiet:  Vi har fått følgende svar: «Vi vil arbeide for at staten bidrar med økonomiske midler til slik uavhengig forskning. Det er svært viktig å styrke uavhengig forskning. Dette er en sak som naturlig ville vært lagt frem til direkte folkeavstemning når et slikt styresett er realisert.»

PDK (De kristne): Vi har fått følgende svar: «PDK har ikkje pr. no budsjett til å støtte ulike tiltak. Når vi kjem inn på Stortinget vil vi få forløst større middler og då vil vi  ta opp til vurdering kva vi evt. vil støtte. De gjer uansett ein viktig jobb! Vi må få fram i lyset kva den norske stat bruker penger på og dermed binder seg opp til å påverke befolkninga i dei felt de nemner.» 

Piratpartiet: Vi har fått følgende svar: «Det finnes allerede enorme mengder forskning på vaksiner, og ser man bort i fra de fleste «outliers», så er det en kjennsgjerning at det meste av langtidstestede vaksiner er trygge og godt undersøkt allerede. Langtidsvirkninger av vaksiner er også testet, og igjen, de vaksinene vi bruker i f.eks. barnevaksineringsprogrammet i dag er funnet å være trygge, også når det gjelder evt. langtidseffekter.»

En sluttkommentar: Vi retter en takk til de partiene som har tatt seg tid til å besvare våre spørsmål. Samtidig savner vi hos flere partier at de faktisk tar et prinsippielt standpunkt i forhold til bruk av medisinsk tvang overfor samtykkekompetente mennesker i vaksinesaken. 

Vi har møtt på flere kandidater som sier de er motstandere av tvangsvaksinering så lenge vaksinedeltakelsen høy, men så snart den skulle synke er de fullt villige til å innføre tvangslover.

Spørsmålet er om man mener at staten skal ha råderett over befolkningens legemer. Videre må man spørre seg om det er staten eller foreldrene som skal ha beslutningsmyndighet overfor barna? 

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.