Åpent brev vedrørende GMO vaksiner

ÅPENT BREV TIL STORINGSREPRESENTANTENE VEDRØRENDE GMO-VAKSINER

Kjære Stortingsrepresentant,

                                                                                               Lillestrøm, 20.8.2020

Vedrørende: GMO-vaksiner og forslag til endringer i Genteknologiloven

På vegne av Foreningen for Fritt Vaksinevalg ønsker vi å rette en appell til Stortinget i forbindelse med den nær forestående behandling av endringer i Genteknologiloven. Endringsforslagene dere skal stemme over har uante konsekvenser.

Foreningen for Fritt Vaksinevalg mener at det nye forslaget er forhastet. Genmanipulerte vaksiner er en helt ny farmasøytisk teknologi, som ikke bør tas i bruk før alle relevante forhold er grundig vurdert. De vilkårene dagens lovverk stiller, er ikke for strenge. De er resultat av grundig avveining mellom kravene til hurtighet og enkelhet på den ene siden, og kravene til grundige og allsidige vurderinger på den andre. De bør opprettholdes.

Hver enkelt Stortingsrepresentant og Regjeringsmedlem har et personlig ansvar og forpliktelse til å sette seg tilstrekkelig inn i konsekvensene av disse lovendringene som omdefinerer GMO-vaksiner til noe helt annet, nemlig vanlige vaksiner.

Her følger en kortfilm med det sentrale budskapet:

“Skal vi tillate at vi blir genmodifisert”:

Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=WPBvJrW2HJo

eller Bitchute:  
https://www.bitchute.com/video/oQePQZRARx5F/

Skal vi gjøres pliktig til å ta en GMO-vaksine?
 

 • I 2020 ble ny mRNA vaksineteknologi lansert til bruk på mennesker. Den gjør det mulig å plassere fremmed og syntetisk arvestoff inn i våre celler.
   

 • I juni 2020 ble Bioteknologiloven endret. Nå skal ikke vaksiner lenger regnes som genterapi etter bioteknologiloven. Dette betyr at GMO-vaksiner nå blir definert som vanlige vaksiner.
   

 • I august 2020 behandles forslag til endringer av Genteknologiloven. Disse vil ytterligere svekke kontrollen med GMO-vaksiner.
   

 • I smittevernlovens § 3-8 står det at myndighetene kan kreve at vi vaksineres hvis situasjonen tilsier det. Sier vi nei, vil vi kunne miste flere rettigheter.

Sammenfatter man punktene nevnt over, betyr dette at borgerne vil kunne ha plikt til å ta en vaksine med genmodifisert innhold hvis politikerne bestemmer seg for dette. Sagt med andre ord: Vi kan gjøres pliktig til å få fremmed genetisk materiale plassert inn i våre celler.

Ny vaksineteknologi

Ved naturlig smitte kommer mikrober (virus, bakterier etc.) inn i kroppen som smitte. Dette stimulerer til immunitet som ofte varer livet ut. Ved vanlig vaksinasjon injiseres svekkede mikrober eller deler av disse, sammen med en rekke hjelpestoffer. Dette kan gi en delvis immunitet med usikker varighet. Den nye høyteknologiske metoden har aldri vært godkjent til bruk på mennesker.  

Ved tradisjonell vaksinasjon er det vaksineprodusenten som fremstiller mikrobene (dvs. antigenet). Ved mRNA-vaksinasjon flyttes denne produksjonen fra en ytre farmasøytisk fabrikk til inn i våre celler. Det vil si at våre egne celler manipuleres til selv å produsere vaksinen (allergenene). Det vil være mer riktig å kalle dette for injeksjoner med gensyntetisk materiale enn vaksiner. 

Risikoavveining

Medisinske eksperter har uttrykt stor bekymring. Studier viser at den nye vaksineteknologien kan gi kraftige og kroniske inflammasjoner. Kroppen kan stimuleres til ukontrollerbar produksjon av antistoff mot eget DNA og egne proteiner, og på den måten gi autoimmune sykdommer. Det kan videre oppstå feilkoding i cellenes proteinproduksjon med helt uforutsigbare konsekvenser.

Utenfor medienes søkelys er vi vitne til politikere som hastebehandler lovendringer for å få på plass det juridiske grunnlaget for en GMO-vaksine. Vaksiner omtales nærmest som den eneste løsningen for at samfunnet kan åpnes helt opp igjen. Vi står m.a.o. overfor et scenario hvor folk kan bli gjort pliktig til å ta en GMO-vaksine mot en pandemi som i verste fall kan sammenliknes med en kraftig sesonginfluensa.

Ansvar for innhenting og formidling av kunnskap

Pasientrettighetsloven sier: Informert samtykke krever at informasjonen om alle medisinske inngrep man blir utsatt for skal være tilrettelagt og forstått. Informasjonen om den nye vaksineteknologien og de nye lovendringene er svært lite tilrettelagt og forstått av Norges befolkning. Denne prosessen har hverken vært transparent, informativ eller demokratisk.

Vaksineindustrien har flere særavtaler:

 • De er fritatt for å bruke nøytralt placebo.

 • De er fritatt for å dokumentere langtidseffekter.

 • De er fritatt for testing for kreftfremkallende egenskaper.

 • De er fritatt for erstatningsansvar for sine produkter.

Fritakene til industrien sammen med svekket lovverk er en farlig kombinasjon.

Vaksiner testes så å si aldri mot nøytralt placebo. De blir i stedet testet mot en annen vaksine eller mot tilsetningsstoffene. Disse kan være: Aluminium, formaldehyd, skvalen, polysorbat 80, kvikksølv, etylenglykol, antibiotika, gelatin fra svin etc.

Stortingets store ansvar

Norge har et varig unntak i EØS-avtalen innen genteknologi. Det ligger mye arbeid bak vårt strenge og unike GMO-lovverk som man nå prøver å svekke. Har vi juridisk plikt til å tilpasse oss EUs regelverk og oppgi vår nasjonale selvråderett på dette viktige området?

Når inngrepene og risikoene blir større og mer alvorlige, må lovene bli strengere, ikke mildere. De nye genteknologiske vaksinene må underlegges mye strengere lovgivning med en transparent testing og uavhengig vurdering.

Stortingsrepresentantene plikter å sette seg inn i sakskomplekset og forstå konsekvensene av lovendringene. De plikter å sette befolkningens helse og sikkerhet først og ikke være bundet av internasjonalt press hverken fra EU eller vaksineindustrien. Milliardoverføringene som våre politikere har bevilget til vaksineutvikling, må ikke påvirke Stortingets behandling av lovverket. Stortinget må sørge for at uttesting av vaksiner etterlever vitenskapelige metodekrav. Vaksineindustrien kan tillate seg stor risiko. De folkevalgte kan ikke tillate seg det samme med befolkningen.

Dødeligheten på covid-19 ligger på ca. 0,1 – 0,5 %. Rettferdiggjør dette at de drøye 99 % av befolkningen kan bli pliktig til å ta en GMO-vaksine som ingen kjenner effekten, bivirkningene og omfanget av?

Med vennlig hilsen

Sigurd Nes, spes. i allmennmedisin

Leder for Foreningen for Fritt Vaksinevalg

PS.

Høringssvar fra Foreningen for Fritt Vaksinevalg

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kort-horing—forskrift-om-klinisk-utproving-og-utlevering-av-gmo-legemidler-til-behandling-eller-forebygging-av-covid–19/id2723735/?uid=c8eedb85-683b-4c68-a06e-a984a1b30315
 
 

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.