Bidra til å stoppe vaksinepress

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har nå startet en pengeinnsamling på Spleis! 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg vil nå engasjere et advokatfirma for å gjøre en juridisk avklaring av våre grunnleggende rettigheter i forhold til innføring av et vaksinepass. 

Vi mener et vaksinepass vil frata de som av ulike årsaker er uvaksinerte grunnlovfestede rettigheter, og at dette er i strid med menneskerettighetene i medhold av Den europeiske Menneskerettighetskonvensjon som er inkorporert i norsk rett og andre nasjonale bestemmelser.
 

Et vaksinepass kan i praksis bety at en person som ikke kan eller ikke ønsker å la seg vaksinere blir utestengt fra store deler av samfunnet. Det har først vært snakk om reiser over landegrensene, men vil snart også kunne gjelde muligheten til å delta på ulike arrangementer, konserter, sport- og fotballkamper, gå i kirken, besøke restauranter eller komme tilbake på jobb eller skole. 

Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvaksinerte vil bli diskriminert basert på et medisinsk valg. Vaksinasjon i Norge er frivillig. Dersom vaksinasjon kreves for visse aktiviteter, er den ikke lengre noe reelt frivillig valg.

Vi mener at innføring av et vaksinepass vil stride mot Grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter, retten til et informert samtykke, vern om personvern, retten til arbeid, respekt for privatlivet, begrensninger i forsamlings- og organisasjonsfrihet, og frata mennesker retten til bevegelsesfrihet.

Innføring av vaksinepass kan ikke begrunnes medisinsk da vaksinene ikke hindrer den vaksinerte i å bli smittet eller spre smitten videre til andre. Derfor vil det ikke ha noen betydning om man er vaksinert eller ikke i forhold til å beskytte andre mot smitte. 

All vaksinering innebærer en risiko. Vaksinene mot Covid-19 er ennå ikke endelig godkjente og vi har ingen kunnskap om langtidseffektene. Ved all type vaksinering vil noen oppleve å få bivirkninger, også alvorlige og livstruende. Derfor er det en menneskerett å selv kunne vurdere denne risikoen og ta et fritt og informert valg uten noen form for press eller sanksjoner i form av tap av grunnleggende rettigheter. 

Vi har derfor startet opp denne pengeinnsamlingen for at et advokatfirma kan gjennomføre en juridisk vurdering av gyldigheten, lovmessigheten og omfanget av offentlige reguleringer om vaksinering samt fremsettelse av rettslige krav overfor myndighetene i tilknytning til bl.a. innføringen av plikt til vaksinepass, myndighetenes plikt til å informere saklig og sannferdig og det medisinskfaglige og juridiske grunnlaget for nedstengingen av samfunnet. 

Videre mener vi at informasjonen fra myndighetene knyttet til vaksinering er misvisende og at flere arbeidstakere, f.eks. helsepersonell, nå blir presset til å vaksinere seg mot deres egen vilje. Vi vil videre vurdere andre aspekter ved eventuell myndighetsmisbruk knyttet til vaksinering overfor enkeltpersoner.

Disse temaene ønsker vi å få en nærmere rettslig avklaring på og vurderer å fremsette rettslige krav overfor myndighetene knyttet til disse. Videre vil vi, på et noe senere tidspunkt, vurdere om det er grunnlag for å få behandlet eventuelle menneskerettighetsbrudd gjennom domstolsapparatet og/eller klager til internasjonale klagedomstoler som f.eks. Europeisk menneskerettsdomstol og/eller EFTA-domstolen.

Vi mener at myndighetene er i ferd med å innføre en indirekte vaksinetvang, og at vaksinepass vil bli frivillig tvangsvaksinering. 

Hjelp oss med å bevare våre grunnleggende rettigheter og beskytte våre sivile friheter overfor ulovlige statlige inngrep.

STOPP INNFØRING AV VAKSINEPASS SOM VIL VÆRE INDIREKTE VAKSINETVANG OG ET LANGT SKRITT INN I ET MER TOTALITÆRT OVERVÅKINGSSAMFUNN!

Foreningen for Fritt Vaksinevalg mener innføringen av et vaksinepass vil frata de som ikke kan eller ønsker å la seg vaksinere grunnlovfestede rettigheter. 

Det vil i praksis være innføringen av indirekte vaksinetvang. 

En slik elektronisk kontroll av vaksinasjonsstatus kan lett utvides til å gjelde mange andre områder og vil kunne bli et farlig verktøy for myndighetene når det gjelder kontroll og begrensninger av borgernes rettigheter. 

Da kan man ikke lenger snakke om at vaksinering er frivillig.

Vi vil derfor starte opp en pengeinnsamling her på Spleis for å gjøre en juridisk vurdering av lovmessigheten av å innføre et slikt vaksinepass.

Et vaksinepass kan være rett rundt hjørnet.

EU og WHO ser nå på muligheten for å få til en felles løsning på standardiserte digitale pass i forbindelse med reiser. Disse skal gjelde for Europa, og det er allerede flere medlemsland som støtter opp om slike pass, Island innførte et vaksinepass i januar og sist ut var Danmark og Sverige. Men det er fremdeles opp til hvert enkelt land å vurdere om passet skal taes i bruk. 

Hva er et vaksinepass?

Et vaksinepass vil være en fysisk eller elektronisk bekreftelse på at du har tatt diverse vaksiner. Ved en satt vaksine vil man via en app på mobilen få en QR-kode som man fremviser som bevis på vaksinasjonen. Det kan også gjøres via et elektronisk kort eller armbånd. Akkurat for øyeblikket er det aktuelt i forhold til en vaksine mot Covid-19, men vil raskt kunne utvides til også å gjelde en rekke andre vaksiner. For eksempel hele barnevaksinasjonsprogrammet og alle framtidige eksperimentelle pandemivaksiner.

Et mer normalt liv – men til hvilken pris?

Det er mye frykt og frustrasjon over den langvarige nedstengingen som gjør at mange er utålmodige med å få livene sine tilbake. Derfor vil mange være villige til å godta overvåkingssystemer og også vaksinasjon for å få tilbake litt av den friheten de hadde tidligere. Det vil for mange være fristende å la seg vaksinere når det gir muligheten til å reise på ferie og dra på konserter. Kan den spesielle situasjonen vi nå befinner oss i blir utnyttet til å innføre kontrollsystemer som vi vanligvis aldri ville ha akseptert? Mange har blitt redde, og nå mener man på sviktende grunnlag at et vaksinepass vil kunne gi økt trygghet? Er vi virkelig villig til å akseptere at samfunnet skal innføre en slik diskriminerende  forskjellsbehandling av borgerne på basis av vaksinestatus?
 

Flere kommersielle aktører ønsker seg en løsning

Næringslivet, flyselskapene og teknologinæringen har en sterk egeninteresse i at det skal innføres et vaksinepass slik at de kan åpne opp sin business igjen. Man er nå i gang med å inngå ulike partnerskap mellom private selskaper og myndigheter. Flyselskapene har allerede tatt i bruk ulike helseapper.

Det er derfor sterke talspersoner innen næringslivet for å få dette på plass, og legemiddelindustrien driver intens lobby for å gjennomføre dette. Spørsmålet er da om våre politikere lar seg presse?  

Hva slags konsekvenser får dette for de uvaksinerte?

Et vaksinepass kan bety i praksis at en person som ikke kan eller ønsker å la seg vaksinere blir utestengt fra store deler av samfunnet. Det var først snakk om flyreiser, men vil snart også kunne gjelde store deler av samfunnet som offentlig transport, muligheten til å delta på ulike arrangementer, konserter, sport-  og fotballkamper, gå i kirken, på restaurant eller komme tilbake på kontor eller skole. Skal man ikke kunne reise over landets grenser? Hva hvis man har eiendom i ett av våre naboland? Hva med familier som har foreldre og barn bosatt i andre land?
Det å ta vaksinene vil være inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvaksinerte vil bli diskriminert basert på et medisinsk valg om å la seg vaksinere eller ikke. 

Innføring av vaksinepass kan ikke begrunnes medisinsk

Vaksinene hindrer ikke den vaksinerte i å bli smittet, – man kan være vaksinert, men fortsatt bli smittet, og spre smitten videre til andre. Derfor vil det ikke ha noen betydning om man er vaksinert eller ikke i forhold til å beskytte andre. På denne måten kan vaksinene gi falsk trygghet fordi de vaksinerte kan bli asymptomatiske bærere av virus uten å være klar over det. 

All vaksinering innebærer en risiko.

Vaksinene mot Covid-19 er ennå ikke endelig godkjent og kun autorisert for nødbruk. Det er knyttet stor usikkerhet til bivirkninger og effekt og vaksinen må betegnes som en eksperimentell vaksine. Den endelige godkjenning av studiene vil først være klare om to år. Vaksinene er utviklet i rekordfart, kun noen måneder – der forskere vanligvis bruker mellom 8-12 år. Man vet derfor ingenting om langtidseffektene av disse vaksinene som er basert på en helt ny genteknologisk plattform som aldri tidligere har vært tatt i bruk på mennesker i noen større skala. 

Ved all type vaksinering vil noen oppleve å få bivirkninger, også noen som er alvorlige og livstruende. Derfor er det en menneskerett å selv kunne vurdere denne risikoen og ta et fritt og informert valg uten noen form for press eller sanksjoner i form av frafall av grunnlovsfestede rettigheter.  

 

Hvorfor kreve at de som ikke har nytte av en vaksine skal vaksinere seg? 

Barn, unge og voksne med normal helse vil ha svært små sjanser for å bli alvorlig syk av Covid-19, og over 95% av de som blir smittet får et mildt sykdomsforløp

Medianalderen blant dem som har dødd i Norge er 84 år, 87% av disse hadde minst en underliggende kronisk sykdom, ofte flere. 

Ifølge FHI er risikoen for å dø av Covid-19 for de ulike aldersgruppene slik:
 

0-39 år  = 0,002% 

40-59 år = 0,020% 

60-69 år = 0,18 %

70-79 år = 0,91 % 

Over 80 år = 4 %

Slik viruset har artet seg til nå er det derfor liten grunn til at barn eller friske voksne vil ha noen nytteverdi av å ta vaksinen. Vaksineringen med en eksperimentell vaksine må ansees som et gigantisk risikoprosjekt. Hvorfor skal man da likevel presse store deler av befolkningen til å ta en vaksine de har liten nytte av gjennom å innføre et vaksinepass?
 

Hvem ønsker seg et slikt samfunn?
 

Innføringen av et slikt overvåkingssystem reiser prinsipielle spørsmål om hva slags samfunn vi ønsker oss i fremtiden. Ønsker vi en verden der hvert menneske skal spores og overvåkes?  Et vaksinepass har et enormt potensiale for misbruk innen stadig flere områder i våre liv. 

Vaksinepasset kan fort utvides med biometrisk overvåking og knyttes opp mot andre medisinske registre, digital ID og bankkonto. .

Organisasjoner som World Economic Forum som har stor innflytelse på samfunnsutviklingen har hatt slike overvåkingssystemer på tegnebrettet lenge. De opererer med begreper som “den fjerde industrielle revolusjonen” der man ser for seg en enorm strukturell omforming av hele verdenssamfunnet der alle individer skal være sporbare og mennesket skal leve i en svært digitalisert verden. World Economic Forum har allerede utviklet en app som heter Common Pass, denne er tatt i bruk av enkelte flyselskaper. 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg vil nå engasjere et advokatfirma for å gjennomføre en juridisk avklaring av våre grunnleggende rettigheter knyttet til innføring av et vaksinepass. 

Vi vil deretter presentere denne saken for våre politikere og vurdere muligheten for om saken skal taes videre inn i rettssystemet. Vi håper at en slik juridisk avklaring på et tidlig tidspunkt vil kunne sette en stopper for innføring av et vaksinepass her i landet. 

Våre medborgere og myndigheter må få klarhet i lovmessigheten av dette og på hvilken måte et slikt vaksinepass bryter med en rekke nasjonale og internasjonale lover og vil være en medisinsk diskriminering. 

Dersom de som velger å avstå fra vaksinering blir forhindret i å reise og ferdes fritt i samfunnet vil dette ha store implikasjoner for den enkeltes privatliv og arbeidsliv. Dette vil være alvorlige brudd på grunnleggende rettigheter, Grunnloven, retten til et informert samtykke, personvern, retten til fri ferdsel, retten til arbeid, respekt for privatlivet og forsamlings- og organisasjonsfrihet. Vi må bevare våre grunnleggende rettigheter og beskytte våre sivile friheter overfor ulovlige statlige inngrep. 

Behold dine grunnlovsfestede rettigheter – hjelp oss å stoppe  innføringen av vaksinepass!

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.