Innføring av et koronapass vil være slutten på et åpent og inkluderende samfunn

Innføring av et koronapass er en verdimessig og politisk vurdering av hvilken frihet individet skal ha. Det åpner opp for et overvåkningssamfunn hvor våre vanlige friheter forsvinner. 

Denne artikkelen er rettet til kulturbransjen som annonserte at de nå ville gå i bresjen for å presse politikerne til å innføre et koronapass slik at publikum kunne komme tilbake. Det ble avholdt en demonstrasjon utenfor Stortinget 19. januar uten at det ble fokusert på dette likevel. Vi får håpe at kulturarbeiderne hadde gjort seg noen ekstra tanker rundt dette.
Her var vår oppfordring postet dagen innen det ble avholdt demonstrasjon.    

Kjære kulturarbeider – hvis du sier ja til innføring av et koronapass – sier du samtidig ja til å innføre et kontroll- og overvåkingssamfunn som vil kunne få store konsekvenser for oss alle

Innføring av et koronapass vil ikke dempe eller stoppe smittespredning. Koranapasset beskytter ingen, hverken uvaksinerte eller vaksinerte. Det er videre  urimelig å påstå at det er de uvaksinerte som vil sprenge kapasiteten i helsevesenet.

FHI anbefaler ikke bruk av koronasertifikat som et forebyggende tiltak. Helsedirektoratet har uttalt at de mener spørsmålet i stor grad er en politisk vurdering. Innføringen av et slikt pass kan derfor ikke forsvares fra et medisinsk ståsted. Innføringen handler derfor om en verdimessig og politisk vurdering av hvilken frihet det enkelte menneske skal ha i å kunne ta egne beslutninger om egen helse. Koronapasset åpner opp for en ny type overvåknings- og kontrollsamfunn hvor grunnleggende menneskerettigheter ikke lenger eksisterer.

Vi står overfor en svært alvorlig situasjon og et viktig veiskille som vil få  omfattende konsekvenser i lang tid fremover. Du må spørre deg selv om du ønsker å støtte innføringen av et digitalt overvåkingssamfunn som vil dele inn befolkningen i verdige og uverdige borgere eller om vil du delta i vår felles kamp for å beholde et fritt og inkluderende samfunn.


Innhold

1. Hva er et koronapass?

2. Hvor lenge vil de som har grønt pass få lov til å beholde denne statusen?

3. Bruk av koronapass vil føre til utestengelser, splittelser og forskjellsbehandling

4. Koronapasset vil fungere som frivillig tvangsvaksinering

5. Hva er det vi egentlig gjør ved å akseptere et slikt pass?

6. Koronapass er skivebom fra kulturbransjen

7. Godtar vi et koronapass er det ingen vei tilbake
 ​

1. Hva er et koronapass?

​Alle vaksiner, også koronavaksiner blir registrert i et statlig elektronisk register (SYSVAK). Man kan laste ned et sertifikat på mobilen eller som en utskrift som viser vaksinasjonsstatus. Man får grønt pass dersom man har tatt det antall vaksiner som myndighetene krever av deg til enhver tid. Disse kravene er under stadig endring så du må regne med at gyldigheten av ditt pass vil være tidsbegrenset og at passet raskt kan bli deaktivert ved innføringen av nye krav. Du vil alltid kunne bli avkrevd nye vaksineringer basert på myndighetenes og vaksineindustriens beslutninger. 

2. Hvor lenge vil de som har grønt pass få beholde den statusen?

​Sannsynligvis ikke særlig lenge. EU har nylig besluttet at de krever en 3. dose for at man fortsatt skal kunne ha et gyldig koronapass. 

Israel har startet opp vaksinering med den fjerde dosen, og flere eksperter hevder at man må regne med å måtte ta stadige boostere for å kunne regne seg som fullvaksinert og få et grønt pass. Med andre ord – er du villig til å overlate til statlige myndigheter å bestemme hvor mange injeksjoner du må ta for å kunne ferdes fritt i samfunnet? – er det greit at du ikke lenger selv skal få bestemme dette og ha råderetten over egen kropp? 

Koronapasset kan oppleves som en belønningen for å ha vaksinert seg, noen kan gå så langt som å mene at de skal ha fordeler av å ha tatt injeksjonene fremfor de uvaksinerte som man hevder ikke har deltatt solidarisk på den kollektive såkalte dugnaden. ​

3. Bruk av et koronapass vil føre til utestengelser, splittelser og forskjellsbehandling av mange

Norske myndigheter har varslet om at de ønsker å vedta lover som åpner opp for utstrakt bruk av koronapass innenlands. Det innebærer at mange virksomheter gis muligheten til å stenge ute de som ikke har grønt pass. Restauranter, kulturarrangementer, konserter, butikker, offentlig transport osv. I andre land ser vi at de som ikke har gyldig pass også blir til og med utestengt fra matbutikker og offentlige tjenester. I Australia og Østerrike har man innført husarrest  for de uvaksinerte og det er opprettet interneringsleire som nå er tatt i bruk.

Det har også blitt varslet at arbeidsgivere skal kunne ta i bruk dette og da snakker vi ikke lenger kun om underholdning, arrangementer og restaurantbesøk men det vil gripe inn i muligheten for den enkelte til å beholde retten til å stå i arbeid og forsørge seg selv. Hvis man blir utestengt fra offentlig transport vil mange ikke kunne gjøre nødvendige reiser for å opprettholde en normal hverdag. 

Å stigmatisere og utestenge de som benytter seg av sin lovmessige rett til et fritt valg  må regnes som en grov diskriminering. Spesielt når dette valget ikke får noen innvirkning på smittesituasjonen.  ​

4. Koronapasset vil fungere som frivillig tvangsvaksinering

​I Norge er all vaksinering frivillig i likhet med all annen medisinsk behandling man velger å motta. Dette regnes som en grunnleggende menneskerett. 

Når de uvaksinerte blir utsatt for et utilbørlig press, restriksjoner, overtalelse, villedende reklamekampanjer, sosial utestengelse og stigmatisering vil de ikke lenger ha mulighet til å ha et reelt informert samtykke. Da dette per lovens bokstav aldri skal utøves under press, overtalelser eller sanksjoner. Dette er grunnleggende medisinsk etikk.

Den enkelte blir dermed fratatt muligheten til å ta egne helsevalg basert på egen risikovurdering og overbevisning. Et friskt ungt menneske kan på denne måten bli utestengt fra å delta i aktiviteter med vennegjengen eller ha mulighet til å reise fordi vedkommende ikke har tatt injeksjoner som potensielt kan gi alvorlige bivirkninger. Det er en helt rasjonell beslutning for et ellers friskt menneske å velge å avstå fra en injeksjon hvor sannsynligheten for bivirkninger av vaksineringen kan overstige følgene fra Covidsykdom.  

I enkelte land blir de uvaksinerte ilagt månedlige bøter for å ha latt være å ta vaksinene, dette kan ende i fengselsstraff eller at bankkonto og eiendeler blir konfiskert. De uvaksinerte og ellers friske unge mennesker uten risiko for alvorlig sykdom behandles dermed som forbrytere. 

Da blir ikke vaksinasjon lenger et frivillig valg men en frivillig tvang. Ønsker dere et samfunn hvor man blir presset til å injisere medikamenter i kroppen mot sin egen vilje?​

5. Hva er det vi egentlig gjør ved å akseptere et slikt pass?

​Man vil med et koronapass få en todeling og detaljkontroll av befolkningen uten at betingelsene som blir satt opp kan forankres verken medisinsk eller juridisk. Man stenger ute de personer som ikke har tatt det antall doser med vaksiner som myndighetene krever. 

Vi innfører en presedens for at det er akseptabelt å segregere og straffe de som ikke følger myndighetenes krav om medisinering som ifølge loven skal være frivillig. 

Den angivelige “forbrytelsen” består i at man potensielt kan komme til å utvikle et alvorlig sykdomsforløp i møte med et virus og dermed belaste helsevesenet. Hvis man ønsker å sette denne uriktige beskyldningen som et kriterium for utestengelse fra samfunnet, er det mange flere grupper som også begår lignende “forbrytelser” som de som er svært overvektige, røyker, drikker, spiser usunt og generelt ikke passer på sin egen helse. Vaksinasjonsstatus kan derfor ikke benyttes som et særegen kriterie for å definere en gruppe som har potensiale til å belaste helsevesenet. Skal disse også straffes?

Det betyr med andre ord at man aksepterer at myndighetene skal kunne innføre egentlig hva som helst når som helst og at kravene som settes må bli etterfulgt uansett hvor rasjonelle de er. De som ikke følger opp absurde krav kan bli utestengt og straffet. Vi håper at det er noen som faktisk kan se at dette kan føre svært galt avsted. 

Det å peke ut en mindre gruppe og bebreide dem for alt som går galt i samfunnet, utsette dem for grove verbale angrep, oppfordringer til lynsjing som deretter eskalerer i utestengelser og straff har av erfaring ført til noen av de mørkeste kapitler i vår historie Er vi villige til å legge til rette for en slik utvikling. 

Kulturminister Anette Trettebergstuen har uttalt at kulturbransjen er svært lystne på innenlandsbruk av koronapass i Norge. Hun argumenterer med at da kan folk “anse” det som tryggere å benytte seg av kulturlivet. Dermed hviler argumentasjonen på en følelsebasert fornemmelse av trygghet og har lite med de faktiske realiteter å gjøre. 

Vi forlater på denne måten alle ambisjoner om å være et kunnskaps- og vitenskapsbasert samfunn og beveger oss inn i en totalitær irrasjonalitet der styresmaktene har ubegrenset styringsrett over individet. ​​​

6. Koronapass er skrivebom fra kulturbransjen

Det har kommet et krav om innføring av koronapass fra flere ledende kulturaktører. Man er av den feilaktige oppfatning at det er de uvaksinerte som står i veien for et åpnere samfunn og at man ved å utestenge disse fra samfunnet vil skape mer trygghet for andre. Men nå har det kommet nok informasjon som tilsier at passet ikke vil ha den ønskede effekten så lenge alle kan bli smittet og smitte videre uavhengig av hvor mange vaksiner man har tatt. Hvordan kan da bransjen mene at noen skal kunne være tryggere ved bruk av et slikt pass? 

Det er derfor på INGEN måte AVGJØRENDE for kulturlivet at man innfører et pass, men helt klart avgjørende at man bør foreta en gjenåpning i stedet. Det var våre myndigheter som har innført restriksjoner, og det er de som kan ta beslutningen om gjenåpning uavhengig av innføringen av et pass.

Hvorfor krever dere ikke vanlig gjenåpning som vil gjelde for alle i stedet? 

Innføringen av et pass vil derimot kunne gi bransjen ennå tøffere tider da andelen fullvaksinerte raskt vil synke når det kommer nye krav om boosterdoser. Det er et økende antall personer som ikke ønsker å ta disse og vil heller foretrekke å stå uten koronapass. 

Så spørsmålet bør ikke være hvordan vi kan få koronapasset til å fungere best mulig, men hvorvidt man overhodet bør innføre et krav om sertifisering av helsetilstand for å få tilgang til grunnleggende rettigheter.

​7. Godtar vi et koronapass er det ingen vei tilbake

Det å innføre et kontrollsystem som koronapass vil ha store konsekvenser på hele samfunnet i overskuelig fremtid. Det foreligger allerede omfattende planer for utvidet bruk hos de ledende aktører innen digital overvåkning, overnasjonale organisasjoner og multinasjonale konserner, bl.a. farmasøytisk industri. 

Inntil nå har dette ikke vært mulig å innføre, fordi nasjonalt regelverk som beskytter retten til privatliv og personvern har satt en bremse for dette. Innføringen innebærer at mye makt til å overvåke og kontrollere den enkeltes liv vil bli overført til udemokratiske overnasjonale organisasjoner og organer. 

Under dekke av de kriselovene som har blitt innført under pandemien, har man kunnet innføre ekstreme kontrollsystemer i flere land.

Man må vite at man innfører et kontroll- og overvåkingssystem som gjør at man legger igjen elektroniske spor på alle de steder hvor passet blir kontrollert. Dine muligheter for å kunne ferdes uten å legge igjen elektroniske spor blir derfor marginale, – det er problematisk, bare spør Edward Snowden.

Norske myndigheter har allerede satset millionbeløp for å få på plass teknologien for koronapass og teknologien er allerede tatt i bruk i flere land. Innføringen av passet rettferdiggjøres ved at dette skal være en midlertidig ordning, men fra tidligere erfaring vet vi at en midlertidig ordning som oftest blir permanent og utvidet.

Man ønsker å knytte en personlig ID-konto sammen med store databaser der man kan overvåke og kontrollere alt som kan knyttes opp til den enkelte. Her vil man etterhvert kunne integrere utallige databaser med informasjon som finnes på den enkelte som vaksinestatus, helseopplysninger, førerkort, bankkonto, søkehistorikk på internett, aktiviteter i sosiale medier og kommentarfelt og adferd ikke bare i det offentlige rom. 

Vi har eksempler fra flere land at de som ikke følger opp betalingsanmerkninger eller får andre pålegg kan få inndratt tilgangen på sine konti, også de som ytrer seg kritisk til myndighetene kan få sine rettigheter inndratt. Det forutsettes en ekstrem konformitet overfor myndighetenes krav som gjør at man mister fundamentale friheter. 

Dette vil stride mot de grunnleggende forutsetninger for et fungerende demokrati og må kalles med sitt rette navn; et totalitært samfunn. Har man først mistet sine friheter kan de være tapt for all tid.

Kampen mot innføringen av koronapass handler om å forsvare det frie samfunn uten segregering og overvåking og sikre menneskets videre eksistens som frie individer. 

Dette er også en forutsetning for et levende kulturliv og livsutfoldelse. Kulturarbeiderne og kulturlivet er i en kritisk situasjon, men må vokte seg for ikke å bli brukt som politisk brekkstang i denne saken og i stedet kreve en full gjenåpning til det beste for oss alle. 

Dette burde forene vaksinerte som uvaksinerte til en felles innsats mot de sterke politiske kreftene som arbeider for å innføre et vaksinepass.  

ScreenHunter 1027

​Vi gjengir noe fra en god artikkel som ble publisert i magasinet Ballade skrevet av komponist Martin Romberg : 

«Koronapass-debatten: Jeg vil stå på scenen igjen, men ikke for enhver pris»

«Vi må ikke bli en uverdig, maktesløs brikke i et internasjonalt spill om helsepolitikk. Å innføre det dystopiske QR-kode-passet til kulturarrangement vil kunne by på mange skuffelser for de som tror på det. Fremmedgjøringen av en stor del av publikum som uansett står på nippet til å droppe konsertopplevelsen som en faktor i livet, er et element. Å bli en uverdig, maktesløs brikke i et internasjonalt spill om helsepolitikk og helsemakt er et annet.

Skal kulturen stå som gissel, som garantist og forsvarere for Bjørn Guldvogs snikende nytale om «skjerming av uvaksinerte mot smitte» gjennom et slik diskriminerende helsepass? For meg er svaret nei. Som kunstnere er vi betalt for å være modige og uselviske. Vi må promotere toleranse og verdighet i ord og handling.

Tiden er kommet til å kreve en umiddelbar oppheving av alle restriksjoner, men helt uten koronapass som premiss. Stå på en scene, ja selvsagt. Men ikke for enhver pris.»

* * *

Det har blitt produsert en liten dokumentar hvor man kan få et godt innblikk i hva det kan innebære av inngripende samfunnsmessige endringer å innføre et vaksinepass hvor alle borgere må legitimere seg med når de skal ferdes rundt i samfunnet. 

This Pivotal Moment, vaccine passports. (17 Minutes) 

ScreenHunter 1031

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.