Hva mener partiene i vaksinesaken

Denne artikkel har fortsatt aktualitet hvor FFVV for noen år siden forsøkte å kartlegge holdningene i de politiske miljøene til vaksinering. Det ser ut til at grunnholdningene er de samme i dag til tross for en vedvarende stor overdødelighet som kom synkront med massevaksinering med mRNA-vaksine fra Pfizer, Moderna og Astra-Zenica.

Foreningen for Fritt Vaksinevalg er i gang med å lage en oversikt over hvor de ulike partier står i vaksinesaken. Vi har nå sendt ut 7 spørsmål til alle politiske partier i Norge for å få svar på partiets holdning til sentrale temaer.

Besvarelsen av spørsmålene vil fortløpende bli lagt ut her i den rekkefølgende de kommer inn. Ved de to siste valgene har vi også sendt ut liknende spørsmål med god respons fra partiene. 

Vi håper at vi med avklaringer på disse spørsmålene vil gi våre medlemmer og støttespillere og den interesserte del av befolkningen et bedre grunnlag for å ta et valg i tråd med egne verdier og med størst mulig faglige innsikter.
Vi håper også at vi med våre spørsmål vil kunne rette oppmerksomheten på de mange vanskelige spørsmål i vaksinesaken som dessverre ikke finnes noen forsvarlig åpen debatt omkring.

Spørsmålene handler om hvordan partiene forholder seg til krav om vaksinepass, press eller pålegg om å la seg vaksinere, sensur av medisinsk informasjon, bivirkninger av vaksinene, meldesystemene og det manglende grunnlaget for å kunne ta et informert valg. 

Mange mener at hvordan vi forholder oss til disse spørsmålene vil være avgjørende for hvilken retning vårt samfunn vil utvikle seg i. Våre spørsmål med en redegjørelse følger her, også som PDF.

Bidra med å spre disse spørsmålene, de kan også stilles enkeltvis til den enkelte representant for partiet, så vil vi legge inn svarene som kommer inn her. 

Med dette ønsker vi alle et godt valg!

Nederst på siden setter vi opp en oversikt over hva partiene selv uttaler på sine hjemmesider eller i media. Direkte lenke: her

7 SPØRSMÅL FRA FORENINGEN FOR FRITT VAKSINEVALG: 

Spørsmål 1: Foretar partiet selvstendige vurderinger av råd og konklusjoner som kommer fra våre myndigheter når det gjelder Covid-19 vaksinasjon av barn og unge?  

Spørsmål 2: Det er lovfestet at vaksinering skal være frivillig, men til tross for dette blir mange arbeidstakere, spesielt helsepersonell, utsatt for et stort og lovstridig press om å la seg vaksinere. Hvordan forholder partiet seg til dette? 

Spørsmål 3: Mange europeiske land har nå innført krav om innenlands bruk av vaksinepass for å kunne delta i samfunnet. Hvordan stiller partiet seg til dette og hvilke medisinske vurderinger legger dere her til grunn? 

Spørsmål 4: Befolkningen har en lovfestet rett på informert samtykke som innebærer at det skal gis balansert informasjon om positive, men også negative effekter av enhver medisinsk behandling inkludert vaksinasjon. Mesteparten av den informasjonen som blir gitt til befolkningen om koronavaksinene er ensidig positiv i vaksinenes favør. Hva vil partiet gjøre for å sikre at befolkningen får dekket sitt lovfestede krav om balansert informasjon? 

Spørsmål 5: Det har kommet en rekke advarsler fra medisinske eksperter verden over hvor det oppfordres til umiddelbart å stoppe vaksineringen. De frykter at massevaksineringen kan føre til at et stort antall av de vaksinerte vil kunne utvikle langt alvorligere og mer dødelig Covid-19 sykdom. I tillegg er bivirkningene som nå etterhvert har blir kjent, svært omfattende og alvorlige. Hvordan forholder partiet seg til disse advarslene? 

Spørsmål 6: Forskning indikerer at kun 1 til 4% av forekommende bivirkninger blir registrert i meldesystemene. Vaksiner er legemidler og utgjør en medisinsk behandling. Vil partiet ta eller støtte initiativ for å få et reelt fungerende og uavhengig meldesystem for bivirkninger av legemidler?

Spørsmål 7: Ordningen med erstatning for vaksineskader skaper en nærmest umulig bevisbyrde. Etter svineinfluensaen var det kun 1 av 5 søkere som fikk anerkjennelse for sin vaksineskade og tildelt erstatning.  Hva vil partiet gjøre for at de som får alvorlige og varige skader får en rettferdig behandling i pasientskadeerstatnings-systemet? 

Her følger en kort faglig bakgrunn og redegjørelse for våre spørsmål.

Spørsmål 1: Foretar partiet selvstendige vurderinger av råd og konklusjoner som kommer fra våre myndigheter når det gjelder Covid-19 vaksinasjon av barn og unge?  

Ungdom ned til 18 år blir i dag oppfordret av våre helsemyndigheter til å ta vaksinene mot Covid-19. Flere land har nå i tillegg godkjent vaksinering av barn ned til 12 år. Våre helse- myndigheter vil ta en avgjørelse om de vil anbefale vaksinering av denne aldersgruppen innen kort tid.
Vi vet at barn svært sjeldent blir rammet av alvorlig Covid-infeksjon. Overlevelsesraten for barn og unge er beregnet å være 99,998% og de vil derfor ikke ha noen egennytte av å bli vaksinert. Samtidig vet vi at barn og ungdom får mer alvorlige bivirkninger av vaksinene enn eldre. Gjennomsnittsalderen på de som dør av Covid-19 er ca 83 år og de fleste hadde underliggende kroniske sykdommer. 

Ett av argumentene for at barn skal vaksineres er at de kan bidra til flokkimmuniteten i samfunnet. Men dette er ikke et gyldig argument så lenge vaksinerte kan bli smittet, spre smitte og bli syke på lik linje med de uvaksinerte. Dessuten er det etisk høyst betenkelig å benytte friske barn som skjold for å beskytte andre pasientgrupper, i dette tilfellet voksne eller gamle. Det å skulle skyve barna foran seg på denne måten har aldri tidligere vært praktisert av et moderne samfunn og strider mot internasjonale etiske retningslinjer for medisinsk praksis. 

I følge Nürnbergkonvensjonen skal all eksperimentell medisinsk uttesting kun utføres på personer som kan samtykke til behandlingen på frivillig basis. Barn er ikke selv samtykkekompetente, derfor er det foreldrene som samtykker på deres vegne. Men i hvilken grad er foreldrene i stand til å foreta et informert samtykke når det ikke foreligger balansert informasjon om vaksinene? 

Et annet  argument for vaksinering er at barn kan bli rammet av long-covid som kan være en ettervirkning av gjennomgått sykdom. Det foregår for tiden mye forskning på dette området og resultatene er sprikende hva gjelder omfang og alvorlighetsgrad. FHI opplyser i siste ukesrapport at barn i aldersgruppen 0-17 år har stått for 1,4% av alle sykehusinnleggelser. I FHIs oppsummering av 43 studier om langtidsvirkninger rapporteres at disse generelt er forbundet med pasienter som har vært innlagt. Dette må sees i lys av at virksom dokumentert behandling finnes, men at den i mange land ikke har vært tillatt å ta i bruk. 

Dette må i såfall veies opp mot bivirkningene av vaksinene. Noen av de akutte bivirkningene vi har observert foreløpig er lammelser, blødninger og blodpropp, samt betennelser i en rekke organer. Hos unge har man særlig sett mange tilfeller av betennelser i hjertet som perikarditt og myokarditt. Bivirkningene som kommer på mellom og lang sikt vet man foreløpig veldig lite om da sikkerhetsstudiene på vaksinene fremeles pågår og en endelig godkjenning vil ikke kunne foreligge før om 2 år. Man vil trenge ytterligere 10-20 års observasjonstid for å få et mer fullstendig bilde av disse vaksinenes skyggesider.  

Mange medisinske eksperter er bekymret for at bivirkninger av Covid-vaksinene, som er basert på en helt ny genbasert vaksineteknologi kan gi alvorlige nevrologiske og autoimmune sykdommer. Man er også bekymret for at det kan oppstå antistoffavhengig forsterkning (ADE) som er en svært alvorlig tilstand.  Det er derfor mange som i disse dager kommer med sterke advarsler om at vi må stoppe opp vaksineringen av våre barn, men også av voksne inntil vi har mer oversikt over langtidseffektene, og har avklart ADE-fenomenets betydning. 

Spørsmål 2: Det er lovfestet at vaksinering skal være frivillig, men til tross for dette blir mange arbeidstakere, spesielt helsepersonell, utsatt for et stort og lovstridig press om å la seg vaksinere. Hvordan forholder partiet seg til dette? 

I Norge skal all vaksinering være frivillig. Dette bygger på prinsippet om individets autonomi og selvbestemmelsesrett i forhold som gjelder eget legeme og personlig helse. Påbud om vaksinering for helsepersonell er et inngrep i deres kroppslige og psykiske integritet som vil stride mot grunnleggende menneskerettigheter og nasjonal lovgivning som igjen er en av de sentrale bærebjelkene i et demokrati. 

Men det er mange helsearbeidere som opplever et sterkt press om å la seg vaksinere med de nye vaksinene mot Covid-19. Flere har mottatt skriftlig informasjon fra sin arbeidsgiver om mulige konsekvenser ved unnlatelse av vaksinering hvor det trues mer eller mindre direkte med omplassering eller oppsigelse. Dette innskrenker den enkeltes mulighet til å ta et fritt valg om å være vaksinert eller ikke og er direkte lovstridig. 

Det sosiale presset om å la seg vaksinere oppleves av mange som så sterkt at det blir en stor belastning. Kunnskapssituasjonen gir ikke grunnlag for et slikt press og slike trusler overfor en arbeidstaker.

Det er viktig å understreke at koronavaksinene ikke er endelig godkjente legemidler, at de ikke hindrer smittespredning og at omfanget av bivirkningene uklare. Det er allmenn kjent at det tar flere år å utvikle en vaksine før den blir ansett som tilstrekkelig sikker. Disse vaksinene har blitt hasteutviklet i løpet noen få måneder. Historien viser at omfanget av bivirkninger fra vaksiner er vanskelig å forutsi, og denne usikkerheten er enda større når man nå tar i bruk en ny genbasert vaksineteknologi som aldri tidligere har vært tatt i bruk på mennesker i stor skala. Det er derfor viktig at arbeidsgivere og andre respekterer det valget den enkelte tar i forhold til å la seg vaksinere, med den helsemessige risikoen det medfører. 

Spørsmål 3: Mange europeiske land har nå innført krav om innenlands bruk av vaksinepass for å kunne delta i samfunnet. Hvordan stiller partiet seg til dette og hvilke medisinske vurderinger legger dere her til grunn? 

Stortinget vedtok i juni i år å innføre bruk av et koronasertifikat i Norge. Dette er et system som baserer seg på et kunstig skille mellom de som er antatt «beskyttet» og de som ikke er det. Vaksinene tillegges her egenskaper de ikke har. 

Helsemyndighetene uttaler at de antar at vaksinene kan hindre smittespredning, men det kan vanskelig forsvares så lenge de som er vaksinerte kan bli syke og spre smitte til andre på lik linje med de som er uvaksinerte. Bruk av koronasertifikatet svarer ikke til de medisinske forutsetningene som må ligge til grunn for at et slikt sertifikat skal ha noen smittedempende effekt. Tvert imot gir det falsk trygghet, noe som kan føre til økt smittespredning. 

​Det rapporteres nå fra flere land at det er de vaksinerte som utgjør flertallet av sykehusinnleggelsene grunnet alvorlig Covid-19. Dette kan være en alarmerende indikasjon på at vaksinene kan skape en forsterket negativ reaksjon hos de som er vaksinerte, noe som allerede på kort sikt kan få alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Denne problemstillingen  gjør at ytterligere vaksineringer mot nye virusvarianter og booster-injeksjoner med  eksisterende vaksiner kan ha motsatt effekt og gjøre befolkningen mer sårbar. 

All vaksinasjon skal være frivillig i Norge, men et koronasertifikat vil føre til et stort press på de uvaksinerte og reelt medvirke til indirekte tvang. Et krav om et gyldig sertifikat vil kunne føre til utestengelse og diskriminering av de som ikke er i stand til å fremvise et gyldig pass basert på et medisinsk valg om å ikke vaksinere seg. 

En slik segregering av befolkningen basert på biologiske kriterier og iverksettelsen av kunstige skillelinjer uten noe medisinsk grunnlag medfører at befolkningen kommer i en reell tvangssituasjon i spørsmålet om vaksinasjon. 

Et vaksinepass vil frata de som av ulike årsaker er uvaksinerte grunnlovfestede rettigheter, noe som også vil være i strid med menneskerettighetene. Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet.

Bruken av et innenlands koronasertifikat her i landet har foreløpig vært beskjedent, men vil raskt kunne bli et krav dersom smittesituasjonen endrer seg og myndighetene vedtar en utvidet bruk. Fra andre land ser vi en slik utvidet bruk der kun personer med et gyldig pass får muligheten til å delta på ulike sports- og kulturarrangementer, delta i gudstjenester, besøke butikker, kjøpesentre og restauranter, og komme tilbake på jobbe eller skole. 

Spørsmål 4: Befolkningen har en lovfestet rett på informert samtykke som innebærer at det skal gis balansert informasjon om positive, men også negative effekter av enhver medisinsk behandling inkludert vaksinasjon. Mesteparten av den informasjonen som blir gitt til befolkningen om koronavaksinene er ensidig positiv i vaksinenes favør. Hva vil partiet gjøre for å sikre at befolkningen får dekket sitt lovfestede krav om balansert informasjon? 

Informasjonen om Covid-vaksinene følger ikke lovens krav om å gi balansert informasjon. Dette fremgår av lov om pasient- og brukerrettigheter  § 4-1 første ledd andre setning som fastslår at ”For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen”.

Myndigheter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell har ikke bare et etisk, men også et rettslig ansvar for å å sikre at den informasjonen som blir gitt er tilstrekkelig og balansert. Dette betyr at vedkommende som skal motta helsehjelpen må kunne forstå hva han eller hun samtykker til. Pasienten skal bli fremlagt informasjon som er relevant og forståelig om behandlingens fordeler og ulemper ved alle medisinske inngrep. 

Vaksinering er et medisinsk inngrep med en reseptbelagt medisin som vil kunne gi varige endringer og skader på kroppen, endog død. 

Det er også et krav om at det redegjøres for andre typer behandlingsstrategier, enten at man ikke foretar seg noe eller at man blir forelagt en annen type behandling. 

Det må foretas en individuell risikovurdering for den enkelte pasient og ikke veies opp mot at inngrepet skal ha en fordelaktig effekt på en annen pasientgruppe eller samfunnet.   

Samtykket skal være frivillig og aldri presses frem ved overtalelse. Lovgivningen stiller strenge krav til informasjon. Helsepersonell har en vid informasjonsplikt i forbindelse med vaksiner, hpl. § 10 jf. pbrl. § 3-2. Det er viktig at faktiske opplysninger blir formidlet, og at de som skal samtykke får all relevant informasjon og ikke kun får formidlet det som er positivt ved vaksinering. Det kan ikke være slik at man ikke gir sannferdig informasjon til befolkningen fordi man frykter en lavere oppslutning om vaksineringen. 

Et eksempel er hvordan man oppgir covidvaksinenenes effektivitet til å være ca 94-95% effektive. De aller fleste vil forstå dette som at 94-95 av 100 som blir vaksinert blir beskyttet og stopper smittespredning. Det faktiske forhold er at dette er helt feil og misvisende. Det refereres til en relativ risikoreduksjon, mens studiene til vaksineindustrien kun kan demonstrere knappe 1% reduksjon hvis man ser på den absolutte reduksjonen. Denne misvisende presentasjonen av de faktiske forhold gir befolkningen et feilaktig grunnlag for å ta avgjørelser i forhold til vaksinering. 

All vaksinering innebærer en risiko. Når det gjelder vaksinene mot Covid-19 er det egentlig ikke mulig å få et informert samtykke fordi vaksinene ennå ikke er endelig godkjente; sikkerhetsstudiene er fremdeles pågående, og vaksineprodusentene vil ikke kunne søke om endelig godkjenning før om 2 år. 

Man har derfor ennå ingen forutsetning for å kunne få en fullstendig oversikt over virkningene eller bivirkningene av vaksinene hverken på kort, mellomlang eller lang sikt. Vaksinene er av helt klar eksperimentell karakter. Dette plikter alle som formidler informasjon om vaksinene å opplyse eksplisitt om. Dette blir tilnærmet ikke gjort, denne informasjonen blir i realiteten forbigått og i realiteten tildekket.

Det foregår i dag en sterk promotering av vaksiner gjennom mediene, eller stadige påminnelser om å la seg vaksinere gjennom kampanjer eller meldinger på mobil fra våre myndigheter. Dette strider mot loven om informert samtykke der ingen behandling skal tilbys under press eller trussel om negative konsekvenser.  

Hvis man legger sammen den ensidige og mangelfulle informasjonen fra myndigheter, media og helsepersonell sammen med sensurering av de faktiske forhold som taler mot vaksinering, sterke intensiver til å ta vaksinene gjennom et sterkt sosialt press, utestengelser fra aktiviteter ved å ikke inneha et koronasertifikat og lokking med iskrem og lotterigevinster, fører dette til at befolkningen har blitt og blir fratatt et reelt grunnlag for å foreta et informert samtykke slik loven pålegger. I tillegg må dette kunne betegnes som lovstridig markedsføring av legemidler. 

Spørsmål 5: Det har kommet en rekke advarsler fra medisinske eksperter verden over hvor det oppfordres til umiddelbart å stoppe vaksineringen. De frykter at massevaksineringen kan føre til at et stort antall av de vaksinerte vil kunne utvikle langt alvorligere og mer dødelig Covid-19 sykdom. I tillegg er bivirkningene som nå etterhvert har blir kjent, svært omfattende og alvorlige. Hvordan forholder partiet seg til disse advarslene?

Det kommer en rekke advarsler og oppfordringer til umiddelbart å stoppe vaksineringen fra ledende medisinske eksperter.  Massevaksinering vil i stedet for å beskytte befolkningen, kunne lede til det motsatte. Den store bekymringen fra de medisinske ekspertene beror på bl.a. det forhold at antistoffer som vaksinene stimulerer til dannelsen av, i stedet for å beskytte mot infeksjon virker sykdomsforsterkende. Dette går under navnet: Antibody Depended Enhancement (ADE) som  er et fenomen hvor antistoffer i stedet for å beskytte mot infeksjon binder seg til viruset og hjelper det inn i cellene.

Den pågående massevaksineringen kan således legge grunnlaget for svært alvorlige sykdomsforløp og død hos et stort antall av de vaksinerte.

I tillegg advares det mot at massevaksineringen vil drive frem muteringen og kan føre til utviklingen av mer aggressive mutanter, som vaksinene vil gi liten beskyttelse mot. 

Situasjonen kan sammenlignes med antibiotikaresistens, der ukritisk og omfattende bruk av antibiotika fremmer resistente bakterier. Våre helsemyndigheter har ikke tatt disse tunge advarslene på alvor og fortsetter i stedet å massevaksinere befolkningen inn mot infeksjonssesongen til høsten og vinteren.

Det må betegnes som svært kritikkverdig og risikovillig at våre ansvarlige myndigheter ikke har avklart med vitenskapelig sikkerhet omfanget og risikoen for disse farene.  Dyreeksperimentelle studier hvor man har forsøkt å utvikle vaksiner mot SARS-virus, resulterte i alvorlig sykdom og et stort antall døde forsøksdyr når de på nytt ble eksponert mot det viruset de tidligere var vaksinert mot.

Å rulle ut full massevaksinering av befolkningen med en genbasert vaksine hvor erfaringsgrunnlaget er minimalt utgjør også en stor risiko.

Denne inngripende vaksineteknologien var tidligere omfattet av loven om genteknologi og bioteknologiloven som innebar et krav om skriftlig forhåndsgodkjenning og høyere krav til risikovurdering ved bruk av slik teknologi i forhold til etikk og hensyn til miljøet. Hasteendringer i loven ble iverksatt i 2020 for å unnta disse genbaserte vaksinene fra slike krav. Det ble vedtatt en lovendring som innebærer at GMO-vaksiner ble omdefinert til å være vanlige vaksiner, noe de faktisk ikke er.

I tillegg til dette knyttes det sterk bekymring til at vaksinene fører til  en ukontrollert produksjon av spike-proteiner som har vist seg å kunne spre seg rundt i hele organismen og ikke forbli rundt injeksjonsstedet, slik man først antok. Disse spike-proteinene viser seg å være sykdomsfremkallende, i det de forbinder seg til cellene i åreveggen eller føres til ulike organer i kroppen og forårsaker ørsmå blodpropper og inflammasjon med organskade til følge. Spørsmålet om vaksinenes virkning i forhold til kreftutvikling, autoimmune sykdommer, nevrodegenerative sykdommer, inklusive demens, og infertilitet er helt uavklart, men det begynner å fortette seg svært bekymringsfulle konturer. Vaksinenes virkning på barn og unges utvikling og helse har man ikke kjennskap til.

Det burde for lengst ha vært slått alarm og gjort en seriøs vurdering om å stoppe all vaksinering da Covid-vaksinene som har vært på markedet under ett år, har gitt flere bivirkninger inklusiv død enn det samlede antall bivirkninger fra alle tidligere vaksiner til sammen. Vi har ennå ikke noen reell oversikt over kortidsbivirkningene, men det man har sett er et stort antall blodpropper i de små karene, som over tid kan lede til komplikasjoner, bl.a. i lunger, hjerte og hjerne. Videre er den kliniske erfaring at latente virusinfeksjoner og andre sykdommer reaktiveres.  Bivirkninger på mellom- og lang sikt vil komme i tillegg.

Spørsmål 6

Forskning indikerer at kun 1 til 4% av forekommende bivirkninger blir registrert i meldesystemene. Vaksiner er legemidler og utgjør en medisinsk behandling. Vil partiet ta eller støtte initiativ for å få et reelt fungerende og uavhengig meldesystem for bivirkninger av legemidler?

Flere studier viser at meldesystemene for bivirkninger er svært mangelfulle. De er basert på passiv innrapportering og er bare i stand til å fange opp noen få prosent av de reelt forekommende bivirkningene. En studie utført ved Harvard gjør at Centers for Disease Control (CDC)  legger til grunn at under 1% av de forekommende bivirkninger blir registrert i meldesystemene. Studier fra andre land viser til liknende resultater. Dette medfører at befolkningen og fagmiljøene får mangelfulle data om bivirkningene av vaksinene, og vil således ikke kunne foreta et reelt informert samtykke ved vaksinering.

Vi vet per august 2021 at Legemiddelverket har et alvorlig etterslep med å behandle bivirkningsrapporter som har blitt meldt inn i forbindelse med Covid vaksinene. Av totalt 23 650 innrapporterte meldinger, så er det 9 474 meldinger, dvs 40% som man ennå ikke har rukket å vurdere. Dette er problematisk når vi står midt i en massevaksinering av befolkningen hvor mange har behov for tilgang på oppdaterte og korrekte data. Myndighetene har med dette gitt avkall på å ha en fortløpende oppdatert oversikt over bivirkningene ved å ikke sørge for tilstrekkelig kapasitet i et allerede mangelfullt system.

Det er i tillegg problematisk at institusjoner som Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens Legemiddelverket (SLV) som har ansvaret for godkjenning, implementering, salg og markedsføring av vaksinene, samtidig skal være sentrale aktører når det gjelder å vurdere bivirkningene av de samme vaksinene. Det sier seg selv at vi her står overfor et åpenbart habilitetsproblem når det ikke finnes noen uavhengig instans til å vurdere bivirkningene og  årsakssammenhengene på et frittstående grunnlag.

RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) er satt inn for å gjennomgå bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, men RELIS kan heller ikke ansees å ha noen uavhengig posisjon. I et fungerende demokrati er man avhengig av frittstående institusjoner som kan overprøve statlige etaters myndighetsutøvelse. Det vil være av stor betydning for å beholde tilliten i befolkningen. 

I tillegg er det vesentlig at helsearbeidere får mer kunnskap om vaksineskader slik at de blir i stand til å gjenkjenne disse og at man overvinner vegringen med å anerkjenne og melde vaksinebivirkninger. Her ligger kanskje hovedforklaringen på at 96-99% av forekommende bivirkninger ikke blir meldt inn. Man ser ikke det man ikke vet og man ser heller ikke det man ikke vil vite noe av. Den rådende holdningen gjennom alle år, og som fortsatt preger det faglige ståstedet er at:  «Vaksinene må ikke komme i vanry.»

Inntil denne ukulturen er overvunnet og at fungerende meldesystemer er etablert har vi ikke forutsetninger for å bedømme omfanget av vaksinenes bivirkninger. 

Spørsmål 7

Ordningen med erstatning for vaksineskader skaper en nærmest umulig bevisbyrde. Etter svineinfluensaen var det kun 1 av 5 søkere som fikk anerkjennelse for sin vaksineskade og tildelt erstatning.  Hva vil partiet gjøre for at de som får alvorlige og varige skader får en rettferdig behandling i pasientskadeerstatnings-systemet? 

Europeiske myndigheter har gitt vaksineindustrien fritak for ansvar for sine produkter. Det blir derfor det enkeltes land skadeerstatningsystemer som påtar seg erstatningsansvaret ved vaksineskader. I Norge er det Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som vurderer søksmål om erstatning for koronavaksinene og forvalter de statlige utbetalingene, som til syvende og sist blir belastet skattebetalerne.

Loven slår fast at staten har såkalt objektivt ansvar for skader som oppstår som følge av anbefalte vaksiner. Det vil si ansvar selv om staten ikke har det reelle produktansvaret. Dette står i smittevernloven og pasientskadeloven.
Foreløpig er det 77 personer som har søkt om erstatning i forbindelse med Covid-vaksinen. Det er 3 som foreløpig har fått medhold. Hvor mange avslag som har blitt gitt er foreløpig ukjent. Ved svineinfluensaen i 2009 kom det inn 801 søknader fra de som hadde blitt alvorlig og varig skadet av vaksinene, kun 151 fikk medhold og erstatning for sin skade. Det skal sterk bevisførsel til for å nå frem hos Pasientskadenemnda og kun 1 av 5 har fått medhold i sine saker. 

I vaksinesaker må skadelidte først føre bevis for at han eller hun har tatt en anbefalt eller påbudt vaksine, og at vaksinen i seg selv eller sammen med andre årsaksfaktorer kan forklare den inntrufne skaden. ​Man må dokumentere årsak-virkning, det vil si at det er sannsynlighets- overvekt for at vaksinen medførte skaden. Det er svært vanskelig å vurdere bivirkninger og dødsfall etter vaksinasjon, men fordi man ikke klarer å fastslå en klar årsakssammenheng, så betyr ikke det at man dermed kan frikjenne vaksinen. 

Hvis man ikke får medhold hos NPE kan vedtaket ankes til Pasientskadenemnda. Dette er en uavhengig klagenemnd som også er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Hvis man ikke får medhold hos Pasientskadenemnda, må man ta saken videre i det ordinære rettssystemet, i form av et søksmål mot Pasientskadenemnda – altså indirekte staten og ikke vaksineindustrien. 

Vaksineskadde får ikke sjelden medhold i rettssystemet der de før har blitt avvist av spesialisthelsetjenesten og pasientskadeerstatningssystemene, kanskje nettopp fordi man der gjør en mer total bedømmelse og objektiv vurdering av sannsynlige årsakssammenhenger.  

I en artikkel i Dagbladet fra november 2020 er det flere advokater som uttaler seg om muligheten til å få pasienterstatning for vaksineskader. Her kommer det frem at det er svært vanskelig å få erstatning, noe som er i strid med Stortingets intensjoner. 

Advokat Lars Kjønniksen, uttaler:

“- Staten kjemper med nebb og klør for å ikke gi erstatning, og har langt større økonomiske ressurser”

Også advokat Helge Husebye Haug, som har arbeidet med erstatningsrett i over 30 år, mener det er blitt svært vanskelig å nå fram for dem som mener de fikk narkolepsi etter vaksinen mot svineinfluensa.

Befolkningen blir oppfordret til å delta i en “dugnad”. Men hvis noen opplever å bli alvorlig skadet av å delta på “dugnaden” må de regne med å blir stående alene og bære følgene selv og ikke kunne påregne erstatning fra myndighetene.. Dette er også opplysninger som hører inn under kravet til informert samtykke. 

Besvarelse fra partiene:

Spørsmål 1 

«Foretar partiet selvstendige vurderinger av råd og konklusjoner som kommer fra våre myndigheter når det gjelder Covid-19 vaksinasjon av barn og unge?»

Arbeiderpartiet (A) 

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet forteller til Dagbladet at  at de er enige med regjeringen om at vaksinasjon er viktigst nå, og har derfor bedt dem om å framskynde beslutningen om vaksinasjon av barn fra 12 til 15 år. Les mer her

Høyre (H)

Fremskrittspartiet (FrP)

Senterpartiet (SP)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Kristelig Folkeparti (KrF)

Venstre (V):

Venstre lar det være opp til helsemyndigheter i Norge og Europa å ta stilling til vaksinasjon av barn og unge.

Miljøpartiet De Grønne (MDG):

Vi har tillit til de norske fagmiljøene og Folkehelseinstituttet i faglige spørsmål om vaksinasjon. Som politisk parti hverken har vi eller skal vi ha medisinskfaglig kompetanse til å overprøve disse.

Rødt (R)

Partiet de kristne (PDK)

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Norgespartiet

Liberalistene: Vi gjør selvstendige vurderinger på saker der vi har kapasitet til å gjøre det for, det vil si de vi mener er mest viktige. 

Denne pressemeldingen sendte vi ut i fjor: https://www.liberalistene.org/nyheter/covid-19-og-great-barrington-erklaeringen

Samfunnspartiet

Rødt

NKP – Norges Kommunistiske parti

NKP er et parti, ikke en ekspertgruppe i medisin. Vi følger det offisielle helsevesenets forordninger, dog med et våkent øye for ensidig og misvisende informasjon.

Kystpartiet

Normørslista

Alliansen:
Ja. Vi er totalmotstandere av all fremming av eksperimentelle vaksiner og eksperimentell genterapi. Tvang er å regne som forbrytelser mot menneskeheten. Bestikkelse av barn med iskrem eller sjokolade er like alvorlig som direkte tvang. Sosial tvang er også tvang – selv om ikke noe våpen rettes mot offeret.

Verdipartiet

Demokratene

Partiet har postet en egen artikkel på sine hjemmesider: 

Frivillig vaksinering og nei til coronapass

Generasjonspartiet

Feministisk Initiativ

INP – Industri og næringspartiet

Vi har tatt en vurdering med enkelte spesialister på smittbare sykdommer, og da spesielt ett par som har stor kompetanse innen virologi. Dette er uavhengige professorer på UIB, og de kom frem til at det kanskje kunne være enkelte tiltak som burde vært vurdert annerledes.  Vaksinasjonsprogram for barn er et av punktene de stiller seg litt undrende til, da kartlegging og utprøving ikke er gjennomført over lang nok tid med dagens vaksiner.

Helsepartiet

Partiet Sentrum

Folkebevegelsen nei til mer bompenger

Norgespatriotene

Spørsmål 2

«Det er lovfestet at vaksinering skal være frivillig, men til tross for dette blir mange arbeidstakere, spesielt helsepersonell, utsatt for et stort og lovstridig press om å la seg vaksinere. Hvordan forholder partiet seg til dette?»

Arbeiderpartiet (A) 

Høyre (H)

Fremskrittspartiet (FrP)

Senterpartiet (SP)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Kristelig Folkeparti (KrF)

Venstre (V):

Pasientens ve og vel går alltid først. Vi kan ikke risikere at barn som er for unge til å få vaksine, eller personer med spesielle sykdommer som gjør at de ikke kan få vaksine, risikerer å bli smittet med alvorlige sykdommer. Ansatte som daglig er i kontakt med sårbare pasientgrupper bør derfor vaksinere seg. Også for helsepersonell mener Venstre at frivillighet er mest hensiktsmessig. Venstre tror at det gjennom god informasjon, tilrettelegging og gjennom den enkelte virksomhets styringsmuligheter, er mulig å få tilnærmet 100% av helsepersonell til å vaksinere seg. Dersom det viser seg at frivillighet ikke er en farbar veg i institusjonene, må vi være villige til å ta i bruk sterkere virkemidler. Det er ikke en menneskerett å jobbe i helsetjenesten, og helsepersonell som nekter å vaksinere seg, må man kunne sette til jobber som ikke er i kontakt med sårbare pasienter.   

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

MDG har ved tidligere anledninger gått mot forslag om obligatorisk vaksinering. Dette anbefales ikke av fagmiljøene og eksperter på vaksinekommunikasjon, da det kan rokke ved tilliten til vaksinering. I Norge har vi en meget sterk vaksinasjonsgrad, og denne er oppnådd med frivillighet og gjensidig tillit mellom folk og myndigheter.

Rødt (R)

Partiet de kristne (PDK)

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Norgespartiet

Liberalistene: Vi mener at tvang mot fredelige individer er umoralsk og burde være ulovlig i alle tilfeller.

Samfunnspartiet

Rødt

NKP – Norges Kommunistiske parti

NKP har valgt side for arbeideres rettigheter og er imot tvang og trusler i arbeidslivet.  Eventuelle nødvendige tiltak for liv og helse i helt spesielle situasjoner må være folkestyrt og ikke  opptil særinteresser i helseforetakene. 

Kystpartiet

Normørslista

Alliansen:

Vi er totalt mot all «snikvaksinering» der vaksinering settes som betingelse for å beholde jobben. Store erstatninger må betales av arbeidsgivere og staten til de som er skvist ut pga. deres motstand mot eksperimentell vaksinering.

Dersom helsepersonell skal vaksineres, må det først bevises at X antall liv kan reddes via en vanntett utredning som hele samfunnet slutter seg opp om, eller at andre svært gunstige utfall er å påregne. Dersom prognosene viser seg å være feil pga. skjulte agendaer, må selvsagt bakenforliggende aktører saksøkes og fengsles.

Dessuten må involverte aktører holdes strafferettslig ansvarlig i tilfelle farlige bivirkninger kan spores til vaksinen. Men ettersom en direkte sammenheng mellom vaksinering og farlig bivirkning kan være vanskelig å påvise i noen tilfeller, skal vi la tvilen komme vaksineofferet til gode i rimelig høy grad.

Vaksineprodusenter må gi rimelige garantier og holdes økonomisk ansvarlig, og der Pfizer eller andre klarer å vri seg unna juridisk, skal staten steppe inn og overta det fulle ansvaret for uheldige pasientutfall. Slik vil produsentene måtte sørge for at produktene er tilstrekkelig testet, og staten vil nøle med å hastegodkjenne vaksiner eller genterapi der produsenten ikke gir tilstrekkelige garantier.

Verdipartiet

Demokratene

Nei til tvungen vaksinering

Demokratene anser kroppslig integritet som hellig. Vi er imot tvungen vaksinering. Dette gjelder også “mykere” former for tvang slik som reiseforbud for ikke-vaksinerte. Det skal ikke skapes tvang ved å i praksis nekte norske borgere muligheten til å føre et normalt liv. Vi understreker at vi ikke er imot vaksinering, og vil fortsatt oppfordre norske borgere til å vaksinere seg, men det må være frivillig. De godt utprøvde og medisinsk forsvarlige vaksinene skal fortsatt distribueres ut til befolkningen i vårt vaksineprogram.

Generasjonspartiet

Feministisk Initiativ

INP – Industri og næringspartiet

Vi hadde innspill til vaksinepass ordningen som ble innført, og henviste til MDE og Nürnberg konvensjonen som fastsatte at all vaksinering skal og bør være basert på frivillighet. Det er da det vi faller ned på, at vi ikke kan tvinge noen til å ta en vaksine

Helsepartiet

Vaksiner skal være frivillige uansett. Dersom arbeidsgiver mener at helt spesielle stillinger krever vaksine, skal den ansatte tilbys annen stilling.

Partiet Sentrum

Folkebevegelsen nei til mer bompenger

Norgespatriotene

Vi er sterkt i mot coronahoaxet og har brukt mye tid på å skille løgn fra sannheter om det.  Vi er derfor 100% imot «tvangsinering» og 100% imot «tvangsineringspass.»

Spørsmål 3

«Mange europeiske land har nå innført krav om innenlands bruk av vaksinepass for å kunne delta i samfunnet. Hvordan stiller partiet seg til dette og hvilke medisinske vurderinger legger dere her til grunn?» 

Arbeiderpartiet (A) 

Høyre (H)

Fremskrittspartiet (FrP)

Helsepolitiske talsperson Morten Stordalen uttaler:

«Fremskrittspartiet er positivt til vaksinepass. Det kan gi kontroll på importsmitten, håper partiet.

– Å øke min og din frihet er positivt. Det kan få flere ut. Vi frykter folkehelsen etter pandemien.

Mange har sittet hjemme isolert»

https://www.frp.no/nyheter/frp-positive-til-vaksinepass

Senterpartiet (SP)

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe uttalte tidligere i år at hun frykter forskjellsbehandling ved innføring av vaksinepass. 

– Et vaksinepass er både medisinsk og etisk problematisk å innføre, sier hun.

Oppsiden er å få livet og samfunnet tilbake igjen, mener Toppe. Men hun ser også problemer ved å gi friheter basert på et helsetiltak. les mer her. 

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Kristelig Folkeparti (KrF)

Venstre (V):

Venstre har vært positive til vaksinepass, og mener at det er fint at de som har blitt vaksinert, og som derfor ikke utgjør en smitterisiko, får større frihet til å leve normalt i denne overgangsperioden Situasjonen ville vært annerledes om dette hadde vært langvarig. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Vi vil i hovedsak legge helsemyndighetenes og de norske fagmiljøenes vurderinger til grunn, og gjør ikke egne medisinskfaglige vurderinger av koronatiltak.

Rødt (R)

Partiet de kristne (PDK)

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Norgespartiet

Liberalistene: Vi legger den faglige vurderingen gitt av Great Barrington erklæringen til grunn, som vist av pressemeldingen over. Videre har vi også enkeltpersoner som følger med på tallene og utviklingen i disse.

Pass for å gå på konsert, gå på pub eller pass for å kunne gjøre jobben sin er utilbørlig indirekte tvang.

Vi mener at tvang mot fredelige individer er umoralsk og burde være ulovlig i alle tilfeller.Vi har også sendt høringsuttalelser ved innføring av koronapass, som man finner under vårt partinavn. Lenke til Stortinget: her

Samfunnspartiet

Rødt

NKP – Norges Kommunistiske parti

NKP ser dette som et klart brudd på folkets frihet til å ferdes fritt og delta i samfunnet. 

Kystpartiet

Normørslista

Alliansen:

Vi er totalt mot vaksinepass. COVID-19 forårsaket av SARS-CoV-2 er muligens ikke mer alvorlig enn typisk influensa, så vi vil behandle viruset på lik linje med andre «forkjølelsesvirus». Men dersom viruset uten tvil er farligere enn typiske influensavirus, vil vi heller jobbe for merking av skadelige frøoljer med høyt omega-6-innhold, sukkerprodukter og andre farlige produkter.

Vi vil også, som et krisetiltak mot COVID-19, fremme spising av ekte kjøtt, hvilket vil drastisk forbedre folkehelsen, og trolig redusere nasjonale helseutgifter med minst 15 % innen 1 år.

Vi vil forbedre merking for kjøttprodukter basert på hva slags liv dyret har levd, og dyrevelferd blir en naturlig prioritet. Regenerativ kvegdrift og ekstrem kjøttspising vil gjøre at Norges folkehelse kan overgå selv Japans og Hong Kongs folkehelse på kort tid.

Dagens virusfokus er en paradigmefeil. Vi vil styrke nordmenns kropper til å bekjempe det aller, aller meste som virvler rundt i atmosfæren på null komma null.

Vi vil knuse mesteparten av farmasøytindustrien med kjøtt.

Verdipartiet

Demokratene

Partiet har postet en egen artikkel på sine hjemmesider: 

Frivillig vaksinering og nei til coronapass

Generasjonspartiet

Feministisk Initiativ

INP – Industri og næringspartiet

INP er tydelige på at vi henviser til friheten til å velge å ta en vaksine eller ei. Å innføre krav om pass vil da medføre at man tar en test eller har vaksine, så lenge det ikke blir differensiert og tilbudet om test er gratis så ser vi ikke problem. Dessverre så er det slik at enkelte krever penger for test, da blir det et klasseskille som vi ikke kan støtte. Det skal være et tilbud som alle kan ta uavhengig av økonomiske tilstander

Helsepartiet

Vi er mot vaksinepass da vi anser det som falsk trygghet

Partiet Sentrum

Folkebevegelsen nei til mer bompenger

Norgespatriotene

Vi er sterkt i mot coronahoaxet og har brukt mye tid på å skille løgn fra sannheter om det.  Vi er derfor 100% imot «tvangsinering» og 100% imot «tvangsineringspass.»

Spørsmål 4

«Befolkningen har en lovfestet rett på informert samtykke som innebærer at det skal gis balansert informasjon om positive, men også negative effekter av enhver medisinsk behandling inkludert vaksinasjon. Mesteparten av den informasjonen som blir gitt til befolkningen om koronavaksinene er ensidig positiv i vaksinenes favør. Hva vil partiet gjøre for å sikre at befolkningen får dekket sitt lovfestede krav om balansert informasjon?» 

Arbeiderpartiet (A) 

Høyre (H)

Fremskrittspartiet (FrP)

Senterpartiet (SP)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Kristelig Folkeparti (KrF)

Venstre (V):
 

Det er viktig at befolkningen tar informerte valg, og at både positive og negative konsekvenser av vaksinering blir belyst. Alle som blir vaksinert har krav på å få opplyst potensielle bivirkninger. Vi ser ikke helt at informasjonen regjeringen og helsemyndighetene har gitt til befolkningen har vært gal, og mener at det har vært grunn til å oppfordre befolkningen til å vaksinere seg for å sikre at flest mulig i risikogruppen ikke blir smittet, og at folk kan begynne å leve mer som normalt. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Vaksinekommunikasjon er et komplekst fag, og i Norge er det Folkehelseinstituttets oppgave å utøve dette faget. Vi er ikke enige i FrPs om å kutte antall stillinger til kommunikasjon ved FHI. Tvert imot ønsker vi å styrke beredskapsfunksjonen til FHI, der blant annet vaksinekommunikasjon inngår. I tillegg ønsker De Grønne å sette av midler til betydelig vaksinekommunikasjon. Dette for å sikre at befolkningen får balansert informasjon av faglig høy kvalitet om vaksinene.

Rødt (R)

Partiet de kristne (PDK)

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Norgespartiet

Liberalistene: Oppheve (det tilnærmede) monopolet på helsetjenester. Skattefinansierte/subsidierte helsetjenester tilsier monokultur og ideologisk slagside. 

Samfunnspartiet

Rødt

NKP – Norges Kommunistiske parti

NKP vil være med å avsløre Norges skamløse knefall for den vestlige patenterte  legemiddelindustrien og den ensidige fokuseringen på EU, som om det skulle være hele verden.  Norge har opptrått skammelig ved å nekte å oppløse patentrettighetene ved sin ledelse i TRIPS rådet, slik at fattige land ikke får tilgang til vaksine de kan betale for. Covax har heller ikke fungert  etter formålet, bare som mottaker av den vaksinen ingen ville ha.  

Kystpartiet

Normørslista

Alliansen:

Det viktigste er at legemiddelprodusenter og staten skal holdes fullstendig ansvarlig for bivirkninger der det er nærliggende å konkludere at slike bivirkninger er en direkte følge av vaksinen. Ettersom det gjelder hastegodkjente eksperimentelle vaksiner (hvilket omfatter alle vaksiner og genterapi i dag), skal ansvaret vært spesielt stort.

Det finnes en rekke konvensjoner som forbyr medisinsk eksperimentering på mennesker, deriblant Nuremberg-koden, og disse vil få inn på teppet og nytte maksimalt for å stanse eksperimentene.

Verdipartiet

Demokratene

Partiet har postet en egen artikkel på sine hjemmesider: 

Frivillig vaksinering og nei til coronapass

Generasjonspartiet

Feministisk Initiativ

INP – Industri og næringspartiet

All informasjon som kommer fra myndigheter skal ha en balansert informasjon, det være seg klim eller vaksine. Vi vil sikre bedre balanse i informasjonsflyten og at man kan ta et velinformert og overveid valg

Helsepartiet

Partiet Sentrum

Folkebevegelsen nei til mer bompenger

Norgespatriotene

Spørsmål 5

«Det har kommet en rekke advarsler fra medisinske eksperter verden over hvor det oppfordres til umiddelbart å stoppe vaksineringen. De frykter at massevaksineringen kan føre til at et stort antall av de vaksinerte vil kunne utvikle langt alvorligere og mer dødelig Covid-19 sykdom. I tillegg er bivirkningene som nå etterhvert har blir kjent, svært omfattende og alvorlige. Hvordan forholder partiet seg til disse advarslene?» 

Arbeiderpartiet (A) 

Høyre (H)

Fremskrittspartiet (FrP)

Senterpartiet (SP)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Kristelig Folkeparti (KrF)

Venstre (V):

Venstre har under hele pandemien vært opptatt av å lytte til de faglige rådene fra europeiske og norske helsemyndigheter. Enkelte av bivirkningene som har blitt avdekket har vært alvorlige, og vi er glade for at det kontinuerlig gjøres forskning på hvordan vaksinene kan gjøres mer effektive og tryggere. Når det er sagt så ser ikke Venstre noen grunn til å stoppe vaksinering. Tvert om mener vi at vaksinering av befolkningen har vært avgjørende for å redde liv og ta hverdagen tilbake. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Vi har tillit til de norske fagmiljøene og Folkehelseinstituttet i faglige spørsmål om vaksinasjon. Som politisk parti hverken har vi eller skal vi ha medisinskfaglig kompetanse til å overprøve disse.

Rødt (R)

Partiet de kristne (PDK)

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Norgespartiet

Liberalistene: Vi tar advarslene seriøst. Vi mener at det må være opp til hver enkelt hvem de selv velger å høre på, hvis de unnlater å gjøre sin egen vurdering. De som mener at det er rett for dem og deres familie å ta vaksine må stå fritt til å gjøre det. De som mener det motsatte skal behandles likt. Liberalistene er ikke imot vaksiner, vi er imot tilfeldige plikter pålagt av andre, enten de kaller seg diktator, proletariat eller flertall. Tvang mot fredelige mennesker er helt uakseptabelt, uansett hva uenigheten dreier seg om.

Samfunnspartiet

Rødt

NKP – Norges Kommunistiske parti:

NKP er et lite parti og har ikke ressurser til å gå dypere inn i medisinske  ekspertdiskusjoner, men vi finner det lite logisk at legemiddelindustrien og deres lakeier vil ha noen fordel av å skade sine kundegrupper. Det er store penger og profitt som ligger bak.  

Kystpartiet

Normørslista

Alliansen:

Disse varslene fra medisinske eksperter verden over er svært positive, og vi vil fjerne alt vaksinepress fra befolkningen. De som absolutt vil vaksinere seg likevel, kan få søke om dette – men ettersom vaksinene trolig er farligere enn medisinsk marijuana, vil vi opprette et totalforbud mot eksperimentelle vaksiner inntil medisinsk marijuana først er legalisert.

Innføring av vaksiner kan vurderes som et helt frivillig tilbud til befolkningen når langtidstestingen er over, formodentligvis om et par år, men produsentene skal selvsagt måtte stille med ekstreme garantier. Disse vaksinene skal ikke engang kunne anbefales av mediene med mindre grunnlaget er ubestridelig. Det er god grunn til å tro at Norges massemedier og politikere har økonomiske interesser i selskaper som Pfizer.

Verdipartiet

Demokratene

Generasjonspartiet

Feministisk Initiativ

INP – Industri og næringspartiet

Dagens vaksine har ikke gjennomgått tradisjonell godkjenning, derfor skal vi sikre at det blir avklart bedre. Det er i dag andre som styrer «showet», men vi vil jobbe for mer vitenskaplig innsamling og informasjon ut til folket

Helsepartiet

Partiet Sentrum

Folkebevegelsen nei til mer bompenger

Norgespatriotene

Spørsmål 6

«Forskning indikerer at kun 1 til 4% av forekommende bivirkninger blir registrert i meldesystemene. Vaksiner er legemidler og utgjør en medisinsk behandling. Vil partiet ta eller støtte initiativ for å få et reelt fungerende og uavhengig meldesystem for bivirkninger av legemidler?»

Arbeiderpartiet (A) 

Høyre (H)

Fremskrittspartiet (FrP)

Senterpartiet (SP)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Kristelig Folkeparti (KrF)

Venstre (V):

Det er viktig at folk melder fra om bivirkninger, slik at medisinsk behandling kan styrkes og forbedres. Venstre er derfor åpne for å støtte et nytt og mer tilgjengelig meldesystem for bivirkninger av legemidler, dersom det fører til økt pasientsikkerhet og tryggere medisinsk behandling. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Det er også påpekt av fagfolk i Norge at det er betydelig overregistrering i dagens meldesystemer – det vil si at hendelser som skjer etter vaksinasjon ofte registreres uten at de nødvendigvis har en sammenheng med vaksinasjonen. Derfor er det viktig at helsemyndighetene har ressurser og kapasitet til å overvåke eventuelle bivirkninger ved å gå gjennom og vurdere meldinger. For å sikre høy dekning er det viktig at helsepersonell kjenner til melde.no og dagens vaksineregistre SYSVAK og BIVAK.

Rødt (R)

Partiet de kristne (PDK)

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Norgespartiet

Liberalistene: 

Ja, og det bør bestå av private organer for sikring av kvalitet, ikke et offentlig monopol. 

Samfunnspartiet

Rødt

NKP – Norges Kommunistiske parti

Det er greit.  

Kystpartiet

Normørslista

Alliansen:
Ja, vi vil naturligvis støtte slikt et system for å få mest mulig åpenhet rundt legemidler. Bestillingsverk i form av tvilsom forskning bestilt av legemiddelprodusentene selv har ingen troverdighet. Vi ønsker også å fremme bevissthet rundt hvilke sponsorer som stiller seg bak tilsynelatende nøytrale studier.

Verdipartiet

Demokratene

Generasjonspartiet

Feministisk Initiativ

INP – Industri og næringspartiet

Registrering av bivirkninger og seinvirkninger bør behandles av uavhengige, som ikke har noen kontakt med dem som produserer legemidlene. Det bør vi sikre for fremtiden, dagens system kan man stille spørsmål til men det er viktig å være fokusert på gode løsninger

Helsepartiet

Vi ønsker bedre registrering av bivirkninger

Partiet Sentrum

Folkebevegelsen nei til mer bompenger

Norgespatriotene

Spørsmål 7

«Ordningen med erstatning for vaksineskader skaper en nærmest umulig bevisbyrde. Etter svineinfluensaen var det kun 1 av 5 søkere som fikk anerkjennelse for sin vaksineskade og tildelt erstatning.  Hva vil partiet gjøre for at de som får alvorlige og varige skader får en rettferdig behandling i pasientskadeerstatnings-systemet?» 

Arbeiderpartiet (A) 

Høyre (H)

Fremskrittspartiet (FrP)

Senterpartiet (SP)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Kristelig Folkeparti (KrF)

Venstre (V):
Alle som har krav på pasientskadeerstatning som følge av vaksineskade må selvsagt få dette. Dette må følge den ordinære saksgangen ved Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som for alle andre sykdommer og skader

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Det er viktig at de som får alvorlige og varige skader får en rettferdig behandling i

pasientskadeerstatnings-systemet, men De Grønne har ikke vedtatt i vårt partiprogram å gjøre detaljerte endringer i dagens system for pasientskadeerstatning.

Rødt (R)

Partiet de kristne (PDK)

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Norgespartiet

Liberalistene: Dette spørsmålet mener jeg det er umulig å besvare med integriteten i behold. Med den kompetansen vi besitter som parti så kan ikke dette spørsmålet besvares med noen form for sikkerhet. Dette burde prinsipielt være noe som var et spørsmål mellom leverandør, lege/sykehus og pasient. Basert på relevante kontrakter og avtaler dem imellom. Staten og offentlig sektor, dvs. politikere, burde ikke vært involvert i slike spørsmål i det hele tatt.  

Samfunnspartiet

Rødt

NKP – Norges Kommunistiske parti

Viktig å sørge for at brukerorganisasjonenes medvirkning sikres. 

Kystpartiet

Normørslista

Alliansen:

Farmsøytgigatenene skal holdes i kragen opp under sterkt sollys, og erstatninger skal deles ut over en lav sko ved at et uavhengig og mangfoldig jurypanel bestående av både kvalifiserte leger og engasjerte ikke-leger bedømmer hver sak.

Det er mulig at farmasøytgigantene vil måtte legge om produksjonen etter at Alliansen stiller dem krav til kvalitet, trygghet og et stort og rimelig strengt erstatningsansvar som står i stil med legemidlenes eksperimentelle status.

Verdipartiet

Demokratene

Generasjonspartiet

Feministisk Initiativ

INP – Industri og næringspartiet

Senvirkninger er vanskelig å dokumentere, her har vi mye å gå på og lære. VI bør rette søkelys på hvor bevisbyrden skal ligge.

Ikke enkelt å gi gode og avklarende svar nå midt i valgkampen, vi har folk som jobber med dette men vi må først inn hvor avgjørelsene tas. Da kan vi sette mer lys på de utfordringene vi har i dagens system og bli hørt.

Helsepartiet

Partiet Sentrum

Folkebevegelsen nei til mer bompenger

Norgespatriotene

Vi er sterkt i mot coronahoaxet og har brukt mye tid på å skille løgn fra sannheter om det.  Vi er derfor 100% imot «tvangsinering» og 100% imot «tvangsineringspass.»

​Hva uttaler de ulike partier på sinehjemmesider eller i media?

Arbeiderpartiet (A) 

Høyre (H)

Helsepolitiske talsmann for Høyre Sveinung Stensland skriver i en artikkel på deres hjemmesider: «Vaksinemotstand er livsfarlig». 

Fremskrittspartiet (FrP)

«Alle må vaksineres

Stortingsrepresentanten fra Fremskrittspartiet påpeker at samfunnet og folk flest lider enorme tap som en følge av koronaviruset. Hun mener derfor det er svært viktig at alle tar vaksinen når den er klar, slik at viruset forsvinner for godt.

– Vaksinemotstand har de siste årene økt over hele verden, også i Norge. Samfunnet lider store tap som følge av koronapandemien. Mennesker dør. Bedrifter går konkurs. Når vaksinen kommer er vi som samfunn avhengig av at folk flest tar den. Den eneste sikre måten å utrydde viruset på er om 95 % av befolkningen tar vaksinen, slik at vi oppnår flokkimmunitet, avslutter Bruun-Gundersen». Les mer på partiets hjemmeside her.

Vil ha voksenvaksinasjonsprogram

https://www.frp.no/nyheter/vil-ha-voksenvaksinasjonsprogram

Senterpartiet (SP)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

«Det er svært viktig at hele verden blir vaksinert. Hvis vi bare vaksinerer oss selv her i Norge, hjelper det lite. Da risikerer vi jo å bli syke av mutasjoner som vil skje i andre land som ikke har nok vaksiner. Derfor må vi frigjøre produksjonskapasitet i andre land som Sør-Afrika og India, sier SVs Nicholas Wilkinson.» les mer her.

Kristelig Folkeparti (KrF)

Venstre (V)

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

«– Alle politikere må ta inn over seg at pandemien ikke er over før hele verden er beskyttet.

Det er en kjepphest vi har. Pandemien fører til lidelse og død i andre deler av verden også.

Det hjelper ikke hvor godt vaksinert vi er i Norge, dersom det muterer til en variant som gjør våre vaksiner mindre virkningsfulle, sier helsepolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug.» les mer her

Rødt (R)

Partiet de kristne (PDK)

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Norgespartiet

Liberalistene

Samfunnspartiet

Rødt

NKP – Norges Kommunistiske parti

Kystpartiet

Normørslista

Alliansen

Verdipartiet

Demokratene:

Partiet har postet en egen artikkel på sine hjemmesider: 

Frivillig vaksinering og nei til coronapass

Koronapandemien 

I 2020 erklærte WHO en pandemi i forbindelse med spredning av et virus, kalt Sars-cov-2. Sykdommen som viruset frembrakte fikk navnet Covid-19. Alvorlige tiltak ble iverksatt for å hindre smitte. Både sosialt og økonomisk har disse tiltakene rammet Norge og resten av verden hardt. Mange tusen leger og helsearbeidere har gått ut og forsøkt å advare mot at tiltakene kanskje gjør mer skade enn viruset. Media har drevet en ensidig nyhetsformidling der ikke motstridende meninger, ytringer og spørsmål er blitt belyst, i forbindelse med pandemien. Demokratene mener at alle syn i en så alvorlig sak som denne må bli belyst. Media må slippe til også de meninger og tanker som ikke støtter myndighetenes syn på saken. Demokratene vil kreve offentliggjøring av Koronarapporten, og vil i tillegg kreve at det blir satt opp en uavhengig kommisjon, for å se på gyldigheten av å bruke PCR-testen for å erklære og opprettholde en pandemi. Dette fordi tiltakene har fått så store ringvirkninger for vår økonomi, sosiale omgang og psykiske helse. Demokratene vil kritisk gjennomgå alle lovforslag og innførte lover som følge av pandemien. Dette for å sikre at grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter ikke unødig er brutt eller satt til side.

Nei til tvungen vaksinering

Demokratene anser kroppslig integritet som hellig. Vi er imot tvungen vaksinering. Dette gjelder også “mykere” former for tvang slik som reiseforbud for ikke-vaksinerte. Det skal ikke skapes tvang ved å i praksis nekte norske borgere muligheten til å føre et normalt liv. Vi understreker at vi ikke er imot vaksinering, og vil fortsatt oppfordre norske borgere til å vaksinere seg, men det må være frivillig. De godt utprøvde og medisinsk forsvarlige vaksinene skal fortsatt distribueres ut til befolkningen i vårt vaksineprogram.

Generasjonspartiet

Feministisk Initiativ

INP – Industri og næringspartiet

Helsepartiet

Vaksiner skal i hovedsak være frivillig

Det er ingen tvil om at vaksiner kan gi alvorlige bivirkninger, og helsemyndighetenes bagatellisering av dette har trolig bidratt til økt vaksinemotstand. Skal samfunnet forvente at enkeltindivider skal utsette seg for en helserisiko primært for å beskytte andre, må samfunnet stille opp når det er grunn til å mistenke at bivirkningene er forårsaket av vaksinen. Balansen mellom nytte og risiko ved å ta vaksine, vil variere fra individ til individ. Valget om å ta vaksine må være opptil den enkelte.

Helsepartiet vil:

  • at det utvikles et vaksineprogram som tilpasses norske demografiske forhold.
  • øke landets egenproduksjon av vaksiner.
  • øke folkeopplysningen om vaksiner.at pandemivaksiner skal være gratis.
  • at vaksinering kan inngå i stillingsbeskrivelsen for kritisk helsepersonell.

Vaksinepass vil skape falsk trygghet

Samtidig med at Helsepartiets stortingsprogram sluttføres, er det av regjeringen åpnet for en diskusjon om bruk av vaksinepass/koronapass for å kunne åpne opp samfunnet mer. Helsepartiet mener vi kunne unngått lange perioder av nedstengning, dersom smitteimporten hadde vært bedre begrenset, og våre helsemyndigheter hadde informert befolkning om tiltak for å styrke immunforsvaret. Vaksinepass diskuteres nå både som krav ved reise mellom land, og ved interne bevegelser i Norge, som restaurantbesøk og adgang til kulturarrangement.

Helsepartiet mener dette krever både en juridisk en medisinsk utredning. Den medisinske forutsetningen for vaksinepass er, slik vi har oppfattet det, at de som er vaksinerte ikke bringer med seg smitte, og at de som er vaksinerte ikke kan bli alvorlig syke. Med de muterte virusvariantene, kan vi ikke se at noen av disse forutsetningene er til stede. Vi er redd bruk av vaksinepass, særlig innenlands, vil gi falsk trygghet.

I tillegg mener vi vaksinepass prinsipielt er betenkelig, fordi det alltid vil være noen som bør unngå vaksine, samt at vaksinering skal være frivillig.

– Vi er positive til trygge og gode vaksiner

– Vi ønsker mer og uavhengig forskning på bruk av vaksiner, og andre metoder for å forebygge infeksjoner og styrke vårt eget immunforsvar

– Vi ønsker en grundig og uavhengig utredning av Covid-19, og om andre strategier vil vært bedre. Det bør forskes på om hva man kan gjøre for å styrke og balansere immunforsvaret, blant annet gjennom å sørge for et tilstrekkelig nivå av vitaminer, mineraler og andre stoffer som det finnes solid forskning på er nødvendig for at immunforsvaret skal fungere.

– Vi ønsker bedre registrering av bivirkninger

– Vi er mot vaksinepass da vi anser det som falsk trygghet

Partiet Sentrum

Folkebevegelsen nei til mer bompenger

Norgespatriotene

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.