This is huge!!! 22 delstater vil stoppe WHO!

Fra: StoppWHO

This is HUGE!!!!!!!!!!!! Give yourself a shout-out if you helped make this happen!!

Attorneys General for 22 amerikanske delstater har nå signert et dokument overlevert president Biden. Det redegjøres for overnasjonale og grunnlovsstridige aspekter omkring endringene av IHR og pandemitraktaten hvor generaldirektøren får eneveldige fullmakter i tilslutning til et bredt spekter av egendefinerte «helsekriser» – der omfattende digital overvåkning av befolkningen er ett av flere kontroll- og maktmidler.

Første argument:
«I henhold til de foreslåtte endringene i IHR og pandemitraktaten vil imidlertid WHOs generaldirektør få fullmakt til ensidig å erklære en ‘folkehelsekrisesituasjon av internasjonal betydning’ (PHEIC) i ett eller flere medlemsland. Slike erklæringer kan omfatte andre oppfattede eller potensielle nødsituasjoner enn pandemier, inkludert klimaendringer, innvandring, våpenbruk eller til og med «nødsituasjoner» som involverer planter, dyr eller økosystemer.»

Andre argument:
«Den føderale regjeringen kan ikke delegere folkehelsebeslutninger til et internasjonalt organ. Den amerikanske grunnloven gir ikke den føderale regjeringen ansvaret for folkehelsepolitikken. Den forbeholder denne makten til delstatene. Selv om den føderale regjeringen hadde slik makt, krever artikkel II, seksjon 2 godkjenning av USAs senat.»

Tredje argument:
«De foreslåtte IHR-endringene og pandemitraktaten vil legge grunnlaget for en global overvåkingsinfrastruktur, tilsynelatende av hensyn til folkehelsen, men med en iboende mulighet for kontroll (tilsvarende kommunist-Kinas ‘sosiale kredittsystem’).»

First Reason:

“Under proposed IHR amendments and the Pandemic Treaty, however, the WHO’s Director-General would achieve the power to unilaterally declare a “public health emergency of international concern” (PHEIC) in one or more member nations. Such declarations can include perceived or potential emergencies other than pandemics, including climate change, immigration, gun violence, or even “emergencies” involving plants, animals, or ecosystems.”

Second Reason:

“The federal government cannot delegate public health decisions to an international body. The U.S. Constitution doesn’t vest responsibility for public health policy with the federal government. It reserves those powers for the States. Even if the federal government had such power, Article II, Section 2 requires approval by the United States Senate.”

Third Reason:

“The proposed IHR amendments and the Pandemic Treaty would lay the groundwork for a global surveillance infrastructure, ostensibly in the interest of public health, but with the inherent opportunity for control (as with Communist China’s “social credit system”).”

StateAGLetterLAST NED

Kilder: Door to freedom og Meryl Nass

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.