Status fra foreningens faggruppe

Vi ønsker velkommen til vår nye hjemmeside. Vi håper med denne å kunne være en plattform for informasjon, fagartikler og lenker til forskning og andre nettverk som arbeider med det samme opplysningsarbeidet som oss. 

Status fra foreningens faggruppe:

Da Foreningen for Fritt Vaksinevalg ble stiftet i 2015, visste vi ikke hvilken dominerende brikke på det verdenspolitiske kartet, vaksiner skulle innta. Foreningen ble stiftet for å forsvare grunnleggende menneskerettigheter som individets integritet, autonomi og rett til bestemmelse over egen kropp. Dette var en reaksjon på politiske vedtak og strømninger om å gå inn for tvangsvaksinering av barn i Norge.

I dag er vi dypt bekymret for den utviklingen som nå skjer i våre demokratiske rettsstater når maktfordelingsprinsippet og Grunnloven blir satt til side til fordel for utvidede fullmakter og et midlertidig lovverk som styres av en lukket krets av byråkrater og politikere som har fått makt til å ta vidtrekkende avgjørelser uten at disse er tatt i en demokratisk ramme eller er faglig funderte. 

Inngrepene som har vært innført har ikke vært basert på medisinsk vitenskapelige verifiserte fakta men er i stor grad politisk motiverte, der smittevernhensyn har kunnet overstyre ethvert område som berører grunnleggende demokratiske rettigheter og personlige friheter som bl.a. møte- og forsamlingsfriheten, bevegelsesfriheten og personvernet.  

WHO’s medlemsland, men også mange andre land med unntak av Sverige besluttet i mars 2020 å stenge ned deler av samfunnet og bruke store ressurser på å slå ned spredningen av smitte ved bruk av omfattende bruk av testing, smittesporing, karantene og etterhvert innføring av et vaksinepass. Det ble på et tidlig stadie gått inn for en ensidig satsing på massevaksinasjon som vei ut av pandemien.  

​Inngrepene har fått alvorlige følger på alle samfunnsområder. Effektene på den fysiske og mentale helsetilstanden er omfattende og kan ha påført en generasjon av barn under utvikling permanente skader. Barn har i tillegg gått glipp av viktig skolegang. De eldste har blitt påført stor lidelser ved at flere har måttet tilbringe sine siste dager i isolasjon uten å få lov til å til å ha kontakt med sine nærmeste.

​En overdreven angst for smitte som har blitt formidlet av våre myndigheter og via massemedia, noe som har preget mange mennesker og innvirket negativt på mellommenneskelige relasjoner. 

Nedstengingen av samfunnet har gått hardt utover nærings- og kulturlivet, og ompriorieteringer innen helsesektoren har ført til at mange pasienter ikke har fått nødvendig helsehjelp, eller har kommet for sent til utredning og behandling.

Det finnes ikke noen overbevisende vitenskapelige bevis for at de inngrep som har blitt innført har gitt den ønskede effekten. Inngrepene har tvert i mot vist seg å ha skadelige effekter for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. 

Pandemien med SARS-Cov2-viruset har i historisk perspektiv vist seg å ikke være spesielt alvorlig. Dødelighet i den generelle befolkningen har vært lav og kan sammenliknes med influensa. Det er mennesker med høy alder og opptil flere underliggende sykdommer som dør av sykdommen. Barn bidrar lite til smittespredning og blir svært sjelden syke; dødsfall forekommer nærmest aldri.

​Vaksinene er basert på en helt ny vaksineteknologi som har blitt utviklet i rekordfart og er kun godkjent på nødparagrafer. Den kliniske uttestingen er ikke avsluttet før i 2023 og de må derfor regnes som eksperimentelle.

De er ikke i stand til å stoppe smittespredningen eller gi flokkimmunitet. De har påviselig en kortvarig effekt, og for å sikre beskyttelse mot fremtidige mutasjoner av viruset kreves stadig nye boosterdoser. Dessuten har man ingen kunnskap om langtidseffektene. 

Det har nå blitt meldt om mange, og også alvorlige bivirkninger i meldesystemene, som bl.a. betennelse på hjertet, blodpropper, allergisk sjokk, økt kreftutvikling osv.  Det er også mange uavklarte spørsmål knyttet til effekten av ADE (Antibody-Dependent Enhancement), risiko for å utvikle kroniske sykdommer, samt redusert fruktbarhet. Spesielt er vi bekymret for vaksineringen av stadig yngre barn hvor nytteverdien av en slik vaksinering ikke kan begrunnes med noen medisinsk egennytte for barnet selv. Dette er en medisinsk uetisk praksis. Nå har barn fra 5 år og oppover fått tilbud om en vaksine, men samtidig er det ingen enbefaling fra myndighetene. Det blir opp til enhver forelder å påta seg ansvaret for en slik vaksinering. Vi mener det vil bli vanskelig for disse foreldre å kunne gjøre et informert samtykke så lenge kritisk informasjon om vaksinene ikke har blitt gjort tilgjengelig. Dessuten har man ingen data på langtidsvirkningene. Det eneste medisinsk forsvarlige ville være å avvente med vaksinasjon av de yngste barna. 

​Regjeringene har i stor grad ikke vært villig til å lytte til den fagekspertisen som har en annen oppfatning enn dem selv, eller har fundamental kritikk til de tiltakene som blir innført. I tillegg er det en omfattende sensur overfor de som ytrer seg kritisk til den rådende politikken. Dette er et brudd på grunnleggende kjøreregler i den vitenskapelige diskursen, hvor nettopp divergerende synspunkter bidrar til å sette søkelyset på kritiske punkter og bidrar på den måten til en viktig faglig korrigering. Vi må bare beklagligvis fastslå at den faglige debatten har ikke funnet sted, hverken i Norge eller internasjonalt. Tung ekspertise og vitenskapspersoner har blitt sensurert og fått stengt ned sine kommunikasjonskanaler. Det har vært et trist skue. 

Vi ser en dystopisk samfunnsutvikling som i stor grad synes å være politisk motivert settes inn mange steder i verden. Bruk av portforbud, svært begrenset bevegelsesfrihet, tvangsvaksinering, høye bøter, stor brutalitet fra politiet overfor fredelige demonstranter og angiveri overfor personer som ikke er lydige overfor myndighetenes instrukser. Etter innføringen av et vaksinepass foregår det en segregering i samfunnet der mange blir utestengt fra deler av samfunnet.

Vi mener at det er påkrevet at følgende blir iverksatt:  

  • Alle midlertidige kriselover må opphøre og alle grunnlovfestede rettigheter må tilbakeføres til befolkningen. Vi står per definisjon ikke lenger i en folkehelsekrise, spesielt ikke med den siste virusvarianten Omikron. FHI har nå utviklet ulike tiltakspakker for kommende smittebølger. Vi mener det er fullstendig uakseptabelt at man legger opp til nye inngripende tiltak ved en eventuell ny virus så lenge man ikke har vurdert effekten av de tilatakene man har tatt i bruk de siste årene. Flere grundige studier konkluderer med at tiltakene har minimal eller ingen effekt på det å hindre dødelighet av covid, men derimot store skadelige effekter på samfunnet som en helhet.
  • Vi må ha en bred faglig grundig utredning om myndighetenes håndtering og medienes rolle, som inkluderer alle fagmiljøer, også de som frem til nå har blitt sensurert. 
  • Effektiv medikamentell behandling må gjøres tilgjengelig for befolkningen. Som en konsekvens må alle nødgodkjenninger av vaksiner opphøre da forutsetningene for disse ikke er tilstede så lenge slike medisiner finnes.  
  • All vaksinering settes på pause inntil man har utredet deres effekter og undersøkt alle de bivirkninger som har oppstått. Ressurser må settes inn for å få innsikt i omfanget av vaksineskader, og for å finne frem til god behandling til de som har blitt skadde av vaksinene.

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.