Regjeringa med melding om helseberedskap med pandemi, EU, NATO og overvåking

Forfatter: Steigan.no

Helse- og omsorgsdepartementet la 24. november 2023 fram Stortingsmelding 5 (2023–2024) godkjent i statsråd samme dag. Det er mulig det er den merkeligste og mest oppsiktsvekkende stortingsmeldinga noensinne. Konkurransen er hard, men vi tror vi har en vinner her. Det er altså helse- og omsorgsministeren som legger fram ei melding om «En motstandsdyktig helseberedskap — Fra pandemi til krig i Europa».

Og den handler slett ikke bare om helse, eller for å si det mer presist: Den handler ikke først og fremst om helse, men om en lang rekke andre saker. (Teksten finner du her.)

Regjeringa vil videreføre den forrige regjeringas (katastrofale) håndtering av «pandemien» og bygge den inn i et system som handler om total samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

«En motstandsdyktig helseberedskap»

Vi skall få noe så fint som «en motstandsdyktig helseberedskap» og det inkluderer alt. Det begynner med helsevesenet, men kommer snart over i Forsvarskommisjonen og tillit til myndighetene. Derfra er veien svært kort til kampen mot «feilinformasjon, desinformasjon og konspirasjonsteorier» (side 30).

Og derfra kjapt over til beredskapslagre og «egenberedskap»(!):

Og derfra til full integrering med EUs digitale helsesystemer (side 35).

EUs sivile beredskapsmekanisme
Beredskap og kriserespons er i utgangspunktet et nasjonalt anliggende for EU-landene. Utvikling over tid har likevel gjort at EU i økende grad har fått mandat til å legge til rette for styrket samarbeid innen beredskap og kriserespons. Dette skjer primært gjennom EUs ordning for sivil beredskap, Union Civil Protection Mechanism (UCPM).

Og dermed er ikke veien lang til NATO.

NATOs økte vektlegging av sivilt-militært samarbeid og motstandsdyktighet i kritiske samfunnsfunksjoner innebærer at helsesektoren i større grad trekkes inn i arbeidet i NATO. Aktiv deltakelse i relevante fora er viktig for å ivareta
norske interesser i arbeidet med motstandsdyktighet i NATO. (side 37)

Regjeringen vil:

  • arbeide for norsk tilknytning til EUs styrkede helseberedskapssamarbeid på så like vilkår som EUs medlemsstater som mulig
  • videreutvikle det nordiske samarbeidet om sivil-militær helseberedskap innenfor rammene av EU og NATO.

Pandemitraktat

Så kjapt over til WHOs «pandemitraktat» der Norge naturligvis støtter fullt og helt opp om WHO.

Norge deltar i disse forhandlingene, blant annet for å bidra til at partslandene i så stor grad som mulig fanger opp relevant informasjon om mulige hendelser og utbrudd, samt er i stand til å vurdere og rapportere til Verdens helseorganisasjon så raskt som mulig. Norge arbeider også for at partslandene i større grad skal gis mulighet til å holde hverandre ansvarlig. (!) (side 38)

Krigen i Ukraina

Og hva er vel mer naturlig for en stortingsmelding fra helse- og omsorgsministeren enn å snakke om krigen i Ukraina?

Russlands angrepskrig mot Ukraina har styrket det kollektive samholdet i Europa. Krigen har samlet allierte og samlet demokratiene. Krigen i Ukraina har fått omfattende konsekvenser for den europeiske sikkerhetsarkitekturen. NATO forblir
bærebjelken for kollektiv sikkerhet i Europa. Samtidig har krigen i Ukraina demonstrert at også EU spiller en viktig rolle i et samarbeidende og handlekraftig Europa. Sammen med NATO og EU bygger Norge økt motstandsdyktighet på
tvers av sektorer og fra samfunn til individ.

NATOs økte vektlegging av sivilt-militært samarbeid og motstandsdyktighet i kritiske samfunnsfunksjoner innebærer at helsesektoren i større grad trekkes inn i arbeidet i NATO.

Dette leder videre over i et opplegg for «sivilt-militært» samarbeid «mellom helse- og omsorgssektoren og Forsvaret».

Og så er vi sannelig over i regjeringas ønske om å kontrollere, styre og sensurere informasjonen.

En rask gjennomgang av stortingsmeldinga sier oss at den er alt annet enn en helseplan. Dette er en plan for et Norge i forkant av og under en europeisk krig. Dette er en plan for et mer totalitært Norge der helse og omsorg blir en del av den militære beredskapen.

Regjeringa vet naturligvis utmerket at USA har tenkt å gjøre krigen i Ukraina til en langvarig krig og lempe ansvaret over på sine europeiske «partnere». Og der står jo Norge som kjent i første rekke. Dette er ei melding for å sette Norge på krigsfot.

Og til dette er vel helseminister Ingvild Kjerkol den rette?

Les mer hos steigan her

illustrasjon: gencraft

Publisert

i

, , , , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.