Veiledning og informasjon om vaksineplikten i forsvaret

I Norge er all vaksinering frivillig, men forsvarsansatte har som eneste yrkesgruppe i samfunnet plikt til å vaksinere seg. 

Vernepliktsloven slår fast at utskrivingspliktige og vernepliktige må la seg vaksinere. I Forskrift om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner står det at personell plikter å la seg vaksinere eller underkaste seg andre forebyggende forholdsregler mot smittsom sykdom etter nærmere bestemmelser fastsatt av Forsvarets overkommando.

Forsvarsloven

Forsvarsloven åpner for at visse stillinger i Forsvaret er av en slik art at det kreves at man er vaksinert. Dette vil spesielt gjelde stillinger der operative hensyn må gå foran, der man er særlig utsatt for smitte, og der men befinner seg i områder med dårlig helsevesen eller det er ressurskrevende med medisinsk evakuering. 

Dette er for eksempel tilfelle for dem som tjenestegjør i internasjonale operasjoner, men det kan også kan omfatte stillinger i Norge. 

Les mer her: 

https://forsvaretsforum.no/innenriks-luft-luftforsvaret/luftforsvaret-vurderer-strengere-krav-om-covid-vaksinering-blant-ansatte/189583

Forsvarsloven §20

  • 20. Vaksinering og andre tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer

Tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste, plikter å la seg vaksinere, og å godta at Forsvaret gjennomfører andre tiltak som er nødvendige for å forebygge smittsomme sykdommer.

Departementet kan gi forskrift om vaksineringen og om andre tiltak som er nødvendige for å forebygge smittsomme sykdommer.

«Hvis et forhold anses å falle innenfor vaksinasjonsplikten etter § 20, men vedkommende allikevel ikke vil la seg vaksinere, hverken kan eller vil Forsvaret tvinge gjennom en vaksinering på vedkommende. Konsekvensen, slik forarbeidene skisserer det, er da at de som motsetter seg nødvendige vaksiner, ikke vil være skikket til tjeneste», står det i vurderingen.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-08-12-77#KAPITTEL_3

 

Forsvaret har ingen rett til å tvangsvaksinere noen, men de som ikke er villig til å ta alle de vaksinene som blir forlangt vil bli omplassert. Forsvaret har ikke lov til å sparke ut ansatte som ikke vil vaksinere seg. Er de ansatt i Forsvaret, venter en «kontorjobb», slik at de ikke er i kontakt med soldater som potensielt kan smittes før de skal ut i kamp. For elever på Befalskolen er det annerledes, de må ut av skolen.

“– Men det får konsekvenser for den ansattes karriere hvis de ikke følger de retningslinjer og bestemmelsene som settes angående vaksinen. De som ikke vaksinerer seg, får ikke lov til å tjenestegjøre i utlandet” – sier majoren Reidar Sannes i Forsvarets sanitet.

Det er Forsvarets sanitet som bestemmer hvilke vaksiner ansatte i Forsvaret skal ta. Saniteten følger i hovedsak retningslinjene til Folkehelseinstituttet. 

Forsvaret har mulighet til å pålegge vaksinering av tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste.

Norske ungdommer i vanlig militærtjeneste er vernepliktige. Befalsutdanning er frivillig, men vaksinering er en forutsetning for befalsutdanning.

Vernepliktsloven

§ 41.Utskrivningspliktige og vernepliktige har etter innkalling plikt til å la seg legeundersøke og underkaste andre undersøkelser og prøver til bedømmelse av tjenestedyktighet og øvrige forutsetninger for tjenesten i Forsvaret. Etter nærmere bestemmelser av Kongen plikter de også å la seg vaksinere og underkaste andre forebyggende forholdsregler mot smittsom sykdom.

Om nødvendig kan den utskrivningspliktige og vernepliktige framstilles ved politiets hjelp til slike foranstaltninger som nevnt i første ledd.

https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1953-07-17-29/KAPITTEL_4#%C2%A741

§ 23-3.Etter vernepliktsloven § 41 kan om nødvendig utskrivningspliktige og vernepliktige framstilles ved hjelp av politiet til legeundersøkelse, andre undersøkelser og prøver som de etter innkalling er pliktige til å gjennomgå.

Vernepliktsverket eller oppsettende enhet kan anmode politiet om slik bistand etter nærmere bestemmelser som fastsettes av Forsvarssjefen.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2010-12-10-1605

Dette foreligger et juridisk grunnlag for gjennomføring av tvangsvaksineringen av vernepliktige. Nekter de kan de innbringes med hjelp av politiet. 

Men Forsvaret ønsker i størst mulig grad å beholde prinsippet om frivillighet, derfor er dette i dag ikke en lov som blir håndhevet. 

Forsvaret har ikke hjemmel til å innføre obligatorisk vaksinasjon av alt forsvarspersonell, og departementet vil ikke søke å endre loven. V

Forsvarets sanitet (FSAN) har skrevet en juridisk vurdering på spørsmål fra Forsvarsstaben vedrørende vaksinering som er sendt til Forsvarsdepartementet. Der blir det understreket at Forsvaret ønsker at vaksinasjonen skal foregå frivillig.

«Forsvaret tilstreber frivillighet i størst mulig grad, hva vaksinering angår. Det legges opp til et informert samtykke, med motivering og informasjon om bakgrunn for vaksineringen», står det i vurderingen.

I 2013 ble Ombudsmannen for Forsvaret bedt om å vurdere om vaksineplikten er i tråd med Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin, som sier at inngripen på helseområdet skal være frivillig. 

Vaksinering med vaksiner mot Covid-19

Hovedtillitsvalgt for Luftforsvaret, Lars Anthonsen i Befalets fellesorganisasjon (BFO) sier til Forsvarets forum at ansatte i Redningshelikoptertjenesten, en del av Luftforsvaret, har uttrykt bekymring for at Forsvaret kan innføre vaksineplikt for covid-19-vaksinen.

Bekymringen skyldes blant annet at vaksinene mot covid-19 har fått en såkalt betinget godkjenning, for at den skulle kunne bli tatt i bruk raskere enn vanlige vaksiner, og er dermed ikke å anse som en godkjent vaksine etter vanlig standard. 

Foreløpig har ikke Forsvaret hjemmel for å kreve vaksinering med en eksperimentell vaksine, kun vaksiner som har vanlig markedsføringstillatelse. 

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.