Villedende om covid vaksinene

Helsemyndighetenes og medias villedende informasjon om vaksinene gir et dårlig grunnlag for et opplyst vaksinevalg. Foreningen gir her faktabasert informasjon om de nye vaksinene mot Covid-19.

 
 
 
Helsemyndighetenes og statsråders villedende informasjon om vaksinene
gir et dårlig grunnlag for et opplyst vaksinevalg
 

Publisert 18.03.2021

Utarbeidet av faggruppen i Foreningen for Fritt Vaksinevalg 

Her vil du få informasjon om de nye vaksinene mot Covid-19 som du bør kjenne til før du tar et valg om vaksinering. Det er mange fakta som dessverre blir fremstilt på en villedende måte eller utelatt av våre myndigheter, regjering, helsepersonell og media.

Informasjonen som gis er ikke balansert og objektiv, men heller sterkt preget av deres ønske om at flest mulig skal ta vaksinene. Vaksinene blir jevnt over omtalt i positive termer, og det stilles lite eller ingen kritiske spørsmål ved det faktum at vaksinene er basert på en helt ny genteknologisk plattform, – har blitt utviklet i rekordfart og kun er godkjent på helt spesielle nødbetingelser. Dessuten har vi ingen kunnskaper om bivirkninger som kan manifestere seg etter mange måneder og flere år.    

Vi mener det er påkrevd med en korreksjon til den informasjonen som blir gitt til befolkningen. Når viktige opplysninger utelates vil også grunnlaget for et informert samtykke falle bort, og det strider mot den opplysningsplikten som er pålagt myndigheter og helsepersonell i forhold til legemidler og andre medisinske behandlinger. 

Det er også uheldig at kritiske og legitime bekymringer og spørsmål fra forsknings-miljøene rundt de nye vaksinene og den nye vaksine-teknologien ikke får sin rettmessige plass i media og i samfunnsdebatten, spesielt når man nå allerede har startet opp med en omfattende massevaksinering av innbyggerne. 

I Norge er det ulovlig å drive markedsføring av reseptbelagte legemidler. Vaksiner må regnes som dette. Derfor hevder vi at staten driver ulovlig markedsføring av reseptbelagte legemidler siden helsemyndighetene i høy grad “markedsfører” vaksiner til befolkningen.
I loven (som gjelder reseptfrie legemidler) står det at all reklame må oppfylle kravene i legemiddelforskriften for å sikre balansert informasjon – hvor balansert er den informasjonen som gis om vaksinene?

Vi mener at den informasjonen som blir kommunisert til befolkningen er villedende i forhold til forventet effekt av vaksinene, og det samsvarer dårlig med det medisinske kunnskapsgrunnlaget som foreligger. Det gis en illusjon av hva man kan oppnå med vaksineringen som bidrar til å føre befolkningen bak lyset. 

Man promoterer også massevaksinering som den eneste løsningen på håndteringen av korona-situasjonen og hevder at gjennomføringen av en slik massevaksinering er en forutsetning for at vi skal kunne åpne opp og få tilbake et mer normalt fungerende samfunn. 

Vi vil ta for oss noen av disse påstandene og vise til hva som faktisk foreligger av data fra studiene fra vaksineprodusentene og den forskningen som foreligger på nåværende tidspunkt.
 

 • Er det faglig belegg for å hevde at massevaksinering av opp mot 4 millioner nordmenn er en forutsetning for at vi kan få tilbake en normal hverdag?
   

 • Kan man dokumentere at de nye vaksinene kan forhindre smittespredning, eller er dette kun antagelser basert på ønsketenkning? 

 

INNHOLD

 

Klikk på teksten for å gå direkte til kapittelet. 
Det er også en liten meny i høyre marg for å navigere på siden. 

Noen nøkkelpunkter om vaksinene: 

Vaksinene har ikke fått noen endelig godkjenning
Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men har blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre. Dette betyr at de som nå får disse vaksinene er deltakere i observasjonsstudier for vaksine- sikkerhet hvor den endelige godkjenningen først vil kunne foreligge i 2023. Les mer her (punkt 4

Vaksinene beskytter deg ikke mot å bli smittet.
Vaksinestudiene kan ikke si noe om de som har tatt vaksinen blir beskyttet mot å bli smittet, eller å spre smitten videre til andre. Man blir ikke immun ved å ta vaksinen. Studiene viser kun at for noen av de som er vaksinerte kan de forvente å få noe beskyttelse mot å utvikle sykdom. Les mer her (punkt 6

De som er vaksinerte vil ikke kunne bidra til å stoppe smittespredning.
Studiene av vaksinene har ikke kunnet vise at den som er vaksinert blir beskyttet mot å bli smittet eller å spre smitten videre til andre. Derfor kan man heller ikke hevde at den som er vaksinert kan beskytte noen andre ved å ta vaksinen, eller bidra til å hindre smittespredning i samfunnet.  Du vil derfor ikke bidra til noen “dugnad” eller være “solidarisk” ved å ta vaksinen. Det å vaksinere seg vil kun være for å selv få en viss beskyttelse.

Les mer her (punkt 7) 

Vaksinen til Pfizer-BioNTech virker hovedsakelig symptomdempende.
Den eneste effekten vaksinestudiene til denne produsenten viser er at vaksinene kan virke symptomdempende på milde symptomer på en som er smittet med Covid-19, den kan ikke demonstrere at vaksinen kan forhindre alvorlig sykdom eller død. Det skrives i klartekst i deres studie at det foreligger for lite statistisk grunnlag for å kunne konkludere med i hvilken grad vaksinene gir beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.  Les mer her (punkt 8) 

Er det noe grunn til at friske helsearbeidere skal måtte ta vaksinen?

Vaksinene vil ikke kunne hindre smittespredning, det betyr at den som er vaksinert kan bli smittet på lik linje med uvaksinerte, men hos noen bidra til mindre symptomer på sykdom. På den måten er det en risiko for at den vaksinerte helsearbeideren ikke selv registrerer at de er smittet og vil kunne være asymptomatiske smittespredere uten å være klar over det selv. En vaksinasjon vil dermed kunne gi en falsk trygghet, som vil kunne utsette pasientene for en økt smitterisiko. Les mer her (punkt 12) 

Hva med bivirkningene?
Det har vist seg at de umiddelbare bivirkningene er kraftigere enn ved de fleste andre vaksiner. En foreløpig studie fra CDC i USA viser at 2,8% av de vaksinerte får ganske alvorlige bivirkninger som gjør at de må oppsøke lege og ikke klarer å jobbe en eller flere dager etter vaksineringen.

Produsentene advarer mot faren for å få anafylaktisk sjokk som kan komme i umiddelbar tilknytning til vaksinering. Det er en akutt potensiell livstruende allergisk reaksjon.
Her i Norge var det en sykepleier fra Ålesund som opplevde dette.

Cecilie fikk allergisjokk etter koronavaksine

Legemiddelverket har per 16. mars mottatt 7702 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon. 3561 er klassifisert som mindre alvorlige, 242 er klassifisert som alvorlige og resten er ikke behandlet . Det har blitt registrert 119 meldinger om dødsfall etter vaksinering hos eldre personer. Når det gjelder langtidsvirkninger har vi ingen kunnskap om disse.

Les mer her (punkt 13) 

Har vi alle glemt hva som skjedde i 2009? 

Under svineinfluensaen i 2009 kjøpte staten inn en hasteutviklet vaksine som ble markedsført som trygg og effektiv uten noe faglig grunnlag for å komme med slike påstander. Den gangen ble det også skapt en stor frykt i befolkningen for et virus som viste seg å ikke å være veldig farlig for den generelle befolkningen. kunnskapssituasjonen på det faktiske tidspunkt hverken tilsa at myndighetene kunne fremstille helsetrusselen slik de gjorde og ei heller kunne være grunnlag for massevaksinasjon. Les mer her (punkt 16)    

Vil vaksinering med en lite effektiv vaksine føre til vaksineresistens? 

Hvis man har vaksiner som ikke er i stand til å stoppe smittespredningen slik ingen av de vaksinene vi benytter i dag ser ut til å være i stand til,  er det eksperter som hevder at viruset lett vil kunne tilpasse seg vaksinene, mutere og forandre egenskaper og på denne måten skape vaksineresistens. Det vil føre til at vaksinene på sikt ikke lenger vil ha noen virkning, og man blir nødt til å fremstille nye vaksiner som er tilpasset de nye muterte virusene. Kan dette bli et kappløp som vi aldri kan vinne? Les mer her (punkt 15)

Her er noen eksempler på hva som blir uttalt:

Helsetopper og politikere kommer med villedende påstander om effekten av de nye vaksinene i mediene. De har kommet så langt i det å drive propaganda for vaksinene at de nå beskrives som: “trygge og gode” (En uttalelse fra smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm til TV2, 1. februar 2021)

Videre blir det hevdet at vaksinene kan forhindre smittespredning og at de også kan beskytte den enkelte mot alvorlig sykdom og død*.  
 

Vi blir også oppfordret til å ta vaksinene for å beskytte våre nærmeste og samfunnet som helhet, og det blir hevdet at massevaksineringen av den vesentlige delen av den voksne befolkningen er en forutsetning for at vi skal få tilbake en mer normal hverdag*. 
(*Bent Høie om koronasituasjonen i VGTV, etter 9 min + 48 min, 16. februar 2021)

Hva slags vitenskapsbasert medisinsk vurdering ligger til grunn for at våre myndigheter oppfordrer friske mennesker til å ta en vaksine når vi vet at det er veldig lite sannsynlig at de blir alvorlig syke av viruset og at vaksinene ikke virker immuniserende? 

Den som er vaksinert vil heller ikke kunne hindre smittespredning. I tillegg har vi marginal kjennskap til hvilke bivirkninger man får av vaksinene, og hvor omfattende disse kan være på både kort og lang sikt. 

Helseminister Bent Høie uttalte 5. januar 2021 (Dagbladet) at han mener «hele den voksne norske befolkningen» er vaksinert innen sommeren. 

Bent Høie uttalte følgende i en pressekonferanse 16. februar: “…..når man skal kunne gå tilbake til det jeg omtaler som en normal hverdag igjen, så er nok forutsetningen for det;  at en vesentlig del av hele den voksne befolkningen er vaksinert”  

Hvis vi ser på regjeringens dokument med navnet. Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19- pandemien og justering av tiltak Vedtatt av Regjeringen 7. mai 2020”

Her står det følgende om regjeringens strategi: “ Covid-19 vil fremdeles være en trussel mot folkehelsen frem til vi har oppnådd tilstrekkelig immunitet i befolkningen (enten gjennom en vaksine alene, eller i kombinasjon med sikker kunnskap om immunitet som følge av gjennomgått sykdom).”   Vi mener at man i denne strategiplanen legger opp til en mindre ensidig satsingen i retning av vaksinering som eneste løsning enn det Høie legger opp til i sine siste pressekonferanser. 

Hva slags konsekvenser vil en slik ensidig satsing på massevaksinering egentlig ha?  

Hva vil skje hvis store deler av befolkningen ikke ønsker å la seg vaksinere? – betyr det at samfunnet da skal fortsette å være nedstengt i det uendelige? – betyr det at myndighetene skal skjerpe inn lover og restriksjoner for å få flest mulig til å ta vaksinen og innføre en indirekte tvang ved innføring av sanksjoner og vaksinepass?

Slik strategien nå legges opp vil det uten tvil føre til at de som ikke ønsker å la seg vaksinere vil bli utsatt for et sterkt press da det vil bli fremstilt som om det er de uvaksinerte som hindrer alle andre i å få tilbake sin normale hverdag. Et slikt press er det få mennesker som vil klare å stå imot over lengre tid, dessuten er det slik at all form for press og overtalelse som her;  i en medisinsk valgsituasjon strider mot frivillighetsprinsippet.

Vi ser allerede at grepet strammes inn overfor dem som ikke ønsker å ta vaksinen. Vi kan lese i en fersk artikkel med følgende tittel: “Ansatte kan bli omplassert med tvang om de ikke vaksinerer seg” 

Et slikt krav om vaksinering på arbeidsplassen vil for mange fungere som en indirekte tvungen vaksinering og resultere i et yrkesforbud for de som ikke ønsker å la seg vaksinere, uten at det foreligger et faglig, vitenskapelig eller juridisk grunnlag for slike krav. Man legger til grunn smittevernhensyn samtidig som vi vet at vaksinene hverken kan hindre en vaksinert person i å bli smittet eller å spre smitten videre til andre. Det kan se ut som man velger å satse på en løsning som ikke har noen dokumentert effekt.
 

Vi mener derfor at det strider mot prinsippet om informert samtykke når man legger press på eller forsøker å overtale store deler av befolkningen til å ta en vaksine hvor nytteverdien for denne gruppen er høyst uavklart. Så langt viser korona-situasjonen både på verdensbasis og spesielt i Norge at de aller fleste friske mennesker under 70 år uten underliggende sykdommer takler å gjennomgå sykdom med dette viruset uten varige men på lik linje med andre influensalignende sykdommer. 80-90% får milde til moderate symptomer og mange er asymptomatiske og får knapt noen symptomer i det hele tatt.
 

Medianalderen blant dem som har dødd i Norge er 84 år hvor 87% av disse hadde minst en underliggende sykdom. FHI anslår nå at risikoen for å dø av korona er 0,12 prosent når vi ser på befolkningen som helhet. Men Covid-19 kan fortsatt være en farlig sykdom for eldre med underliggende sykdommer, men for personer under 39 år er risikoen for å dø av Covid-19 er 0,0022 prosent. Barn, unge og voksne med normal helse vil ha svært små sjanser for å bli alvorlig syk av Covid-19, og over 95% av de som blir smittet får et mildt sykdomsforløp

Medianalderen blant dem som har dødd i Norge er 84 år, 87% av disse hadde minst en underliggende kronisk sykdom, ofte flere.
 

Ifølge FHI er risikoen for å dø av Covid-19 for de ulike aldersgruppene slik:

0-39 år  = 0,002% 

40-59 år = 0,020% 

60-69 år = 0,18 %

70-79 år = 0,91 % 

Over 80 år = 4 %

For å illustrere hvor lite farlig Covid er for barn, har helsedirektøren i England Dr. Jenny Harries uttalt at det sannsynligvis er en høyere risiko for at et barn dør i en trafikkulykke eller av influensa enn at det dør av Covid-19. Coronavirus: Risk of flu or road accident higher than COVID-19 for schoolchildren, says deputy CMO

Hva skjer hvis vaksinene ikke virker slik man ønsker at de skal virke? – hvor er plan B i dette scenariet? Hvorfor blir ikke plan A, B og C lagt frem for befolkningen slik at vi kan ha en åpen faglig debatt om hvilken plan som vil være mest hensiktsmessige å følge, og som er tilpasset vår kultur og vårt samfunn? Dette er ikke i tråd med vanlige demokratiske prosesser i et åpent samfunn. Det finnes aldri kun en eneste løsning på et kompleks og uoversiktlig situasjon. Det kan ikke være slik at det bare er en løsning, og en sannhet som skal dikteres fra en liten gruppe politikere som helt tydelig har kunnskapsmangler og store misforståelser i forhold til hvor virksomme vaksinene er og hvordan et virus sprer seg i en befolkning. I tillegg ser vi at alvorlige bekymringer i forhold til bivirkninger og ukjente langtidseffekter fra vaksinene blir bagatellisert og oversett. 

Man tror, antar og ønsker at vaksinene skal ha egenskaper som hindrer smittespredning, men det er ikke tilfellet. Skal man nå innføre tvangslover, yrkesforbud og vaksinepass basert på antagelser og ønsketenkning om vaksinenes effekt?  

Personer som stiller seg kritiske til vaksiner blir ofte beskyldt for å ikke forstå forskning og vitenskap og at de baserer sine argumenter på følelser, men da må man få lov til å spørre;  hvor er det vitenskapelige grunnlaget og rasjonaliteten blitt av i myndighetsutøvelsen til våre politiske ledere?

 

Studier og pakningsvedlegg for vaksinene til Pfizer-BioNTech og Moderna.

Vi vil ta for oss de to mRNA vaksinene som vi foreløpig har tatt i bruk her i landet. Den ene fra Pfizer-BioNTech 162b2 (Comirnaty) og den andre Covid-19 vaksinen fra Moderna, mRNA-1273.

Det finnes en tredje vaksine som har blitt tatt i bruk i Norge som er produsert av AstraZeneca, men den er basert på en annen teknologi, og vil derfor ikke bli nøyere omtalt i denne artikkelen. Denne tar også i bruk en helt ny genbasert teknologi som heller ikke tidligere har vært godkjent på mennesker til alminnelig bruk, så mange av kritiske momentene vi tar opp i denne artikkelen vil også gjelde for denne vaksinen. 

Her er de publiserte studiene, begge i The New England Journal of Medicine som lå til grunn for nødgodkjenningen av vaksinene: 

Moderna:Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine“

Pakningsvedlegget i Felleskatalogen: her

Pfizer-BioNTech “Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine”

Pakningsvedlegget i Felleskatalogen: her

Norge har per 3. mars distribuert totalt 528 008 vaksinedoser fordelt på 365 278 personer.

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech)

427 908

03/03/2021 (t.o.m. uke 8)

COVID-19 VACCINE MODERNA

13 600

03/03/2021 (t.o.m. uke 8)

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

86 500

03/03/2021 (t.o.m. uke 8)

ScreenHunter_6751 Nov. 13 01.49.jpg

1. Vaksinene er basert på en gen-basert teknologi som aldri tidligere har vært godkjent til alminnelig bruk på mennesker. 

De nye vaksinene er basert på en annerledes teknologi enn de tradisjonelle vaksinene der man vanligvis benytter deler av, eller en svekket mikroorganisme som injiseres i kroppen. Denne nye vaksineteknologien har aldri tidligere vært godkjent til alminnelig bruk på mennesker, hvilket betyr at man har et svært lite erfaringsgrunnlag, som bl.a. ikke gjør det mulig å komme med utsagn som at vaksinene er utprøvet, trygge eller effektive. 

Her benytter man seg ikke av selve viruset,men i stedet en genetisk kode som injiseres inn i kroppens celler. Dette er en form for genteknologi for å få kroppen selv til å produsere det virale antigenet som immunforsvaret så er tenkt å reagere mot ved å starte opp en produksjonen av antistoffer.
Det radikalt nye med denne vaksineteknologien er at vår egen kropp skal manipuleres til både å produsere et virusprotein for deretter å skulle reagere immunologisk mot dette. 

For å forklare mer inngående så henter man ut en bit av arvestoffet fra Covid-19 viruset gjennom en genetisk manipulering, nærmere bestemt den biten som koder for “piggene” som sitter på overflaten av koronaviruset SARS-CoV-2. 
Dette er en slags oppskrift på produksjonen av proteinene. For å få disse genetiske kodene som kalles mRNA fraktet inn i cellene blir de “pakket inn” i små fettpartikler (lipide nanopartikler).

De blir nå injisert i celler i muskelvevet der de tar i bruk cellenes maskineri til å produsere antigenene som deretter blir spredt ut i kroppen. 

Dette vil sette i gang en immunreaksjon og immunforsvaret vil nå begynne å lage antistoffer mot dette virusproteinet som nå blir produsert av kroppens egne celler. 

Når man da på et senere tidspunkt blir smittet av et koronavirus, vil antistoffene binde seg til viruset og nøytralisere dette. På denne måten vil vaksinene tenkt å virke hemmende på det å utvikle sykdom. 

Man har forsøkt å utvikle vaksiner mot SARS eller koronavirus i titalls år uten å lykkes, selv om det har blitt testet ut RNA-vaksiner mot flere ulike sykdommer har de aldri nådd noen endelig godkjenning. Teknologien benyttes i liten skala i dag til terapeutiske kreftvaksiner men ikke i vaksiner mot infeksiøse epidemiske sykdommer. 

Årsaken til at mRNA vaksiner ikke har blitt tatt i bruk på mennesker er at de har gitt alvorlige bivirkninger i dyreforsøk. Dette er også årsaken til at forskere over hele verden nå advarer mot å ta i bruk denne vaksineteknologien før man har gjennomført langt flere og mer omfattende studier med dyreforsøk og observasjonsstudier som strekker seg over en lengre tidsperiode. 

Gir den nye vaksineteknologien i seg selv og vaksiner rettet mot spikeproteinet ekstra stor fare for autoimmun sykdom?

Vaksinene blir beskrevet som “genetiske vaksiner”. Det handler om å manipulere menneskets celler på en dyptgripende måte, og har et potensiale til å kunne medføre et ukjent omfang av ukontrollerbare bivirkninger. Man har hittil ikke hatt noen erfaring med denne type vaksiner til forebyggende bruk mot infeksjonssykdommer, og derfor har man heller ikke oversikt over det man ikke vet i forhold til virkningsmekanismene ved en slik helt ny teknologi. 

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at man er godt kjent med denne teknologien eller at man kan forvente færre bivirkninger enn ved de tradisjonelle vaksinene med et argumentet om at man ikke benytter seg av noe helt virus.  

2. Man har utviklet vaksinene i rekordfart

Vanligvis tar det mellom 8 – 12 år å utvikle en vaksine, men med disse vaksinene så har utviklingen foregått i løpet av kun noen få måneder. 

From the creation of the idea to having a marketable vaccine is usually seven to 10 years or more, and about 1 billion U.S. dollars,” 

                                                                                                       Gregory A. Poland, MD, director of the Mayo Vaccine Research Group.

Man har kjørt de ulike fasene i studiene parallelt og dels overlappende, dvs man har startet opp en ny fase innen man har avsluttet den tidligere fasen. Ved et slikt forløp står man i fare for å gå glipp av viktige observasjoner som gir mulighet for å gjøre korrigeringer, slik man har ved normal uttesting som gjøres etterhverandre i tid og forløper over lengre tid slik at eventuelle bivirkninger og viktige uavklarte spørsmål ved de første fasene kan fanges opp og avklares.

Dyreforsøkene har pågått samtidig med de første trinnene i klinisk utprøving på mennesker. Det er svært risikabelt å ikke avvente testresultater fra dyreforsøkene innen man startet opp med direkte testing på mennesker. Allerede 42 dager etter at korona virusets genom ble kartlagt, i januar 2020, var Moderna klar til å teste sin vaksine på mennesker.

Langtidsobservasjoner som skal finne sted i studiefase 3 blir nå kjørt parallelt med utprøvingsfasen direkte på store deler av befolkningen.
 

Denne formen for overlappende testfaser blir også problematisert av den anerkjente genetiker og virolog William A. Haseltine som skriver i Scientific American: The risks of rushing a COVID-19 vaccine: “Telescoping testing time lines and approvals may expose all of us to unnecessary dangers…”

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at det å kjøre overlappende eller parallelle sikkerhetsstudier i de ulike fasene vil være det samme som å utføre disse over tid, slik det vanligvis gjøres i medisinske studier.

Uansett hvor mange penger og ressurser man har satt inn i denne hasteutviklingen av vaksiner vil ikke det kunne kompensere for den tiden det tar, og som man må bruke for å kunne fange opp de uforutsigbare bivirkninger og problemstillinger som dukker opp.

3. Vi kjenner ikke til langtidseffektene. 

Langtidsvirkningene av de nye mRNA vaksinene er helt ukjente. De vil man først få oversikt og kjennskap til etter at en større gruppe mennesker har blitt vaksinert og etter at man har hatt en lengre observasjonstid på 8-10 år.

Erfaringer fra massevaksineringen med svineinfluensavaksinen Pandemrix viser at mange av de oppståtte nevrologiske skadene etter vaksineringen først lot seg identifisere flere år i etterkant. Pasientskadenemnda fikk inn krav om skadeerstatning i mange år i etterkant av vaksineringen. 

I studiene som var grunnlaget for den betingede godkjenningen på mRNA-vaksinene ble deltagere fulgt opp cirka to måneder etter 2. dose, dvs en total observasjonsperiode på kun noen måneder innen de fikk innvilget nødgodkjenningen og dermed kunne starte opp storproduksjon og salg av sine vaksiner.  

Det er vanligvis strenge krav til lange observasjonstider innen all utvikling av legemidler, nettopp fordi man vet av erfaring at bivirkninger av ukjent art som man ikke evner å forutse vil kunne oppstå. Med helt nye legemidler er det vanlig å utvise ekstra stor forsiktighet fordi man da har enda dårligere forutsetninger til å kunne forutse de bivirkningene som kan komme etter en lengre tidsperiode. 

Flere helsetopper hevder at de fleste bivirkninger vil komme rett etter vaksineringen, og at det uhyre sjeldent kan opptre bivirkninger på noe senere tidspunkt. Dette er en svært misvisende uttalelse, og kan kanskje spores tilbake til de erfaringene vi har med nåværende meldesystemer for vaksinebivirkninger som fungerer svært lite tilfredsstillende og er kun i beste fall i stand til å fange opp noen få prosent av de faktiske bivirkningene som forekommer. 

Våre helsemyndigheter mener vaksinene må regnes som trygge nok i det de blir godkjent av det Europeiske legemiddelverket. Som eksempel har vi John-Arne Røttingen, global helseambassadør i Utenriksdepartementet som uttaler seg til VG, 9. november 2020: 

“(Røttingen)….forteller at de fleste bivirkninger kommer umiddelbart etter vaksinen er satt. Derfor regnes det som trygt nok etter to måneder testing”.

E24: “Mener vaksinekandidat er mer enn 90 prosent effektiv: – Veldig, veldig gledelig”

“John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet og påtroppende global helseambassadør i Utenriksdepartementet, forteller at de fleste bivirkninger kommer umiddelbart etter vaksinen er satt. Derfor regnes det som trygt nok etter to måneder testing.” 

(Vår utheving) 

Da blir spørsmålet – trygg nok – for hvem?
 

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at vaksinene er trygge, eller at alle bivirkningene vil opptre i kort tid etter vaksinering. Vi vet ingenting om langtidseffektene av disse vaksinene og denne vaksineteknologien da de aldri tidligere har vært i alminnelig bruk på mennesker.

4. Vaksinene er ennå ikke endelig godkjente.

Det hevdes til stadighet at vaksinene er “godkjent”, det kan jo høres betryggende ut, men det må ikke forveksles med noen ordinær godkjenningsprosess. Disse vaksinene er godkjente under en svært spesiell nødprosedyre som i utgangspunktet anvendes når det er et presserende behov for å administrere et legemiddel for å hindre en alvorlig trussel mot folkehelsen. 

Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert av det amerikanske FDA eller EMA (Europeiske legemiddelverket) etter vanlige prosedyrer, men har blitt autorisert for nødbruk hvor forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre. Det er også årsaken til at man kan lese på nettsidene til FDA følgende uttalelse på side 7 om vaksinen til Pfizer-BioNTech: 

«Ytterligere bivirkninger, hvorav noen kan være alvorlige, kan komme til syne ved mer utbredt bruk av Pfizer-BioNTech-BioNTech COVID-19-vaksinen.»

Vaksinene blir definert av det amerikanske legemiddelverket FDA som eksperimentelle, på sine hjemmesider står det i klartekst at vaksinene er å regne som «unapproved products» that are still «investigational», altså utestede produkter som fremdeles undersøkes. Et produkt som er autorisert for nødbruk er definert som et eksperimentelt produkt. 

Det betyr at man nå er midt i flere studier og de som mottar vaksinene faktisk må ansees å være deltakere i eksperimentelle medisinske studier. 

Vanligvis vil de som melder seg frivillig til slike eksperimentelle studier tenke seg grundig om, og det er ikke noe man gjør uten videre. Men idag blir store deler av befolkningen oppfordret til å la seg vaksinere uten at det blir opplyst om at de i praksis deltar i et eksperiment med et uprøvd medikament.  Dette er informasjon som det blir dårlig eller ikke i det hele tatt opplyst om fra myndighetenes side. 

Det spørs som ikke Nürnbergkodeksen gjelder i denne sammenheng. Der alle skal bli opplyst og forklart og avgi sitt samtykke til deltakelse i medisinske eksperimenter. 

Organisasjonen Children’s Health Defense Europe har sammen med andre organisasjoner sendt inn  krav om annulering til European Court of Justice der de bestrider det medisinske grunnlaget for å ta i bruk en slik nødparagraf.

En slik nødgodkjenning kalles også for en “betinget” godkjenning. En slik godkjenning gis bare i de tilfeller hvor myndighetene oppfatter det som at man står overfor en alvorlig folkehelsekrise hvor man har ekstremt dårlig tid og må handle raskt for å få et legemiddel ut til befolkningen. I slike situasjoner vil man ha helt andre, og slakkere krav når det gjelder dokumentasjon på sikkerhet og effekt overfor vaksineprodusentene. 

Helsemyndighetene skriver i sin informasjonen om vaksinene følgende: “Legemiddelmyndighetene har gitt vaksinen en betinget godkjenning. det betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen…” (vår utheving) 

Men hva slags risikovurdering av korona-situasjonen har blitt lagt til grunn i denne vurderingen? 

Var den basert på vurderinger i starten der man fryktet at svært mange kunne blir alvorlig syke eller dø på kort tid? 

Var risikovurderingen basert på tall med svært høy dødelighet som ble lansert av WHO i starten av den erklærte pandemien? Hvorfor gjøres det ikke en revurdering av nytte/risiko som er kriteriet for å få godkjent en nødgodkjenning når vi nå sitter på mye mer omfattende informasjon som tilsier at det IKKE er grunnlag for å kjøre videre på noen nød godkjenning av vaksiner som er høyst usikre, og en dødelighet som er mye lavere enn først antatt? 

Man må også være klar over at observasjonsstudiene på de aktuelle vaksinene man tilbyr befolkningen i dag, først vil være ferdige om 2 år. Det som godkjennende myndigheter og forskere får tilgang på nå er kun foreløpige studier og dokumentasjon som sendes inn underveis i forløpet. 

Først når studiene er endelig ferdige må vaksineindustrien etterkomme dokumentasjonskravene som foreligger for markedsgodkjennelse. Først da vil vaksineprodusentene levere inn og oppfylle de vanlige kravene som er til dokumentasjon og fremlegge endelige sluttanalyser av bivirkninger og effekt. Dette vil først være tilgjengelig i 2023 dersom de pågående sikkerhetsstudiene forløper som planlagt. Men det vil fremdeles ikke bety at man har noen endelig oversikt over langtidsvirkningene som kan debutere flere år etter dette. 

Det bør også nevnes at industrien fremdeles sitter på rådata som godkjennende myndigheter foreløpig ikke har fått tilgang på. Dette er ting som bidrar til en svekket uavhengig vurdering av studiene og vanskeliggjør en vitenskapelig redelig vurdering av sikkerhet og effekt. I tillegg kan nevnes at det er ingredienser i vaksinene som heller ikke legemiddelmyndigheter får kjennskap til

Nå har nylig Indiske myndigheter besluttet å nekte Pfizer en nødgodkjenning av sin vaksine grunnet bekymringer for bivirkninger. Hva slags vurderinger og funn har de gjort på vegne av sin befolkning som det norske legemiddelverket har valgt å ikke ta hensyn til?
 

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at vaksinene er godkjente i vanlig forstand uten å opplyse om at det er svært spesielle nødbetingelser som ligger til grunn for godkjenningsprosessene, som det sannsynligvis ikke lenger er grunnlag for å benytte seg av på bakgrunn av dagens smittesituasjon. 

5. Er vaksinene virkelig opp mot 95% effektive? – eller er dette nok et eksempel på hvordan det manipuleres med legemidlers påståtte effekter?

Den angitte effekten hos Pfizer-BioNTech vaksinen er 95%, og for Moderna’s vaksine er den angitt til 94,1%. Effekten er basert på midlertidige studietall fra testfase 3. 

Dette er rekordhøye tall for hva man vanligvis har for andre vaksinens effektivitet. Men det viser seg at disse tallene er noe helt annet enn det de fleste av oss forstår med effekt eller beskyttelsesgrad. . 

De fleste vil nemlig tro at dette betyr at om 100 vaksinerte personer blir utsatt for smitte så vil 95 av dem ha beskyttelse mot å utvikle sykdom. Men i studiene kalkulerer man på grunnlag av et relativt tall som har sin basis i en svært liten andel av det totale antallet deltakere. 

Dette er ikke noen uvanlig måte å beregne effektivitet på innen medisinsk forskning, men kan lett misforstås når man benytter slike begreper overfor en befolkning som ikke er vant til å forholde seg til en slik uttrykksform. Dette blir ikke forklart eller oppklart hverken i media eller av våre helsemyndigheter. Det er derfor egnet til å inngi en falsk forståelse av vaksinenes effekt.

I denne videoen forklarer Professor Jeff Galak, PhD, Carnegie Mellon University forskjellen på hvordan man opererer med de ulike begrepene – effekt og effektivitet i medisinske forsøk, og hvordan disse blir forstått og tolket på en annen måte i dagliglivet.  

FHI skriver bl.a. på sine nettsider følgende: “Beskyttelsen er ganske lik for de to vaksinene. Om lag 95 prosent av de vaksinerte som deltok i vaksinestudiene hadde beskyttelse mot koronasykdom…” 

FHI skriver på sine hjemmesider: 

Slike utsagn gir en svært feilaktig forståelse av hva som faktisk fremkommer i studiene og vi mener det er uheldig at befolkningen blir inngitt forståelsen av at vaksinene er svært effektive når studiene faktisk ikke kan vise dette. 

Begge studiene er randomiserte placebokontrollerte studier med et forholdsvis høyt antall deltakere. 

I studien til Moderna var det 30.420 deltakere, der halvparten, ca 15 200 fikk to doser med den nye mRNA-vaksinen, og den andre halvparten fikk placebo (saltvann).

I studien til Pfizer-BioNTech var det 43 448 deltakere, hvor halvparten, ca 21 700 personer fikk vaksine og den andre halvparten fikk placebo (saltvann) 

Siden studiene er svært like og har blitt regnet ut på samme måten, har vi valgt å kun ta for oss den ene studien, nemlig den til Pfizer-BioNTech som et eksempel på hvordan effektiviteten blir kalkulert. Dessuten er det denne vaksinen som har vært desidert mest brukt i Norge frem til nå. 

Man vil kunne lese i ulike rapporter og gjennom de ulike fasene i studien at det blir benyttet ulike nevnere for utregning av bivirkninger og effekt, men vi tar utgangspunkt i studien som ble publisert i New England Journal of medicine, 31. des – “Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine/2605”.

Her blir det i dette effektstudie tatt utgangspunkt i 36 523 deltakere og kun basert på de som ikke hadde noen bekreftet tidligere gjennomgått covid-19 sykdom. Det er årsaken til at tallet er litt lavere enn det totale tallet på deltakere som var 43 448.

De to gruppene består av 18 198 som får vaksine og 18 325 som får placebo. Deltakerne får to injeksjoner med 3 ukers mellomrom. For å regne ut effektiviteten begynner man 7 dager etter siste vaksinedosen å registrere de første som rapporterer om symptomer. De trenger ikke ha noen sterke symptomer på Covid-19, i noen tilfeller kun litt feber og hoste. I tillegg er kravet at de skal ha en positiv PCR test. Innen kort tid fikk man 170 deltakere som fylte disse kriteriene, det var 162 fra placebogruppen og 8 fra gruppen som hadde fått vaksinen.

I media hører man ofte at studiene hadde et veldig stort antall deltakere, men når det kommer til effektstudien er det kun de første 170 personene som meldte om symptomer man baserer beregningene på

Av det totale antall deltakere på 36 523 blir 170 personer kun 0,47% som faktisk danner grunnlaget for effektanalysen.  

Formelen for utregning av efficacy, altså vaksineindustriens tall på effektivitet.

Differansen i risikoreduksjon mellom placebo gruppe og vaksine gruppe delt på infeksjonsrisiko i placebo gruppe. 0,88% – 0,044% delt på 0,88% er lik 95% som er det tallet produsenten i dette tilfellet Pfizer-BioNTech bruker som the efficacy rate eller effektivitetsgrad på deres vaksine.

Man kan også si at 154 av 162 personer blir beskyttet fra å utvikle symptomer på sykdom noe som blir omregnet til 95% relativ sykdomsreduksjon. Men ser man på tallene som omtales som en absolutt risikoreduksjon, hvilket innebærer at man ser på det faktiske antall tilfeller, og ikke en sammenlikning mellom to størrelser er det i realiteten mindre enn 1 %, nærmere bestemt 0,88% sjanse for å utvikle en mild sykdom hvis du er uvaksinert mot 0,044% sjanse hvis du har tatt vaksinen. En redusert risiko på 0,84%!

Slik redegjør man for denne utregningen i en artikkel i New York times:

What Does 95% Effective Mean? Teaching the Math of Vaccine Efficacy

Med andre ord – disse studiene er skreddersydd for å vise at vaksinene er en stor suksess selv om det faktiske tallmaterialet hviler på et svært spinkelt antall deltakere. Vi kan rett og slett ikke forstå hvordan et slikt studiedesign med så ekstremt få deltakere ikke blir problematisert og langt mindre godkjent av våre tilsynsmyndigheter.
 

Ville man i noen annen sammenheng mene at dette gir et godt grunnlag for å anta noe som helst? Man klarer ved et slikt studiedesign å demonstrere en effektivitet på 95%. Det blir ikke oppgitt noen feil fakta, men resultatet blir likevel at folk føres bak lyset da tallene oppfattes som at 95 av 100 personer blir beskyttet av vaksine.  

Hva hvis man gjorde det samme med et valgresultat – man plukket ut 0,47% av befolkningen og ut fra denne snevre representasjonen skulle det disse stemte på få avgjøre selve valgresultatet. Hadde det blitt anerkjent som noen god design for å måle et valgresultat? Hadde velgermassen akseptert det? 

ScreenHunter 61.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men ved denne studiedesignen hører vi ingen innvendinger fra våre helsemyndigheter. Vi har i stedet medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk Steinar Madsen som uttrykker stor glede over hvor effektive vaksinene angivelig skal være.

Da legemiddelgiganten Pfizers tidlige analyser ble publisert uttalte han følgende til VG:.

“– Dette et veldig, veldig gledelig resultat. Et av de store spørsmålene har vært hvor effektiv disse vaksinene er, og 90 prosent beskyttelsesgrad er et godt resultat”

Det står videre i artikkelen på VG: Fagdirektøren mener selv at det skal mye til for at de resterende resultatene avviker fra resultatene de har fått så langt. Derfor mener Madsen at dette lover godt for en ny vaksine.
“– Dette er de første resultatene som har blitt publisert hvor man virkelig har sett beskyttelsesgraden, påpeker han.”  (altså under 1%)

I tillegg gjelder resultatene bare et tidspunkt kort tid etter vaksinasjonen. Effekt målt 3, 6 eller 12 måneder etter vaksinasjonen er fullstendig ukjent.

Vi ser at det å snakke om den relative effektiviteten av vaksinene gir et imponerende tall på over 90% som kan benyttes til å promotere vaksinene. Men det gir ingen reell forståelse av den effekten vaksinene klarte å demonstrere i studiene. Kanskje er den reelle effekten egentlig bare 29% ? slik som Peter Doshi en av redaktørene i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) anslår i en kommentarartikkel der han stiller spørsmål ved påstanden om at korona vaksinene skal være 95 % effektive.

Her forklarer han at det i realiteten var det 3410 eller 8% av alle testpersonene som erfarte symptomer på Covid-19, men fordi de testet negativ på PCR testen så ble de ikke inkludert i effektstudien. Det har også kommet fram at 371 av testpersonene fra vaksinegruppen ble tatt ut av studiet av ulike årsaker, mens kun 60 fra placebogruppen tatt ut. 

 

Det er derfor mange ubesvarte spørsmål vedrørende disse studiene som først kan bli besvart når man får tilgang på rådataene. Dette er det foreløpig industrien selv som sitter på, og det viser hvor lite transparens som råder. Slik burde det ikke være når vi har med en eksperimentell vaksine å gjøre, som nå gis til millioner av mennesker.   

Vi vet at det er industrien selv står for mye av gjennomføringen, kontrollen og designet av studiene der det er et marginalt antall deltakere som gir store utslag. Med en effektvurdering som begrenser seg til 170 deltakende personer vil små endringer eller tilfeldigheter kunne gi store utslag på sluttresultatet. Samtidig vet at utfallet av disse studiene avgjør størrelsen på milliardgevinster for legemiddelindustrien. Da er det kanskje ikke noe stort kunststykke å se for seg at det kan forekomme manipulering av resultatene?

Vi vet også at legemiddelgiganten Pfizer ikke har noe veldig pent rulleblad når det kommer til bøter og erstatninger de har måttet betale ut i forhold til diverse uregulerte forhold og svindel. På denne nettsiden holdes en oversikt over utbetalinger som industrien har måttet betale i bøter. Her ser vi at Pfizer topper listene med utbetalinger på ca.40 milliarder kroner de siste årene. 

Moderna venter å få inn over 150 milliarder kroner på koronavaksinen.

En annen måte å formulere effektiviteten på er å si at 99,9% av deltakerne i vaksinegruppen, og 99,1 % fra placebogruppen utviklet ikke symptomer på Covid-19.
Dette er kanskje en mer presis måte å fremstille effektiviteten på enn å si 95% effektiv, men er nok ikke like overbevisende når man skal fremsnakke vaksinene.

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at vaksinene er 95% effektive slik vi vanligvis forstår det, men at dette kun dreier seg om et relativt tall.  

Denne måten å uttrykke seg på må karakteriseres som villedende og fratar befolkningen en reell forståelse av den beskyttelseseffekten man kan oppnå ved å la seg vaksinere. 

ScreenHunter 32.png
 
 

6. Vaksinene beskytter deg ikke mot å bli smittet. 

Vaksinestudiene kan ikke si noe om de som har tatt vaksinen blir beskyttet mot å bli smittet. Derfor kan de som tar vaksinen ikke forvente å bli beskyttet mot å få sykdommen eller at de kan bidra til å hindre smittespredningen i samfunnet. 

Full beskyttelse mot å bli infisert med et gitt virus kalles «steriliserende immunitet». Dette innebærer at viruset er forhindret fra å replikere (formere seg) etter at det har havnet i neser-munnhuler-øvre luftveier. I disse studiene hadde man ikke satt opp som et endepunkt i hvilken grad vaksinene er i stand til å hindre den vaksinerte i å bli smittet med viruset eller å spre smitten videre til andre. 

Studiene kan ikke demonstrere at de som er vaksinerte ikke også blir smittet, og viser kun at den vaksinerte vil kunne få noe redusert sjanse for å utvikle sykdom. 

Vaksinen beskytter mot å utvikle sykdom – ikke det å bli smittet. l en uttalelse til  Aftonbladet understreker den Svenske professoren Sällberg at vaksinen ikke hindrer en person fra å være bærer av viruset. “– Ifølge de kliniske studiene skal man ikke bli syk, men det er ingen garanti for at du ikke blir smittet”

Abcnyheter: FHI-overlege: – Vi kommer til å se at vaksinerte blir smittet og syke

I Norge har vi nå sett flere tilfeller der personer har blitt smittet eller dødd med covid-19 selv om de har blitt vaksinert. Her er noen nyhetssaker om dette:
 

De fleste forventer at hvis man tar en vaksine så er formålet med denne at man skal bli beskyttet mot å bli smittet, dette gjør ikke disse vaksinene og det bør det opplyses om på en tydelig måte da dette er dårlig forstått i befolkningen.

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at de som er vaksinerte vil kunne hindre smittespredning eller kunne beskytte noen andre enn seg selv ved å la seg vaksinene.  

7. Man vil ikke kunne stoppe smittespredningen selv om man er vaksinert. 

Studiene av vaksinene har ikke kunnet vise at vaksinene kan hindre at du blir smittet med Covid-19. De kan heller ikke si noe om de som har tatt vaksinen hindrer smittespredning. Derfor kan du ikke bidra til å beskytte noen andre ved å ta vaksinen. 

Du vil derfor ikke bidra til noen “dugnad” eller være “solidarisk” ved å ta vaksinen. Det å vaksinere seg vil kun være for å gi seg selv en viss beskyttelse fra å utvikle sykdom. 

Ingen av de 3 vaksinene vi foreløpig har tatt i bruk i Norge er i stand til å hindre smittespredning. Etter vaksinering kan du fortsatt bli smittet og være smittebærer av viruset uten å få symptomer på Covid-19. I pakningsvedleggene som finnes tilgjengelige på nettsidene til Statens legemiddelverk skrives det i klartekst for hver av vaksinene følgende:
 

Vaksinen til Moderna står det:
“- Hindrer vaksinen at du smitter andre? – Dette vet vi foreløpig ikke” 

Vaksinen til Pfiser/BioNTech står det:
“- Hindrer vaksinen at du smitter andre? – Dette vet vi foreløpig ikke”

Vaksinen til AstraZeneca står det;
“Hindrer vaksinen at du smitter andre? – Dette vet vi foreløpig ikke”

Folkehelseinstituttet skriver på informasjonen til publikum:Siden vaksinen hindrer sykdom

vil den også hindre smittespredning, men vi vet ikke enda i hvor stor grad.”

 

Vi mener dette blir en feilaktig påstand fordi man unnlater helt å ta med det faktum at vaksinene kan vise seg å få en helt motsatt effekt ved at de som er vaksinerte blir asymptomatiske smittespredere. 

Her er en kort video som forklarer hvordan den vaksinerte ikke kan hindre det å smitte andre og at man må fortsette med alle de vanlige smitteverntiltak for å beskytte andre personer. 

Mayo Clinic Insights: Spreading Infection Following Vaccination

Professor emeritus i virologi og genøkologi, Terje Ingemar Traavik advarer mot de vaksinene man nå vil hastegodkjenne: “– Når vaksinerte personer infiseres med viruset kan de fortsatt skille ut virus og smitte andre. Vaksineprodusentene har ikke hevdet noe annet, og nylige fagfelle-vurderte forskningsartikler understreker dette” sier Traavik til TV 2.

– Men de vaksinene som nå søkes hastegodkjent bidrar ikke til å hindre smittespredning, sier Traavik.”

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet, sier at vaksinasjonen beskytter mot sykdommen, men at de som er vaksinert likevel kan risikere å smitte andre.

FHI: Fullvaksinerte kan ikke leve som før pandemien

Som eksempel kan nevnes at man med vaksinasjon mot influensa ser den samme problematikken. Til tross for en rekke studier, hvorav minst tre metaanalyser, hvor man har undersøkt dette har man ikke kunnet vise at vaksinering av helsepersonell kan hindre smitteoverføring til deres pasienter. Hvordan skal man kunne forvente å kunne dokumentere effekt på smittespredning her?  

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, uttalte 8 desember 2020: “Vaksineringen øker også risikoen for at man kan gå rundt og være bærer av viruset uten å vite at man er det. Og dét vil faktisk kunne føre til at smittespredningen øker i de områdene hvor man tar i bruk vaksinen.” 
 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202101/NNFA19010821/avspiller
(Innslaget begynner ca 17:32 )

Smittvernsdirektør i FHI, Geir Bukholm, sier til TV 2, den 5. januar 2021:
 

– Foreløpig har ikke vaksineprodusentene klart å vise at vaksinene har en effekt som hindrer smittespredning. Hvis vi skulle prioritert vaksinene til de med høyest kontaktrate,

ville det forutsette at den smittesprednings-hemmende effekten er betydelig. Hvis effekten av vaksinen først og fremst er å hindre sykdom, vil en effekt av å vaksinere yngre personer være

at mange flere vil kunne være asymptomatiske smittebærere som ikke blir oppdaget.”

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at de som er vaksinerte vil kunne hindre smittespredning. Det at denne viktige informasjonen blir utelatt i informasjonen til publikum må sies å være graverende.

InkedScreenHunter 52_LI.jpg
 

8. Vaksinestudien til Pfizer-BioNTech viser at vaksinene hovedsakelig er symptomdempende

Studiene til Pfizer-BioNTech har med andre ord kun vist at vaksinen kan virke symptom-dempende på de milde symptomer når du blir smittet med Covid-19.

Det høres nesten rart ut, men studiene er designet på denne måten, kanskje fordi vaksine-produsentene skulle klare å demonstrere en effekt av vaksinene i løpet av en kort tidsperiode, og at man regner med at et foreløpig endepunkt med milde symptomer på Covid-19 er akseptabelt i en oppstartsfase fordi man angivelig nå opplever “en alvorlig trussel mot folkehelsen”.

Studiene kan heller ikke demonstrere at de hindrer smittespredning noe som betyr at man ikke vet om den som er vaksinert er beskyttet fra å bli smittet. 

Det skrives i klartekst i deres studie at det foreligger for lite statistisk grunnlag for å kunne konkludere med i hvilken grad vaksinene gir beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.  

side 31:

“The total number of severe cases is small, which limits the overall conclusions that can be drawn; however, the case split does suggest protection from severe COVID-19 disease.” 
Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting December 10, 2020

Derfor må endepunkter som er beskyttelse mot alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser og død bli parametere man vil kartlegge i de senere fasene av vaksinestudiene. De testede endepunktene demonstrerer ikke at vaksinen hverken vil redusere smittespredningen eller redde liv. 

I forsøket til Pfizer-BioNTech ser man at av de 170 som utviklet symptomer på sykdom, var det 10 personer som kunne kategoriseres som alvorlig. 9 av tilfellene var fra gruppen som hadde fått placebo og ett tilfelle kom fra gruppen som var vaksiner.
Pfizer-BioNTech sier selv, – naturlig nok, at man med dette begrensede tallmaterialet ikke kan konkludere med at deres vaksine forhindrer alvorlig sykdom eller død.

InkedScreenHunter 120_LI.jpg
 
 
 

FDA uttaler seg om Pfizer-BioNTechs covid-19 vaksine: “Det foreligger ikke nok data i forsøkene til å konkludere med at vaksinen gir beskyttelse mot alvorlig sykdom eller død.”    

side 6  -“Secondary efficacy analyses suggested benefit of the vaccine in preventing severe COVID-19, in preventing COVID-19 following the first dose, and in preventing COVID-19 in individuals with prior SARS-CoV-2 infection, although available data for these outcomes did not allow for firm conclusions.”

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting December 10, 2020

Notably, the vaccine trials had too few positive cases to assess with statistical significance any benefit in secondary outcomes such as decreased mortality or hospitalization”

Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us

Folkehelseinstituttet skriver i sin informasjon til publikum. 

“Studiene tyder på at vaksinen i tillegg gir beskyttelse mot koronasykdom som er så alvorlig at det trengs sykehusbehandling”

Her ser man igjen våre helsemyndigheter ønsker at vaksinene skal ha en effekt, og markedsfører dem som om de hadde denne effekten – uten at dette kan dokumenteres på noen god måte.   

I alle studiene til de vaksinene vi har tatt i bruk i Norge er det lite statistisk grunnlag for å fastslå veldig sikkert i hvilken grad vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser og død. Når det gjelder AstraZeneca er det statistiske grunnlaget svakt, mens for Moderna er det et litt større grunnlag for å kunne hevde dette.

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at vaksinen fra Pfizer-BioNTech kan hindre utvikling av alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser eller død. 

9. Vaksinestudien til Moderna viser en mulig beskyttelse mot utvikling av alvorlig sykdom.

I studien til Moderna baserer man seg på 30 sykdomstilfeller for å regne ut i hvilken grad vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom og død. Man ser at det er et litt større statistisk materiale enn for de andre vaksinene, der Pfizer-BioNTech hadde 10 tilfeller og AstraZeneca 14 personer.

Dette er vaksinen som er minst brukt i Norge frem til nå. I studien var det 30 000 deltagerne hvor det ble det påvist 196 tilfeller av Covid-19 fra 14 dager etter 2. dose med vaksinen. 185 tilfeller kom fra placebogruppen hvorav 30 alvorlige sykdomstilfeller, sammenliknet med ingen alvorlige tilfeller i den gruppen som fikk vaksinen. På dette grunnlaget hevdes det at vaksinene også kan beskytte mot alvorligere sykdomstilfeller. 

Men vi mener at det fremdeles er for tidlig å kunne fastslå dette med sikkerhet, og studiedeltakerne er fremdeles ingen stor gruppe. 

Moderna annonser om dette i sin egen pressemelding: “Moderna Announces Primary Efficacy Analysis in Phase 3 COVE Study for Its COVID-19 Vaccine Candidate and Filing Today with U.S. FDA for Emergency Use Authorization” 

Man har noe grunnlag for å hevde at Moderna vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser og død, men det statistiske grunnlaget er ikke veldig sterkt. 

10. Vil de gruppene som trenger det mest bli beskyttet av vaksinen? 

Vaksinene vi har tatt i bruk foreløpig er lite testet ut på de mest sårbare gruppene som man ønsker å tilby vaksinering først, nemlig de eldste og de som har kroniske og underliggende sykdommer.

Det er svært sparsommelig med sikkerhetsdata og man har lite kunnskap om effekten og sikkerheten av vaksinene på disse gruppene.

Studiene har i all hovedsak blitt utført på deltakere fra 18 – 65 år som i utgangspunktet har vært friske. Det har vært et lite antall testpersoner med kroniske sykdommer, men kravet har vært at disse har vært godt regulert. Eldre, barn, gravide/ammende og personer i risikogrupper har ikke vært representert i studiene.
 

Er det forsvarlig å tilby vaksiner til pasientgrupper som ikke er representert i studiene? 

I studiet til Pfizer-BioNTech er det kun 4,3% av test-deltakerne som er over 75 år. Vi vet ikke hvor mange deltakere som var over 80 år, sannsynligvis veldig få. Legemiddelverket forteller at det er ingen personer over 85 år som har vært inkludert i studiene.

Det finnes ingen sikkerhetsdata på negative interaksjoner med andre legemidler. Når det gjelder de eldste vet vi at de ofte bruker en rekke ulike medisiner. Det er ingen selvfølge at bivirkningsprofilen vil være de samme hos de eldste som hos yngre friske personer

FHI skriver i sin rapport: 

Det er foreløpig helt usikkert hvor godt vaksinen beskytter personer med svekket immunforsvar eller andre alvorlige underliggende sykdommer. Det er sparsomt med data for effekt og sikkerhet blant barn, og vaksinen er ikke testet blant gravide og ammende. Det foreligger ikke data på om vaksinen beskytter mot asymptomatisk infeksjon… Eldre har generelt dårligere immunrespons etter vaksinasjon enn yngre voksne fordi immunforsvaret svekkes med økende alder. Det kan være nødvendig med flere vaksinedoser hos eldre for å oppnå tilstrekkelig effekt. Det er derfor viktig at eldre også inkluderes i de kliniske studiene som tester ut covid-19 vaksinene. “

Massevaksinering av de eldste har startet opp, og det viser seg at man raskt registrerte mistenkelig mange dødsfall blant de aller eldste sykehjemsbeboere her i Norge. Fra en artikkel på NRK: “Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen” 

Dette var noe som skapte oppmerksomhet i internasjonale medier, og som førte til at FHI endret sine anbefalinger om vaksinering til de aller eldste hvor man etterlyste spesiell forsiktighet med de som allerede hadde underliggende sykdommer og var såkalt “skrøpelige”. Et litt underlig ord som ikke ble benyttet når de gamle som døde med/av Covid-19 ble registrert. Medianalderen for de som har dødd av/med Covid-19 i Norge har vært omkring 84 år og hvor det har vært registrert underliggende sykdommer hos de fleste av disse. 

FHI ber om at sykehjemsbeboere vurderes før vaksinen gis

Eksperter: Ingen dødsfall direkte knyttet til coronavaksine

Per 9. mars har Legemiddelverket rapportert om 115 meldinger om dødsfall etter vaksinering hovedsakelig hos eldre personer med en snittalder på 87 år. 

Det er fremdeles usikkert hvor mange av disse dødsfallene som har en klar årsakssammenheng med vaksineringen, og man har derfor opprettet en egen ekspertgruppe som skal undersøke dette nærmere.

Det er en dobbelt standard når det blir regnet som et tragisk koronadødsfall når svært gamle personer med underliggende sykdommer dør, mens når man nå får dødsfall som skyldes vaksinen, så blir dette avfeiet med at de er så skrøpelige og ville ha dødd snart likevel? 

Til ettertanke: Vi vet nå at 115 personer er rapportert døde av/etter vaksinering i løpet av noen få uker og at det døde rundt 500 personer av eller med Covid-19 uten vaksine i 2020 fra mars til desember. Hvis denne høye dødeligheten som mistenkes å være en følge av vaksineringen fortsetter i samme tempoet vil det i løpet av noen få måneder være like mange døde av/etter vaksine på kortere tid enn de som døde uten i 2020. 

Kanskje det kan være på tide å også sette ned en ekspertgruppe som kan utrede hvor mange av de dødsfallene vi har registrert som Covid-19 dødsfall i som har en direkte årsakssammenheng med viruset? 

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at vaksinene er godt testet ut på de gruppene som ikke er representert i vaksinestudiene, og at de dermed er trygge å bruke for disse gruppene. Det er registrert 115 dødsfall etter vaksinering i Norge, det er ennå ikke fastslått hvor mange som har direkte med vaksineringen å gjøre. Den samme trenden med stor dødelighet på sykehjem hvor det har blitt massevaksinert ser vi forekomme i land over hele Europa.  

11. Vi vet ennå lite om hvor lenge effekten av vaksinene varer. 

Man har lite data om vaksinene gir beskyttelse mot Covid-19 og man har heller ikke fått fastslått hvor lang tid vaksinene eventuelt gir en virkning. For å få et god immunologisk forsvar er det viktig at vaksinen også gir gode T-celle responser. Det har man foreløpig ikke oversikt over da studiene ikke har pågått lenge nok til å slå fast noe om dette. 

FHI skriver i en rapport 15. desember 2020, på side 14 : 

Varighet av immunitet etter vaksinasjon mot covid-19 er foreløpig ikke kjent. “

Helsedirektoratet skriver følgende om i et internt notat om varighet av beskyttelsen

Foreløpig foreligger det kun data for beskyttelse på inntil 3 måneder etter andre vaksinedose”

FHI: Kan bli nødvendig med en tredje vaksinedose

Koronavaksinerte kan måtte ta en tredje dose før året er omme, sier Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.  https://www.tv2.no/nyheter/11898417/

Årsaken er at det foreløpig er usikkert hvor lenge man er immun etter å ha fått to doser vaksine. FHI utelukker ikke at de som nå blir fullvaksinert, må ta en ny vaksine før året er omme for å opprettholde immuniteten.

– Det er en situasjon vi er forberedt på. Det kan være slik at vi må gi en slags «booster-vaksine» etter noen måneder. Men det vet vi jo ikke akkurat nå. Vaksineprodusentene er også forberedt på det i tilfelle det er nødvendig, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NRK.

Derimot har man nå fått flere indikasjoner på at varigheten av immunresponsen etter naturlig covid-19 infeksjon kan vise seg å være mer langvarig enn først antatt. 

I en fersk studie, publisert i det ledende medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine, konkluderer forskerne med at tilstedeværelsen av antistoffer for koronaviruset gir påfølgende immunitet hos de fleste i minst seks måneder.

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at vaksinenes effekt varer lenge, enn at effekten er bedre enn ved naturlig gjennomgått sykdom.

12. Er det noen grunn til at friske helsearbeidere skal måtte ta vaksinen? 

Vaksinene vil ikke kunne hindre smittespredning, det betyr at den som er vaksinert kan bli smittet på lik linje med uvaksinerte, men i beste fall få mindre symptomer på sykdom. På den måten er det en risiko for at den vaksinerte helsearbeideren ikke selv registrerer at de er smittet og vil kunne være asymptomatiske smittespredere uten å være klar over det selv. En vaksinasjon vil dermed kunne gi en falsk trygghet, som vil kunne utsette pasientene for en økt smitterisiko. 

Det er samme problematikken når det gjelder influensavaksinering av helsepersonell. 

De blir ofte utsatt for et stort press om å la seg vaksinere, men man har ikke kunnet vise at helsepersonell er i stand til å beskytte sine pasienter om de selv er vaksinerte. Det er bare noe man antar. Derimot finnes det flere studier som viser at de som tar årlige influensavaksiner blir mer mottakelige for andre luftveisinfeksjoner. What, in Fact, Is the Evidence That Vaccinating Healthcare Workers against Seasonal Influenza Protects Their Patients? A Critical Review”

Konklusjon: “No evidence was found that vaccinating health care workers with influenza vaccines protects the patients”

Da må det reises spørsmål om en naturlig ervervet immunitet vil gi en større immunkompetanse og evne til å håndtere mer aggressive agens. Det er kjent at influensavaksinering gir en svekket evne til å håndtere mer alvorlige influensa varianter sammenlignet med det å få trenet immunapparat i forbindelse med et naturlig gjennomgått sykdomsforløp.
 

I følge en studie fra The Cochrane Collaboration hvor man tok utgangspunkt i 90 forskningsartikler som har sammenlignet effekten av influensavaksine med placebo, hvor tilsammen over åtte millioner mennesker var med i de enkelte studiene. Ifølge studien må 71 personer vaksineres hvis man vil unngå bare ett tilfelle av influensa. Vaksinasjon viser ingen effekt på antallet fraværsdager og sykehusinnleggelser.
 

Professor dr. med Elling Ulvestad skriver i en artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening: “Virusets stadige endring nødvendiggjør årlig påfyll av vaksine, noe som i sin tur kan hindre utvikling av et kryssreagerende immunsvar overfor nye influensatyper (8). Slik kan helsepersonell gjøres mindre motstandsdyktig ved utbrudd av en ny pandemi.”
 

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at helsearbeidere må ta vaksine for å beskytte sine pasienter. Det er ikke dokumentert for influensavaksiner og heller ikke for Covid-19 vaksinene.


13.
 Hva er de kjente bivirkningene? 

Vaksiner er medikamenter, og som for de fleste medikamenter er de forbundet med med risiko og bivirkninger.  Blir det registrert mange alvorlige bivirkninger av et medikament,  blir det trukket fra markedet. Det er ikke uvanlig med nye legemidler. 

Når det gjelder de nye vaksinene, har de umiddelbare bivirkningene man har registrert vært kraftigere enn ved de fleste andre vaksiner. Det har allerede blitt registrert uvanlig mange straksbivirkninger etter oppstart med de nye vaksinene.
Utover det man anser som vanlig etter vaksinasjon med smerter og rødhet på stikkstedet og hoven arm er det i tillegg mange rapporter om moderate og mer alvorlige bivirkninger som utmattelse, feber, hodepine, kvalme, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, illebefinnende og forstørrede lymfekjertler, kvalme og generell utilpasshet i mange dager etter vaksinasjon. 

Dette står på Side 18 i en rapport fra FHI: 

Bivirkninger For mRNA vaksinene som nå er tilgjengelig er det en relativt stor andel av de vaksinerte som 1-2 dager etter vaksinasjon opplever lokale bivirkninger i form av smerte på injeksjonsstedet samt mer generelle bivirkninger som tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger og leddsmerter. Symptomene er stort sett milde/moderate og går over etter noen dager, men kan gjøre at en mindre andel av de vaksinerte ikke er i stand til å arbeide i denne perioden. Forekomst av bivirkninger er generelt lavere for eldre aldersgrupper. Den forventede betydelige andelen av vaksinerte som vil oppleve bivirkninger må det tas hensyn til når det planlegges for helsepersonell-vaksinering. Det betyr at man ikke bør vaksinere en stor andel av helsepersonellet i en avdeling eller enhet samtidig da dette vil kunne gi kortvarig sykefravær som går utover kapasiteten.

KORONAVAKSINASJONSPROGRAMMET Veiledning for vaksinasjon av helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten

FHI skriver på sine nettsider: Fra studiene for alle de tre godkjente koronavaksinene i Norge oppgis det at over halvparten får vondt på injeksjonsstedet, hodepine og tretthet. Mange får også ledd- og muskelsmerter og frysninger. En mindre andel kan også få forbigående feber over 38 grader. Disse symptomene oppsto 1-2 dager etter vaksinasjon og vedvarte et par dager. Slike symptomer er vanlige etter vaksinasjon med vaksiner mot andre sykdommer også, men det ser ut til at andelen som får disse bivirkningene er høyere for de tre godkjente koronavaksinene. (vår utheving) 

FHI går nå ut og advarer mot at for mange helsepersonell fra samme avdelingen vaksineres samtidig slik at slik at ikke går ut over bemanningssituasjonen siden mange av de nyvaksinerte ikke klarer å gå på jobben flere dager etter vaksineringen. FHI: Ikke gi koronavaksine til hele avdelingen samtidig

I Sverige er det meldt om at 100 av 400 som fikk vaksine ved to sykehus fikk sterke bivirkninger etter å ha fått første dose på jobb. Flere måtte holde seg hjemme på grunn av dette. Følgen ble at vaksineringen noen steder i Sverige ble satt på vent.

Legemiddelverket har per 16. mars mottatt 7702 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon. 3562 er klassifisert som mindre alvorlige, 242 er klassifisert som alvorlige og resten er ikke behandlet . Det har blitt registrert 119 meldinger om dødsfall etter vaksinering hos eldre personer. Når det gjelder langtidsvirkninger har vi ingen kunnskap om disse. 

Amerikanske helsemyndigheter ved Centers for Disease Control and Prevention CDC utførte en foreløpig undersøkelse i desember i fjor der de som fikk vaksinen ble oppfordret til å rapportere inn sine bivirkninger. Undersøkelsen viste at det var 112 805 personer som ble vaksinert hvorav 3150 rapporterte om bivirkninger 3150/112,805 = 2.8%. 

Disse ble klassifisert som uspesifikke bivirkninger, eller: «health impact event» – en uønsket hendelse etter vaksinering som blir definert av CDC som alvorlig nok til at personen ikke lenger kan utføre daglige gjøremål, ikke være i stand til å jobbe og trenger tilsyn av helsepersonell eller lege.

Etter denne undersøkelsen endret CDC på forsiktighetsreglene i forhold til vaksineringen. “CDC Changes mRNA Vaccine Guidelines After ‘Thousands’ Report Adverse Reactions”

 

Registrerte bivirkninger fra studiene til Pfizer-BioNTech vaksinen

Følgende informasjon er hentet fra preparatomtalen: Informasjon om bivirkninger er hentet fra studier der deltakerne er fulgt opp i om lag 2 måneder etter 2. dose. De aller fleste bivirkningene oppstod 1-2 dager etter vaksinasjon, var milde/moderate og gikk over etter noen dager. 

Under 10% fikk mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger som påvirket dagliglivet de få dagene det varte.

De hyppigste bivirkningene hos deltakere i alderen 16 år og eldre var 

 • Smerte ved injeksjonsstedet: 84,1 %

 • Slapphet/utmattelse: 62,9 %

 • Hodepine: 55,1 %

 • Smerte i musklene: 38,3 %

 • Kuldefølelse: 31,9 %

 • Leddsmerter: 23,6 %

 • Feber: 14,2 %

 • Kvalme: Opp til 10 %

Preparatomtale av Pfizer-BioNTech vaksinen her

Registrerte bivirkninger fra studiene til Moderna-vaksinen

Følgende informasjon er hentet fra preparatomtalen: 

“Informasjon om bivirkninger er hentet fra studier der deltakerne er fulgt opp i om lag 2 måneder etter 2. dose. De aller fleste bivirkningene som er sett i studiene oppstod 1-2 dager etter vaksinasjon, var milde/moderate og gikk over etter noen dager. 

Denne vaksinen ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. Likevel var det for de fleste snakk om milde/moderate symptomer. Bivirkningene var generelt kraftigere etter 2. dose og blant personer ≤ 65 år.  De vanligste rapporterte bivirkningene var:

Smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskel- og leddsmerter, frysninger, kvalme/oppkast, hovne eller ømme lymfekjertler i armhulen, feber.

Under 10% fikk mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte.”

De hyppigste bivirkningene var 

 • Smerte ved injeksjonsstedet: 92 %

 • Slapphet/utmattelse: 70 %

 • Hodepine: 64,7 %

 • Smerte i musklene: 61,5 %

 • Kuldefølelse: 45,4 %

 • Leddsmerter: 46,4 %

 • Feber: 15,5 %.

 • Kvalme/oppkast: 23% 

Preparatomtalen av Moderna vaksinen: her

Immunologisk Trombocytopeni og blodpropp 

Tilstanden kalles immunologisk trombocytopeni. De som utvikler denne tilstanden etter vaksinering utvikler et uvanlig sykdomsbilde som ikke bare består av blødningstendens grunnet lavt antall blodplater men samtidig kan de også få blodpropper.
Alle DNA/mRNA vaksiner kan forårsake immunologiskt trombocytopeni. Dette blir beskrevet som at pasientene har et unikt sykdomsbilde der de får veldig lavt nivå av blodplater (det medføre indre blødning), blodpropper i små og store kar og blødninger på uvanlige steder i kroppen. 

– Felles for disse pasientene er at de har hatt nedsatt antall blodplater i blodet. Blodpropp og påfølgende hjerneblødning er en sjelden tilstand, opplyste FHI lørdag

Dette behandles normalt med bla blodfortynnende, men når pasientene har lavt blodplatenivå fra før er dette ikke noen gunstig behandling, og gjør behandlingen vanskelig. 

Denne problemstillingen har blitt aktualisert de siste dagene da man ser at yngre personer har fått alvorlige bivirkninger som blodpropp og hjerneblødninger av vaksinen til AstraZeneca.
 

Kvinne (60) døde etter AstraZeneca-vaksine – vaksinasjonen stanses i flere land

Tre helsearbeidere innlagt med blodpropp – ber vaksinerte melde fra om symptomer

Etter at en kvinne i Danmark døde av blodpropp etter å ha tatt vaksinen var det mange land som valgte å stoppe opp vaksineringen. Norge, Danmark og flere andre land har nå satt vaksinen til AstraZeneca på pause etter mistanke om bivirkninger. Nå følger også store land som Tyskland, Spania, Italia og Frankrike etter.  

Her i landet er det så langt meldt om fire tilfeller av blodpropp hos vaksinerte. Én er død, mens tre ligger på sykehus, skriver VG.

Det er bra at man tar slike hendelser på alvor, men vi ser at europeiske legemiddelverket EMA og WHO likevel mener det er trygt å fortsette med massevaksineringen.

EMA er ansvarlige for legemiddelsikkerheten i hele europa og også indirekte i Norge. Men de hevder nå at de ikke har nok indikasjoner på at vaksinasjonen har forårsaket disse tilstandene.

De mener fordelene med vaksinen fremdeles oppveier risikoen og at vaksinen kan fortsette å administreres mens etterforskningen pågår.

VG skriver: WHO: Ingen grunn til å pause AstraZeneca-vaksinering”

Det sier talsperson Margaret Harris på en pressebrifing, ifølge Reuters. Hun sier det er en utmerket vaksine som det ikke er grunn til å slutte å bruke – og at det ikke er påvist noen sammenheng mellom vaksinen og blodpropp. “– Ja, vi bør fortsette å bruke AstraZeneca-vaksinen”, sa hun,

Anafylaktisk/allergisk sjokk

Vaksinene kan i enkelte tilfeller gi alvorlige anafylaktiske eller allergiske reaksjoner som kan være livstruende. Det har vært rapportert om flere tilfeller av dette. Etter at 2 personer i Storbritannia fikk alvorlige allergiske reaksjoner etter oppstart av vaksinasjon med Pfizer-BioNTech advarer nå britiske myndigheter mot bruk av vaksinen blant personer som tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner. 

Risikoen for å få et alvorlig allergisjokk er høyere ved disse vaksinene enn med andre vaksiner. Det er derfor det er svært viktig at alle som tar vaksinen må være under observasjon i 15-30 minutter etter at vaksinen er satt. Hvis den vaksinerte viser tegn til allergisjokk er det viktig å gi akutthjelp og behandling med adrenalin-injeksjoner. 
 

Det kan oppstå allergi og anafylaksi på grunn av et fyllstoff som benyttes i vaksinene. Det er beskrevet hypersensitivitetsreaksjoner på andre PEG-forbindelser i litteraturen. Det er en betydelig kryssreaktivitet mellom ulike typer PEG og til beslektede forbindelser som polysorbater.

mRNA-vaksinene inneholder lipider (fettstoffer) koblet med PEG som har som formål å stabilisere lipidmembranen som omslutter mRNA-et.

Fra en artikkel i Dagens medisin: Flere får anafylaksi med koronavaksine – kan skyldes «fyllstoff»

Det er mistanke om at et tilsetningsstoff i vaksinene kan være årsaken til den økte forekomsten av anafylaksi.

Dette er tilsetningsstoffer som forskere nå tror kan være årsaken til de allergiske reaksjonene:

 • Polyetylenglykol (PEG) 2000 (Moderna og Pfizer-BioNTech sine vaksiner)

 • Polysorbat 80 (AstraZeneca)

Her følger noen avisoppslag fra den siste tiden i Norske media: 

Cecilie fikk allergisjokk etter koronavaksine

Covid-19-vaksiner gir økt risiko for anafylaksi

Flere får anafylaksi med koronavaksine – kan skyldes «fyllstoff»

Suspicions grow that nanoparticles in Pfizer’s COVID-19 vaccine trigger rare allergic reactions

Oslo har fått nok vaksiner til alle prioriterte ansatte på sykehjem. Men de tør ikke vaksinere alle nå.

helsearbeidere lagt inn på sykehus etter vaksinering- astra zeneca

Lars var i toppform etter å ha fått vaksine – så smalt det plutselig

Autoimmune reaksjoner.

Det har oppstått ulike typer autoimmune reaksjoner etter vaksinering, foreløpig har man liten oversikt over omfanget og varigheten av disse. Denne tilstanden innebærer at immunsystemet begynner å angripe egne celler og strukturer.

Vi kan ikke fastslå at det på sikt etter vaksinering kun er immunrespons mot SARS-Cov-2 viruset som vil være immunsystemets eneste respons på disse vaksinene. Vi kan ikke utelukke at antistoffene som blir produsert etter vaksinering kan angripe andre proteinstrukturer og danne grunnlaget for en autoimmun sykdom. 

mRNA- og DNA-vaksiner er designet for å sette i gang en immunrespons mot et protein som kroppen har blitt bedt om å produsere selv. Den foreløpige hypotesen er at denne immunresponsen vil være begrenset til målproteinet og ikke være rettet mot medfødte humane proteiner, men det er ingen aktuelle data som kan utelukke muligheten for at denne teknologien kan utløse autoimmune sykdommer, noe som det kan ta flere måneder eller år før de manifiserer seg. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-6

Vaksine-assosiert forverret sykdomsforløp – vaccine-associated disease enhancement,  antistoff-avhengig forsterkning – antibody-dependent enhancement ADE

Det som skaper stor bekymring i forskningsmiljøene er at den vaksinerte kan ha risiko for et mer alvorlig forløp av covid-19 ved en senere eksponering for et liknende virus. Dette kan så gi en forsterket virusinfeksjon med avvikende og mer aggressivt sykdomsforløp.  Antibody-dependent enhancement of virus infection and disease

Dette kalles vaksine-assosiert forverret sykdomsforløp “vaccine-associated disease enhancement”. Det har vært observert under klinisk utprøving av inaktiverte virusvaksiner, blant annet ved utprøving av en vaksine mot RS-virus på 1960-tallet og har de siste årene vært mistenkt å være en risiko ved vaksinasjon mot dengue feber. 

Fenomenet har også vært observert i dyrestudier i forbindelse med utvikling av vaksiner mot de alvorlige lungeinfeksjonene; SARS-CoV-1 og MERS. Dette alvorlige spørsmålet er ikke vitenskapelig avklart. 

Det er ikke rapportert om tegn til vaksine-assosiert forverret sykdomsforløp i pre-kliniske studier med rhesus aper som er vaksinert med covid-19 vaksinene som er under “rolling review” eller har søkt om betinget MT hos EMA (BNT162b2, mRNA-1273, AZD1222 og Ad26.COV2.S). 

FHI skriver i en rapport:

“Foreløpige data for flere av covid19 vaksinene som har gått videre til fase 3 kliniske studier i mennesker indikerer at risikoen for vaksine-assosiert sykdomsforverring er lav. Selv om dette er betryggende, er antallet studiedeltagere i fase 1 og 2 lavt, og oppfølgingstiden i fase 1-3 er foreløpig kort. 

Det vil være viktig å evaluere resultatene fra et stort antall deltagere og studier der immunresponsen er evaluert lenger tid etter vaksinasjon, i tillegg til at mulige bivirkningssignaler etter oppstart av et vaksinasjonsprogram må overvåkes og følges opp nøye.” 

Vaksineforskeren Birger Sørensen har uttalt til NRK at han tror de nåværende vaksinekandidatene vil ha stor risiko for bivirkninger, fordi de sikter mot virusets såkalte spike-protein, som har 70- 80% likhet med humane proteiner, såkalt human-likt. 

Å vekke antistoffdannelse mot spike-proteinet er således svært hasardiøst da faren for å utløse autoimmun sykdom må tenkes å være svært stor. Utvikling av slik autoimmun sykdom kan inntreffe relativ kort tid etter vaksinering, men må antas også å kunne ta år før det manifesterer seg som sykdom. 

Birger Sørensen sier videre: “Vaksineforsøk mot virus som Dengue-feber og HIV har vist betydelig risiko for at vaksinene faktisk kan føre til mer alvorlig sykdom, gjennom en prosess som kalles antistoff-avhengig forsterkning (ADE).”

Nevrologiske skader.

Nevrologiske skader og komplikasjoner er kjente bivirkninger fra de tradisjonelle vaksinene. 

I Covid-19-vaksineforsøkene er det bekymringsfullt at det har blitt rapportert om tilfeller av transvers myelitt, som er en betennelsesbetinget reaksjon som skader et avsnitt av ryggmargen som gir lammelser, så vel som andre nevrologiske bivirkninger, for eksempel Bells parese (lammelse av ansiktsnerven) rapportert i Pfizer-studien og Moderna studien. Det har også vært rapporter om encefalomyelitt (betennelse hjerne-ryggmarg) etter Covid-19-vaksinasjon.

Ifølge FHI: Funn i studierapporten til Pfizer-BioNTech viser at fire vaksinerte personer fikk Bells lammelse, altså ansiktslammelse, dette var i vaksinegruppen, mens det i placebogruppen ikke er meldt om noen tilfeller av ansiktslammelse.

Vi ser da ser at det er 4 av 18198 vaksinerte personer i studien som får denne alvorlige bivirkningen. Om 3,5 millioner nordmenn frivillig velger å la seg vaksinere så kan man anta at ca.769 nordmenn kan få denne svært uheldige og alvorlige bivirkningen. 

FDA-rapport om Pfizer-vaksine: God beskyttelse allerede etter dose én

Folkehelseinstituttets foreløpige anbefalinger om vaksinasjon mot covid-19 og om prioritering av covid-19-vaksiner, versjon 2 15. desember 2020  (side 17)

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting. December 10, 2020. FDA Briefing Document Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. FDA document.[lest 12.12.20]. Tilgjengelig fra: https://www.fda.gov/media/144245/download

Dødelighet.

Innrapportering av alvorlige bivirkninger og dødsfall mistenkt knyttet til de nye vaksinene, skjer i et uventet stort omfang over hele verden.

I USA har CDCs system for vaksinerapportering (VAERS) mottatt rapporter om 1136 dødsfall etter koronavaksinering. Britiske myndigheter rapporterer om 460 dødsfall og 243.612 negative virkninger av Pfizers og AstraZenecas vaksiner til sammen. 

I Tyskland er det rapportert om 330 dødsfall etter vaksinering. Vi ser også høye tall fra andre Europeiske land. 

Det er alltid en stor utfordring å fastslå om det foreligger overveiende sannsynlig årsakssammenheng mellom vaksinering og død. Men selv om det er vanskelig å fastslå betyr det ikke at en slik årsakssammenheng ikke finnes.

Den må kunne sannsynliggjøres, men heller ikke avvises ved strenge tidsmarginer hvor man kun anerkjenner at et dødsfall kan inntre få dager etter vaksinasjon. Her ligger det en stor utfordring, og den bør håndteres med full transparens av faglig helt uavhengige medisinske eksperter for at vi kan ha tillit til konklusjonene. Dette er ikke tilfelle for meldesystemene i Norge idag. 

Vi mener det derfor er uheldig at medisinske eksperter kommer med med følgende uttalelser, fra en artikkel på Bloomberg: «What to Know About Post-Vaccine Deaths and Allergies”

“A few countries have reported deaths following administration of Covid-19 vaccines, but medical specialists have found no evidence of a connection to the inoculations.”

Det er svært lite troverdig å avslå enhver årsakssammenheng mellom dødsfall og vaksiner, og vi håper dette er noe som vil bli håndtert på en mer seriøs måte hos de ulike helsemyndighetene verden over. Men vi er redd for at det allerede har blitt etablert en forutinntatt innstilling om at bivirkninger ikke skal eller vil forekomme. Hvordan kan direktøren for Legemiddelverket Steinar Madsen allerede gå ut i media i september i fjor å uttale følgende?

Det finnes ingen legemidler uten bivirkninger. Men vi kan være veldig sikre på, med den gode utprøvingen som er på gang, at det ikke kommer noen overraskelser.”

Hvordan kan Madsen være sikker på dette, lenge før studiene og overvåkning av bivirkninger ikke er ferdige? 

Den 18. februar 2021 uttaler han seg slik om dødsfall etter vaksinering til Dagsavisen: 

– Flere av de vaksinerte i denne gruppen er svært skrøpelige. Det er derfor ventet at det vil inntreffe dødsfall i tidssammenheng med vaksinasjon, uten at det trenger å være en årsakssammenheng, skriver Legemiddelverket.

Over 1.200 meldinger om bivirkninger av vaksiner i Norge

Tekst fra FHI:For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter (f.eks. svarende til Clinical Frailty Scale 8 eller høyere) og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveining av nytte versus ulempe ved vaksinering.”

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad til VG 16. mars – Espen Nakstad svarer på spørsmål om AstraZeneca vaksinen.
 

Journalist: Hvor vanlig er det at nye vaksiner har slike type bivirkninger? (som de vi har sett i etterkant av AstraZeneca) 

Espen Nakstad svarer:

“Det er veldig sjeldent med bivirkninger av vaksiner når de er gjennom fase 3 studier og har fått en midlertidig godkjenningen slik som disse I Europa.
Da er det de veldig, veldig sjeldne bivirkningene vi egentlig snakker om. Nå er det så mange millioner mennesker vaksinert, og så få rapporterte bivirkninger at dette er jo regnet som veldig trygge vaksiner I utgangspunktet som har også god effekt.

Våre oppfølgingsspørsmål til Nakstad er:
– når var det disse vaksinene kom “gjennom fase 3 studier”?
– hvilke andre vaksiner har blitt godkjent gjennom nødgodkjenningsprosedyrer og har fått bekreftet veldig, veldig sjeldne bivirkning?  (sikter han her til Pandemrix-vaksinen?)

Vi har forståelse for at Nakstad ønsker å berolige befolkningen, men mener det er uheldig når han må ty til direkte feilaktig informasjon i sin streben etter dette. 

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at vaksinene er helt trygge og ikke gir noen alvorlige bivirkninger. Det kan se ut som vaksinene kan gi mange straksbivirkninger, og noen uventede tilfeller av allergisk sjokk og andre alvorlige tilstander og død. Man er fremdeles langt fra å ha kunnet kartlegge omfanget av disse bivirkningene. 

vaksine.jpg
 

14. Vaksinene må betegnes som eksperimentelle

Det hefter mange usikre momenter ved de nye vaksinene som ennå ikke er endelig godkjent. De må derfor kunne betegnes som eksperimentelle. Det å være kritisk til eksperimentell medisinering bør være fullt ut legitimt. 

Det er mange medisinske eksperter som advarer mot de store kunnskapshullene vi har i forhold til denne nye vaksineteknologien. Massevaksinering på et slikt faglig usikkert og uavklart grunnlag er svært risikofylt. 

Uansett om vaksinen er godkjent eller ikke vil den være eksperimentell i 8 -12 år. Man kan ikke definere seg bort fra det forhold at vaksinen er eksperimentell selv om den offisielt har fått en midlertidig godkjenning. 

Så realiteten er at man gjennomfører et gigantisk vaksineeksperiment hvor man ønsker deltakelse fra store deler av befolkningen.  

De som nå tar vaksinene vil være delaktige i et pågående vaksinestudie, fase 3. Vaksinene er også haste godkjent og i tillegg basert på en helt ny teknologi. 

Vaksinene blir definert av det amerikanske legemiddelverket FDA som eksperimentelle, på sine hjemmesider står det i klartekst at vaksinene er å regne som «unapproved products» that are still «investigational», altså utestede produkter som fremdeles undersøkes. Et produkt som er autorisert for nødbruk er definert som et eksperimentelt produkt. 

Vi vil minne om alle de negative erfaringer fra svineinfluensakampanjen hvor Preben Aavitsland uttalte at “Narkolepsi kom som en bombe på alle fagfolk”

Den gangen var vaksineteknologien mer tradisjonell. Men denne gangen er det en helt ny genteknologisk plattform som ikke har vært utprøvd i stor skala.
Spørsmålet man må stille seg nå er hvilken “bombe” vi vil kunne forvente å se i etterkant av massevaksineringen denne gangen. 

Terje Ingemar Traavik, dr. philos., professor em.  i virologi og i genøkologi (p) skriver i en artikkel: 

“Ingen «ideell» vaksine mot CoViD-19 er nær godkjenning

“I verdens mest prestisjetunge fagtidsskrifter etterlyses nå svar på en rekke sentrale spørsmål:

I hvilken grad nedsettes virussmitte fra vaksinerte, sammenlignet med ikke-vaksinerte?

Hvor lenge etter vaksinasjon vil sykdomsbeskyttelsen vare?

Vil de gruppene som trenger det mest, være beskyttet?

Hva skjer ved gjentatt smitte hos vaksinerte?

Vil «sintere» virusstammer oppstå og spres, når SARS-CoV-2 formerer seg i vaksinerte individer?

Dette har skjedd med noen dyre-koronavirus. Kan vaksinasjon medføre utilsiktede immunreaksjoner?

Dette gjelder bl.a. såkalt «Antibody-dependent enhancement» (ADE, «Antistoff-avhengig forsterkning») av virusinfeksjon, der det hos noen individer oppstår antistoff/virus-komplekser som gir viruset tilgang til celletyper og organer det vanligvis ikke infiserer. Dette kan så gi en forsterket virusinfeksjon med avvikende sykdomsforløp”

De store kunnskapshullene – kan vaksinene legge grunnlaget for medisinske katastrofer? 

Fagmiljøene er bekymret for alle de ubesvarte spørsmålene som er forbundet med de nye vaksinene og mulige autoimmune sykdommer som kan manifestere seg på sikt. Den tyske mikrobiologen Dr. Sucharit Bhakdi har advart mot dette helt fra oppstarten av vaksineutviklingen i 2020.  German Microbiologist and Medical Professor Issues Serious Warnings about a COVID Vaccine

Mange forskere og medisinske eksperter er også bekymret for at en hasteutviklet vaksine vil kunne forårsake langt flere kronisk syke og døde enn ved Covid-19, selv om vi skulle få en langt mer aggressiv virusvariant av Covid-19 enn det vi har hatt foreløpig. 

I forhold til SARS- virusfamilien har det tidligere vært gjort gjentatte mislykkede forsøk på å lage en vaksine, hvilket forøvrig har vist seg å være vanskelig for denne gruppen virus. 

Blant annet har man sett at at de vaksinerte forsøksdyrene har reagert svært kraftig når de senere har blitt eksponert for viruset, spesielt har dette gjort seg gjeldende i form av inflammasjon av lungevevet. Slike kraftige immunreaksjoner er karakteristisk for enkelte virus hvor man ser at en andregangs eksponering kan gi fatalt utfall.

Studier viser  at en vaksine mot koronavirus bærer risikoen for det som kalles

vaccine enhancement , (vaksine-forsterkning). I stedet for å beskytte mot infeksjon, gjør vaksinen faktisk infeksjonen verre. Vi så dette fenomenet med denguefeber-vaksinen. Mekanismen som forårsaker “vaksine-forsterkning” er ikke fullt ut forstått og er årsaken til at forskere med tyngde og mangeårig erfaring innen vaksineutvikling og immunologi har liten tro på at man vil kunne utviklet en vellykket vaksine.  Forklaring på Wikipedia: Antibody-dependent-enhancement

Professor Jonathan Heeney, leder for “Laboratory of Viral Zoonotics” ved universitetet i Cambridge, og en av personene som jobber med å utvikle vaksiner, sier at koronavirus utgjør en spesiell utfordring for de som skal utvikle en vaksine.

“If you make antibodies against the spike, they can end up binding to it and helping the virus invade important immune cells known as monocyte-macrophages. Rather than destroying the virus, these cells can then end up being reprogrammed by the viruses, exacerbating the immune response and making the disease much, much worse than it would otherwise be.”

Dette fenomenet er ifølge Heeney velkjent og vil helt klart bremse opp utviklingen av en vaksine og professor Heeney fortsetter: 

Researchers will want to be confident that their vaccine candidates are safe – that they don’t inadvertently make the disease worse – before they are tested in humans.”

Professor Peter Hotez MD PhD, spesialist i barnesykdommer og  dekan ved National School of Tropical Medicine ved Baylor College of Medicine, Houston, Texas, sa følgende til Reuters: 

 “I understand the importance of accelerating timelines for vaccines in general, but from everything I know, this is not the vaccine to be doing it with,….”.  “There is a risk of immune enhancement,….”.

Professor Hotez uttalte i en høring i Kongressen at vaksiner mot koronavirus representerer en vitenskapelig utfordring og har et unikt potensielt sikkerhetsproblem. Det samme problemer med immun-forsterkning som forårsaket dødsfall hos barn som fikk vaksine mot denguefeber.(vår bemerkning: på Filippinene)

Da Hotez observerte denne patologiske immunresponsen hos sine koronavaksine-forsøksdyr slo det ham: “Oh my God, this is going to be problematic.”

Testing av vaksiner utviklet for andre koronavirus, SARS og MERS, resulterte i en høy dødsrate hos forsøksdyr når de ble eksponert for viruset de hadde blitt vaksinert mot; følgelig ble ikke disse vaksinene godkjent. Andre vaksiner, en gang godkjent og i bruk, ble funnet for farlige og trukket fra markedet. 

Den amerikanske smittevernrådgiveren Anthony Fauci kom med følgende uttalelse til kongressen

hvor han uttrykte bekymring for muligheten for at vaksinene i seg selv skulle komme til å forårsake mer helseskader enn selve sykdommen. Han uttrykte det slik: 

«Another worry among epidemiologists, is that the vaccine backfires and strengthens the virus.

There have been at least two vaccines in the past that have produced a “suboptimal response….. And when the person gets exposed, they actually have an enhanced pathogenesis of the disease, which is always worrisome. So we want to make sure that that doesn’t happen. Those are the two major unknowns.”

Når det kommer til en slik ny, hasteutviklet vaksine bør man utvise stor forsiktighet. Våre helsemyndigheter og helsepersonell bør kjenne sin plikt til å opplyse om usikkerhetene ved en slik vaksine. De kontrollinstanser som skal godkjenne en vaksinekandidat må ha høye krav til sikkerhet og vise åpenhet rundt studiene og hvordan de har blitt utført. 

Det er en uforståelig risikovillighet overfor befolkningen fra politisk ledelse og helsemyndigheter å sette i gang med massevaksinasjon uten at disse forholdene er avklart. 

None of us have a crystal ball to know where all these efforts will be on Dec. 31, said

Dr. Bali Pulendran, a Stanford immunologist.

“I’m cautiously optimistic, but if there is one thing I’ve learned about the immune system, it is that we have to be humble.” 

15. Vil vaksinering med en lite effektiv vaksine føre til vaksineresistens?

Det finnes ingen alternativ plan hos myndighetene dersom vaksinene ikke vil føre til noen flokkimmunitet. Våre myndigheter satser alt på et usikkert kort og de har ingen plan for hva man kan gjøre dersom og når vaksinene ikke virker. 

Myndighetenes eneste strategi er en usikker vaksine. Vaksinene kan ikke stoppe smittespredningen og vil derfor ikke bidra til noen utstrakt flokkimmunitet. 

I løpet av dette året anslår FHI at omtrent tre prosent av befolkningen har hatt smitten. Hvis smitten fortsetter å spre seg i befolkningen med samme hastighet som det siste året fordi vi fører en streng lock-down politikk, vil det ta 10 til 20 år før befolkningen har oppnådd flokkimmunitet og viruset kan sirkulere fritt. 

Men faktum er at virus og bakterier endrer seg hele tiden og vil raskt tilpasse seg omgivelsene ved å mutere. Koronaviruset muterer stadig og bl.a. på den måten kunne bli resistent overfor vaksinene. 

Et mutert virus vil kunne ha ennå større gjennomslagskraft i en populasjon hvor mange er vaksinert fordi de vaksinerte har fått deres immunforsvar til å bli ensidig rettet mot vaksineviruset.
Immunforsvarets evne til å slå ned på et bredt spektrum av virusvarianter blir svekket ved å bli vaksinert mot en spesifikk variant. På den måten gjør man befolkningen ekstra sårbar overfor mutantene ved å vaksinere. 

Dette oppsummeres greit av Line Vold, avdelingsleder ved FHI  i en artikkel i Dagbladet: “FHI: Vaksine kan gi mutant fortrinn”

– Endringer som gjør at virus helt eller delvis unnslipper immunsystemet eller blir vaksineresistente, kan oppstå når som helst, men vil ha et større fortrinn i en populasjon hvor mange er vaksinert”

Vaksinering mot ett spesifikt virus kan føre til at varianter som unngår vaksineviruset får et fortrinn. Vaksinen har som mål å bevirke antistoffdannelse, og man kan ende opp med å selektere varianter hvor antistoffene ikke treffer så godt. 

Hvis vaksinene ikke virker mot mutasjonene vil man måtte sette igang med ny produksjon av vaksiner tilpasset mutantene, men viruset kan mutere mye raskere enn man kan klare å produsere vaksiner. Vi kan med andre ord risikere at det kommer stadig nye og mer virulente vaksineresistente mutasjoner, og dette vil derfor raskt utvikle seg til et kappløp mot naturen som vi mennesker aldri vil kunne vinne. 

Vaksinering gjør befolkningen sårbar for smitte overfor muterte virus, ved at immunresponsen har blitt innsnevret til vaksineviruset. Dette er dokumenter i forhold til bl.a. influensavaksiner 

En vaksinert person som blir smittet kan bidra til å fremprovosere mutante virus på en helt annen måte enn uvaksinerte personer gjør. Utbredt vaksinasjon kan i teorien føre til at eventuelle vaksineresistente varianter av viruset blir mer utbredt og at disse kan bli av en mildere variant, men det er også en risiko for at de blir mer aggressive. 

Professor dr. med. Dag Jacobsen som er spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og kardiologi fastslår at viruset gjør det best i en omgivelse der man prøver å få en vaksine til å virke. Da utvikles vaksineresistens. Det kommer før eller senere, med en viss likhet til antibiotikaresistens, som jo er et av våre store problemer her på sykehuset og andre steder.  

Jacobsen, sier i en artikkel på TV2: – Dette viruset som muterer i øst og vest, for å si det sånn, utvikler snart vaksineresistens. Det er det vi er redde for, sier Jacobsen.

Han forklarer at viruset tilpasser seg omgivelsene, slik at det er det mest effektive viruset som overlever.  Han understreker derfor viktigheten av at smitten holdes nede fram til en større andel av befolkningen er vaksinert. – Ellers går vinningen opp i spinningen” advarer Jacobsen.   

Det å vaksinere mot spesifikke bakterie- og virusstammer over mange tiår vil ofte fremprovosere en mutasjon i bakterien eller viruset. I flere land har dette ført til at en mer aggressiv variant har tatt plassen til en kanskje mer harmløs variant som befolkningen har opparbeidet immunitet mot. 

Vil vi på vaksineområdet i fremtiden kunne få en boomerang på lignende måte som vi har i forhold til antibiotikaresistens med seleksjon av mer aggressive patogene mikrober som unndrar seg vaksinenes virkefelt som er fremskyndet av vaksinene selv?

I en artikkel i Bergen Tidene skriver overlege Halvor Næss Myndighetene har gjort en stor feilvurdering

Nedstengninger med karantene kan derfor ha den utilsiktede konsekvensen at mutasjoner blir mer virulente og derfor resulterer i økt dødelighet. Munnbind, sosial distanse og håndhygiene kan ha ulik påvirkning på mutasjoners evne til å spre smitte, og de mutasjonene som er minst påvirkbare, spres i befolkningen. Dette har en viss parallell til antibiotikaresistens hos bakterier.

I land uten nedstengninger eller andre tiltak er det sannsynlig at de minst virulente mutasjonene kommer til å dominere, da pasienter med kun lette symptomer går på arbeid eller skole og smitter andre, som heller ikke blir særlig syke.
En slik mutasjon vil kunne spre seg raskt gjennom befolkningen med lav dødelighet. De lavvirulente mutasjonene sørger for at befolkningen blir immun, og de virulente mutasjonene forsvinner helt eller nesten helt…..Mitt inntrykk er at myndighetenes beslutninger har vært basert på epidemiologiske datamodeller konstruert av statistikere, matematikere, fysikere og epidemiologer med beskjeden biologisk eller medisinsk kompetanse når det gjelder virus.
Det er derfor min mening at myndighetene har gjort en stor feilvurdering ved å innføre nedstengninger med frihetsberøvelser vi ikke har sett siden andre verdenskrig – i strid med etablert biologisk og medisinsk kunnskap som var til stede før pandemien.”

Det må derfor reises spørsmål om en naturlig ervervet immunitet vil gi en større immun-kompetanse og evne til å håndtere mer aggressive agens. Det er kjent at influensavaksinering gir en svekket evne til å håndtere mer alvorlige influensavarianter sammenlignet med det å få trenet immunapparat i forbindelse med et naturlig gjennomgått sykdomsforløp.
 

Hvis man har en situasjon der viruset stadig spres i samfunnet, som nå, vil det stadig kunne mutere, noe som vil føre til at de mest effektive virusene overlever. Hvis man har vaksiner som ikke er i stand til å stoppe smittespredningen slik ingen av de vaksinene vi benytter i dag ser ut til å være i stand til, vil viruset lett kunne tilpasse seg vaksinene, mutere og forandre egenskaper og på denne måten skape vaksineresistens. Det vil føre til at vaksinene på sikt ikke lenger har noe særlig virkning. Konsekvensene kan bli et mere smittsomt virus og en enda mere virkningsløs vaksine. Vaksiner gir kun beskyttelse mot en bestemt del av viruset og vil derfor kunne være uvirksomme overfor muterte virus.

Forsker Tone Gregers ved Institutt for molekylærbiologi på Universitetet i Oslo uttaler følgende i et intervju i forskningsmagasinet Apollon:

«Hvis man ikke vaksinerer seg, blir immunreaksjonen ved naturlig smitte mye sterkere…Tåler man naturlig smitte, er man i større grad beskyttet mot mutante virus, det vi si virus som har endret seg. Vaksiner gir bare beskyttelse mot en bestemt del av viruset” 

Studier angående influensa vaksiner har vist at man tvert imot kan være mindre motstandsdyktig og få en dårligere immunrespons mot muterte virus. 

Kan det være at vaksinene vil kunne virke stikk i strid med hensikten? Man benytter feil medisin.
En vaksine som er ment å være forebyggende, vil i stedet kunne få utilsiktede virkninger når den benyttes under en pandemi. På kort sikt vil man kanskje se at vaksinene vil kunne bidra til å slå ned viruset, men på lang sikt vil de gjøre befolkningen mer sårbar og svekket mot nye virusmutasjoner.

Nylig har en uavhengig vaksineforskningskonsulent PhD Geert Vanden Bossche som bl.a. har jobbet for vaksineindustrien og dens organisasjoner som Novatis, Bill&Melinda Gates Foundation (BMGF) Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) osv stått frem for å advare myndigheter over hele verden om at den strategien man fører for å få bukt med koronapandemien er feilslått av flere årsaker. 

Han advarer om at lockdown- og massevaksinasjonsstrategien som føres over store deler av verden ikke vil gi ønsket flokkimmunitet og vil føre til hissige virus mutasjoner kombinert med svekket medfødt immunforsvar, noe som kan ha meget alvorlige konsekvenser.  

Dette kan føre til at også unge mennesker kan bli mer alvorlig syke. Poenget hans er at så snart man har fått fremstilt en vaksine mot en ny mutasjon så har allerede nye varianter av viruset fått fotfeste. Man gjør viruset sterkere og mer motstandsdyktig ved massevaksineringen.

Han forklarer utdyper nærmere i dette intervjuet: Immune Escape and mass Vaccination

Man skal ikke se bort fra at han har noe rett i sine teorier, men det overrasker at han i sitt manifest lanserer en ny type vaksiner som den eneste intervensjonen som kan gjøre endelig slutt på pandemien? Kanskje han fremdeles står på lønningslisten til farmasøytisk industri?


 

Her fra en artikkel på NRK: FHI: – Det er mulig vi må gi en tredje vaksinedose

“– Det kan være slik at vi må gi en slags «booster-vaksine» etter noen måneder. Men det vet vi jo ikke akkurat nå. Det er en situasjon som vi er forberedt på. Vaksineprodusentene er også forberedt på det i tilfelle det er nødvendig, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI.”

Det kan tyde på at myndighetenes svar på lite effektive vaksiner er flere vaksiner. Hvor mange vaksiner vil man måtte gi befolkningen før det går opp for våre helsemyndigheter at lite virksomme vaksiner er feilmedisinering og bidrar til økt risiko for sykdom og død.
 

16. Vil de gruppene som trenger det mest bli beskyttet av vaksinen? 

Vi har i 2020-21 stått i en situasjon hvor de politiske myndigheter har innført ekstreme tiltak som ikke står i forhold til den kunnskapssituasjonen som har rådet. Vi så det samme utspille seg i 2009 under svineinfluensa-kampanjen.

Hvem skal ta ansvaret hvis ting skulle gå alvorlig galt? Hvor lett blir det denne gangen for de som blir skadet av vaksinene å få anerkjennelse og oppreisning for sin vaksineskade hos

Pasientskadenemnda?

Det ble rapportert inn mer enn 1500 bivirkninger hvor det er 859 personer som har søkt om erstatning og kun 156 av dem har fått innvilget dette. Det betyr at kun ca 1 av 5 har fått anerkjennelse og har fått innvilget erstatning. 

Vi vet at det er mange personer som har måttet bruke mange år av sitt liv på å få anerkjent sin skade uten å lykkes. Man må også regne med at det finnes store mørketall når det gjelder bivirkninger som har vært av en mindre alvorlige eller mer diffus karakter, hvor den som har blitt skadet har ansett det som nytteløst å gå videre med saken. Selv om de selv har en klar formening om at skaden de har fått kan kobles til vaksineringen er det mange som ikke orker eller har overskudd til å innrapportere eller gå videre med sine vaksineskader. Dessuten må vi anta at mange har fått store helseproblemer som aldri har blitt satt i sammenheng med vaksinen hverken av pasienten selv eller legene.

Det burde derfor påligge myndighetene å gjennomføre en grundig kartlegging av hvor mange som faktisk ble skadet av vaksinen under massevaksineringen i 2009. Det vil kunne ha bidratt til svært viktig informasjon og kunne ha besvart mange av de ubesvarte spørsmålene befolkningen sitter igjen med fra den massevaksineringen som ble gjennomført den gangen. 

Vi ønsker på det sterkeste å forhindre at noe slikt skjer igjen, men til tross for advarsler fra forskere verden over angående usikkerheten om bivirkninger med disse nye vaksinene og det faktum at sikkerhets studiene ikke er i nærheten av å være avsluttet, mener politikerne at det er forsvarlig å gå inn for en ny massevaksinering. De er opptatt av å tenke “føre-var” i mange sammenhenger, men når det kommer til massevaksinering gjelder ikke lenger dette forsiktighetsprinsippet. 

Den gang som nå var det en eksperimentell vaksine som ble promotert overfor befolkningen. Man fikk den gangen som nå høre at vaksinen var trygg og effektiv uten at helsemyndighetene hadde noe faglig grunnlag for å komme med slike påstander. Den gangen ble det også skapt en stor frykt i befolkningen for et virus hvor kunnskapssituasjonen på daværende tidspunkt viste seg å ikke være farlig. I hvilken grad ble det den gangen gitt balansert og tilstrekkelig informasjon om vaksinene som ble gitt til nesten halvparten av befolkningen og om de mulige bivirkningene? Skal man ikke ta lærdom av det som skjedde i 2009?

Denne gangen har vi dessuten med en helt ny vaksineteknologi å gjøre, hvor man vil kunne få en helt annen type vaksineskader som ikke ligner de man har sett ved noen av de tradisjonelle vaksinene. 

Vil disse bli forstått og anerkjent?

Dette viser hvor viktig det er at den enkelte selv må ta ansvar for å sette seg inn i den informasjonen som finnes om vaksinene før de tar et valg om vaksinering. Det å vaksinere seg er, og må forbli et rent personlig valg, og kan aldri blir fremstilt som et “kollektivt gode”, eller et bidrag til “dugnaden” slik det gjøres av våre helsemyndigheter så lenge vi vet at de som er vaksinerte kan spre like mye smitte som den som er uvaksinert.
Ingen skal derfor bli utsatt for moralskt eller sosialt press fordi de velger å ikke ta en vaksine. Og ingen rettigheter til å delta i samfunnet,  arbeidslivet, reise eller ferdes fritt skal bli fratatt den som velger å avstå fra å la seg vaksinere – det er, og må forbli et fritt valg og en grunnleggende menneskerettighet å beholde råderetten over eget legeme. 

17. Vaksinene vil ikke kunne bidra til at vi kan åpne samfunnet – det vil til syvende og sist være en politisk beslutning.  

Du bidrar ikke på noen “dugnad” om du tar vaksinen. 

Du er ikke “solidarisk” om du tar vaksinene.

Du skal ikke ta vaksinen for “fellesskapets beste”.

Når våre politikere går ut i media med budskap om at vi må vaksinere oss for å være solidariske med hverandre, er ikke dette noe som er medisinsk forankret. Det bidrar kun til å skape et sosialt press på å ta vaksinen. Foreløpig vil vaksinering ikke føre til avslutning av tiltakene eller stoppe viruset i å spre seg i samfunnet. Uansett hvor stor vaksinasjonsdekningen i befolkningen vil være, vil man ikke hindre en smittespredning så lenge vaksinene ikke hindrer den som er vaksinert i å spre viruset videre til andre. 

Hvis man har som mål at man skal slå helt ned og kunne kontrollere all smittespredning vil de som er vaksinerte ikke i noen vesentlig grad bidra til økt flokkimmunitet fordi de ikke vil forhindre smittespredningen, og må derfor følge de samme smitteverntiltakene som før. Massevaksinasjonen vil derfor heller ikke kunne åpne opp samfunnet under disse forutsetningene. 

Det at vi har valgt å satse på det å slå ned viruset ved full nedstengning inntil store deler av befolkningen er vaksinert er en politisk beslutning som ble tatt helt utenfor vårt demokratiske rammeverk. I snart ett år har landet blitt styrt av midlertidige lover og stadig nye smitteverntiltak har blitt vedtatt som omhandler forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet. 

Nedstengninger med karantene kan ha den utilsiktede konsekvensen at mutasjoner blir mer virulente og derfor resulterer i økt dødelighet. Munnbind, sosial distanse og håndhygiene kan ha ulik påvirkning på mutasjoners evne til å spre smitte, og de mutasjonene som er minst påvirkbare, spres i befolkningen. 

Dette må vi vite før vaksinen kan åpne samfunnet

Europasjef Hans Kluge i WHO uttaler til Aftenposten i artikkelen: “Vaksinen vil ikke få slutt på pandemien”

– Jeg hører stadig vekk at «vaksinen vil sette en stopper for pandemien». Det vil den selvsagt ikke gjøre”.  Han løfter en en pekefinger mot alle som tror at en koronavaksine vil sette en stopper for pandemien.

– Vi vet ikke engang om vaksinen vil hjelpe alle grupper i befolkningen. Vi har fått noen signaler den siste tiden som forteller oss at vaksinen virker godt på den ene gruppen, men ikke den andre, sier han.

Dessverre vet vi lite om skadeomfanget av alt som foregår i forhold både lockdown og vaksinene, men det virker som våre politikere har mistet kontrollen over hele situasjonen. Vaksinene kan vise seg aldri å gi flokkimmunitet, virusene muterer slik at vi aldri vil kunne klare å bringe smitten under kontroll? 

Har myndighetene helt glemt å tenke ut en Plan B? Hvor blir det av samfunnsdebatten rundt disse spørsmålene? 

18.På hvilket grunnlag kan våre myndigheter anbefale massevaksinering av store deler av befolkningen med en eksperimentell vaksine hvor den statistiske sannsynligheten for å bli alvorlig syk med Covid-19 er forholdsvis liten? 

Hvorfor skal våre myndigheter oppfordre store deler av befolkningen til å ta en vaksine de høyst sannsynlig ikke vil ha noe nytte av, – tatt i betraktning den lave dødeligheten for personer under 70 år som ikke har noen underliggende sykdommer?

Man har ikke kunnet dokumentere at den som er vaksinert vil kunne beskytte noen andre, og fordi vi har såpass få kunnskaper om bivirkningene av disse nye vaksinene kan vi ikke se at nytten ved å ta vaksinene vil kunne veie opp for den potensielle risikoen man utsetter seg og de andre i samfunnet ved å ta vaksinen.

Personen må da bli forelagt en balansert fremstilling av også potensielle skadevirkninger av vaksinen. 

Vi kan ikke se at våre helsemyndigheter gir tilfredsstillende informasjon ved å unnlate å formidle vesentlig kunnskap. Vi kan kun se at de har et overordnet formål om at alle skal la seg vaksinere, hvor alle blir oppfordret til å la seg vaksinere uten at det taes forbehold om at unge og voksne personer har et immunforsvar som vil være i stand til å gi dem et forsvar mot Covid-19 med over 99% effektivitet.
 

Vaksineringen med en eksperimentell vaksine må ansees som et gigantisk risikoprosjekt. Hvorfor blir da det å la seg vaksinere promotert til befolkningen som den eneste og beste løsningen på å hanskes med koronasituasjonen? 

Bilde er fra en strand i Israel der man har innført det «grønne» passet, som innebærer at de som har tatt vaksinene får innvilget friheter som de uvaksinerte ikke får. 

Menneskerettsforkjemper Ilana Rachel Daniel fra Jerusalem blir her intervjuet om forholdene som råder i Israel i forhold til et ekstremt press på å la seg vaksinere og det nylig innførte vaksinepasset som gjør de som har tatt vaksinen til priviligerte borgere overfor de som ikke ønsker å la seg vaksinere.  https://www.youtube.com/watch?v=WMsn0bj_P6o

Sluttkommentar. 

Vi mener norske myndigheter og medier gir en villedende fremstilling av de nye vaksinene. Man utelater i stor grad å nevne risikoaspekter, eller å formidle det vaksineprodusentene selv sier om deres vaksiner og forsøksresultatene på en objektiv og informativ måte.

Dette innebærer at den enkelte blir fratatt muligheten til et informert samtykke som skal være basert på relevant og utfyllende informasjon om den medisinske prosedyren vedkommende skal gjennomgå. 

Vi er i dag vitne til en allianse av globale aktører, nasjonale politiske og administrative myndigheter og overnasjonale organer som forener sin makt og økonomiske ressurser for ukritisk å fremme massevaksinering som løsning på utfordringene med Covid-19. 

Presse og media har vært og er helt sentral under hele koronakrisen, de har ikke gitt en balansert nyhetsformidling av pandemien. Vestlig presse og media opptrer som de er en del av regimene, og ikke kritiske til dem, som pressen skal være til makthaverne og deres maktutøvelse. 

Det er mest de som driver skremselspropaganda som får taletid og spalteplass. De som har fremmet faglig kritikk mot inngrepene og tiltakene får slippe til, men opplever å bli utsatt for svært sterk kritikk og press slik at mange har valgt å avstå fra å delta i debatten. Det er med andre ord et svært usunt og ensidig debattklima med mye selvpålagt sensur der fagmiljøene er sterkt tilbakeholdne med å komme med vitenskapsbaserte kritiske synspunkter. 

På bakgrunn av de alvorlige kunnskapsmanglene vi har om vaksinene er det derfor skremmende å se hvordan faglig begrunnet kritikk blir angrepet og stemplet som uvitenskapelig, konspiratorisk og kunnskapsløst på den groveste måte, noe som ikke hører hjemme i et demokrati og i en saklig kunnskapsdebatt. 

I denne saken er det svært rystende at den faglige debatten i fagtidsskrifter og i media sensureres. Det går ikke bare ut over vårt demokratiske samfunn, men slik vi har forsøkt å vise i denne artikkelen er at alvorlige problemstillingene ikke blir belyst. 

 

Siden februar 2021 har YouTube fjernet over 800.000 videoer som inneholder såkalt “feilinformasjon” om koronaviruset på sin kanal. 

Videoene skal ha brutt med YouTube sine retningslinjer. Disse retningslinjene sier at videoer som inneholder informasjon som viker fra helsemyndighetene eller Verdens helseorganisasjon (WHO) informasjon om koronavaksinen, skal fjernes.

Det er bare den statlige og dermed farmasøytiske versjonen av virkeligheten som skal formidles, alle som er av en annen oppfatning skal bringes til taushet. Vi er med andre ord på god vei inn i et meningsdiktatur, hvor bare en tanke og en mening er tillatt. Dette får nå utvikle seg ved at våre politikere, medier og påtalemyndigheter forholder seg nærmest passive og tause. 

Når dette følges opp med tvangslover i forhold til det å vaksinere seg begynner vi å se skremmende konturer av et helsediktatur vi tror få egentlig ønsker seg. 

Det neste som ligger på tegnebrettet hos internasjonale helsemyndigheter er innføringen av et vaksinepass. Der skal den som har tatt de påkrevde vaksinene få tillatelse til fri bevegelse og muligheten til å reise mens de som ikke ønsker å la seg vaksinere vil bli ekskludert fra samfunnet i større eller mindre grad. Dette vil være en grov krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter som vi alle bør stå opp for. Retten til grunnleggende rettigheter skal ikke være avhengig av vaksinestatus!!

Derfor blir det opp til den enkelte å stoppe opp og grundig overveie

om de virkelig ønsker å delta i et enormt pågående vaksineeksperiment hvor vi først om måneder og flere år får vite noe om de helsemessige konsekvensene.

På dette faglige svake grunnlaget er det helt utilbørlig at det drives massiv propaganda og  press overfor hele befolkningen samlet og på individnivå for at man skal ta vaksinene. 

Dette er en film laget av uavhengige journalister som tilhører initiativet Mirror Project 22. Den tar for seg studiene slik vi har forklart i denne artikkelen. For å se filmen klikk på bildet, eller klikk her.  

InkedScreenHunter 124_LI111.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.