Appell angående endring av smittevernloven med krav om full åpenhet omkring WHO forhandlingene

Foreningen Fritt Vaksinevalg har søndag 17.12.23 skrevet en appell i brevs form til Stortingsrepresentantene om utsettelse av voteringen omkring endringer i smittevernloven, samt oppfordring til full åpenhet i WHO forhandlingene.

Kjære Stortingsrepresentant,

Til tross for din krevende arbeidssituasjon, tillater vi oss allikevel å gjøre en henvendelse i en sak som etter vår og mange rettsviteres mening, i demokratisk viktighet overgår få andre saker som dere har hatt ansvar for.

Endringer i smittevernlovens § 4-3A har store konsekvenser for vårt demokrati og for Stortingets maktutøvelse, som verken helseminister Ingvild Kjerkol eller proposisjonen har berørt. 

Forslagene i smittevernloven overfører makt til byråkratiet med varig fullmakt til å foreta dype inngrep i de individuelle menneskerettighetene og i samfunnet, uten at Stortinget beholder en kontrollmulighet. Det er ikke lagt inn noen demokratisk sikkerhetsventil. Jusprofessorene Hans Petter Graver og Morten Walløe Tvedt retter sterkt advarende kritikk i deres kronikk “Varsko for Demokratiet” i Aftenposten den 15.12.2023.

Den naturlige følge etter en slik belysning ville være om Stortinget krever at regjeringen trekker saken i påvente av en grundig gjennomgang. Professor Tvedt understreker at dersom det norske lovverket (smittevernloven m.fl.) synkroniseres på forhånd med eventuelle lovendringer som vil kreves ved Norges tilslutning til WHO-avtaleverket, så behøver ikke WHO-saken ratifiseres i Stortinget. 

Den suverenitetsavståelsen det er snakk om i WHO-saken er så dyptgripende at det krever en mer omfattende faglig og politisk avklaring og en åpen, offentlig debatt som må inkludere endringene i International Health Regulations (IHR) og den nye pandemitraktaten. Disse forhandlingene er stort sett hemmeligholdte og prosessen fremtrer uryddig og uoversiktlig. Reglene i WHO krever at de land som ikke ønsker tilslutning aktivt må trekke seg fra avtaleverket, en prosedyre som omtales som “silent procedure”. 10 måneder etter at WHO-avtaleverket er vedtatt vil det enkelte medlemsland bli varig forpliktet.

Voteringen på mandag 18.12.2023 er et ja eller nei til en varig suverenitetsavståelse hvor makt overføres fra folkevalgte representanter til ikke-valgte byråkrater, og et ja eller nei til tilpasning av lovene til avtalesystemet i WHO. Ved en slik tilpasning beredes grunnen for en avståelse av omfattende myndighet til WHO. Forslagene det forhandles om vil kunne innebære maksimal maktkonsentrasjon der generaldirektøren i WHO gis ubegrensede fullmakter i hvert enkelt medlemsland verden over. Dette strider mot grunnleggende konstitusjonelle prinsipper og vil være uten sidestykke i historien.  

Til situasjonsforståelsen må vi minne om at WHO får over 80% av sin økonomiske understøttelse fra legemiddelindustrien og andre private, ikke-folkevalgte aktører. Disse har sine egne agendaer. 

Det kommer sterke advarsler fra parlamentarikere og rettsvitere verden over. Vi oppfordrer deg til å ta deg tid til å lese et par av sitatene, og se et par korte innlegg det er lenket til.

Vi håper at stortingsrepresentantene kan enes om å utsette mandagens avstemning, og kreve full åpenhet og innsikt i de pågående forhandlingene i WHO. Får Stortinget gjennom et slikt krav vil det kunne være et bidrag fra Norge til en mer demokratisk prosess i medlemslandene verden over.

VIDEOER

Den sveitsiske juristen Philipp Kruse (6 minutter):

Member of Parliament Andrew Bridgen – innlegg i det britiske parlementet (10 minutter):

SITATER

Andrew Bridgen – sammenfatning av hans innlegg i det britiske parlamentet: 

Parliamentary Sovereignty (Referendums) Volum 738: Debated on Tuesday 24 October 2023

In conclusion, to even contemplate giving away these sorts of powers to this sort of body, which affect not just the democratic rights but the human rights of every single man, woman and child in our nation, without a referendum would be quite simply catastrophic. People have said that this would lead to one world government. In fact, it is rather worse; it will be a one world dictatorship. Signing up to this treaty and binding ourselves to the WHO without a single debate on it, a single vote on it or asking the general public what they think would make being a member of the European Union look like a democratic paradise by comparison. That is why we need this Bill. I am aware that, with the looming prospect of Prorogation, even if the House supports my motion today, the Bill will fall in a few days’ time. However, as the phrase goes, I will be back. 

Francis Boyle, professor i internasjonal lov ved University of Illinois

Francis Boyle advarer mot WHOs «dobbeltsporstrategi» og spesielt mot deres ambisjoner om å bli en global sensurinstans. Han kaller pandemitraktaten et masseødeleggelsesvåpen og betviler dens legalitet etter internasjonal lov og gjeldende konvensjoner. Han sier:

«Enten får de gjennom reguleringene eller så får de gjennom traktaten, men begge er eksistensielt farlige. Dette er virkelig farlige, essensielt farlige og lumske dokumenter. […] Enten den ene eller begge vil sette opp et helsediktatur, en totalitær politistat, som vil være utenfor kontroll for nasjonalstaten og de lokale myndigheter.» 

Fra boken “Det globale Helsetyrannet” av Trond Skaftnesmo med bidrag fra Jan Terje Voilaas

Med vennlig hilsen

Foreningen for Fritt Vaksinevalg

Postboks 101
1378 Nesbrue-post: kontakt@frittvaksinevalg.com

                           www.frittvaksinevalg.com 

Ilustrasjon: Adobe

Publisert

i

, , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.