Stopp innføring av et koronasertifikat!

Foreningen har hatt en Spleisinnsamling for å skaffe midler til å kunne kjøre en sak inn i rettssystemet hvis norske myndigheter skulle finne på å gjøre utstrakt bruk av koronasertifikatet her i landet.

Vi mener et vaksinepass vil frata de som av ulike årsaker er uvaksinerte grunnlovfestede rettigheter, og at dette er i strid med menneskerettighetene i medhold av Den europeiske Menneskerettighetskonvensjon som er inkorporert i norsk rett og andre nasjonale bestemmelser.Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvaksinerte vil bli diskriminert basert på et medisinsk valg. Vaksinasjon i Norge er frivillig. Dersom vaksinasjon kreves for visse aktiviteter, er den ikke lengre noe reelt frivillig valg.

Foreningen for Fritt Vaksinevalg vil nå engasjere et advokatfirma for å gjøre en juridisk avklaring av våre grunnleggende rettigheter i forhold til innføring av et vaksinepass. 

Vi mener et vaksinepass vil frata de som av ulike årsaker er uvaksinerte grunnlovfestede rettigheter, og at dette er i strid med menneskerettighetene i medhold av Den europeiske Menneskerettighetskonvensjon som er inkorporert i norsk rett og andre nasjonale bestemmelser.
 

Et vaksinepass kan i praksis bety at en person som ikke kan eller ikke ønsker å la seg vaksinere blir utestengt fra store deler av samfunnet. Det har først vært snakk om reiser over landegrensene, men vil snart også kunne gjelde muligheten til å delta på ulike arrangementer, konserter, sport- og fotballkamper, gå i kirken, besøke restauranter eller komme tilbake på jobb eller skole. 

Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvaksinerte vil bli diskriminert basert på et medisinsk valg. Vaksinasjon i Norge er frivillig. Dersom vaksinasjon kreves for visse aktiviteter, er den ikke lengre noe reelt frivillig valg.

Vi mener at innføring av et vaksinepass vil stride mot Grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter, retten til et informert samtykke, vern om personvern, retten til arbeid, respekt for privatlivet, begrensninger i forsamlings- og organisasjonsfrihet, og frata mennesker retten til bevegelsesfrihet.

Innføring av vaksinepass kan ikke begrunnes medisinsk da vaksinene ikke hindrer den vaksinerte i å bli smittet eller spre smitten videre til andre. Derfor vil det ikke ha noen betydning om man er vaksinert eller ikke i forhold til å beskytte andre mot smitte. 

All vaksinering innebærer en risiko. Vaksinene mot Covid-19 er ennå ikke endelig godkjente og vi har ingen kunnskap om langtidseffektene. Ved all type vaksinering vil noen oppleve å få bivirkninger, også alvorlige og livstruende. Derfor er det en menneskerett å selv kunne vurdere denne risikoen og ta et fritt og informert valg uten noen form for press eller sanksjoner i form av tap av grunnleggende rettigheter. 

Vi har derfor startet opp denne pengeinnsamlingen for at et advokatfirma kan gjennomføre en juridisk vurdering av gyldigheten, lovmessigheten og omfanget av offentlige reguleringer om vaksinering samt fremsettelse av rettslige krav overfor myndighetene i tilknytning til bl.a. innføringen av plikt til vaksinepass, myndighetenes plikt til å informere saklig og sannferdig og det medisinskfaglige og juridiske grunnlaget for nedstengingen av samfunnet. Videre mener vi at informasjonen fra myndighetene knyttet til vaksinering er misvisende og at flere arbeidstakere, f.eks. helsepersonell, nå blir presset til å vaksinere seg mot deres egen vilje. Vi vil videre vurdere andre aspekter ved eventuell myndighetsmisbruk knyttet til vaksinering overfor enkeltpersoner.

Disse temaene ønsker vi å få en nærmere rettslig avklaring på og vurderer å fremsette rettslige krav overfor myndighetene knyttet til disse. Videre vil vi, på et noe senere tidspunkt, vurdere om det er grunnlag for å få behandlet eventuelle menneskerettighetsbrudd gjennom domstolsapparatet og/eller klager til internasjonale klagedomstoler som f.eks. Europeisk menneskerettsdomstol og/eller EFTA-domstolen.

Vi mener at myndighetene er i ferd med å innføre en indirekte vaksinetvang, og at vaksinepass vil bli frivillig tvangsvaksinering. 

Hjelp oss med å bevare våre grunnleggende rettigheter og beskytte våre sivile friheter overfor ulovlige statlige inngrep.

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.