WHO og helsediktaturet – DEL 2

Forfatter: Trond Skaftnesmo

I del 1 av denne artikkelen skisserte vi Verdens helseorganisasjons målbevisste arbeid for å bli omformet fra å være et rådgivende å bli et maktutøvende organ. Som vist arbeider de langs et dobbeltspor, dels ved å utarbeide en egen pandemitraktat (WHO Ca+) som vil gi dem vide fullmakter og dels ved endringer i sine vedtekter (IHR-2005). I del 2 vil vi se på hvordan WHOs maktambisjoner går langt ut over det vi normalt forbinder med «helsepolitikk» og rekker inn i områder som landbruk og naturforvaltning med mer. Endelig må vi spørre: Hva er målet for denne prosessen? Og hvem har definert målet?

One Health – Solsiden

En vakker dag midt i mars dumpet det ned i postkassen et tidsskrift, hvis forside fikk det til å rykke litt i meg. (1) Det er et tyskspråklig uketidsskrift – Das Goetheanum – som rapporterer om ting som skjer innenfor antroposofisk orientert medisin, landbruk, pedagogikk osv. Vanligvis rykker jeg lite til over deres oppslag. Men her var hovedoppslaget en tematikk jeg mente å vite noe om, og som jeg ikke forventet å finne noe om her: One Health.

Die eine Gesundheit. Denne tematikken forbandt jeg med kritikk av WHO og deres Joint Plan of Action, med sine globalistiske maktambisjoner. (2) Og er det noe Das Goetheanum sjelden eller aldri tar opp, så er det slik maktkritikk eller «konspirasjonsteorier», som det nå kalles. Men nå kom det endelig en artikkel her, som gikk kritisk inn på den globale helsepolitikken, tenkte jeg.

Men der tok jeg feil, skulle det vise seg. Jeg bladde forgjeves etter en omtale av WHO og deres Joint Plan of Action. Derimot fant jeg en definisjon av One Heath, som åpenbart ikke var hentet fra WHO. Kjernetanken i One Health, kunne artikkelen fortelle, var «samtalen mellom de ulike disiplinene, samtalen mellom kunst og vitenskap, mellom akademisk vitenskap og spiritualitet.»

Vel, dette er et drøyt havstykke fra det WHO mener med One Health. Men kan det være at WHO har tatt en viktig og tidsriktig idé som gissel, og at de nå er i ferd med å vende ideen til noe helt annet, kanskje det motsatte? Omtrent slik World Economic Forum (WEF) gjennomførte sin PSYOP mot den grønne bevegelsen ved å bruke Greta Thunberg som døråpner? (3)

Das Goetheanum har tatt utgangspunkt i det opprinnelige One Health-begrepet. Den mørkere og globalistiske vending saken har fått, gir de ingen oppmerksomhet, enten de nå er uvitende om den eller velger å ignorere den. Men la oss da først orientere oss om begrepets solside.

One Health er etter sin opprinnelige idé å ta hensyn til at mennesker, dyr og økosystem danner en enhet og at helse – i siste instans – ikke er noe som kan isoleres til én sektor. Bilde: https://en.wikipedia.org/wiki/One_Health

Begrepet One Health var i utgangspunktet en innsikt om at det å fremme helse krever en økologisk-holistisk tenkning. Mennesker, dyr og miljø henger intimt sammen og er i siste instans ett system. Vi kan ikke bygge helse for mennesker alene, for å si det slik. Om vi skal lykkes med våre helsestrategier, må de inkludere dyrene og naturen ellers.

For de som elsker akronymer, er den nye ideen om helse oppsummert slik: HEALTH = Humans- Ecosystems-Animals-Living-Together-Harmoniously (4)

Dette er selvsagt ABC for alle som har fått med seg økologiens lærdommer, ikke minst om de står med begge beina i biodynamisk jordbruk og antroposofisk medisin. Men det er langt ifra blitt pensum i den akademiske legeutdanningen. Så her skulle WHO ha nok å ta tak i, om de vil være med på å dra utviklingen i den antydete holistiske-økologiske retningen. Men vil de det? WHO og deres støttespillere er jo ikke akkurat kjent for sin økologiske profil. Og går vi langt nok i den retningen, f.eks. ved å gjøre lokalsamfunn selvhjulpne også helsemessig, vil det utvilsomt gå ut over bunnlinjen til de farmasi-gigantene som finansierer WHO. Så da er det kanskje ikke så rart at det ikke er One Health på denne økologiske måten WHO vil støtte.

Å føye til det spirituelle elementet, slik Das Goetheanum gjør, er også «helt innafor» om en vil ta hensyn til alle de kulturer i vår verden (og de utgjør faktisk flertallet) som knytter en spirituell verdi til naturen, inkludert mennesker og dyr.

One Health – Den mørke siden

I WHOs publikasjoner om One Health reduseres begrepet til å takle globale helsetrusler og hvordan vi best kan overleve i en farlig verden med «vektorbårne sykdommer». Spesielt fokuseres det på zoonoser, dvs. infeksjonssykdommer som overføres fra mennesker til dyr og omvendt. Slik – for eksempel – presenteres begrepet One Health på WHOs egne nettsider:

This first joint plan on One Health [2022] aims to create a framework to integrate systems and capacity so that we can collectively better prevent, predict, detect, and respond to health threats. Ultimately, this initiative seeks to improve the health of humans, animals, plants, and the environment, while contributing to sustainable development. […] “Using a One Health lens that brings all relevant sectors together is critical to tackle global health threats, like monkeypox, COVID-19 and Ebola.” WOAH Director General Dr Monique Eloit highlights the need for enhanced disease prevention capacity in all sectors. (5) (Mine understrekinger)

Begrepet forbindes nå med helsefare ved kontakt mellom mennesker og «vill natur», samt biosikkerhet ved interkontinental reising og transport. Dermed har vi foretatt en 180 dreining fra der vi startet. Nå er det angst for smitte som står i fokus, og dermed er vi inne på WHOs hjemmebane. (6)

… tanken om en global regjering ikke er en demokratisk visjon. Den er snarere et ønske om å overføre all makt til internasjonale konserner, milliardærer, teknokrater, altså en visjon som får Hitlers fører-ambisjoner til å virke som en barnelek – Ein Reich, ein Volk, ein Fuḧ rer i moderne forkledning.

G. S. Fjeldså i boken Dragestrid (2022)

Ifølge intensjonene i pandemitraktaten (WHO CA+, artikkel 18) skal alle medlemsstater følge One Health-tilnærmingen, på alle nivåer. WHO representerer det globale nivå, i samarbeid med FN-organisasjonene FAU (ernæring og landbruk) og UNEP (FNs miljøprogram). Med seg i dette samarbeidet (Joint Plan of Action (7)) har de også Verdensorganisasjonen for dyrehelse (WOAH), en mellomstatlig organisasjon basert i Paris, som koordinerer, støtter og fremmer dyresykdomskontroll. Smittevern altså. Når vi så føyer til sustainable development – altså bærekraftig utvikling, en frase som i FNs nyspråk innebærer et såkalt «karbonnøytralt» mål om for alle virksomheter – skjønner vi at FN/WHO her har utviklet et mektig redskap for å kunne gripe inn over alt. Vi har sett hvordan FNs Agenda 2030-politikk (som dette er en del av) truer Nederlandske bønder til å legge ned sin produksjon og overlate jorden til mer kapitalsterke eiere. (8) I 2021 erklærte WHO klimaendringene som verdens største helsetrussel. Herfra er det bare fantasien som setter grenser.

Fra sin One Health-plattform kan WHO strømlinjeforme helsestellet helt ned til lokalnivå i alle land. Det kan gjelde restriksjoner på reising, bestemmelser om vaksinetvang og vaksinepass, testing og behandling, isolasjon og karantene, overvåkning og sensur med mer, alle de tenkelige (samt utenkelige) inngrep som WHOs generalsekretær finner nødvendig. (9) Siden One Health går ut på å koordinere helsepolitikken med alt som skjer innenfor landbruk og viltstell (dyrehelse), natur-, ressurs- og energiforvaltning … finnes det strengt tatt ingen grenser for hva generalsekretæren kan gripe inn i og pålegge statene, all for your own safety. Som nevnt inkluderer dette også en ambisjon om å styre informasjonsstrømmen og «designe kommunikasjonen» til befolkningen. Eller slik det står i WHO CA+, artikkel 17: … contribute to design communications and messaging strategies for the public to counteract misinformation, disinformation and false news. Det skal ikke lenger være tvil om hvem som har maktens ring.

One ring to rule them all, one ring to find them and in the darkness bind them. In the Land of Mordor where the shadows lie.

Fra Lord of the Rings

Professor Halvor Næss minner oss på at koronapandemien førte til den største frihetsberøvelse i Norge og mange andre land i fredstid. (10) Det stemmer, men folk flest var så oppskremt at de godtok det. Mange forlangte endog mer av det samme! Lærerne protesterte når skolene skulle komme i gang igjen; det var ikke trygt, ble det sagt. Og alt dette for en infeksjonssykdom hvis dødelighet for alle under 70 år var neglisjerbar. (11) Myndighetene kunne gratulere seg selv med en vellykket psykologisk operasjon. Ikke rart at Næss også uttrykker at han «i økende grad er blitt skeptisk til hva våre myndigheter kan gjøre.» Og enda hadde vi – i hvert fall teoretisk – i perioden 2020-21 alle muligheter til å velge vår egen vei; de tiltakene som ble gjennomført var ikke påtvunget oss av WHO, bare anbefalt.

På dette stadiet i utviklingen burde alle være i stand til å se hva som er i ferd med å skje, om de vil se det. Susanne Heart sier det klinkende klart:

Ser vi alvoret? Alarmen bør ringe i den norske folkesjelen nå. Og det høyt! Om ett år er det for sent, i mai 2024 skal vår helseminister underskrive traktaten. Alt går foreløpig etter planen og vi vil miste det mest private vi har og som vi aldri kan hente tilbake. (12)

Hvis vi noen gang skulle reise oss opp imot en globalistisk takeover av land og folk, demokrati og menneskerettigheter, er tiden for dette kommet nå.

Sluttnoter

 1. Wolfgang Held: One Health. Das Goetheanum. Vol. 11-2023.
 2. Se for eksempel Joseph Mercolas artikkel i Global Research, høsten 2022: WHO Assembles Superpowers with ‘One Health Plan’ https://www.globalresearch.ca/who-assembles-superpowers-one-health-plan/5797394
 3. https://www.weforum.org/agenda/2019/01/our-house-is-on-fire-16-year-old-greta-thunberg-speaks-truth-to- power/ (En PSYOP er en «psykologisk operasjon», dvs. en storstilt og fordekt påvirkningsaksjon)
 4. B R Evans, F A Leighton (2014): A History of One Health. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25707172/
 5. https://www.who.int/news/item/17-10-2022-one-health-joint-plan-of-action-launched-to-address-health- threats-to-humans–animals–plants-and-environment
 6. Her er et typisk eksempel: https://asm.org/Articles/2019/July/The-One-Health-of-Animals,-Humans,-and-Our- Planet — Den økologiske definisjonen er i og for seg vid nok: One Health is defined as “the collaborative effort of multiple disciplines – working locally, nationally, and globally – to attain optimal health for people, animals and the environment.» – Men deretter blir det mest snakk om vektorbårne sykdommer og smitte.
 7. “One health joint plan of action” startet den 14. oktober 2022: https://www.who.int/publications/i/item/9789240059139
 8. https://steigan.no/2022/08/bondeprotestene-i-nederland-et-oppror-mot-en-omlegging-av-vare-globale- matsystemer/
 9. De vide fullmaktene til generalsekretæren ligger også i WHO-IHR (2005), der det ifølge forslagene fra USA (artikkel 12) skal være generalsekretærens mandat alene å erklære en public health emergency of international concern – med all den makt som følger med dette.
 10. https://steigan.no/2023/04/staten-manipulerte-befolkningen-under-coronapandemien/ — se også: https://steigan.no/2023/04/professor-halvor-naess-var-bevegelsesfrihet-er-truet/
 11. IFR (Infection Fatality Rate) for aldersgruppen 0-69 år i pre-vaksinasjonstiden var globalt 0,095 %: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.11.22280963v1?utm_source=substack&utm_medium=email
 12. https://steigan.no/2023/04/var-helsefrihet-er-pa-vei-ut-av-folkets-hender-og-inn-i-storkapitalens-grep/

Les og hør mer om utfordringene omkring WHO:

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.